В момента има проблем с показването на URL адреси в обявленията въз основа на електронните формуляри. Работим по неговото отстраняване. Като временно решение ви предлагаме да изтривате запетаята (или друг специален знак), която се появява в края на URL адреса. Извиняваме се за неудобството.

Услуги - 305338-2020

01/07/2020    S125

Бeлгия-Брюксел: Поръчка за услуги относно техническа помощ за разгръщането на Европейска система за управление на железопътното движение (ERTMS)

2020/S 125-305338

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Услуги

(Притурка към Официален вестник на Европейския съюз, 2020/S 106-255493)

Правно основание:
Регламент (ЕС, Евратом) № 2018/1046

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейска комисия, MOVE — Mobility and Transport, MOVE.DDG2.C.4 — Rail Safety and Interoperability
Пощенски адрес: Rue Demot 28
Град: Brussels
код NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Пощенски код: 1040
Държава: Белгия
Електронна поща: MOVE-TENDERS-C1-NEW@ec.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://ec.europa.eu/info/departments/mobility-and-transport_en

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Поръчка за услуги относно техническа помощ за разгръщането на Европейска система за управление на железопътното движение (ERTMS)

Референтен номер: MOVE/2020/OP/0009
II.1.2)Основен CPV код
60200000 Услуги от областта на релсовия транспорт
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Тази поръчка е за осигуряване на непрекъснатостта на съответните дейности, които в момента се извършват по предишна възложена поръчка за екип за управление на разгръщането на ERTMS. Ясно е, че разгръщането на ERTMS и премахването на пречките за оперативна съвместимост изискват по-голямо сътрудничество и експертиза, фокусирана директно върху този конкретен проект на ЕС. Освен това са необходими и техническа помощ/насоки за бюджетни и бизнес аспекти и споделяне на знания.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
26/06/2020
VI.6)Препратка към оригиналното обявление
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2020/S 106-255493

Раздел VІI: Промени

VII.1)Информация за коригиране или добавяне
VII.1.2)Tекст за коригиране в оригиналното обявление
Номер на раздел: IV.2.2)
Част от текста, която трябва да се промени: Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Вместо:
Дата: 10/07/2020
Местно време: 12:00
Да се чете:
Дата: 20/07/2020
Местно време: 12:00
Номер на раздел: IV.2.7)
Част от текста, която трябва да се промени: Условия за отваряне на офертите
Вместо:
Дата: 14/07/2020
Местно време: 11:00
Да се чете:
Дата: 22/07/2020
Местно време: 11:00
VII.2)Друга допълнителна информация: