Portal TED obsługuje e-formularze od dnia 2.11.2022 r. Zmieniło się wyszukiwanie: pamiętaj o dostosowaniu swoich zdefiniowanych zapytań zaawansowanych. Zapoznaj się ze zmianami na naszej stronie z aktualnościami i na zaktualizowanych stronach pomocy

Usługi - 305338-2020

01/07/2020    S125

Belgia-Bruksela: Umowa o usługi dotycząca pomocy technicznej przy wdrażaniu ERTMS

2020/S 125-305338

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 106-255493)

Podstawa prawna:
Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 2018/1046

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Komisja Europejska, MOVE — Mobility and Transport, MOVE.DDG2.C.4 — Rail Safety and Interoperability
Adres pocztowy: Rue Demot 28
Miejscowość: Brussels
Kod NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Kod pocztowy: 1040
Państwo: Belgia
E-mail: MOVE-TENDERS-C1-NEW@ec.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: https://ec.europa.eu/info/departments/mobility-and-transport_en

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Umowa o usługi dotycząca pomocy technicznej przy wdrażaniu ERTMS

Numer referencyjny: MOVE/2020/OP/0009
II.1.2)Główny kod CPV
60200000 Usługi transportu kolejowego
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Niniejsze zamówienie ma zapewnić ciągłość odpowiednich działań obecnie wykonywanych w ramach wcześniej udzielonej umowy dotyczącej zespołu zarządzającego wdrożeniem ERTMS. Wyraźnie widać, że wdrożenie ERTMS i usunięcie wąskich gardeł w zakresie interoperacyjności wymaga większej koordynacji i wiedzy specjalistycznej bezpośrednio skoncentrowanej na tym konkretnym projekcie UE. Oprócz tego jest konieczna pomoc techniczna/doradztwo w zakresie aspektów budżetowych i biznesowych oraz dzielenia się wiedzą.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26/06/2020
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 106-255493

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Zamiast:
Data: 10/07/2020
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 20/07/2020
Czas lokalny: 12:00
Numer sekcji: IV.2.7)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 14/07/2020
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 22/07/2020
Czas lokalny: 11:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: