Suministros - 305341-2018

14/07/2018    S134    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Polonia-Środa Śląska: Autobuses de servicio público

2018/S 134-305341

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Gmina Środa Śląska
Pl. Wolności 5
Środa Śląska
55-300
Polonia
Persona de contacto: Bożena Starzewska Kierownik Wydziału Zamówień Publicznych
Teléfono: +48 713960757
Correo electrónico: wzp.kierownik@srodaslaska.pl
Fax: +48 713960720
Código NUTS: PL518

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://bip.srodaslaska.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Uruchomienie Gminnej Komunikacji Zbiorowej w Gminie Środa Śląska – Etap II – dostawa 2 autobusów klasy mini o długości max. 6 m napędzie spalinowym spełniających normę EURO VI

Número de referencia: WZP 271.1-29/18
II.1.2)Código CPV principal
34121100
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Dostawa 2 autobusów klasy mini o długości max. 6 m, napędzie spalinowym spełniających normę Euro VI, w celu wykonywania przewozów osobowych w ramach gminnej komunikacji zbiorowej.

Pojazdy stanowiące przedmiot dostawy, muszą spełniać następujące wymagania:

— muszą być fabrycznie nowe, tj. wyprodukowane nie wcześniej niż 12 miesięcy przed terminem realizacji dostawy oraz nie eksploatowane dotychczas,

— muszą być wyprodukowane co najmniej w 50 % z części lub z podzespołów pochodzących z państwa członkowskich Unii Europejskiej lub państw, z którymi Unia Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorstw,

— nie mogą być pojazdami, zbudowanymi poza wytwórnią jako „składak” lub „SAM” (przy wykorzystaniu elementów wymontowanych z pojazdów starszych oraz elementów nowych, również konstrukcji własnej), zarejestrowanymi na podstawie przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym,

— muszą być wolne od wad fizycznych i prawnych, w szczególności muszą posiadać wszelkie, wymagane prawem, dokumenty

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 588 000.00 PLN
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL518
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Miasto Środa Śląska

II.2.4)Descripción del contrato:

Dostawa 2 autobusów klasy mini o długości max. 6 m, napędzie spalinowym spełniających normę Euro VI, w celu wykonywania przewozów osobowych w ramach gminnej komunikacji zbiorowej.

Pojazdy stanowiące przedmiot dostawy, muszą spełniać następujące wymagania:

— muszą być fabrycznie nowe, tj. wyprodukowane nie wcześniej niż 12 miesięcy przed terminem realizacji dostawy oraz nie eksploatowane dotychczas,

— muszą być wyprodukowane co najmniej w 50 % z części lub z podzespołów pochodzących z państwa członkowskich Unii Europejskiej lub państw, z którymi Unia Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorstw,

— nie mogą być pojazdami, zbudowanymi poza wytwórnią jako „składak” lub „SAM” (przy wykorzystaniu elementów wymontowanych z pojazdów starszych oraz elementów nowych, również konstrukcji własnej), zarejestrowanymi na podstawie przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym,

— muszą być wolne od wad fizycznych i prawnych, w szczególności muszą posiadać wszelkie, wymagane prawem, dokumenty dopuszczające do ruchu, w tym kartę pojazdu, wyciąg ze świadectwa homologacji,

— pojazdy dostarczane w ramach niniejszego zadania muszą być jednej marki i jednego typu (w myśl definicji 17 w artykule 3 Dyrektywy 2007/46/WE) oraz identyczne, w szczególności pod względem konstrukcyjnym, parametrów technicznych i kompletacji wyposażenia,

— muszą być wyposażone zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Umowy,

— muszą odpowiadać warunkom gwarancji określonym w Załączniku nr 8 do Umowy.

5.1.2. Obowiązki Wykonawcy:

1. Wykonawca wraz z dostarczanymi 2 autobusami klasy mini o napędzie spalinowym spełniającymi normę Euro 6, przekaże Zamawiającemu:

— instrukcje obsługi i naprawy dostarczonych pojazdów,

— katalog części zamiennych do pojazdów – Wykonawca będzie miał obowiązek aktualizacji katalogu przez cały okres gwarancji,

— specyfikacje oprogramowania obsługującego urządzenia i systemy wyposażenia eksploatacyjnego pojazdów wraz z licencjami, w tym oprogramowania systemu lokalizacji GPS, oprogramowania treści tablic kierunkowych oraz oprogramowania do obsługi systemu monitoringu wizyjnego, o których mowa w Załączniku nr 1 do niniejszego wniosku.

2. Wykonawca na każdy z dostarczonych pojazdów udzieli gwarancji oraz na ich główne zespoły, urządzenia i systemy (w tym system lokalizacji GPS i system monitoringu wizyjnego), zgodnie z ofertą Wykonawcy oraz zobowiązany będzie do realizowania napraw gwarancyjnych dostarczonych pojazdów, niezależnie od tego, jaki podmiot na zlecenie Zamawiającego będzie tymi pojazdami wykonywał przewozy osobowe.

3. Wykonawca przeprowadzi przeszkolenie osób wskazanych przez Zamawiającego, będących pracownikami podmiotu, który na zlecenie Zamawiającego będzie dostarczonymi pojazdami wykonywał przewozy osobowe, w zakresie czynności obsługi eksploatacyjnej pojazdów i ich wyposażenia oraz techniki ekonomicznej i bezpiecznej jazdy.

4. Wykonawca umożliwi Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli międzyoperacyjnych u Wykonawcy lub u jego podwykonawców w trakcie procesu produkcyjnego pojazdów, będących przedmiotem dostawy.

5.1.3. Płatność za realizację Zamówienia:

1. Terminy płatności faktury ustala się na 30 dni od dnia otrzymania faktury prawidłowo sporządzonej przez Wykonawcę. Jeżeli termin płatności przypadać będzie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, terminem płatności będzie następny dzień roboczy przypadający po tym dniu.

2. Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie zrealizowanie przedmiotu dostawy potwierdzonego podpisaniem bezusterkowego protokołu ostatecznego odbioru, potwierdzającego odbiór wszystkich pojazdów oraz dokumentacji i gwarancji. Wzór protokołu ostatecznego odbioru przedmiotu dostawy stanowi Załącznik nr 6 do Umowy.

3. Wykonawca nie może cedować bądź dokonywać przeniesienia swoich wierzytelności/wynagrodzenia za realizację dostawy na osoby lub podmioty trzecie bez pisemnej zgody Zamawiającego.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Termin wykonania dostawy pojazdów (T) / Ponderación: 5
Criterio de calidad - Nombre: Czas zrealizowania naprawy gwarancyjnej układu napędowego (U) / Ponderación: 5
Criterio de calidad - Nombre: Czas zrealizowania naprawy gwarancyjnej szkieletu nadwozia oraz szkieletu podwozia (K) / Ponderación: 5
Criterio de calidad - Nombre: Okres gwarancji układu napędowego (N) / Ponderación: 10
Criterio de calidad - Nombre: Okres gwarancji szkieletu nadwozia oraz szkieletu podwozia (P) / Ponderación: 10
Criterio de calidad - Nombre: Wielkość zużycia energii (E) / Ponderación: 5
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

RPDS.03.04.01-02-0029/16-00

II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2016/S 197-355871
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
09/07/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
MMI Sp. z o.o.
Zbyszewo 2
Zbyszewo
76-251
Polonia
Código NUTS: PL619
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 588 000.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587802
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587802
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Procedimiento de recurso
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
11/07/2018