Suministros - 305417-2018

14/07/2018    S134    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Polonia-Zakrzówek: Captadores solares para la producción de calor

2018/S 134-305417

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Gmina Zakrzówek
7151771561
ul. Żeromskiego 24
Zakrzówek
23-213
Polonia
Persona de contacto: Renata Wąsik
Teléfono: +48 818215002
Correo electrónico: gmina@zakrzowek.pl
Fax: +48 818215002
Código NUTS: PL815

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.zakrzowek.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Montaż kolektorów słonecznych w Gminie Zakrzówek drogą do zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii – Etap II

Número de referencia: ZP.271.20.2018
II.1.2)Código CPV principal
09331100
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa i montaż 391 kompletów instalacji kolektorów słonecznych płaskich służących do wspomagania podgrzewania wody użytkowej dla potrzeb mieszkańców w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie gminy Zakrzówek. Zakres prac instalacji kolektorów słonecznych płaskich obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie zamówienia.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Oferta más baja: 3 482 750.00 PLN / Oferta más elevada: 3 482 750.00 PLN considerada
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL815
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Teren gminy Zakrzówek

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych płaskich służących do wspomagania podgrzewania wody użytkowej dla potrzeb mieszkańców w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Zakrzówek. Zakres prac instalacji kolektorów słonecznych płaskich obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie zamówienia, w tym:

1) montaż kolektorów słonecznych płaskich:

2 kolektory + zasobnik c.w.u. 300 l (ilość zestawów: 319),

3 kolektory + zasobnik c.w.u. 300 l (ilość zestawów: 72)

— wraz z konstrukcją wsporczą właściwą do miejsca montażu.

2) Wniesienie i posadowienie podgrzewacza c.w.u.

3) Podłączenie podgrzewacza c.w.u. do istniejącej instalacji zimnej wody.

4) Montaż reduktora ciśnienia (w ramach kosztów niekwalifikowanych).

5) Montaż zespołu naczynia przeponowego (wzbiorczego) wodnego wraz z grupą zabezpieczającą (zawór zwrotny-bezpieczeństwa).

6) Podłączenie do istniejącej instalacji c.w.u. wraz z termostatycznym zaworem antyoparzeniowym.

7) Montaż anody tytanowej w każdym podgrzewaczu c.w.u..

8) Wykonanie instalacji łączącej zestawy kolektorów z podgrzewaczem c.w.u. (dolna wężownica podgrzewacza c.w.u.) i jej ocieplenie.

9) Montaż zespołu pompowego solarnego z osprzętem.

10) Montaż instalacji układu sterującego, automatyki i modułu LAN. Sterownik zapisywać ma dzienną, miesięczną oraz roczną energię zgromadzoną przez kolektory słoneczne na karcie mikroSD lub SD, oraz umożliwiać przeniesienie zapisanych informacji na urządzenie zewnętrzne. Sterownik lub dodatkowy moduł do komunikacji z siecią ma posiadać wbudowane WiFi.

11) Montaż zespołu naczynia przeponowego (wzbiorczego) solarnego.

12) Wykonanie płukania oraz prób ciśnienia instalacji.

13) Napełnienie instalacji czynnikiem solarnym.

14) Uruchomienie instalacji solarnej wraz z wykonaniem prób i regulacji.

15) Uzupełnienie ubytków ścian, stropów i podłóg, naprawa tynków, elewacji oraz jej ocieplenia, uszczelnienie pokrycia dachowego po przejściach przewodów.

16) Przeszkolenie użytkowników oraz przekazanie Zamawiającemu protokołu z przeprowadzonego szkolenia z wyszczególnieniem, co było przedmiotem szkolenia.

17) Sporządzenie i przekazanie instrukcji obsługi użytkownikom.

18) Wykonanie podłączenia modułu LAN z istniejącym routerem użytkownika (połączenie kablowe lub bezprzewodowe wi-fi) lub lokalną istniejącą siecią WLAN w:

— minimum 15 lokalizacjach dla zestawu 2 kolektory + zasobnik c.w.u 300 l,

— minimum 5 lokalizacjach dla zestawu 3 kolektory + zasobnik c.w.u 300 l.

Umożliwiające komunikację z systemem ICT.

Termin gwarancji wynosi:

1) Kolektor słoneczny – minimum 5 lat od daty bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu zamówienia,

2) Pozostałe elementy, materiały, urządzenia i montaż – minimum 5 lat od daty bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

Jeżeli gwarancje producenta obejmują dłuższy okres czasu niż gwarancje Wykonawcy, po upływie terminu 6-letniej gwarancji obowiązują gwarancje producenta na poszczególne urządzenia.

Szczegółowe wymagania w zakresie realizacji zamówienia (w tym dokładne lokalizacje) oraz wymagania w zakresie urządzeń, armatury i osprzętu, a także materiałów opisane zostały w dokumentacji technicznej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, a także informacje dodatkowe dot. opisu przedmiotu zamówienia stanowią załączniki nr 1a, 1b i 1c do niniejszej SIWZ

Uwaga.

Zamówienie nie obejmuje wykonania serwisu (portalu) internetowego opisanego w pkt 4.10 dokumentacji oraz podłączenia górnej wężownicy, a jedynie wyposażenie zasobnika c.w.u w górną wężownicę.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Czas reakcji serwisu / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

RPLU.04.01.00-06-0095/16

II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 065-144333
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Denominación:

Montaż kolektorów słonecznych w Gminie Zakrzówek drogą do zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii – Etap II

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
10/07/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
FlexiPower Group Sp. z o.o. Sp. K.
0000463831
ul. Majora Hubala 157
Wola Zaradzyńska
95-054
Polonia
Código NUTS: PL712

Dirección de internet: www.flexipowergroup.pl

El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 807 744.05 EUR
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

1. Składający ofertę winien wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości 50 000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).

2. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału

W postępowaniu.

3. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:

a) Nie podlega wykluczeniu,

b) Spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Oświadczenie, o którym mowa wyżej, Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym KE (UE) 2016/7 z dnia 5.1.2016 r. ustanawiającym standardowy formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia - dalej „JEDZ” (Dz.Urz. UE L 3/ 16) – wg załącznika nr 3 do SIWZ.

4. Na wezwanie Zamawiającego z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia lub dokumenty:

1) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rodz. 5 SIWZ:

a) Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (...) zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.

2) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, o których mowa w rodz. 6 SIWZ:

a) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności, wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności – sporządzonego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ

c) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne – sporządzonego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ

3) W celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego:

a) certyfikat SOLAR KEYMARK wraz z pełnym raportem z badań lub certyfikat zgodności z normą PN-EN 12975-1 (lub równoważną) lub z normą PN-EN 12975-2 (lub równoważną) lub z normą PN-EN ISO 9806 (lub równoważną) wraz z pełnym raportem z badań - wydane przez jednostkę oceniającą zgodność w rozumieniu art. 30b ustawy; należy przedstawić autoryzację producenta na montaż i serwis kolektorów.

b) karta techniczna kolektora słonecznego,

c) karta techniczna zasobnika podgrzewacza (zasobnika) ciepłej wody użytkowej wraz z potwierdzeniem wykonania badania określającego wartość współczynnika lambda izolacji cieplnej zasobnika (jeśli dotyczy tego rodzaju zasobnika),

d) karta techniczna zespołu pompowo-sterowniczego,

e) karta techniczna układu automatyki (sterownika),

f) karta techniczna orurowania solarnego wraz z izolacją cieplną,

g) karta techniczna naczynia wzbiorczego „solarnego” i „wodnego”.

Informacje zawarte w ww. wymaganych dokumentach mają jednoznacznie potwierdzać spełnianie przez te urządzenia parametrów zawartych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1a, 1b i 1c do SIWZ.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1 Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt.5 ustawy Pzp.

2 Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp publicznego lub zaniechaniu czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3 Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4 Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

5 Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się

Z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6 Terminy wniesienia odwołania:

6.1 Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust.5 ustawy Pzp zadanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

6.2 Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskie lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

6.3 Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 21.6.1 i 21.6.2 SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

6.4 Jeżeli zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

7 Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI ustawy Pzp.

8 Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

9 Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby zamawiającego, wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 roku – Prawo pocztowe (t.j. Dz.U z 2017 r. poz. 1481 z późn. zm.) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
11/07/2018