Storitve - 305421-2016

03/09/2016    S170    Agencije - Storitve - Obvestilo o javnem naročilu - Odprti postopek 

Belgija-Bruselj: Usposabljanje na področju upravljanja inovacij in poslovanja: razvoj zmogljivosti v Evropski podjetniški mreži in podpiranje družbenikov na področju inovacij v MSP

2016/S 170-305421

Obvestilo o naročilu

Storitve

Pravna podlaga:

Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Izvajalska agencija za mala in srednja podjetja (EASME)
Poštni naslov: Covent Garden 2, place Rogier 16, Office 12/27
Kraj: Brussels
Šifra NUTS: BE100
Poštna številka: 1210
Država: Belgija
E-naslov: easme-procurement@ec.europa.eu

Internetni naslovi:

Glavni naslov: http://ec.europa.eu/EASME

I.2)Informacije o skupnem javnem naročilu
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1783
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov
I.4)Vrsta javnega naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.5)Glavna področja dejavnosti
Javna uprava

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Usposabljanje na področju upravljanja inovacij in poslovanja: razvoj zmogljivosti v Evropski podjetniški mreži in podpiranje družbenikov na področju inovacij v MSP

Referenčna številka dokumenta: EASME/H2020/INNO/2016/020.
II.1.2)Glavna koda CPV
79000000
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

Javni razpis je namenjen zagotavljanju usposabljanja na področju upravljanja inovacij in upravljanja industrijskih inovacij/poslovanja. Cilj je izboljšati znanje in spretnosti, povezane z upravljanjem inovacij v 2 različnih ciljnih skupinah:

— organizacije za poslovno podporo, ki so partnerice v Evropski podjetniški mreži (Enterprise Europe Network – EEN),

— skupina izkušenih raziskovalcev, ki začasno delajo v MSP v kontekstu družbenika za inovacije evropskih MSP – pilot.

Končno bo zagotovljeno usposabljanje prispevalo k boljši razpoložljivosti spretnosti upravljanja inovacij in storitev svetovanja za MSP, s čimer bodo pooblaščena za učinkovitejše vodenje inovacijskih postopkov z večjim gospodarskim vplivom.

Ta razpis je razdeljen na 2 sklopa:

— sklop 1: nadaljnji razvoj zmogljivosti za svetovanje pri inovacijah in upravljanju v Evropski podjetniški mreži,

— sklop 2: osnovno usposabljanje o upravljanju industrijskih inovacij v kontekstu družbenika za inovacije evropskih MSP – pilot.

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 1 100 000.00 EUR
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: da
Ponudbe je treba predložiti za vse sklope
Največje število sklopov, ki so lahko oddani enemu ponudniku: 2
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Nadaljnji razvoj zmogljivosti za svetovanje pri inovacijah in upravljanju v Evropski podjetniški mreži

Št. sklopa: 1
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
79000000
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: BE100
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Naloge se bodo izvajale v prostorih, ki jih določi izvajalec, razen največ 6 koordinacijskih sestankov v prostorih EASME ali Evropske komisije v Bruslju.

II.2.4)Opis javnega naročila:

Namen sklopa 1 tega javnega razpisa je izboljšanje kakovosti teh podpornih storitev za upravljanje inovacij za MSP, ki jih zagotavlja Evropska podjetniška mreža. V ta namen mora okolje za usposabljanje zgraditi in razširiti kompetence svetovalcev za upravljanje inovacij, ki delajo v Evropski podjetniški mreži, in sicer z zagotavljanjem:

— splošnega uvodnega usposabljanja na področju „upravljanja inovacij“ za osebje, ki je novo pri izvajanju nalog svetovanja,

— specializiranega usposabljanja/krepitve zmogljivosti v različnih delih in postopkih sistemov za upravljanje inovacij v MSP.

Pričakuje se, da bo v okviru tega naročila usposobljeno največje število strokovnjakov za inovacije iz Evropske podjetniške mreže, ki izvajajo storitve za „krepitev zmogljivosti za upravljanje inovacij MSP“, in da bo okrepljeno njihovo znanje o svetovanju na področju upravljanja inovacij. Te na novo pridobljene spretnosti se bodo takoj uporabljale pri izvajanju podpore za upravljanje inovacij s strani mreže. Pomagale bodo tudi pri razširitvi dostopa MSP do kvalificiranega svetovanja o upravljanju inovacij v celotni EU.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 700 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.12)Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: da
Identifikacijska oznaka projekta: Delovni program Obzorja 2020: „Drugi ukrepi: storitve v obdobju 2017/18 EEN“ in „Inovacije v MSP“.
II.2.14)Dodatne informacije
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Osnovno usposabljanje o upravljanju industrijskih inovacij v kontekstu družbenika za inovacije evropskih MSP – pilot

Št. sklopa: 2
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
79000000
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: BE100
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Naloge se bodo izvajale v prostorih, ki jih določi izvajalec, razen največ 6 koordinacijskih sestankov v prostorih EASME ali Evropske komisije v Bruslju.

II.2.4)Opis javnega naročila:

Pričakuje se, da bo zagotovljenih približno 12 delovnih dni usposabljanja za posameznega družbenika za inovacije, vključno s spletnim usposabljanjem. Sodelovanje v programu usposabljanja je obvezno za vse družbenike za inovacije, ki so del pilotnega ukrepa INNOSUP-2-2016. Predvideno je, da bo do usposabljanja upravičenih do 90 družbenikov za inovacije in do 90 nadzornikov.

Na podlagi usposabljanja bodo družbeniki za inovacije, ki imajo najverjetneje doktorat na tehničnem področju, pridobili posebno dodatno kvalifikacijo, ki jim omogoča, da opravljajo vlogo „vodij inovacij“ v industriji in zlasti v MSP, ki so podprta z nepovratnimi sredstvi, dodeljenimi v okviru INNOSUP-02-2016 (družbenik za inovacije – pilot).

Program usposabljanja mora podpreti tudi spremljanje in povečanje obsega idej v raziskovalnih projektih/proizvodih, in sicer z zagotavljanjem specifičnih srečanj na področju shem financiranja na evropski ravni za obdobje 1–2 delovnih dni.

Poleg podpiranja in raziskovanja do 90 inovativnih poslovnih idej, izbranih v okviru programa za družbenike za inovacije v MSP, je lahko usposabljanje tudi priložnost za učenje in razvoj.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 400 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 18
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.12)Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: da
Identifikacijska oznaka projekta: Delovni program Obzorja 2020: „Drugi ukrepi: storitve v obdobju 2017/18 EEN“ in „Inovacije v MSP“.
II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.1)Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Seznam in kratek opis pogojev:

Glejte spletni naslov v oddelku I.3.

III.1.2)Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3)Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5)Informacije o pridržanih naročilih
III.2)Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1)Informacije o določeni stroki
III.2.2)Pogoji za izvedbo javnega naročila:

Glejte spletni naslov v oddelku I.3.

III.2.3)Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila
Obveznost navedbe imen in strokovne usposobljenosti osebja, odgovornega za izvedbo naročila

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4)Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6)Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: ne
IV.2)Upravne informacije
IV.2.1)Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 03/10/2016
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Bolgárščina, Češčina, Danščina, Nemščina, Grščina, Angleščina, Španščina, Estonščina, Finščina, Francoščina, Irščina, Hrvaščina, Madžarščina, Italijanščina, Litvanščina, Latvijščina, Malteščina, Nizozemščina, Poljščina, Portugalščina, Romunščina, Slovaščina, Slovenščina, Švedščina
IV.2.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 9 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7)Način odpiranja ponudb
Datum: 10/10/2016
Lokalni čas: 14:30
Kraj:

Izvajalska agencija za mala in srednja podjetja (EASME), Covent Garden 2, Room COV 212/191, place Rogier 16, 1210 Brussels, BELGIJA.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:

Glejte spletni naslov v oddelku I.3.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.2)Informacije o elektronskem poteku dela
VI.3)Dodatne informacije:
VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Splošno sodišče
Poštni naslov: rue du Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: 2925
Država: Luksemburg
E-naslov: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +35 243031
Telefaks: +35 243032100

Internetni naslov: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3)Postopek revizije
Natančne informacije o roku(-ih) za postopke revizije:

Glejte spletni naslov v oddelku I.3.

VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
24/08/2016