Suministros - 305437-2018

14/07/2018    S134    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Polonia-Łódź: Reactivos de laboratorio

2018/S 134-305437

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – Centralny Szpital Weteranów
PL
ul. Żeromskiego 113
Łódź
90-549
Polonia
Persona de contacto: Maria Dyl-Niedźwiecka
Teléfono: +48 426393452
Correo electrónico: m.dyl@skwam.lodz.pl
Fax: +48 426393547
Código NUTS: PL711

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://uskwam.umed.lodz.pl/

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa odczynników diagnostycznych wraz z dzierżawą aparatu

Número de referencia: 32/PN/ZP/D/2018
II.1.2)Código CPV principal
33696500
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia niniejszego postępowania przetargowego jest: dostawa odczynników oraz materiałów zużywalnych (zwanych dalej wyrobami) wraz z dzierżawą analizatora (w całości zwanych dalej towarem), zgodnie z rodzajem asortymentu i ilościami określonymi w formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ i zgodnie z „Formularzem Oferty”, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL711
II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia niniejszego postępowania przetargowego jest: dostawa odczynników oraz materiałów zużywalnych (zwanych dalej wyrobami) wraz z dzierżawą analizatora (w całości zwanych dalej towarem), zgodnie z rodzajem asortymentu i ilościami określonymi w formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ i zgodnie z „Formularzem Oferty”, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Czas wykonania badania (od podania próbki do aparatu do uzyskania wyniku) / Ponderación: 20
Criterio de calidad - Nombre: Możliwość rozszerzenia panelu badań o dodatkowe parametry: NT-proBNP, β-hCG / Ponderación: 10
Criterio de calidad - Nombre: Czas reakcji serwisu na zgłoszoną usterkę (podjęcie działań serwisowych) / Ponderación: 5
Criterio de calidad - Nombre: Czas usunięcia uszkodzenia / Ponderación: 5
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 064-141966
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
No se ha recibido ninguna oferta o solicitud de participación, o todas las que se han recibido han sido rechazadas

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

Zamawiający zawiadomił, że przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało unieważnione zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Uzasadnienie unieważnienia postępowania:

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęła oferta na kwotę 59 437,20 PLN brutto, natomiast kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to 54 203,40 PLN brutto, dlatego postanowiono jak wyżej.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Urząd Zamówień Publicznych, Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587777
Correo electrónico: uzp@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.

3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Urząd Zamówień Publicznych, Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
11/07/2018