Diensten - 305438-2016

03/09/2016    S170    Bureau voor publicaties van de Europese Unie - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Luxemburg-Luxemburg: AO 10656 „Verlening van interactieve visualisatiediensten”

2016/S 170-305438

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Bureau voor publicaties van de Europese Unie
Postadres: 2, rue Mercier
Plaats: Luxembourg
NUTS-code: LU000
Postcode: 2985
Land: Luxemburg
E-mail: op-appels-offres@publications.europa.eu
Telefoon: +352 292944331
Fax: +352 292942672

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://publications.europa.eu

Adres van het kopersprofiel: http://publications.europa.eu/en/web/about-us/procurement

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1732
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

AO 10656 „Verlening van interactieve visualisatiediensten”

Referentienummer: AO 10656.
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72200000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Het doel van de oproep tot inschrijving is de selectie van maximaal 2 ondernemers voor de verlening van diensten die verband houden met de visuele representatie van informatie en gegevens met dynamische en/of interactieve kenmerken.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: 00
Voornaamste plaats van uitvoering:

kantoren van de contractant of elders, zoals aangegeven in de aanbesteding. Vergaderingen tussen het Bureau voor publicaties van de Europese Unie en de contractant kunnen in de kantoren van het Bureau voor publicaties van de Europese Unie of de kantoren van de auteursdienst worden gehouden.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Het doel van dit project is de verlening van diensten inzake de visuele representatie van informatie en gegevens met dynamische en/of interactieve kenmerken.

In de specificaties gebruiken we „informatie” als overkoepelende term (die bijvoorbeeld ook teksten of illustraties omvat). Zo beschouwen we gegevensvisualisatie als een onderdeel van informatievisualisatie.

Dit project heeft tot doel alle soorten informatie te omvatten, met inbegrip van complexe soorten zoals ruimtelijke componenten.

Interactie wordt gedefinieerd als het vermogen van de visualisatie om te reageren op bepaalde input van de gebruiker. Interactie kan van toepassing zijn op informatie (welke informatie wordt getoond) en op de presentatie (hoe die informatie wordt getoond).

Dynamiek van de visualisatie wordt gedefinieerd als het vermogen ervan om met de tijd te veranderen. We kunnen een onderscheid maken tussen dynamische en interactieve visualisaties (bijv. een animatie die met auto-run werkt is dynamisch, maar niet interactief), maar om het eenvoudiger te maken, beschouwen we dynamische visualisaties als een onderdeel van interactieve visualisaties.

De te representeren informatie kan zowel statisch als dynamisch zijn. Om verwarring met de terminologie te vermijden, verwijzen we naar deze laatste met de term „stromende” informatie en houden „dynamisch” voor de beschrijving van visualisaties.

Statische informatie is een specifieke en afgebakende verzameling van informatie die in een ontwikkelingsproject wordt geïnjecteerd. Stromende informatie is informatie die met de tijd verandert. Stromende informatie kan in databases of andere gegevensbronnen worden opgenomen.

Voor visualisaties met stromende informatie kan de vereiste verbinding met of integratie van de gegevensbronnen deel uitmaken van de dienstverlening.

Statische visualisaties of infographics (i.e. stilstaande beelden) vallen buiten het bereik van dit project.

De gevraagde dienst kan het volgende omvatten (niet-volledige lijst):

— vaststelling van het doel van de visualisatie,

— verzameling van informatie,

— validering van informatie,

— omzetting van informatie,

— analyse van informatie,

— vaststelling van het redactionele beleid van de visualisatie,

— ontwerp van de visualisatieoplossing,

— uitvoering van de visualisatie,

— uitvoering van bijkomende kenmerken,

— vertaling,

— integratie van de visualisatie,

— beheer van het project,

— verzekering van de kwaliteit van het product,

— documentering van het product,

— onderhoud van het product.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 000 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Zie de aanbestedingsstukken op e-tendering: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1732

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximumaantal deelnemers aan de raamovereenkomst: 2
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 26/10/2016
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Bulgaars, Tsjechisch, Deens, Duits, Grieks, Engels, Spaans, Estisch, Fins, Frans, Iers, Kroatisch, Hongaars, Italiaans, Litouws, Lets, Maltees, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Slowaaks, Sloveens, Zweeds
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 09/11/2016
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

kantoren van het Bureau voor publicaties van de Europese Unie in Luxemburg.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

zie de aanbestedingsstukken (specificaties, punt 1.9) op e-tendering: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1732

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Verzoeken om nadere inlichtingen moeten uitsluitend worden ingediend via e-tendering: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1732

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Gerecht van de Europese Unie
Postadres: rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: 2925
Land: Luxemburg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100

Internetadres: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24/08/2016