Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Services - 305439-2022

07/06/2022    S108

Bulgaria-Smyadovo: Repair and maintenance services of motor vehicles and associated equipment

2022/S 108-305439

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: TERITORIALNO PODELENIE "DaRZhAVNO GORSKO STOPANSTVO SMYaDOVO"
National registration number: 2016174120042
Postal address: ul. "Rishki prohod" No. 2
Town: gr. Smyadovo
NUTS code: BG333 Шумен / Shumen
Postal code: ПК 9820
Country: Bulgaria
Contact person: LALO GENChEV KIRILOV
E-mail: dgs.smiadovo@dpshumen.bg
Telephone: +359 53512280
Internet address(es):
Main address: https://dgssmiadovo.sidp.bg/
Address of the buyer profile: https://app.eop.bg/buyer/14917
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://app.eop.bg/today/214659
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://app.eop.bg/today/214659
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Other activity: чл. 165 и чл. 174 от Закона за горите

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

ОП-15-2022 „Извънгаранционна поддръжка, ремонт и доставка на резервни части за служебните МПС, собственост на ТП „ДГС Смядово“ за срок от една година, считано от датата на сключване на договора„.

Reference number: ОП-2022-15
II.1.2)Main CPV code
50110000 Repair and maintenance services of motor vehicles and associated equipment
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

„Извънгаранционна поддръжка, ремонт и доставка на резервни части за служебните МПС, собственост на ТП „ДГС Смядово“ за срок от една година, считано от датата на сключване на договора„.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 20 000.00 BGN
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG333 Шумен / Shumen
Main site or place of performance:

В посочените от участника обект/и (сервиз/и) .Ако сервизната база не е на територията на общ. Смядово, участниците осигуряват за своя сметка придвижването

II.2.4)Description of the procurement:

Извънгаранционна поддръжка, ремонт и доставка на резервни части за служебните МПС, собственост на ТП „ДГС Смядово“ за срок от една година, считано от датата на сключване на договора

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 20 000.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Възложителят си запазва правото да допълва и/или изменя списъка с автомобили, собственост на стопанството при настъпване на обстоятелства, които не са му били известни към момента на възлагане на обществената поръчка или при необходимост от бракуване на някое от горепосочените МПС

Опции - Възложителят си запазва правото да закупува допълнителни количества резервни части от подробно описаните видове в Техническата спецификация към настоящата процедура по единични цени в лева /без вкл. ДДС/, посочени от Изпълнителя в ценовата му оферта, както и да закупи при възникнала необходимост артикули НЕ ПОСОЧЕНИ в същата с обявен от участника ПРОЦЕНТ НА ОТСТЪПКА, като стойността до която Възложителят може да закупува резервни части, извън посочените в Техническата спецификация на процедурата е в размер до 5 000,00 лева без вкл. ДДС;

Забележка: Предлаганият % (процент) търговска отстъпка на артикулите следва да се посочи, като цяло положително число.

Количествата са прогнозни като купувачът не се ангажира да ги усвои изцяло и не носи отговорност пред Продавача за претенции в случай, че обемът на поръчката не бъде изцяло изпълнен.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват всички български или чуждестранни физически и/или юридически лица, включително техни обединения и всички други образувания, които имат право да изпълняват дейностите предмет на настоящата обществена поръчка, съгласно законодателството на държавата, в която са установени и за които не са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1-7 и чл. 55, ал. 1 и чл.107 от ЗОП.

В случай, че участника е обединение/консорциум Възложителят не поставя изисквания, относно съществуването на конкретна правна форма за същото, за участие в настоящата обществена поръчка

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Възложителят НЕ ПОСТАВЯ изисквания към икономическото и финансовото състояние на участниците.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Възложителят НЕ ПОСТАВЯ изисквания към икономическото и финансовото състояние на участниците.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

1. На основание чл.63, ал. 1, т. о5 от ЗОП- да разполага с квалифициран персонал - най-малко едно лице, компетентно да извършва горепосочените ремонтни дейности, придобило квалификация след завършено средно или висше образование, и/или преминал курс на обучение;

• Доказване

 На етапа - подбор на участниците и допускане до участие - чрез попълване на Част IV: „Критерии за подбор“, Раздел В: „Технически и професионални способности“, графа: Образователна и професионална квалификация от ЕЕДОП

 На етап- сключване на договор – Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката с приложени към него някои от следните документи - Документи, удостоверяващи професионален опит; Документи, удостоверяващи образование или допълнителна квалификация (издадени от: Училище, колеж или друга образователна институция/ справка в електронните регистри на Министерството на образованието и науката) или Декларация за професионална компетентност.

Участникът задължително прилага и доказателствата, заверени „Вярно с оригинала“ под формата на дипломи, сертификати или удостоверения от преминалия курс на обучение, издадени от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива. Възложителят може да не приеме представено доказателство за технически и професионални способности, когато то произтича от лице, което има интерес и може да води до облага по смисъла на чл. 2, ал. 3 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

ІІІ.2.2.2. На основание чл.63, ал.1, т.8 от ЗОП- Участниците следва да докажат че разполагат с инструменти, съоръжения и техническо оборудване за извършване на ремонти и техническо обслужване на превозните средства, както следва:

- за ремонт на двигател; ходова част; спирачна и горивна система; кормилна и запалителна уредба; съединител; скоростна кутия; диференциал; електроинсталация (без радио и CD апарати).

- за техническо обслужване, включващо смяна на консумативи (масла, антифриз, филтри, спирачни течности и др); смяна на ауспухови тръби и гърнета; ремонт на охладително – отоплителна инсталация;

- за допълнителни услуги – стругаро-фрезови услуги, възстановяване на гумени, хидравлични маркучи и др.

- за възможности за доставка на всички необходими за извършването на ремонта резервни части и филтри;

- за възстановяване на деформирани детайли (тенекеджийски услуги) по заявка на Възложителя.

- за извършване на бояджийски услуги по заявка на Възложителя

- регулиране на ходова част по заявка на Възложителя.

• Доказване

 На етапа - подбор на участниците и допускане до участие - чрез попълване на Част IV: „Критерии за подбор“, Раздел В: „Технически и професионални способности“, графа: „Инструменти, съоръжения или техническо оборудване“ от ЕЕДОП

 На етап - сключване на договор – Декларация за притежаваните инструментите, съоръженията и техническото оборудване;

Участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние, техническите способности и професионалната компетентност, при условията на чл. 65, ал. 1-5 и ал. 7 от ЗОП.

Minimum level(s) of standards possibly required:

1. На основание чл.63, ал. 1, т. о5 от ЗОП- да разполага с квалифициран персонал - най-малко едно лице, компетентно да извършва горепосочените ремонтни дейности, придобило квалификация след завършено средно или висше образование, и/или преминал курс на обучение;

• Доказване

 На етапа - подбор на участниците и допускане до участие - чрез попълване на Част IV: „Критерии за подбор“, Раздел В: „Технически и професионални способности“, графа: Образователна и професионална квалификация от ЕЕДОП

 На етап- сключване на договор – Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката с приложени към него някои от следните документи - Документи, удостоверяващи професионален опит; Документи, удостоверяващи образование или допълнителна квалификация (издадени от: Училище, колеж или друга образователна институция/ справка в електронните регистри на Министерството на образованието и науката) или Декларация за професионална компетентност.

Участникът задължително прилага и доказателствата, заверени „Вярно с оригинала“ под формата на дипломи, сертификати или удостоверения от преминалия курс на обучение, издадени от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива. Възложителят може да не приеме представено доказателство за технически и професионални способности, когато то произтича от лице, което има интерес и може да води до облага по смисъла на чл. 2, ал. 3 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

ІІІ.2.2.2. На основание чл.63, ал.1, т.8 от ЗОП- Участниците следва да докажат че разполагат с инструменти, съоръжения и техническо оборудване за извършване на ремонти и техническо обслужване на превозните средства, както следва:

- за ремонт на двигател; ходова част; спирачна и горивна система; кормилна и запалителна уредба; съединител; скоростна кутия; диференциал; електроинсталация (без радио и CD апарати).

- за техническо обслужване, включващо смяна на консумативи (масла, антифриз, филтри, спирачни течности и др); смяна на ауспухови тръби и гърнета; ремонт на охладително – отоплителна инсталация;

- за допълнителни услуги – стругаро-фрезови услуги, възстановяване на гумени, хидравлични маркучи и др.

- за възможности за доставка на всички необходими за извършването на ремонта резервни части и филтри;

- за възстановяване на деформирани детайли (тенекеджийски услуги) по заявка на Възложителя.

- за извършване на бояджийски услуги по заявка на Възложителя

- регулиране на ходова част по заявка на Възложителя.

• Доказване

 На етапа - подбор на участниците и допускане до участие - чрез попълване на Част IV: „Критерии за подбор“, Раздел В: „Технически и професионални способности“, графа: „Инструменти, съоръжения или техническо оборудване“ от ЕЕДОП

 На етап - сключване на договор – Декларация за притежаваните инструментите, съоръженията и техническото оборудване;

Участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние, техническите способности и професионалната компетентност, при условията на чл. 65, ал. 1-5 и ал. 7 от ЗОП.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 04/07/2022
Local time: 23:59
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Bulgarian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 3 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 05/07/2022
Local time: 14:00
Place:

В системата

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Комисия за защита на конкуренцията
Postal address: бул. Витоша № 18
Town: София
Postal code: 1000
Country: Bulgaria
E-mail: delovodstvo@cpc.bg
Telephone: +359 29356113
Fax: +359 29807315
Internet address: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Съгласно чл.196 и чл197 от ЗОП.

VI.5)Date of dispatch of this notice:
02/06/2022