Vul deze korte enquête in en help ons de TED-website te verbeteren.

Werken - 305523-2016

03/09/2016    S170    Werken - Dynamisch aankoopsysteem - Niet-openbare procedure 

Verenigd Koninkrijk-Preston: Reparatie- en onderhoudsdiensten

2016/S 170-305523

Aankondiging van een opdracht

Werken

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Places for People Group Limited
Postadres: Group Support Centre, 4 The Pavilions, Portway
Plaats: Preston
NUTS-code: UK
Postcode: PR2 2YB
Land: Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: Mr Craig Ainscow
E-mail: purchasing@placesforpeople.co.uk
Telefoon: +44 1772897314

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.placesforpeople.co.uk

Adres van het kopersprofiel: http://www.housingprocurement.com

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: http://procurementhub.co.uk/media/1118/nationwide-public-sector-eligibility-list_thl_120021279_3.doc
Plaats: http://procurementhub.co.uk/media/1118/nationwide-public-sector-eligibility-list_thl_120021279_3.doc
NUTS-code: UK
Land: Verenigd Koninkrijk
E-mail: purchasing@placesforpeople.co.uk

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://procurementhub.co.uk/media/1118/nationwide-public-sector-eligibility-list_thl_120021279_3.doc

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.housingprocurement.com
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: www.housingprocurement.com
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Whole House Contractors DPS.

Referentienummer: DN178819
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50000000
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Places for People for itself and on behalf of the Places for People Group and its present and future subsidiaries (the Contracting Authority) and all other bodies identified in the below link.

A full public sector eligibility list is given in the below link. http://procurementhub.co.uk/media/1118/nationwide-public-sector-eligibility-list_thl_120021279_3.doc

Places for People Group Limited are seeking suitably qualified contractors for works to domestic properties. It is intended that the Dynamic Purchasing System will be capable of being used by Contracting Authorities in the United Kingdom.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45300000
45400000
45212400
45212410
45211340
45262700
45262800
71631300
71315400
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UK
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Places for People are seeking to appoint a number of contractors that consistently meet the standards required. The contractors will need to be able to provide a range of works to meet the varying requirements of Places for People and other organisations. As such, Places for People wish to form and let a Whole House Contractors Dynamic Purchasing System (DPS) which will be utilised and owned by Places for People Procurement Hub. It is intended that this DPS will be capable of being used by contracting authorities in the United Kingdom.

It is anticipated that this DPS will be able to be used to procure contractors to complete works required to domestic properties. The procurement covers all works typically required on a planned or cyclical programme including new installations, planned repairs and major works, upgrades and refurbishments.

Further information is available through the following link

https://www.procurementhub.co.uk/media/23979/whole-house-contractors.pdf

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 120
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding houdt de instelling van een dynamisch aankoopsysteem in
Extra aankopers kunnen gebruikmaken van het dynamische aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 03/10/2016
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: High Court of England and Wales
Postadres: Royal Courts of Justice, Strand
Plaats: London
Postcode: WC2A 2LL
Land: Verenigd Koninkrijk
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: High Court of England and Wales
Postadres: Royal Courts of Justice, Strand
Plaats: London
Postcode: WC2A 2LL
Land: Verenigd Koninkrijk
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Crown Commercial Services
Postadres: 1 Horse Guards Road
Plaats: London
Postcode: SW1A 2HQ
Land: Verenigd Koninkrijk
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
01/09/2016