Suministros - 305578-2018

14/07/2018    S134    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Polonia-Cracovia: Aparatos para radiología

2018/S 134-305578

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 105-239043)

Legal Basis:

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Szpital Uniwersytecki w Krakowie
ul. Kopernika 36
Kraków
31-501
Polonia
Persona de contacto: Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Sekcja Zamówień Publicznych, ul. Kopernika 19, pok. 20A, 31-501 Kraków
Teléfono: +48 124247121
Correo electrónico: aburszczan@su.krakow.pl
Fax: +48 124247122
Código NUTS: PL213

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.su.krakow.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa cyfrowych, przyłóżkowych aparatów RTG dla Nowej Siedziby Szpitala Uniwersyteckiego (NSSU) wraz z instalacją, uruchomieniem oraz szkoleniem personelu (8 sztuk) - NSSU.DFP.271.10.2018.ADB

Número de referencia: NSSU.DFP.271.10.2018.ADB
II.1.2)Código CPV principal
33111000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa cyfrowych, przyłóżkowych aparatów RTG dla Nowej Siedziby Szpitala Uniwersyteckiego (NSSU) wraz z instalacją, uruchomieniem oraz szkoleniem personelu (8 sztuk).

W ramach niniejszego przedmiotu zamówienia należy uwzględnić dostawę sprzętu do nowej siedziby Szpitala Uniwersyteckiego Kraków – Prokocim oraz instalację, szkolenie i uruchomienie aparatów w nowej siedzibie Szpitala Uniwersyteckiego Kraków – Prokocim.

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pt. „Wyposażenie nowej siedziby Szpitala Uniwersyteckiego Kraków-Prokocim” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 - Oś priorytetowa 12: Infrastruktura społeczna; Działanie 12.1 Infrastruktura ochrony zdrowia; Poddziałanie 12.1.1 Strategiczna infrastruktura ochrony zdrowia w regionie”.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
09/07/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 105-239043

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.2
Localización del texto que se va a modificar: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
En lugar de:
Fecha: 13/07/2018
Hora local: 12:00
Léase:
Fecha: 17/07/2018
Hora local: 12:00
Número de apartado: IV.2.7
Localización del texto que se va a modificar: Warunki otwarcia ofert
En lugar de:
Fecha: 13/07/2018
Hora local: 13:50
Léase:
Fecha: 17/07/2018
Hora local: 13:10
VII.2)Otras informaciones adicionales: