Dostawy - 305653-2020

01/07/2020    S125

Polska-Wrocław: Różny sprzęt komputerowy

2020/S 125-305653

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
Adres pocztowy: ul. Podwale 31-33
Miejscowość: Wrocław
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Kod pocztowy: 50-040
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Monika Andruszkiewicz
E-mail: monika.andruszkiewicz@wr.policja.gov.pl
Tel.: +48 478714324

Adresy internetowe:

Główny adres: www.dolnoslaska.policja.gov.pl

Adres profilu nabywcy: www.dolnoslaska.policja.gov.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Komenda Wojewódzka Policji w Opolu
Adres pocztowy: ul. Korfantego 2
Miejscowość: Opole
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 45-077
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Eugenia Poniży, Anna Lis, Jarosław Hamadyk
E-mail: zamowienia@op.policja.gov.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: www.opolska.policja.gov.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
Adres pocztowy: ul. Lompy 19
Miejscowość: Katowice
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Kod pocztowy: 40-038
Państwo: Polska
E-mail: agnieszka.gwozdz-kuzior@ka.policja.gov.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: www.slaska.policja.gov.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.dolnoslaska.policja.gov.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://epuap.gov.pl/wps/portal
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd krajowy lub federalny
I.5)Główny przedmiot działalności
Porządek i bezpieczeństwo publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa fabrycznie nowego sprzętu informatycznego w ramach projektu pn. „Usprawnienie czesko-polskiej współpracy w walce z cyberprzestępczością” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskieg ...

Numer referencyjny: PU-2380-087-016-069/2020/MA
II.1.2)Główny kod CPV
30236000 Różny sprzęt komputerowy
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące części:

1. część nr 1 – dostawa komputerowego stanowiska badawczego z dużą mocą obliczeniową w liczbie 20 sztuk

2. część nr 2 – dostawa wydajnego komputera przenośnego, antywstrząsowego w liczbie 5 sztuk

3. część nr 3 – dostawa wydajnego 4-kieszeniowego serwera danych wyposażonego w dyski twarde w liczbie 3 sztuk

4. część nr 4 – dostawa 8-kieszeniowego serwera NAS wyposażonego w dyski twarde w liczbie 2 sztuk

5. część nr 5 – dostawa wydajnego komputera przenośnego antywstrząsowego w liczbie 9 sztuk

6. część nr 6 – dostawa zestawu sprzętowo-programowego do odzyskiwania danych z uszkodzonych nośników w liczbie 3 sztuk

Zamówienie zostało podzielone na wyżej określone części postępowania. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie lub wybrane części postępowania, jednakże wymaga się złożenia oferty obejmującej cały asortyment w ramach danej części.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część nr 1

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30236000 Różny sprzęt komputerowy
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL52 Opolskie
Kod NUTS: PL51 Dolnośląskie
Kod NUTS: PL22 Śląskie
II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa komputerowego stanowiska badawczego z dużą mocą obliczeniową w liczbie 20 sztuk – o szczegółowym zakresie i minimalnych parametrach technicznych określonych w załączniku nr 2.1. do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres udzielonej gwarancji / Waga: 20.00
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 20.00
Cena - Waga: 60.00
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

CZ.11.4.120/0.0/0.0/17_028/0001654

II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin realizacji zamówienia: maksymalnie 30 dni od daty podpisania umowy.

Wysokość wadium dla części 1 postępowania: 11000,00 zł

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część nr 2

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30236000 Różny sprzęt komputerowy
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL52 Opolskie
Kod NUTS: PL51 Dolnośląskie
Kod NUTS: PL22 Śląskie
II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa wydajnego komputera przenośnego, antywstrząsowego w liczbie 5 sztuk - o szczegółowym zakresie i minimalnych parametrach technicznych określonych w załączniku nr 2.2. do SIWZ

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres udzielonej gwarancji / Waga: 20.00
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 20.00
Cena - Waga: 60.00
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

CZ.11.4.120/0.0/0.0/17_028/0001654

II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin realizacji zamówienia: maksymalnie 30 dni od daty podpisania umowy.

Wysokość wadium dla części 2 postępowania: 1500,00 zł

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część nr 3

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30236000 Różny sprzęt komputerowy
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL52 Opolskie
Kod NUTS: PL51 Dolnośląskie
Kod NUTS: PL22 Śląskie
II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa wydajnego 4-kieszeniowego serwera danych wyposażonego w dyski twarde w liczbie 3 sztuk - o szczegółowym zakresie i minimalnych parametrach technicznych określonych w załączniku nr 2.3. do SIWZ

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres udzielonej gwarancji / Waga: 20.00
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 20.00
Cena - Waga: 60.00
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

CZ.11.4.120/0.0/0.0/17_028/0001654

II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin realizacji zamówienia: maksymalnie 30 dni od daty podpisania umowy.

Wysokość wadium dla części 3 postępowania: 700,00 zł

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część nr 4

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30236000 Różny sprzęt komputerowy
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL52 Opolskie
Kod NUTS: PL51 Dolnośląskie
Kod NUTS: PL22 Śląskie
II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa 8-kieszeniowego serwera NAS wyposażonego w dyski twarde w liczbie 2 sztuk - o szczegółowym zakresie i minimalnych parametrach technicznych określonych w załączniku nr 2.4. do SIWZ

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres udzielonej gwarancji / Waga: 20.00
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 20.00
Cena - Waga: 60.00
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

CZ.11.4.120/0.0/0.0/17_028/0001654

II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin realizacji zamówienia: maksymalnie 30 dni od daty podpisania umowy.

Wysokość wadium dla części 4 postępowania: 1100,00 zł

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część nr 5

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30236000 Różny sprzęt komputerowy
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL52 Opolskie
Kod NUTS: PL51 Dolnośląskie
Kod NUTS: PL22 Śląskie
II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa wydajnego komputera przenośnego antywstrząsowego w liczbie 9 sztuk - o szczegółowym zakresie i minimalnych parametrach technicznych określonych w załączniku nr 2.5. do SIWZ

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres udzielonej gwarancji / Waga: 20.00
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 20.00
Cena - Waga: 60.00
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

CZ.11.4.120/0.0/0.0/17_028/0001654

II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin realizacji zamówienia: maksymalnie 30 dni od daty podpisania umowy.

Wysokość wadium dla części 5 postępowania: 2700,00 zł

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część nr 6

Część nr: 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30236000 Różny sprzęt komputerowy
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL52 Opolskie
Kod NUTS: PL51 Dolnośląskie
Kod NUTS: PL22 Śląskie
II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa zestawu sprzętowo-programowego do odzyskiwania danych z uszkodzonych nośników w liczbie 3 sztuk - o szczegółowym zakresie i minimalnych parametrach technicznych określonych w załączniku nr 2.6. do SIWZ

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres udzielonej gwarancji / Waga: 20.00
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 20.00
Cena - Waga: 60.00
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

CZ.11.4.120/0.0/0.0/17_028/0001654

II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin realizacji zamówienia: maksymalnie 30 dni od daty podpisania umowy.

Wysokość wadium dla części 6 postępowania: 4000,00 zł

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie określił warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający nie przewiduje wykluczenia Wykonawcy w zakresie podstaw określonych w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.

2. Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu będzie stosował tzw. procedurę odwróconą, uregulowaną w art. 24 aa ustawy Pzp, tzn. najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wszyscy wykonawcy składają do oferty JEDZ, w zakresie określonym przez Zamawiającego, jednakże ocena wstępna (dokonywana na podstawie JEDZ) spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia dokonywana będzie wyłącznie w odniesieniu do Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza. Ocena ta będzie stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia, w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających brak podstaw do wykluczenia. Dokumenty i oświadczenia wskazano w Rozdziale X pkt II SIWZ.

1. W celu potw., że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zam. w załącznikach numer 2.1-2.6 do SIWZ Zam. wymaga przedstawienia: opisu oferowanego sprzętu potwierdzającego spełnianie przez oferowane produkty wymagań Zamawiającego opisanych w załącznikach numer 2.1-2.6 do SIWZ, sporządzonego z wykorzystaniem załączników nr 2.1.-2.6 do SIWZ,

2. W celu potw. spełniania przez wykonawcę braku podstaw do wykluczenia Zam. będzie wymagał przedstawienia:

2.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

2.2. oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (wzór dokumentu zawarty jest w załączniku nr 5 do SIWZ);

2.3. oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (wzór dokumentu zawarty jest w załączniku nr 5 do SIWZ);

3. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346). Zgodnie z treścią art. 26 ust. 7 ustawy Pzp Zamawiający korzysta z internetowego repozytorium zaświadczeń e –Certis oraz wymaga przede wszystkim takich rodzajów zaświadczeń lub dowodów w formie dokumentów, które są objęte tym repozytorium tj.:

— w przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń i dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi adresami elektronicznymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. Zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych samodzielnie przez zamawiającego dokumentów. (c.d. w pkt III.1.2)

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie określił warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu

(c.d. z pkt III.1.1.):

— w przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w posiadaniu zamawiającego (w szczególności oświadczeń i dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp) zamawiający korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.

4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej składa:

4.1. w przypadku dokumentu, o którym mowa w pkt 2.1. - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp;

5. Dokumenty, o których mowa w pkt. 4.1. powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

6. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 4.1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienie pkt. 5 stosuje się odpowiednio.

7. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

8. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt. 2.1. niniejszego rozdziału SIWZ, składa dokument, o którym mowa pkt. 4.1. powyżej, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

9. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

(c.d. w rubryce - minimalny poziom standów)

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

(c.d. z pkt III 1.2.):

10. Zamawiający nie żąda przedstawienia dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia od podwykonawców.

11. Zamawiający żąda przedstawienia od Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia przedstawienia, dla każdego wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia, dokumentów wymienionych w pkt. 2.1–2.3 niniejszego działu.

12. Jeżeli będzie to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawcę do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

13. Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie określił warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu

1. Informacja dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

1.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1.2 .Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

1.3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu.

1.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie składa JEDZ.

1.5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej składa każdy z Wykonawców.

Wykaz oświadczeń i dokumentów, które Wykonawca składa wraz z ofertą.

1. wypełniony formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ –składany się w oryginale w postaci elektronicznej i opatrzony się kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

2.. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie własne wykonawcy (JEDZ), stanowiące wstępne potwierdzenie, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu - składany w oryginale w postaci elektronicznej i opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

.Forma JEDZ

2.1. Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. Może korzystać z narzędzia ESPD (https://www.uzp.gov.pl/e-uslugi/jedz - link do narzędzia: espd.uzp.gov.pl) lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego, w szczególności w jednym z formatów pdf, .doc, .docx, .rtf,.xps, .odt.

2.2. Wzór JEDZ stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.

2.3. W dokumencie Wykonawca winien wypełnić wskazane niewykreślone części:

— wskazane niewykreślone pola w część II

— wskazane niewykreślone pola w część III

— część VI oświadczenia końcowe (należy wypełnić wykropkowane pola oraz podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym).

2.4. W przypadku wspólnego ubiegania się przez Wykonawców o zamówienie, oświadczenie JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie. Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich.

2.5. Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie żąda złożenia oświadczenia JEDZ od podwykonawców.

3. potwierdzenie wniesienia wadium

4. pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik, składane w postaci elektronicznej w oryginale lub kopii poświadczonej przez notariusza i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5. pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców ubiegających się wspólnie o udział w postępowaniu - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców biorących wspólnie o udział w postępowaniu, składane w postaci elektronicznej w oryginale lub kopii poświadczonej przez notariusza i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

(c.d w rubryce minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów)

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

(c.d. z pkt III.1.3):

2.6. pełnom. upoważniające do złożenia oferty - w przyp. wnoszenia oferty przez wspólników sp. cyw. - gdy oferta nie jest podpisana przez wszystkich wspólników, składane w postaci el. w oryginale lub kopii pośw. przez notariusza i opatrzone kwalifikowanym podpisem el.

2.7. Na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy Pzp Wyk.(w przyp. wyk. wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – każdy z wyk.), w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp przekazuje Zam. oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wyk. może przedstawić dowody, że powiązania z innym wyk. nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zam.. Ośw. składa się w oryginale podpisane kwalifikowanym podpisem el. na adres e-mail: monika.andruszkiewicz@wr.policja.gov.pl

3. Forma i sposób składania dokumentów w postępowaniu:

Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w SIWZ, składane są w oryginale w postaci dokumentu el. lub w el. kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenie za zgodność z oryginałem el. kopii dokumentu lub oświadczenia następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu el..

Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wyk., podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwyk., w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.

Jeżeli oryginał dokumentu lub oświadczenia, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub inne dokumenty lub oświadczenia składane w postępowaniu o udzielenie zamówienia, nie zostały sporządzone w postaci dokumentu el., wyk. może sporządzić i przekazać el. kopię posiadanego dok. lub ośw..

W przyp. przekazywania przez wykonawcę el.j kopii dokumentu lub oświadczenia, opatrzenie jej kwalifikowanym popisem el. przez wykonawcę albo odpowiednio przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wyk. za zasadach określonych w art. 22a ustawy, albo przez podwykonawcę jest równoznaczne z poświadczeniem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia za zgodność z oryginałem.

4. Klauzula informacyjna RODO została zawarta w Rozdziale I pkt 3.4 SIWZ.

4.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zam., a Wyk. odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej: monika.andruszkiewicz@wr.policja.gov.pl.

4.2. Wyk. składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla Wykonawców na miniPortalu oraz stanowi załacznik do SIWZ.

4.3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt i podpisana kwalifikowanym podpisem el..

Strony przewidują możliwość dokonywania zmian w treści umowy w stosunku do treści oferty Wyk. w sytuacji gdy:

a) nastąpiła zmiana oznaczenia danych dotyczących Zam. lub Wyk lub osób będących przedstawicielami stron,

b) nastąpiła zmiana stawki podatku VAT,

c) zaprzestano produkcji zaoferowanego urządzenia.

2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 zostaną dokonane na podstawie dokumentów zawierających uzasadnienie zmian oraz wymagają sporządzenia aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności i mogą zostać wprowadzone, jeżeli obie strony niniejszej umowy zgodnie uznają, że zaszły wskazane okoliczności i wprowadzenie zmian jest konieczne dla prawidłowej realizacji zamówienia.

(c.d w pkt III.2.2 - warunki realizacji umowy)

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

(z d. z pkt III.13) Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów

3. W przypadku wskazanym w ust. 1 pkt c) za dokument zawierający uzasadnienie zmian uważać należy pisemne oświadczenie producenta lub jego polskiego dystrybutora o wycofaniu urządzenia lub podzespołu z produkcji (dystrybucji). Oświadczenie to powinno być datowane datą późniejszą niż dzień złożenia oferty przez Wykonawcę.

4. Zmiany, o których mowa w ust. 1 pkt c) mogą być dokonane jeżeli Wykonawca oświadczy, że sprzęt zamienny spełnia wymagania SIWZ oraz posiada nie gorsze parametry techniczne i nie niższą wartość rynkową, niż urządzenia pierwotnie zaoferowane. W wyniku przedmiotowych zmian oferowana przez Wykonawcę wartość urządzeń nie zostanie zmieniona.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 11/08/2020
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 11/08/2020
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Oferty należy składać do Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, ul. Podwale 31-33, 50-040 Wrocław. Wykonawca składa ofertę elektronicznie za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Ustawy.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

4. Zgodnie z § 5 rozporządzenia w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz.U. z 2018 r. poz. 1092 ze zmianami) odwołanie wraz z załącznikami oraz zgłoszenie przystąpienia do postępowania odwoławczego przez wykonawcę, wnoszone w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, oraz dalsze pisma w sprawie wnoszone w tej postaci przekazuje się na elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu, przy której obsługiwana jest korespondencja Izby. Prezes Izby udostępnia na stronie internetowej Urzędu odnośnik do usług elektronicznych pozwalających na wniesienie w postaci elektronicznej ww. dokumentów.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

6. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej (art. 182 ust.2 pkt 1 Ustawy).

9. Odwołanie wobec czynności innych wnosi się w terminie 10 dnia od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

0. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

11. Ponadto odwołania przysługuje od okoliczności wskazanych w art. 182 ust. 4 ustawy.

12. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, którą wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

13. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje skarga kasacyjna.

14. Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze:

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej, ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa, POLSKA. e-mail:

odwolania@uzp.gov.pl. Tel. +48 224587801. URL: http://www.uzp.gov.pl.

Faks +48 224587800.

15. Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań:

Prezes Krajowej Izb

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/06/2020