Tjänster - 305773-2017

04/08/2017    S148    Europeiska kommissionen - Tjänster - Meddelande om upphandling - Öppet förfarande 

Belgien-Bryssel: Tekniskt bistånd för genomförandet av byggproduktsförordningen (CPR)

2017/S 148-305773

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska kommissionen, Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, Directorate C: Industrial Transformation and Advanced Value Chains
Postadress: avenue d'Auderghem 45, Office BREY 10/124
Ort: Brussels
Nuts-kod: BE1
Postnummer: 1049
Land: Belgien
Kontaktperson: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2565
E-post: grow-c-financial-team@ec.europa.eu

Internetadress(er):

Allmän adress: http://ec.europa.eu/growth/

Upphandlarprofil: http://ec.europa.eu/growth/contracts-grants/calls-for-tenders/index_en.htm

I.2)Information om gemensam upphandling
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2565
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2565
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Tekniskt bistånd för genomförandet av byggproduktsförordningen (CPR)

Referensnummer: 644/PP/GRO/IMA/17/1134/9702.
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
79410000
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Tekniskt bistånd för genomförandet av byggproduktsförordningen (Construction Products Regulation – CPR).

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 800 000.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: BE1
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Platsen för utförandet av uppgifterna kommer att vara uppdragstagarens lokaler eller någon annan plats som angetts i anbudet med undantag för kommissionens lokaler.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Att tillhandahålla tekniskt bistånd för genomförandet av byggproduktsförordningen (CPR) genom följande stödtjänster:

1) Tillhandahållande av tekniskt bistånd för att främja mandat avseende byggprodukter.

2) Stöd till arbetet för att uppnå samstämmighet i valen av system för bedömning och kontinuitetskontroll av prestanda (systems for the assessment and verification of constancy of performance – AVCP systems).

3) Stöd till arbetet avseende sammanställningen av det tekniska underlag som krävs för delegerade akter.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 800 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 48
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

Perioden för utförande av de uppgifter som anges i kontraktet är på 12 månader. Den kan förlängas 3 gånger för en period på 12 månader, endast med ett uttryckligt skriftligt medgivande från de upphandlande myndigheterna innan betalningen av återstående belopp. Den högsta totala löptiden är 48 månader.

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.12)Information om elektroniska kataloger
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Arbetsspråket för detta tekniska bistånd för genomförandet av byggproduktsförordningen är engelska.

Det högsta värdet på 800 000 EUR är för den längsta totala löptiden på 4 år (högst 200 000 EUR per år).

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

Se förfrågningsunderlaget.

III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.5)Information om reserverade kontrakt
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.1)Information om en viss yrkesgrupp
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3)Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet
Skyldighet att ange namn och yrkeskvalifikationer för den personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.4)Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6)Information om elektronisk auktion
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 19/09/2017
Lokal tid: 16:00
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Engelska, Bulgariska, Danska, Tyska, Grekiska, Estniska, Finska, Franska, Iriska, Kroatiska, Ungerska, Italienska, Lettiska, Litauiska, Maltesiska, Nederländska, Polska, Portugisiska, Rumänska, Slovakiska, Slovenska, Spanska, Svenska, Tjeckiska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 6 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 21/09/2017
Lokal tid: 10:30
Plats:

Europeiska kommissionen, Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SME, Breydel Building, avenue d'Auderghem 45, 1040 Brussels, BELGIEN.

Information om bemyndigade personer och öppningsförfarande:

En behörig representant för varje anbudsgivare får närvara vid anbudsöppningen. Företag som önskar närvara ska anmäla detta via e-post till grow-c-financial-team@ec.europa.eu minst 48 timmar i förväg. Anmälan måste undertecknas av en behörig anbudsgivarrepresentant och namnet på den person som ska närvara vid anbudsöppningen för anbudsgivarens räkning ska anges.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: ja
VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3)Kompletterande upplysningar:

Endast elektronisk inlämning genom e-inlämning är möjlig för denna anbudsinfordran.

VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Europeiska unionens domstols tribunal
Postadress: rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: 2925
Land: Luxemburg
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100

Internetadress: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Behörigt organ vid medling
VI.4.3)Överprövning
Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

Se internetadressen som anges i punkt I.3.

VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
25/07/2017