Diensten - 305821-2022

07/06/2022    S108

Nederland-Rotterdam: Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie

2022/S 108-305821

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Rotterdam
Nationaal identificatienummer: 24483298 0003
Postadres: Wilhelminakade 179
Plaats: Rotterdam
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 3002 AN
Land: Nederland
Contactpersoon: Remy van Vliet
E-mail: rb.vanvliet@rotterdam.nl
Telefoon: +31 102676071
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.rotterdam.nl
Adres van het kopersprofiel: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=198655
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

1-D-27995-21: Aanbesteding Zonnestroomsystemen 2022

Referentienummer: 1-D-27995-21
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71000000 Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De Opdracht met kenmerk 1-D-27995-21 die is beschreven in het Beschrijvend Document gaat over het leveren, installeren en bedrijfsklaar opleveren van Zonnestroomsystemen op de daken van acht (8) locaties binnen de gemeente Rotterdam, conform de eisen, voorwaarden en bepalingen zoals omschreven in het Beschrijvend Document en alle Bijlagen.

 

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 750 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09330000 Zonne-energie
09331000 Zonnepanelen
09332000 Zonne-energie-installatie
45261215 Aanbrengen van dakbedekking met zonnepanelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Gemeente Rotterdam

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De Opdracht met kenmerk 1-D-27995-21 die is beschreven in het Beschrijvend Document gaat over het leveren, installeren en bedrijfsklaar opleveren van Zonnestroomsystemen op de daken van acht (8) locaties binnen de gemeente Rotterdam, conform de eisen, voorwaarden en bepalingen zoals omschreven in het Beschrijvend Document en alle Bijlagen.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Met nadruk wijst de Gemeente erop dat het niet toegestaan is nadere voorwaarden aan de inschrijving te verbinden, ook niet in verband met de Corona-crisis. Indien Inschrijver wel aanvullende of afwijkende voorwaarden aan zijn inschrijving verbindt is deze ongeldig en zal dan ook niet in behandeling worden genomen en komt nimmer voor gunning aanmerking.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 075-202678
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1-D-27995-21
Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
02/06/2022
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Saman Groep BV
Nationaal identificatienummer: 72017376
Postadres: Gouwepoort 1
Plaats: Zierikzee
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 4301RZ
Land: Nederland
Telefoon: +31 01412647
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 750 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 739 850.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Vragen over deze aanbesteding of gemotiveerde tekstsuggesties ten aanzien van het programma van eisen en/of de raamovereenkomst, dienen uiterlijk op de datum zoals vermeld in de planning via het Aanbestedingsplatform te worden gesteld.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Rotterdam
Postadres: Postbus 50950
Plaats: Rotterdam
Postcode: 3007 BL
Land: Nederland
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Afdeling inkoop- en aanbestedingszaken gemeente Rotterdam
Postadres: Postbus 6633
Plaats: Rotterdam
Postcode: 3003 AP
Land: Nederland
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Inschrijvers die bezwaar hebben tegen het gunningsvoornemen moeten dit bezwaar binnen 20 (twintig) kalenderdagen na dagtekening van het gunningsvoornemen in een civielrechtelijk kort geding aanhangig maken. Dit moet gebeuren bij de civiele rechter van de rechtbank te Rotterdam. Deze termijn geldt als vervaltermijn.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Afdeling inkoop- en aanbestedingszaken gemeente Rotterdam
Postadres: Postbus 6633
Plaats: Rotterdam
Postcode: 3003 AP
Land: Nederland
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
02/06/2022