Servicios - 305841-2018

14/07/2018    S134    - - Servicios - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Bulgaria-Plovdiv: Placas indicadoras

2018/S 134-305841

Anuncio de licitación

Servicios

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
OP „Organizatsiya i kontrol na transporta“, obshtina Plovdiv
0004715040325
bul. „Shesti septemvri“ No. 274
Plovdiv
4019
Bulgaria
Persona de contacto: Nedyalka Barganova — yuriskonsult v OP „Organizatsiya i kontrol na transporta“, obshtina Plovdiv
Teléfono: +359 32622550
Correo electrónico: opokt@abv.bg
Fax: +359 32666866
Código NUTS: BG421

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.plovdiv.bg/

Dirección del perfil de comprador: http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20180625UtHu6707215
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

„Изработка, доставка и монтаж на информационни табели с имената на улиците в град Пловдив“

II.1.2)Código CPV principal
44423450
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Настоящата поръчка е с предмет „Изработка, доставка и монтаж на информационни табели с имената на улиците в град Пловдив“. Изискванията за изпълнение на поръчката са представени в техническата спецификация, предоставена от възложителя, която е приложена към настоящата документация.

Условията, при които ще се реализира предметът на поръчката, правата и задълженията на страните са подробно разписани в проекта на договор към документацията за участие, както и в съответствие с действащото законодателство.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 41 666.67 BGN
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
44423450
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG421
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

гр. Пловдив

II.2.4)Descripción del contrato:

Настоящата поръчка е с предмет „Изработка, доставка и монтаж на информационни табели с имената на улиците в град Пловдив“. Изискванията за изпълнение на поръчката са представени в техническите спецификации на възложителя, неразделна част от документацията за обществена поръчка. Условията, при които ще се реализира предметът на поръчката, правата и задълженията на страните са подробно разписани в проекта на договора за възлагане на същата, който е неразделна част от документацията за обществена поръчка.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Представена мостра / Ponderación: 50
Precio - Ponderación: 50
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 41 666.67 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Няма изисквания

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Няма изисквания

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Няма изисквания

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

1. Списък на услугите, идентични или сходни с предмета на настоящата обществена поръчка, за последните 3 години с посочване на стойностите, датите и получателите се попълва в част IV „Критерии за подбор“, раздел В „Технически и професионални способности“ на ЕЕДОП. Доказателства за извършената услуга се представят при условията на чл. 67, ал. 5 и 6 от ЗОП.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

1. Участникът следва да притежават опит в изпълнението на дейности, идентични или сходни с тези на настоящата поръчка, за последните 3 (три) години да имат минимум 2 приключили изпълнения на услуги с предмет и обем, идентични или сходни с тези на настоящата поръчка, считано от датата на подаване на офертата.

Забележка:

Под идентични или сходни с тези на настоящата поръчка следва да се разбира изработката, доставката и монтажа на информационни табели в градски условия

III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.1)Información sobre una profesión concreta
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Освен на основанията по чл. 54 ал. 1, т. 1—7 от ЗОП и чл. 55 ал. 1, т. 1 от ЗОП възложителят отстранява от процедурата участник, за когото е налице основанието по чл. 107 от ЗОП. Възложителят отстранява и участник, който няма право да участва в обществената поръчка на основание чл. 3, т. 8 във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮДРКЛТДС, освен когато не са налице условията по чл. 4 от същия закон. Възложителят отстранява от процедура всеки участник, за когото е налице някое от обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество.

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 24/08/2018
Hora local: 17:15
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Búlgaro
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
La oferta debe ser válida hasta: 31/12/2018
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 27/08/2018
Hora local: 10:00
Lugar:

гр. Пловдив, бул. „Шести септември“ № 274, ет. 4

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

На отварянето могат да присъстват участниците, техни упълномощени представители, както и средствата за масово осведомяване.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:

Участникът, избран за изпълнител, трябва да представи гаранция за изпълнение в размер на 3 % (три процента) от стойността на договора без включен ДДС. Гаранцията за изпълнение се представя под формата на парична сума, банкова гаранция, застраховка, която обезпечава изпълнение чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Bulgaria
Teléfono: +359 29884070
Correo electrónico: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Dirección de internet: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Съгласно разпоредбата на чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
12/07/2018