Tjenesteydelser - 305855-2019

02/07/2019    S125    Tjenesteydelser - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud 

Danmark-København: Rengøring

2019/S 125-305855

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Københavns Universitet, Driftområde Søndre City
Postadresse: Øster Farimagsgade 5
By: København K
NUTS-kode: DK011
Postnummer: 1353
Land: Danmark
Kontaktperson: Per Hjortshøj
E-mail: per@m2konsulenten.dk
Telefon: +45 50502799

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/104411790.aspx

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/104411790.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/104411790.aspx
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Uddannelse

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Prækvalifikation på rengøring ved Københavns Universitet, Driftområde Søndre City

II.1.2)Hoved-CPV-kode
90910000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

M2konsulenten udfører udbud af rengøring for Københavns Universitet, Driftområde Søndre City. Opgaven skal udføres på bygningerne på "Kommunehospitalet" samt på flere adresser i indre by med et samlet rengøringsareal på ca. 70 000 m2.

Rengøringen skal udføres i henhold til INSTA 800.

Der vil være virksomhedsoverdragelse af ordregivers medarbejdere. Afregningsmodellen vil være at leverandøren skal afholde omkostninger som følge af virksomhedsoverdragelsen, men vederlaget vil være differentieret i perioden i takt med omkostningerne.

Ordregiver afgiver kontrolbud på opgaven.

Tryk her https://permalink.mercell.com/104411790.aspx

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
90911100
90919200
90919300
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK011
Hovedudførelsessted:

"Kommunehospitalet" og adresser i indre by i KBH.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Rengøringen skal udføres i lokaler der anvendes til administrative, forsknings og undervisningsformål. Bygningsmassen er generelt af ældre dato hvilket præger overflader og tilgængelighed. Særligt i undervisningsområder er belastningen stor.

Der må forventes ændringer i antallet af adresser i kontraktperioden.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 60
Pris - Vægtning: 40
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 60
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Ordregiver kan forlange kontrakten forlænget med 3 x 1 år på uændrede vilkår.

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 6
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Blandt de ansøgere som opfylder kravene, udvælges på et objektivt og sagligt grundlag 6 ansøgere, som opfordres til at afgive tilbud. Det tæller positivt at opgive relevante referencer som er sammenlignelige med nærværende opgave. Referencernes art, størrelse, bygningskarakteristika, kontraktalder og drift efter INSTA 800 vil blive taget i betragtning. Ordregiver forbeholder sig ret til at kontakte de opgivne referencer for at indhente udtalelser som ligeledes vil blive taget i betragtning i udvælgelsen.

For at optimere konkurrencemomentet vil der blive udvalgt 2 tilbudsgivere fra hver af kategorierne: Små

(Omsætning < 60 000 000 DKK.) Mellemstore (Omsætning 60 - 100 000 000 DKK) Store > 100 000 000 DKK).

Såfremt der ikke findes 2 egnede i hver gruppe, vil de manglende pladser blive fordelt mellem de af ansøgerne fra de øvrige grupper der skønnes bedst egnet.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Normalt forekommende brancerelaterede opgaver.

II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøgere skal angive specifik omsætning (rengøringsydelser), resultat (EBITA), soliditetsgrad og egenkapital for de seneste 3 regnskabsår.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ansøger skal have minimum 30 000 000 DKK i omsætning i seneste årsregnskab.

Ansøgere skal i de 3 seneste regnskabsår have en soliditetsgrad på minimum 10%, positivt resultat før afskrivninger (EBITA) samt positiv egenkapital. Ansøger skal have en erhvervsansvarsforsikring med

en dækning på min. 10 000 000 DKK pr. forsikringsbegivenhed.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal angive 5 sammenlignelige referencer.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Mindstekrav er at ansøger skal have minimum 2 referencer der i størrelse og/eller opgavetype modsvarer nærværende opgave. Endvidere skal ansøger have mindst 1 reference af betydelig størrelse (min. 10 000 kvm) der er udbudt efter INSTA 800.

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 06/08/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

Ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

Ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
28/06/2019