Servicios - 305891-2018

14/07/2018    S134    - - Servicios - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Polonia-Kołobrzeg: Comidas para hospitales

2018/S 134-305891

Anuncio de licitación

Servicios

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Regionalny Szpital w Kołobrzegu
PL42
ul. Łopuskiego 31-33
Kołobrzeg
78-100
Polonia
Persona de contacto: Monika Derwisz
Teléfono: +48 943530262
Correo electrónico: Monika.Derwisz@szpital.kolobrzeg.pl
Fax: +48 943554408
Código NUTS: PL42

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.szpital.kolobrzeg.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: http://szpital.kolobrzeg.pl/
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: Szpital
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Świadczenie usług żywienia pacjentów szpitala i inne usługi żywieniowe dla potrzeb Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Número de referencia: EP/16/2018
II.1.2)Código CPV principal
15894220
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowej usług żywienia pacjentów szpitala i inne usługi

Żywieniowe. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1 do SIWZ.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu mniejszych ilości usług niż podane w Załączniku nr 1 i 2.

Kody Wspólnego Słownika Zamówień:

2. Kody Wspólnego Słownika Zamówień:

1) 15.89.42.20-9 - posiłki szpitalne

2) 55.32.10.00-6 - usługi przygotowywania posiłków

3) 55.32.20.00-3 - usługi gotowania posiłków

4) 55.30.00.00-3 – usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków.

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

5. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej

6. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6.

7. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
55321000
55322000
55300000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL42
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Regionalny Szpital, ul. Łopuskiego 31-33, 78-100 Kołobrzeg

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest usługa świadczenia usług żywienia pacjentów szpitala i inne usługi żywieniowe.

Zamawiający informuje, że ilość osobodni żywieniowych wynosi około 92 900 / wartość średnia z okresu 2015-2017.

Jeden osobodzień żywieniowy to całodzienne wyżywienie pacjenta tj. śniadanie, II śniadanie, obiad i kolacja.

Podana przez Zamawiającego przewidywana ilość osobodni będąca przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego jest liczbą szacunkową i w trakcie realizacji umowy może ulec zmianie (zmniejszyć lub zwiększyć) w zależności od bieżących rzeczywistych potrzeb Zamawiającego wynikających z ilości hospitalizowanych pacjentów.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 36
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:

Po 36 miesiacach

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę min. 400 000,00 PLN na jedno i wszystkie ryzyka z tytułu szkód na osobie i mieniu, niezależnie od szkody wynikającej z jednego zdarzenia, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Suma gwarancyjna powinna odnosić Się do działalności ujętej w niniejszym postępowaniu. Polisa ubezpieczeniowa winna być rozszerzona o OC produktu (w tym zatrucia pokarmowe).

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że zrealizował bądź realizuje w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie min. 1 usługę polegającą na świadczeniu usług żywienia pacjentów szpitala w ilości minimum 5 000 osobodni miesięcznie.

III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.1)Información sobre una profesión concreta
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Zgodnie z wzorem umowy - załącznik do SIWZ.

Zmiany umowy przewidziano we wzorze umowy - załącznik nr 3 do SIWZ.

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
Procedimiento acelerado
Justificación:

Na podstawie art. 43 ust. 2b. pkt 2 Zamawiający wyznacza skrócony termin składania ofert, nie krótszy jednak niż 15 dni, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia, ponieważ umowa na usługę zostanie zakończona w dniu 31.8.2018 roku. W związku z powyższym Zamawiający nie ma możliwości przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z zachowaniem podstawowych terminów składania ofert, ponieważ zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia w celu zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń. Pierwsze postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego bez skrócenia terminu składania ofert zostało unieważnione, ponieważ wpłynęły 4 oferty i wszystkie przewyższały kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 27/07/2018
Hora local: 09:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 27/07/2018
Hora local: 09:30
Lugar:

Regionalny Szpital, Łopuskiego 31-33, 78-100 Kołobrzeg, Sala 04

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: sí
Calendario estimado para la publicación de futuros anuncios:

Po okresie 36 miesięcy

VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se aceptará la facturación electrónica
Se utilizará el pago electrónico
VI.3)Información adicional:

W celu potwierdzenia, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, zamawiający żąda: przedstawienia posiadania przez wykonawcę Certyfikatu HACCP.

Zamawiający wymaga przedstawienia w ofercie przykładowego, dekadowego jadłospisu do diety: normalnej /okres letni / z podaniem gramatury, kaloryczności, składu jakościowego posiłków. Zamawiający dokona sprawdzenia zgodności jadłospisów z opisem przedmiotu zamówienia w załączniku nr 1, a także pod względem norm i przepisów obowiązujących w tym zakresie. Jeżeli przedstawione jadłospisy nie będą spełniały wymogów określonych w załączniku nr 1 lub/i norm i przepisów obowiązujących w tym zakresie, Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z treścią SIWZ. Jadłospisy należy złożyć wraz z ofertą.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
VI.4.3)Procedimiento de recurso
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: www.uzp.gov.pl

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
11/07/2018