Servicios - 305904-2018

14/07/2018    S134    - - Servicios - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Polonia-Gdansk: Servicios de monitorización del tráfico

2018/S 134-305904

Anuncio de licitación

Servicios

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
Gdańsk
80-354
Polonia
Persona de contacto: Eliza Mróz
Teléfono: +48 585112400
Correo electrónico: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl
Fax: +48 585112405
Código NUTS: PL63

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://gddkia.gov.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: www.gddkia.gov.pl
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Ministerio o cualquier otra autoridad nacional o federal, incluidas sus delegaciones regionales o locales
I.5)Principal actividad
Otra actividad: zarządzanie drogami krajowymi

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Utrzymanie preselekcyjnego systemu ważenia pojazdów w ruchu w ciągu dróg krajowych administrowanych przez GDDKIA Oddział w Gdańsku.

Número de referencia: O.GD.Z-2.2413.13.2018
II.1.2)Código CPV principal
63712710
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Zamówienie polega na wykonywaniu utrzymania, w całym okresie objętym umową, wszystkich stacji preselekcji zlokalizowanych w ciągu dróg krajowych województwa pomorskiego, administrowanych przez Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Gdańsku.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
34970000
32570000
63712700
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL63
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Region północny, woj. Pomorskie.

II.2.4)Descripción del contrato:

1. Zamówienie polega na:

1) Etap I

a) Odtworzenie stacji preselekcji w m. Nicponia na drodze krajowej nr 91 w km 75+910L;

b) Remont uszkodzonej stacji preselekcji w m. Łosino na drodze krajowej nr S6c w km 6+100 P;

c) Dostosowanie systemu preselekcyjnego ważenia pojazdów w ruchu do pełnej funkcjonalności, m.in.

• adaptacja (prace montażowo-serwisowe) istniejących urządzeń stacji preselekcyjnych, m.in.: wymiana wszystkich wyeksploatowanych elementów systemu, tj. czujniki wagowe, czujniki przekroczenia dopuszczalnej wysokości, pętle indukcyjne, szafy teletechniczne, urządzenia do wideo rejestracji itp.

• integracja (prace przygotowawczo-organizacyjne) preselekcyjnego systemu ważenia pojazdów w ruchu w ciągu dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Gdańsku, m.in.: rejestracja, przekazywanie danych miedzy stacjami preselekcji i serwerem, zapewnienie sprawnego działania systemu, udostępnienie danych ze wszystkich stacji preselekcji na stronie internetowej prowadzonej w języku polskim.

d) Wykonanie oprogramowania dla systemu ważenia pojazdów w ruchu i prowadzenie aplikacji internetowej.

2) Etap II

a) Utrzymanie wszystkich stacji preselekcyjnego ważenia pojazdów w ruchu, zlokalizowanych w ciągu dróg krajowych w województwie pomorskim (w tym działania w trybie zdarzeń awaryjnych), po protokolarnym zakończeniu prac wchodzących w zakres Etapu I.

2. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie nie dłuższym niż 48 miesięcy licząc od dnia zawarcia Umowy, z zachowaniem terminów pośrednich określonych w SIWZ:

a) Zamawiający wymaga, aby Etap I zamówienia, tj. odtworzenie stacji preselekcji w m. Nicponia na drodze krajowej nr 91 w km 75+910 L, wykonanie remontu stacji preselekcji w m. Łosino na drodze ekspresowej S6c w km 6+100P, dostosowanie systemu preselekcyjnego ważenia pojazdów w ruchu do pełnej funkcjonalności (adaptacja, integracja) oraz wykonanie oprogramowania dla systemu ważenia pojazdów w ruchu wraz z prowadzeniem aplikacji internetowej (zakończone protokołem odbioru) – został wykonany w terminie nie dłuższym niż 120 dni od dnia podpisania umowy.

b) Zamawiający wymaga, aby Etap II zamówienia, tj. świadczenie usług utrzymania, rozpoczął się od daty zakończenia realizacji Etapu I i podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego Etapu I do końca trwania umowy (nie krócej niż 44 miesiące).

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Termin wykonania I Etapu zamówienia / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 48
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp w zakresie opisanym w SIWZ

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 80 000 PLN (słownie złotych: osiemdziesiąt tysięcy 00/100)).

2. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 10 % ceny brutto podanej w ofercie.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Nie dotyczy.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Nie dotyczy.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Nie dotyczy.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:

1) Wykonawcy:

Wykonawca musi wykazać się określoną poniżej wiedzą i doświadczeniem, w wykonaniu (zakończeniu) lub wykonywaniu w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, usług zgodnych z poniższymi wymaganiami.

2) Osób:

Wykonawca musi wskazać osobę, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymującą się kwalifikacjami zawodowymi, doświadczeniem i wykształceniem odpowiednim do funkcji, jaka zostanie jej powierzona. Wykonawca, na funkcję wymienioną poniżej, wskaże osobę, którą musi mieć dostępną na etapie realizacji zamówienia, spełniającą określone poniżej wymagania.

2. Na wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

a) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

b) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.

4. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty, o których mowa powyżej, budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

1) Wykonawcy:

Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem w wykonaniu (zakończeniu) lub wykonywaniu w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej: 1 lub 2 zadań polegających na świadczeniu usług z zakresu utrzymania (tj. konserwacji, przeglądów, napraw, itp.) systemów preselekcji wagowej pojazdów w ruchu, o łącznej wartości tych zadań co najmniej 1 000 000 PLN brutto lub 1 lub 2 zadań składających się z robót rozumianych jako zaprojektowanie i budowa lub budowa systemów preselekcji wagowej pojazdów w ruchu, o łącznej wartości co najmniej 1 000 000 PLN.

W przypadku usług nadal wykonywanych tj. utrzymywanie systemu preselekcji wagowej, wartości wskazanej powyżej, należy rozumieć jako zrealizowanie (zakończenie potwierdzone Protokołem odbioru usług lub równoważnym dokumentem) do dnia składania ofert, usług o łącznej wartości co najmniej 1 000 000 PLN brutto. Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego Wykonawca przeliczy wg średniego kursu NBP na dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu.

Zgodnie z art. 23 ust. 5 ustawy Pzp, Zamawiający zastrzega, że warunek opisany w pkt.7.2.3)a) IDW nie podlega sumowaniu. Oznacza to, że:

— Wykonawca składający ofertę musi wykazać się całym wymaganym doświadczeniem,

— jeden z uczestników Konsorcjum wykaże się całym wymaganym doświadczeniem (warunek nie będzie spełniony, jeżeli wszyscy uczestnicy Konsorcjum w sumie wykażą się wymaganym doświadczeniem, ale żaden z nich indywidualne nie wykazał się całym wymaganym doświadczeniem).

2) osób:

Wykonawca, na funkcję wymienioną poniżej, wskaże osobę, którą musi mieć dostępną na etapie realizacji zamówienia, spełniającą następujące wymagania:

Osoba proponowana do pełnienia funkcji: Kierownik ds. Utrzymania systemu WIM – 1 osoba posiadająca doświadczenie przy realizacji: 1 lub 2 zadań polegających na świadczeniu usług z zakresu utrzymania (tj. konserwacji, przeglądów, napraw, itp.) systemów preselekcji wagowej pojazdów w ruchu o łącznej wartości tych zadań co najmniej 1 000 000 PLN lub 1 lub 2 zadań składających się z robót rozumianych jako zaprojektowanie i budowa lub budowa systemów preselekcji wagowej pojazdów w ruchu o łącznej wartości co najmniej 1 000 000 PLN.

Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walucie innej niż wskazana przez Zamawiającego, należy przeliczyć je we średniego kursu NBP na dzień zawarcia umowy/ów na realizację zadania/zadań wykazanego/wykazanych w ramach warunku „potencjał kadrowy”, podając ten dzień i kurs.

Do doświadczenia zawodowego na ww. stanowisku nie zalicza się okresu zatrudnienia danej osoby na innych zadaniach w tym samym czasie.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, spełnienie warunku w zakresie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, wykazuje dowolny Wykonawca.

III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.1)Información sobre una profesión concreta
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

1. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane, ustawie z dnia 23.4.1964 r. Kodeks cywilny i ustawie z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych, ustawie z dnia 21.3.1985 roku o drogach publicznych.

2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia opisanych w SIWZ.

3. Warunki realizacji umowy, dopuszczalne zmiany umowy oraz określenie warunków zmian, zostały zawarte w SIWZ.

4. Wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia zostały określone w Tomie II i Tomie III SIWZ – OPZ i IPU.

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato
Obligación de indicar los nombres y cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 27/08/2018
Hora local: 11:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
La oferta debe ser válida hasta: 25/10/2018
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 27/08/2018
Hora local: 11:05
Lugar:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku, ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk, pokój nr 11.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:

1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:

a) nie podlega wykluczeniu;

b) spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 1 powyżej (w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporz. Wykonawczym KE wydanym na podst. art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zw. dalej „jednolitym dokumentem” lub „JEDZ”), Wykonawca zobowiązany jest przesłać Zamawiającemu w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z zasadami określonymi w pkt 12.3 IDW.

3. W zakresie „części IV Kryteria kwalifikacji” JEDZ, Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji alfa, w takim przypadku wykonawca nie wypełnia żadnej z pozostałych sekcji (A-D) w cz. IV JEDZ.

4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa jednolite dokumenty dotyczące także tych podmiotów. Zg. z informacją zawartą w JEDZ, o ile ma to znaczenie dla określonych zdolności, na których polega wykonawca, należy dołączyć – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – informacje wymagane w cz. IV JEDZ.

5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

6. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publ..

7. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, jednolity dokument w postaci elektron. opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Należy je przesłać zg. z zasadami określonymi w pkt 12.3 IDW.

8. Na wezwanie Zamawiającego, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału

W postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest do złożenia informacji, zaświadczeń, odpisu oraz oświadczeń, o których mowa w § 5 pkt. 1 do 6 oraz 9 Rozporz. Ministra Rozwoju z 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zam. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126).

9. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, a także w przypadku gdy osoba której dany dokument dotyczy, ma miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zastosowanie mają zasady określ. w § 7 i 8 ww. Rozporz.

10. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internet. informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 uPzp, przekazuje Zamawiającemu ośw. o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zam.

11. Z postępowania o udzielenie zam. wykluczy się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1–4 oraz pkt 8 ustawy Pzp.

12. Zamawiający, zg. z art. 24 aa ustawy Pzp, przewiduje możliwość w pierwszej kolejności dokonania oceny ofert, a następnie zbadania czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

13. Okres związania ofertą, o którym mowa w pkt IV.2.6) ogł. wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587701
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Dirección de internet: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Terminy wniesienia odwołania:

5.1. odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

5.2. odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej;

5.3. odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5.1. i 5.2. powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

5.4. jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI ustawy Pzp.

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo Pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Urząd Zamówień Publicznych - Departament Odwołań
Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Dirección de internet: www.uzp.gov.pl

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
11/07/2018