Servicios - 305915-2018

14/07/2018    S134    - - Servicios - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Polonia-Ostrołęka: Servicios de organización de ferias y exposiciones

2018/S 134-305915

Anuncio de licitación

Servicios

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce (w organizacji)
361355350
ul. Romualda Traugutta 19
Ostrołęka
07-410
Polonia
Persona de contacto: Artur Gutowski
Teléfono: +48 297142768
Correo electrónico: przetargi@muzeumzolnierzywykletych.pl
Fax: +48 297142768
Código NUTS: PL922

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.muzeumzolnierzywykletych.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: http://muzeumzolnierzywykletych.pl/zamowienia-publiczne/
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: Muzeum
I.5)Principal actividad
Educación

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Wykonanie wystawy stałej Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce

Número de referencia: ZP 1/2018 Wystawa
II.1.2)Código CPV principal
79956000
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi:

Etap 1 – wykonanie Instalacji teletechnicznych i elektrycznych,

Etap 2 – wykonanie wystawy stałej, w tym:

a. stworzenie zgodnie z wytycznymi projektanta określonymi w załączniku nr 7 kontentu multimedialnego (filmów, animacji, prezentacji, nagrań dźwiękowych, aplikacji, gry VR) oraz grafik dla stanowisk i tematów na ekspozycji

b. wykonanie elementów aranżacyjnych i scenograficznych, instalacji artystycznych, elementów graficznych, oraz rysunków warsztatowych

c. dostawa, montaż i uruchomienie sprzętu i urządzeń AV i IT

d. Projekt i wykonanie portalu internetowego,

e. udzielenie gwarancji i rękojmi.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
45312000
45311000
39154000
32323000
32321300
31500000
31600000
32417000
39150000
48780000
51110000
71314100
72212783
92110000
92312000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL924
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce (w organizacji)

ul. Traugutta 19, 07-410 Ostrołęka

II.2.4)Descripción del contrato:

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie wystawy stałej Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce.

2. Wystawa stała powinna być wykonana w oparciu o projekt autorstwa ART FM sp. z o. o. Al. Waszyngtona 1, 30-204 Kraków Projekt stanowi załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ.

3. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi wykonanie:

i) Etap 1 – wykonanie Instalacji teletechnicznych i elektrycznych, w tym:

a) Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu (SWiN), systemu kamer telewizji dozoru (CCTV), Systemu Kontroli Dostępu (SKD), sieci strukturalnej (LAN), instalacji oświetlenia, instalacji audio i video dla wystawy, systemów sterowania urządzeniami multimedialnymi i zarządzania ekspozycją, instalacji systemu kinowego dla budynku F,;

b) Integracja systemów bezpieczeństwa SMS oraz integracja z SSP.

ii) Etap 2 – wykonanie wystawy stałej, w tym:

a) stworzenie zgodnie z wytycznymi projektanta określonymi w załączniku nr 7 kontentu multimedialnego (filmów, animacji, prezentacji, nagrań dźwiękowych, aplikacji, gry VR) oraz grafik dla stanowisk i tematów na ekspozycji: „Credo Żołnierzy Wyklętych”, „Ekran wejścia”, „Kraty”, „Portal”, „Głos Niezłomny”, „Grafika”, „Przysięga wojskowa”, „Pakt”, „Sylwetki”, „Polskie Termopile”, „Wojna obronna”, „IV rozbiór Polski”, „Sceny z życia”, „Zamrożony wybuch”, „Powstanie rządu na uchodźstwie”, „Polska Walcząca”, „Pod okupacją”, „Polskie Państwo Podziemne”, „Armia Krajowa”, „Historia Aresztu Śledczego”, „Sceny z życia”, „Cela”, „Kalendarium II wojny światowej”, „Sojusznik naszych sojuszników”, „Czerwona gwiazda”, „Wybory Polaków w cieniu Jałty”, „Konsekwencje kompromisu”, „Testament PPP”, „Ryngraf”, „Główne nurty podziemia”, „Działalność podziemia”, „Akcje bojowe”, „Uzbrojenie”, „Formy walki”, „Las”, „Stanowiska VR”, „Bitwa w Miodusach Pokrzywnych”, „Za kordonem”, „Ostatni leśni”, „Kalendarium walk”, „Audycja propagandowa”, „Niezłomni oczami współczesnych”, Salka kinowa, „Anatomia propagandy”, „Opluskwianie”, „Świadectwa oporu”, „Materiały propagandowe PRL vs. podziemie”, „Stwórz ulotkę”, „Komunistyczne katownie i miejsca kaźni”, „Przesłuchanie”, „Grypsy Cieplińskiego”, „Tortury”, „Nieobecna Temida”, „Ofiary procesów”, „Akta”, „Procesy pokazowe”, „Sędziowie”, „Bilans walk”, „Niezłomni współcześnie”, „Bohaterowie powracają”, „Film na zakończenie”, „Miejsca pamięci”, „Oddanie hołdu”, „Szlakiem pamięci walk na Kurpiach i Podlasiu”, „Kontrowersje”, „Marsz 1 marca”, „Stół z mapami”, „Strzelnica”, „Piosenki”, „Czas wolny”;

b) wykonanie elementów aranżacyjnych i scenograficznych, instalacji artystycznych, elementów graficznych, oraz rysunków warsztatowych dla potrzeb wystawy stałej Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce: Kraty, Portale, Głos niezłomny, Sylwetki, sceny z życia, Pakt, Polskie Termopile, Czerwona gwiazda, Główne nurty podziemia, Akcje bojowe, Uzbrojenie, Formy walki, Las, Za kordonem, Ostatni leśni, Kalendarium walk, Mundur, Sala kinowa, Anatomia propagandy, Świadectwa oporu, Stwórz ulotkę, Materiały propagandowe PRL-u, Ostatni rozkaz, Sfałszowane wybory, Komunistyczne katownie i miejsca kaźni, Przesłuchanie, Grypsy Cieplińskiego, Sala edukacyjna, Stół z mapami, Strzelnica, Czas wolny, Pamiątka z muzeum, Piosenki patriotyczne, Ekran wejścia, Cela, Credo, Meble, Wojna obronna, Zamrożony wybuch, Polska walcząca, Ryngraf, Nieobecna temida, Ofiary procesów, Akta, Procesy pokazowe, Sędziowie, Tortury, Orzeł, Pomnik Żołnierzy Wyklętych.

c) dostawa, montaż i uruchomienie sprzętu i urządzeń AV i IT dla potrzeb wystawy stałej Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce, w tym: projektorów, monitorów, głośników, komputerów wraz z oprogramowaniem

d) Projekt i wykonanie portalu internetowego, obejmującego co najmniej: publikację informacji, zakup biletów, sklep internetowy.

iii) udzielenie gwarancji i rękojmi na okres wskazany we wzorze umowy.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: czas usunięcia awarii / Ponderación: 5 %
Criterio de calidad - Nombre: Jakość oferowanego sposobu wykonania kontentu w 2 etapie / Ponderación: 55 %
Criterio de calidad - Nombre: Średni roczny koszt konserwacji (przeglądów okresowych) / Ponderación: 5 %
Precio - Ponderación: 35 %
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 01/10/2018
Fin: 15/02/2019
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, tj. posiadają koncesję zezwalającą na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie montażu elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych, sygnalizujących zagrożenie chronionych osób i mienia, oraz eksploatacji, konserwacji i naprawach w miejscach ich zainstalowania. Wymaganą koncesję musi złożyć Wykonawca lub podwykonawca, który będzie realizował zakres Zamówienia, z którym wiąże się obowiązek posiadania koncesji dotyczy projektu SSWIN" np. podwykonawca części SSWIN

III.1.2)Situación económica y financiera
III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej i zawodowej:

a. wykonali w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 usługę obejmującą wykonanie, dostawę i montaż elementów scenograficznych, dostawę wraz z uruchomieniem sprzętu i urządzeń audiowizualnych oraz dostawę i montaż oświetlenia ekspozycyjnego, o wartości zamówienia co najmniej 300.000,00 PLN netto.

b. wykonali w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 usługę obejmującą wykonanie kontentu multimedialnego (animacji, prezentacji lub filmów) o wartości co najmniej 1 000.000,00 PLN netto

c. do realizacji zamówienia skieruje co najmniej następujące osoby:

i) jedną osobę mającą pełnić funkcję koordynatora – odpowiedzialną za:

a) zarządzanie zespołem realizującym przedmiot zamówienia,

b) koordynację realizacji usług, dostaw i robót budowlanych wchodzących w skład przedmiotu zamówienia,

c) utrzymywaniu kontaktu i komunikacji pomiędzy Zamawiającym – Projektantem – Wykonawcą, posiadającą doświadczenie w co najmniej dwukrotnym pełnieniu ww. funkcji;

ii) jedną osobę odpowiedzialną za montaż i uruchomienie sprzętu i urządzeń AV – posiadającą odpowiednie doświadczenie tj. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert kierowała co najmniej jednokrotnie pracami polegającymi na montażu i uruchomieniu sprzętu i urządzeń oraz systemów audiowizualnych o wartości co najmniej 300 000 PLN netto;

iii) jedną osobę mającą pełnić funkcję kierownika robót w specjalności konstrukcyjno budowlanej bez ograniczeń na czas wykonywania prac konstrukcyjno budowlanych.

iv) jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania pracami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń

v) jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania pracami w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji telekomunikacyjnych bez ograniczeń – która będzie pełniła funkcję kierownika prac telekomunikacyjnych;

vi) jedną osobę odpowiedzialną za wykonanie gier w technologii VR, posiadającą odpowiednie doświadczenie tj. okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wykonała 3 gry w technologii VR o minimalnej wartości wykonanych gier 50 000,0 PLN każda,

vii) jedną osobę, mającą pełnić funkcję producenta kontentów multimedialnych – posiadającą odpowiednie doświadczenie, tj. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert wykonała co najmniej jedną usługę polegającą na produkcji kontentu multimedialnego (takiego jak animacje, prezentacje lub filmy) o wartości produkcji min. 1 000 000,00 PLN netto;

viii) jedną osobę mającą pełnić funkcję realizatora dźwięku kontentu multimedialnego – posiadającą odpowiednie doświadczenie, tj. w okresie pięciu lat przed upływem terminu składania ofert wykonała nie mniej niż 3 udźwiękowienia animacji lub filmów, nie krótszych niż 45 minut każde.

ix) dwiema osobami mającymi pełnić funkcję programistów odpowiedzialnych za opracowywanie i wykonywanie aplikacji, mających odpowiednie doświadczenie, tj. brali udział w co najmniej 2 krotnym oprogramowaniu aplikacji multimedialnych każdy; x) jedną osobą mającą wykonywać system zabezpieczeń, posiadającą odpowiednią wiedzę i doświadczenie, tj. posiadająca szkolenia z zakresu projektowania, instalowania i konserwacji systemu zabezpieczenia elektronicznego w muzeach i obiektach zabytkowych realizowanych przez NIMOZ;

xi) jedną osobą mającą pełnić funkcję scenografa, posiadającą odpowiednie doświadczenie tj. brała udział w wykonaniu stanowisk i pozostałych elementów aranżacji wnętrz na potrzeby co najmniej jednej ekspozycji lub wystawy z elementami interaktywnymi lub multimedialnymi o wartości wykonanych elementów nie mniejszej niż 200 000,00 PLN netto

III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.1)Información sobre una profesión concreta
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:
III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 21/08/2018
Hora local: 10:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
La oferta debe ser válida hasta: 20/10/2018
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 21/08/2018
Hora local: 10:15
Lugar:

Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce (w organizacji) ul. Traugutta 19, 07-410 Ostrołęka, pokój Dyrektora

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:

Dokumentacja projektowa w zakresie Etapu I – instalacje teletechniczne, ze względu na konieczność ochrony informacji wrażliwych, związanych z bezpieczeństwem Muzeum i zbiorów, nie będzie udostępniana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w tym nie będzie publikowana na stronie internetowej Zamawiającego, z zastrzeżeniem przedmiaru robót.

Dostęp do wrażliwej części dokumentacji projektowej jest możliwy wyłącznie poprzez jej przesłanie Wykonawcy na jego wniosek lub w siedzibie Zamawiającego, po uprzednim złożeniu przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, oświadczenia o zachowaniu poufności – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ. Do oświadczenia należy dołączyć dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania Wykonawcy oraz posiadaną przez Wykonawcę koncesję w zakresie usług ochrony osób i mienia w formie zabezpieczenia technicznego. Zamawiający zaznacza, że Wykonawcy mogą dodatkowo zapoznać się z warunkami zamówienia w trakcie wizji lokalnej.

Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy, w wysokości nie przekraczającej 10 % wartości zamówienia podstawowego.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcom i innym podmiotom jeżeli mają lub mieli oni interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz ponieśli lub mogli ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w niniejszym postępowaniu lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom zrzeszającym wykonawców, wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych pod warunkiem, że dotyczą ogłoszenia o zamówieniu lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzucas ię niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane faksem lub drogą elektroniczną, albo w terminie 15 dni jeśli zostały przesłane w inny sposób.

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, treści postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 6 i 7 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. Odwołanie wnosi się w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

9. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

10. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

11. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub części.

12. Pozostałe regulacje dot. środków ochrony prawnej zostały określone w dziale VI ustawy Pzp.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: www.uzp.gov.pl

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
11/07/2018