Servicios - 305928-2018

14/07/2018    S134    - - Servicios - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Polonia-Sopot: Servicios de formación informática

2018/S 134-305928

Anuncio de licitación

Servicios

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o.
ul. Władysława IV 9
Sopot
81-703
Polonia
Persona de contacto: Dominik Boratyński
Teléfono: +48 587404347
Correo electrónico: d.boratynski@strefa.gda.pl
Fax: +48 585559711
Código NUTS: PL

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.strefa.gda.pl/

Dirección del perfil de comprador: http://www.strefa.gda.pl/

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: http://bip.strefa.gda.pl/
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: Spółka zarządzająca specjalną strefą ekonomiczną
I.5)Principal actividad
Asuntos económicos y financieros

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Realizacja szkoleń grupowych „ECDL Profile Digcomp 6” wraz z usługami towarzyszącymi

Número de referencia: DPS/1/7/2018
II.1.2)Código CPV principal
80533100
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest "Realizacja szkoleń grupowych „ECDL Profile Digcomp 6”wraz z usługami towarzyszącymi".

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jest zawarty w załączniku nr 1 a, b, c, d do SIWZ.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Przeprowadzenie szkoleń

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
80533100
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Polska, województwo pomorskie.

II.2.4)Descripción del contrato:

1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń komputerowych z Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych zgodnych ze standardem DIGCOMP 6 dla 3 grup tj. 36 osób (1 grupa = 12 osób).

2. Szczegółowy opis przedmiotu części 1 zamówienia stanowi załącznik 1a do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la contratación
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 16/09/2018
Fin: 31/12/2019
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

RPPM.05.05.00-22-0033/16

II.2.14)Información adicional

Początkowa data realizacji zamówienia jest podana orientacyjnie, ostateczny termin początku realizacji zamówienia uzależniony jest od przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Przeprowadzenie egzaminów

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
80533100
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Polska, województwo pomorskie.

II.2.4)Descripción del contrato:

1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie egzaminów na koniec szkoleń komputerowych z Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych zgodnych ze standardem DIGCOMP 6 dla 3 grup tj. 36 osób

(1 grupa = 12 osób).

2. Szczegółowy opis przedmiotu części 2 zamówienia stanowi załącznik 1b do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la contratación
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 16/09/2018
Fin: 31/12/2019
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

RPPM.05.05.00-22-0033/16

II.2.14)Información adicional

Początkowa data realizacji zamówienia jest podana orientacyjnie, ostateczny termin początku realizacji zamówienia uzależniony jest od przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Catering

Lote nº: 3
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
55520000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Polska, województwo pomorskie.

II.2.4)Descripción del contrato:

1. Przedmiotem zamówienia jest obsługa ceteringowa szkolenia komputerowego z Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych zgodnych ze standardem DIGCOMP 6 dla 3 grup tj. 36 osób (1 grupa = 12 osób).

2. Szczegółowy opis przedmiotu części 3 zamówienia stanowi załącznik 1c do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la contratación
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 16/09/2018
Fin: 31/12/2019
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

RPPM.05.05.00-22-0033/16

II.2.14)Información adicional

Początkowa data realizacji zamówienia jest podana orientacyjnie, ostateczny termin początku realizacji zamówienia uzależniony jest od przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Obsługa poligraficzna uczestników szkoleń

Lote nº: 4
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
79800000
22462000
22472000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Polska, województwo pomorskie.

II.2.4)Descripción del contrato:

1. Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie obsługi poligraficznej szkolenia komputerowego z Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych zgodnych ze standardem DIGCOMP 6 dla 3 grup tj. 36 osób (1 grupa = 12 osób).

2. Szczegółowy opis przedmiotu części 4 zamówienia stanowi załącznik 1d do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la contratación
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 16/09/2018
Fin: 31/12/2019
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

RPPM.05.05.00-22-0033/16

II.2.14)Información adicional

Początkowa data realizacji zamówienia jest podana orientacyjnie, ostateczny termin początku realizacji zamówienia uzależniony jest od przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, wobec których brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13-23 Ustawy z wyłączeniem przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14 Ustawy w zakresie przestępstwa określonego w art. 24 ust. 1 pkt. 13 lit. d Ustawy (przesłanki wykluczenia obligatoryjne) oraz w art. 24 ust. 5 pkt 1, 5 i 6 Ustawy (przesłanki wykluczenia fakultatywne) oraz spełniający warunki udziału w postępowaniu określone w pkt 8.2 SIWZ.

2. Zgodnie z art. 22 ust. 1b Ustawy, o udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone przez Zamawiającego, dotyczące:

— Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,

— Sytuacji ekonomicznej lub finansowej,

— Zdolności technicznej lub zawodowej.

3. Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu nie określił warunków udziału w postępowaniu dotyczących: kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

4. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę wobec którego zachodzi którakolwiek przesłanka określona w art. 24 ust. 1 pkt 13-23 Ustawy z wyłączeniem przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d) i pkt 14 Ustawy w zakresie przestępstwa określonego w art. 24 ust. 1 pkt. 13 lit. d) Ustawy oraz w art. 24 ust. 5 pkt 1, 5 i 6 Ustawy.

5. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 Ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

6. W celu wykazania, że brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania oraz na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, każdy z Wykonawców złoży Jednolity Dokument, którego wzór stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający informuje, że Wykonawca może ograniczyć się do ogólnego oświadczenia dotyczącego wszystkich kryteriów kwalifikacji poprzez wypełnienie sekcji α w części IV i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV Jednolitego Dokumentu.

7. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, Jednolity Dokument składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

8. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w Jednolitym Dokumencie.

9. W celu uzyskania pełnej informacji na temat warunków udziału w postępowaniu, podstawy wykluczenia oraz pełnego wykazu oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia, ze względu na ograniczoną ilość znaków możliwych do zamieszczenia w niniejszym ogłoszeniu, należy zapoznać się z rozdziałami SIWZ numer: 8, 9 i 10.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu nie określił warunków udziału w postępowaniu dotyczących: sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Uzupełnienie informacji do sekcji: III.1.1)

Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z postępowania:

1. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 21 Ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 (z wyłączeniem przesłanki zawartej w art. 24 ust. 1 pkt 13 d) Ustawy) oraz w zakresie określonym w art. 24 ust. 5 pkt 6 Ustawy wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

3. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 (z wyłączeniem przesłanki zawartej w art. 24 ust. 1 pkt 13 d) Ustawy oraz w zakresie określonym w art. 24 ust. 5 pkt 5 Ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert – w odniesieniu do osób fizycznych;

4. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy;

5. oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (sporządzone zgodnie ze wzorem zawartym w Załączniku nr 8 do SIWZ);

6. oświadczenie wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Ustawy (sporządzone zgodnie ze wzorem zawartym w Załączniku nr 8 do SIWZ);

7. oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, lub

8. dokumenty potwierdzające dokonanie płatności należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności, w przypadku jeśli wydano wobec wykonawcy prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne (sporządzone zgodnie ze wzorem zawartym w Załączniku nr 8 do SIWZ);

9. oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu (wzór wykazu stanowi Załącznik Nr 5 do SIWZ).

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

1. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że będzie dysponował przez cały okres realizacji zamówienia co najmniej następującymi osobami, które będą brały udział w realizacji zamówienia:

— część 1: co najmniej 1 osobą, która:

a) Posiada wykształcenie wyższe kierunkowe.

Przez wykształcenie wyższe kierunkowe zamawiający rozumie ukończenie jednego z poniższych kierunków:

• Informatyka,

• Teleinformatyka

• Technologia informatyczna

lub innych kierunków informatycznych lub pokrewnych.

b) Posiada niezbędne doświadczenie tj. minimum 2 letnie doświadczenie merytoryczne w zakresie prowadzenia usług szkoleniowych o tematyce informatycznej lub przeprowadziła min 100 godzin w

Zakresie usług szkoleniowych o tematyce informatycznej.

— część 2: co najmniej jedną osobą, która:

Posiada wykształcenie wyższe kierunkowe.

Przez wykształcenie wyższe kierunkowe zamawiający rozumie ukończenie jednego z poniższych kierunków:

• Informatyka,

• Teleinformatyka

• Technologia informatyczna

lub innych kierunków informatycznych lub pokrewnych.

— część 3: co najmniej jedną osobą, która:

Posiada niezbędne doświadczenie tj. minimum 1 roczne doświadczenie w organizacji usług dostarczania posiłków.

— część 4: co najmniej jedną osobą, która:

Posiada niezbędne doświadczenie tj. minimum 1 roczne doświadczenie w organizacji usług poligraficznych.

2. Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:

— wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

3. W celu uzyskania pełnej informacji na temat warunków udziału w postępowaniu, podstawy wykluczenia oraz pełnego wykazu oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia, ze względu na ograniczoną ilość znaków możliwych do zamieszczenia w niniejszym ogłoszeniu, należy zapoznać się z rozdziałami SIWZ numer: 8, 9 i 10.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Informacja na temat dokumentów i oświadczeń składanych przez podmioty zagraniczne

1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wymienionych w pkt 9.8.1. – 9.8.4. SIWZ składa dokumenty wg § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U., poz. 1126), tj.:

— informacja z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Ustawy (z wyłączeniem przesłanek zawartych w art. 24 ust. 1 pkt 13 d Ustawy) oraz ust. 5 pkt 5 i 6 Ustawy,

— dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

2. Dokumenty, o których mowa w pkt 9.9.1., 9.9.2. SIWZ, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 9.9.1. i 9.9.2. SIWZ zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym, albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Terminy zawarte w pkt 9.10. SIWZ stosuje się odpowiednio.

4. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 9.8.1. – 9.8.3. SIWZ, składa dokument, o którym mowa w pkt 9.9.1., w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 (z wyłączeniem przesłanek zawartych w art. 24 ust. 1 pkt 13 d) i 21 oraz ust. 5 pkt 6 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

5. Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

6. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 Ustawy, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17.2.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).

III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.1)Información sobre una profesión concreta
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ.

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato
Obligación de indicar los nombres y cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 21/08/2018
Hora local: 10:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
La oferta debe ser válida hasta: 30/09/2018
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 21/08/2018
Hora local: 10:15
Lugar:

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o., ul. Władysława IV 9, 81-703 Sopot

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:

1. Tryb postępowania o udzielenie zamówienia: przetarg nieograniczony.

2. Zamawiający przewiduje możliwość, o której mowa w art. 24 aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych(Pzp).

3. Wszędzie, gdzie w treści ogłoszenia użyto wyrażeń "Ustawa” lub "Ustawa PZP" należy przez to rozumieć - ustawę z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 2015, poz. 2164 ze zm.),

4. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości:

— część 1 zamówienia: 170,00 PLN,

— część 2 zamówienia: 100,00 PLN,

— część 3 zamówienia: 160,00 PLN,

— część 4 zamówienia: 30,00 PLN.

5. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że Wykonawca: a) nie podlega wykluczeniu; b) spełnia warunki udziału w postępowaniu; w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ). Zamawiający informuje, ze na stronie internetowej: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia, zamieszczone są: — Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5.1.2016 r. ustanawiające standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, — Instrukcja wypełniania JEDZ/ESPD, – Edytowalna wersja formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), — Elektroniczne narzędzie do wypełniania JEDZ/ESPD.

6. Kryteria oceny ofert (waga poszczególnych kryteriów jednakowa we wszystkich częściach zamówienia):

— Cena - waga 60 %

— Jakość merytoryczna - waga 30 %

— Aspekty społeczne - waga 10 %

Ze względu na ograniczoną ilość znaków w celu uzyskania pełnych informacji na temat kryteriów oceny ofert i ich znaczenia należy się zapoznać z rozdziałem 20 SIWZ.

7. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

8. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

9. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty przy zastosowaniu aukcji elektronicznej.

10. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) Ustawy.

11. W celu uzyskania pełnej informacji na temat warunków udziału w postępowaniu, podstawy wykluczenia oraz pełnego wykazu oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia, ze względu na ograniczoną ilość znaków możliwych do zamieszczenia w niniejszym ogłoszeniu, należy zapoznać się z rozdziałami SIWZ numer: 8, 9 i 10.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587840
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5. i 6. wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

9. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587840
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
11/07/2018