There is a bug affecting the way URLs are displayed in eForms notices. We are working on solving the problem. In the meanwhile, we suggest that you remove the comma (or any other special character) that appears at the end of the URL. We apologize for the inconvenience.

Supplies - 305967-2021

18/06/2021    S117

Polska-Katowice: Produkty farmaceutyczne

2021/S 117-305967

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 102-266624)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Adres pocztowy: ul. Ziołowa 45/47
Miejscowość: Katowice
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Kod pocztowy: 40-635
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Magdalena Domagała
E-mail: mdomagala@gcm.pl
Tel.: +48 323598952
Faks: +48 322029501
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.gcm.pl
Adres profilu nabywcy: https://gcm.logintrade.net/

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa szwów chirurgicznych

Numer referencyjny: DZ.3321.33.2021
II.1.2)Główny kod CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Dostawa szwów chirurgicznych:

— zad. 1 – zad. 18.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Częściami zamówienia są poszczególne zadania określone powyżej, tzn. zadania od 1 do 18.

Zamawiający informuje, że Wykonawca może złożyć ofertę do maksymalnie 18 zadań. (bez ograniczania ilości zadań na jednego Wykonawcę).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik 2b do SWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14/06/2021
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 102-266624

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:

11.1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej najpóźniej do 22.6.2021 do godz. 11.00.

11.4. Otwarcie ofert nastąpi 22.6.2021 o godz. 11.15 za pośrednictwem platformy zakupowej.

Powinno być:

11.1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej najpóźniej do 29.6.2021 do godz. 11.00.

11.4. Otwarcie ofert nastąpi 29.6.2021 o godz. 11.15 za pośrednictwem platformy zakupowej.

Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 22/06/2021
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 29/06/2021
Czas lokalny: 11:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 22/06/2021
Czas lokalny: 11:15
Powinno być:
Data: 29/06/2021
Czas lokalny: 11:15
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Data: 19/10/2021
Powinno być:
Data: 26/10/2021
VII.2)Inne dodatkowe informacje: