Servicios - 306004-2018

14/07/2018    S134    - - Servicios - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento negociado sin convocatoria de licitación 

Bulgaria-Sofía: Calefacción urbana

2018/S 134-306004

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Servicios

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Savmestno komandvane na silite
129010207
bul. „Totleben“ No. 34
Sofiya
1606
Bulgaria
Persona de contacto: Petar Petrov
Teléfono: +359 29222880
Correo electrónico: p.i.petrov@armf.bg
Fax: +359 2923966
Código NUTS: BG411

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://jfc.armf.bg/protseduri.html

Dirección del perfil de comprador: http://jfc.armf.bg/protsedura/564.html

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Ministerio o cualquier otra autoridad nacional o federal, incluidas sus delegaciones regionales o locales
I.5)Principal actividad
Defensa

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Пренос и доставка на топлинна енергия по тръбопроводни комуникации за нуждите на военно формирование 22970 – София, обхващащо административна сграда на бул. „Генерал Е. И. Тотлебен” № 34

II.1.2)Código CPV principal
09323000
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Предметът на настоящата обществена поръчка е „Пренос и доставка на топлинна енергия по тръбопроводни комуникации за нуждите на военно формирование 22970 – София, обхващащо административна сграда на бул. „Генерал Е. И. Тотлебен“ № 34”.

Изпълнението на предмета на поръчката ще се изразява в:

— Доставка на топлинна енергия с топлоносител гореща вода за топлоснабдяване имот на възложителя,

— Осигуряване редовно и качествено снабдяване с топлинна енергия обекта на възложителя и поддържане в техническа изправност топлопреносните мрежи и параметрите на топлоносителя съгласно хидравличния режим и температурния график на топлопреносната мрежа,

— Осигуряване на редовно и качествено топлоснабдяване,

— Изпълнителят е длъжен да отстранява повредите в собствените си топлопреносни мрежи и абонатни станции в срок до 48 часа след установяването им.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 765 000.00 BGN
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
09323000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG411
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Админстративна сграда на бул. „Генерал Е. И. Тотлебен“ № 34.

II.2.4)Descripción del contrato:

Изпълнението на предмета на поръчката ще се изразява в:

— Доставка на топлинна енергия с топлоносител гореща вода за топлоснабдяване имот на възложителя,

— Осигуряване редовно и качествено снабдяване с топлинна енергия обекта на възложителя и поддържане в техническа изправност топлопреносните мрежи и параметрите на топлоносителя съгласно хидравличния режим и температурния график на топлопреносната мрежа,

— Осигуряване на редовно и качествено топлоснабдяване.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Adjudicación de un contrato sin publicación previa de una convocatoria de licitación en el Diario Oficial de la Unión Europea en los casos enumerados a continuación
  • Las obras, suministros o servicios únicamente puede proporcionarlos un determinado operador económico por alguna de las siguientes razones:
    • protección de derechos exclusivos, incluidos los derechos de propiedad intelectual e industrial
Explicación:

1. За нуждите на административна сграда на бул. „Генерал Е. И. Тотлебен“ № 34 възниква необходимост от провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 18, ал. 1, т. 8, чл. 79, ал. 1, т. 3, б. „в“, във връзка с чл. 164, ал. 1, т. 5 от ЗОП и при условията на чл. 65, ал. 1 от ППЗОП с предмет: „Пренос и доставка на топлинна енергия по тръбопроводни комуникации за нуждите на военно формирование 22970 – София, обхващащо административна сграда на бул. „Генерал Е. И. Тотлебен” № 34“ при наличие на следните обстоятелства: На основание чл. 79, ал. 1, т. 3, б. „в“ от ЗОП в случаите, когато възлагането на обществената поръчка на друго лице би довело до нарушаване на авторски или други права на интелектуална собственост или на изключителни права, придобити по силата на закон или на административен акт, възложителите могат да възлагат обществени поръчки чрез процедура на договаряне без предварително обявление. Обществените отношения, свързани с осъществяването на дейността, предмет на поръчката, се уреждат със Закона за енергетиката. Предмет на договарянето е пренос и доставка на топлинна енергия. Съгласно чл. 43, ал. 2, т. 3 от Закона за енергетиката за една обособена територия на страната се издава само една лицензия за пренос на топлинна енергия. За „ Пренос и доставка на топлинна енергия по тръбопроводни комуникации за нуждите на военно формирование 22970 – София, обхващащо административна сграда на бул. „Генерал Е. И. Тотлебен” № 34 „Топлофикация — София” АД със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София, ул. „Ястребец” № 23, ЕИК: 831609046, притежава издадени лицензии от Комисията за енергийно и водно регулиране: лицензия за производство на електрическа и топлинна енергия № Л-032-03/15.11.2000 г. със срок на действие 20 години, издадена на основание чл. 39, ал. 1, т. 1 от Закона за енергетиката и енергийната ефективност, и чл. 44, т. 3 и чл. 87, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за издаване на разрешения и лицензии за извършване на дейности в енергетиката и лицензия за пренос на топлинна енергия № Л-033-05/15.11.2000 г. със срок на действие 20 години, издадена на основание чл. 39, ал. 1, т. 2 от Закона за енергетиката и енергийната ефективност и чл. 44, т. 3 и чл. 87, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за издаване на разрешения и лицензии за извършване на дейности в енергетиката. Видно от регистър на издадените лицензии за дейностите в енергетиката, съгласно ЗЕ, публикуван на Интернет страницата на КЕВР.

IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 38498/2490; 6291
Denominación:

Пренос и доставка на топлинна енергия по тръбопроводни комуникации за нуждите на военно формирование 22970 – София, обхващащо административна сграда на бул. „Генерал Е. И. Тотлебен” № 34

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
05/07/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
„Топлофикация София“ ЕАД
831609046
ул. „Ястребец“ № 23 Б
София
1680
Bulgaria
Teléfono: +359 700-11111
Correo electrónico: inf_r@toplo.bg
Fax: +359 700-11111
Código NUTS: BG411

Dirección de internet: http://toplo.bg

El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 765 000.00 BGN
Valor total del contrato/lote: 765 000.00 BGN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Bulgaria
Teléfono: +359 29884070
Correo electrónico: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Dirección de internet: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

В 10-дневен срок от настъпване на обстоятелствата по чл. 197, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
11/07/2018