Dostawy - 306028-2020

01/07/2020    S125

Polska-Zakopane: Sprzęt związany z komputerami

2020/S 125-306028

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc „Odrodzenie" im. Klary Jelskiej
Adres pocztowy: ul. Gładkie 1
Miejscowość: Zakopane
Kod NUTS: PL219 Nowotarski
Kod pocztowy: 34-500
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Sylwia Kolasa
E-mail: s.kolasa@szpitalodrodzenie.pl
Tel.: +48 182015045
Faks: +48 182014632

Adresy internetowe:

Główny adres: www.szpitalodrodzenie.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa, instalacja i uruchomienie sprzętu komputerowego, sieciowego i oprogramowania

Numer referencyjny: A.ZP-271-2/20
II.1.2)Główny kod CPV
30230000 Sprzęt związany z komputerami
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i uruchomienie sprzętu komputerowego, sieciowego i oprogramowania na potrzeby szpitala oraz świadczenie usług gwarancyjnych i serwisowych wobec całości dostarczonego i zrealizowanego przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia obejmuje wdrożenie i przeszkolenie

pracowników. Przedmiot zamówienia podzielony jest na 3 zadania (części):

— pakiet nr 1

Dostawa, instalacja i uruchomienie sprzętu komputerowego i sieciowego obejmujące:

a) serwer wirtualizacji – 2 szt.;

b) serwer bazodanowy – 2 szt.;

c) serwer backupu z oprogramowaniem zarządzającym – 1 szt.;

d) macierz dyskowa – 1 szt.;

e) przełączniki LAN rdzeń sieci – 2 szt.;

f) przełączniki LAN dostępowe – 9 szt.;

g) biblioteka taśmowa – 1 szt.;

— pakiet nr 2

Dostawa, instalacja i uruchomienie zasilacza awaryjnego UPS – 2 szt.;

— pakiet nr 3

Dostawa systemów operacyjnych – 1 komplet.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wszystkich pakietów zawarty jest w Załączniku nr 1 do SIWZ.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 694 620.00 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa, instalacja i uruchomienie sprzętu komputerowego i sieciowego

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30200000 Urządzenia komputerowe
30234500 Pamięci do przechowywania danych
30237360 Kasety z taśmą LTO
30233141 Nadmiarowa macierz niezależnych dysków (RAID)
32420000 Urządzenia sieciowe
48710000 Pakiety oprogramowania do kopii zapasowych i odzyskiwania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL219 Nowotarski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba Zamawiającego, ul. Gładkie 1, 34-500 Zakopane, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i uruchomienie sprzętu komputerowego, sieciowego i oprogramowania na potrzeby szpitala oraz świadczenie

usług gwarancyjnych i serwisowych wobec całości dostarczonego i zrealizowanego przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia obejmuje wdrożenie i przeszkolenie pracowników.

Dostawa, instalacja i uruchomienie sprzętu komputerowego i sieciowego obejmujące:

a) serwer wirtualizacji – 2 szt.;

b) serwer bazodanowy – 2 szt.;

c) serwer backupu z oprogramowaniem zarządzającym – 1 szt.;

d) macierz dyskowa – 1 szt.;

e) przełączniki LAN rdzeń sieci – 2 szt.;

f) przełączniki LAN dostępowe – 9 szt.;

g) biblioteka taśmowa – 1 szt.

Oferowany sprzęt ma być fabrycznie nowy, nierefabrykowny, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie,

bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany nie wcześniej niż II półroczu 2019 r., a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne

wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia. W przypadku awarii dysków twardych – dysk pozostaje u Zamawiającego. Ponadto w zakres przedmiotu

zamówienia w pakiecie nr 1 wchodzi: – wygenerowana dokumentacja powykonawcza w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (na odpowiednim nośniku) musi

zawierać minimum informacje o:

a) architekturze fizycznej rozwiązania;

b) architekturze logicznej rozwiązania;

c) architekturze sieciowej rozwiązania;

d) konfiguracji fizycznej i logicznej sieci LAN;

e) konfiguracji serwerów i zasobów dyskowych;

f) konfiguracji systemu wirtualizacji;

g) konfiguracji systemu backupu;

h) konfiguracja domeny MS Active Directory – warsztaty powykonawcze dla 2 (dwóch) administratorów wskazanych przez Zamawiającego obejmujące:

a) warsztaty z wdrożonego rozwiązania;

b) 5 dniowe warsztaty autorskie (każdy dzień minimum 8 godzin lekcyjnych każda po 45 minut) przeprowadzone w języku polskim, przy czym 2-u dniowe warsztaty mają być przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego, a 3-dniowe w siedzibie Wykonawcy;

c) materiały dydaktyczne w języku polskim;

d) część teoretyczna może stanowić maksimum 50 % czasu warsztatów, resztę muszą stanowić ćwiczenia praktyczne;

e) warsztaty w siedzibie Wykonawcy muszą zostać przeprowadzone na infrastrukturze sprzętowej Wykonawcy, kompatybilnej z dostarczoną w niniejszym postępowaniu;

f) Wykonawca w czasie warsztatów w swojej siedzibie zobowiązany jest zapewnić catering dla szkolonych pracowników Zamawiającego, w tym przerwa kawowa i jeden dwudaniowy obiad dziennie.

Microsoft Active Directory:

a) aktualizacja/upgrade/instalacja dwóch kontrolerów domeny Microsoft Active Directory (AD) z wersji 2008 do wersji 2016;

b) konfiguracja dwóch kontrolerów AD wraz z uruchomionymi na nich usługami do pracy z wysoką dostępnością;

c) przeniesienie do 90 kont użytkowników do nowej domeny AD.

Konfiguracja systemu wirtualizacji:

a) instalacja komponentów systemu wirtualizacji serwerów, w tym serwerów Hypervisora i serwera centralnego zarządzania środowiskiem wirtualizacji;

b) synchronizacja czasu środowiska wirtualizacji;

c) konfiguracja kont użytkowników i dostępów do środowiska wirtualizacji, integracja z systemem usług katalogowych Microsoft Active Directory;

d) konfiguracja środowiska wirtualizacji, w tym sieci i wirtualnych przełączników, zasobów dyskowych;

e) konfiguracja klastra wysokiej dostępności;

f) konfiguracja usług migracji wirtualnych maszyn na gorąco;

g) konfiguracja dwóch wzorcowych wirtualnych maszyn;

h) migracja środowiska Zamawiającego na nową infrastrukturę wirtualną, do 6-ciu maszyn;

i) przeprowadzenie testów akceptacyjnych poprawności działanie operacji, działania klastra wysokiej dostępności, migracji wirtualnych maszyn na gorąco, tworzenia i

Kasowania snapshotów wirtualnych maszyn.

Minimalny wymagany okres gwarancji na przedmiot zamówienia 36 m-cy od daty zakupu (data protokołu zdawczo-odbiorczego). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Parametry techniczne / Waga: 40 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zamówienie będzie realizowane w ramach projektu nr RPMP.02.01.05-12-0228/18 pn. Małopolski system informacji medycznej (MSIM) w ramach 2 osi cyfrowa małopolska, działanie 2.1 eadministracja i otwarte zasoby, poddziałanie 2.1.5 eusługi w ochronie zdrowia.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa, instalacja i uruchomienie zasilacza awaryjnego UPS

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30237280 Akcesoria zasilające
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL219 Nowotarski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba Zamawiającego, ul. Gładkie 1, 34-500 Zakopane, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i uruchomienie zasilacza awaryjnego UPS – 2 szt. na potrzeby szpitala oraz świadczenie usług gwarancyjnych i

Serwisowych wobec całości dostarczonego i zrealizowanego przedmiotu zamówienia.

Oferowane zasilacze mają być fabrycznie nowe, nierefabrykowane, nieużywane, sprawne technicznie, bezpieczne, kompletne i gotowe do pracy, a także musi spełniać

Wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia. Minimalny wymagany okres gwarancji na przedmiot zamówienia 36

Miesięcy od daty zakupu (data protokołu zdawczo-odbiorczego). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: okres udzielonej gwarancji / Waga: 40 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zamówienie będzie realizowane w ramach projektu nr RPMP.02.01.05-12-0228/18 pn. Małopolski system informacji medycznej (MSIM) w ramach 2 osi cyfrowa małopolska, działanie 2.1 eadministracja i otwarte zasoby, poddziałanie 2.1.5 eusługi w ochronie zdrowia.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa systemów operacyjnych

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48620000 Systemy operacyjne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL219 Nowotarski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba Zamawiającego, ul. Gładkie 1, 34-500 Zakopane, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemów operacyjnych – 1 komplet na potrzeby szpitala. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zamówienie będzie realizowane w ramach projektu nr RPMP.02.01.05-12-0228/18 pn. Małopolski system informacji medycznej (MSIM) w ramach 2 osi cyfrowa małopolska, działanie 2.1 eadministracja i otwarte zasoby, poddziałanie 2.1.5 eusługi w ochronie zdrowia.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 070-166382
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 1
Nazwa:

Nazwa: Dostawa, instalacja i uruchomienie sprzętu komputerowego i sieciowego

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
10/06/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: AB Systems Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Płk Dąbka 8
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Kod pocztowy: 30-732
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 684 693.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 796 671.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 2
Nazwa:

Dostawa, instalacja i uruchomienie zasilacza awaryjnego UPS

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
22/06/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Anmaro Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Na Skały 1b
Miejscowość: Rzeszów
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Kod pocztowy: 35-321
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 19 985.46 PLN
Najtańsza oferta: 19 716.90 PLN / Najdroższa oferta: 30 577.80 PLN brana pod uwagę
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 3
Nazwa:

Dostawa systemów operacyjnych

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
10/06/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: AB Systems Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Płk Dąbka 8
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Kod pocztowy: 30-732
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 34 738.62 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 37 994.70 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 06-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

2. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

3. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia- jeżeli zostały przesłane W sposób określony w pkt 2. zdanie drugie, albo w terminie 15 dni jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

5. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 3 i 4 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

6. Szczegółowe regulacje dotyczące środków ochrony prawnej zawarte są w dziale VI ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 06-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26/06/2020