Nous sommes heureux de vous annoncer que la nouvelle version du portail TED sera déployée le 29 janvier 2024 (date indicative à confirmer). Vous souhaitez découvrir les nouvelles fonctionnalités, les améliorations et les incidences sur les utilisateurs? Nous vous invitons à consulter notre article pour en savoir plus sur les principaux changements et les nouvelles fonctionnalités.

Des bogues affectent l’affichage des formulaires électroniques. Nous nous employons à résoudre ce problème. En attendant, vous pouvez consulter cette page pour en savoir plus et obtenir des conseils.

4e atelier avec les réutilisateurs de données TED le 14 décembre 2023: les inscriptions sont ouvertes

Fournitures - 306109-2023

23/05/2023    S98

Roumanie-Sighișoara: Asphalte

2023/S 098-306109

Avis de marché

Fournitures

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: SC ECOSERV SIG SRL
Numéro national d'identification: RO28696329
Adresse postale: Strada: cornesti, nr. 54
Ville: Sighisoara
Code NUTS: RO125 Mureş
Code postal: 545400
Pays: Roumanie
Point(s) de contact: Gheorghe Maior
Courriel: ecoservsig@yahoo.ro
Téléphone: +4 0265771254
Fax: +4 0265779068
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.ecoservsig.ro
Adresse du profil d’acheteur: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100166184
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Autre type: ECOSERV SIG
I.5)Activité principale
Autre activité: ECOSERV SIG

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

FURNIZARE MIXTURĂ ASFALTICĂ - MUNICIPIUL SIGHIŞOARA, JUDEŢUL MUREŞ

Numéro de référence: 16
II.1.2)Code CPV principal
44113620 Asphalte
II.1.3)Type de marché
Fournitures
II.1.4)Description succincte:

Autoritatea contractantă, în vederea îndeplinirii obiectului de activitate, va achiziționa: 700 tone de Beton asfaltic BA16, cu posibilitate de suplimentare până la 1270 tone, 200 tone Beton asfaltic MASF, cu posibilitate de suplimentare până la 300 de tone, 200 tone de Beton asfaltic BAD 22,4, cu posibilitate de suplimentare până la 300 tone și 200 tone de Beton asfaltic BA8, cu posibilitate de suplimentare până la 300 tone, inclusiv pentru primele 4 luni ale anului 2024, în cazul existenței resurselor financiare alocate cu această destinație.

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor – 20 zile.

Termenul de raspuns al autoritatii la solicitarile de clarificare/informatii suplimentare – a 10 a zi.

II.1.5)Valeur totale estimée
Valeur hors TVA: 660 000.00 RON
II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.2)Description
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: RO125 Mureş
Lieu principal d'exécution:

Municipiul Sighișoara, județ Mureș

II.2.4)Description des prestations:

Achiziția are ca scop achiziționarea de mixtură asfaltică, diferite sortimente, pentru lucrările de întreținere și reparații drumuri din Municipiul Sighișoara.

Autoritatea contractantă va solicita următoarele cantități, specifice în funcție de tipul mixturilor asfaltice:

- Beton asfaltic BA16 – 700 tone

- Beton asfaltic MASF – 200 tone

- Beton asfaltic BAD 22,4 – 200 tone

- Beton asfaltic BA8 – 200 tone

Cantitatatea inițială se poate suplimenta, inclusiv pentru primele 4 luni ale anului 2024, până la :

- Beton asfaltic BA16 – 1270 tone

- Beton asfaltic MASF – 300 tone

- Beton asfaltic BAD 22,4 –300 tone

- Beton asfaltic BA8 – 300 tone

Transportul se va efectua de către furnizor în locurile de execuție a lucrărilor de plombare și construire executate pe raza Municipiului Sighișoara.

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: Servicii / Pondération: 30
Prix - Pondération: 70
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 6
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

III.1)Conditions de participation
III.1.1)Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions:

Persoanele care dețin funcție de decizie din cadrul autortății contractante sunt: dl. Maior Gheorghe, în calitate de director general, dna. Solomon Sorina, director economic, dna. Boroș Izabela - Theodora, consilier juridic, dna. Pâncă Oana, economist, dna. Florea Cristina Zorica, economist, Vlad Viorel, inginer, Mosora Dorina Ramona, tehnician gestiunea producției, Șoneriu Ioan, maistru.

Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art.164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016

Modalitatea de îndeplinire: Se va completa DUAE în conformitate cu art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității/entității contractante doar ofertantului clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor sunt: - certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentării; - cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv; - după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice; - alte documente edificatoare, după caz. În cazul în care în țara de origine sau țara în care este stabilit ofertantul/terțul susținător/subcontractantul nu se emit documente de natura celor prevăzute mai sus sau respectivele documente nu vizează toate situațiile prevăzute la art.164, 165 și 167, autoritatea/entitatea contractantă are obligația de a accepta o declarație pe proprie răspundere sau, dacă în țara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere, o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens.

Operatorii economici ce depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condiţiile legii din ţara de rezidenţă, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situaţiile de anulare a constituirii precum şi faptul că are capacitatea profesională de a realiza activităţile care fac obiectul contractului. Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinţei: Se va preciza în DUAE de către operatorii economici participanţi la procedura de atribuire (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant) informaţiile aferente situaţiei lor. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, Certificat constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertanţilor străini, documente echivalente emise în ţara de rezidenţă, urmează a fi prezentate la solicitarea autorităţii contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul 1 în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

III.1.2)Capacité économique et financière
Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
III.1.3)Capacité technique et professionnelle
Liste et description succincte des critères de sélection:

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificatSe va completa DUAE, în conformitate cu notificarea ANAP nr. 240/2016.Pentru îndeplinirea cerintei privind experienţa similară se va prezenta, ca dovada preliminară, DUAE completat de ofertant/candidat, terţ susţinător şi subcontractant, după caz, cu informaţii relevante care să demonstreze realizarea plafoanelor valorice/cantitative impuse pentru experienţa similară. La nivelul DUAE trebuie precizate de către candidati/ofertanți informații cum ar fi: numărul și data contractului invocat drept experiență similară, beneficiarul acestuia și datele sale de contact, data și numărul documentului de receptive (unde este cazul), precum și ponderea și/sau activitățile pentru care a fost responsabil, împreună cu valoarea acestora, fara TVA.Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.Documentele prin care operatorii economici mentionaţi pot demonstra îndeplinirea cerinței privind experienţa similară sunt următoarele, fără a se limita la acestea:- copii ale unor părţi relevante ale contractelor pe care le-au îndeplinit;- certificate de predare-primire;- recomandări;- procese-verbale de recepţie;- documente constatatoare.

Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):

Se vor prezenta informații aferente principalelor livrări de produse în ultimii 3 ani din care să reiasă că au fost furnizate produse similare cu cele care fac obiectul contractului, în valoare cumulată de minimum lei 300.000,00 lei, fără TVA. Ofertantul va face dovada că în ultimii 3 ani au fost furnizate produse similare cu cele care fac obiectul contractului, în valoare cumulată de minimum 300.000,00 lei lei, fără TVA.Perioada de 3 ani se va raporta la data limiă de depunere a ofertelor stabilită iniţial prin anunțul de participare.

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: 22/06/2023
Heure locale: 15:00
IV.2.3)Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
roumain
IV.2.6)Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
L'offre doit être valable jusqu'au: 22/09/2023
IV.2.7)Modalités d’ouverture des offres
Date: 22/06/2023
Heure locale: 15:00
Lieu:

In SEAP

Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:

Persoanele autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor sunt cele prevăzute în decizia de constituire a comisiei nr. 87A/08.05.2023.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.1)Renouvellement
Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.3)Informations complémentaires:

Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ville: Bucuresti
Code postal: 030084
Pays: Roumanie
Courriel: office@cnsc.ro
Téléphone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresse internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

ersoana care se consideră vătămată de răspunsul primit la notificarea prealabilă/care nu a primit niciun răspuns în termen de 10 zile de la solicitare,precum şi orice persoană care se consideră vătămată de măsurile de remediere adoptate, poate sesiza CNSC în vederea anulării actului autorităţii contractante, obligării acesteia la emiterea unui act/la adoptarea de măsuri de remediere, în în termen de 10 zile.

VI.5)Date d’envoi du présent avis:
18/05/2023