Dostawy - 306113-2020

01/07/2020    S125

Polska-Warszawa: Sprzęt związany z komputerami

2020/S 125-306113

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miasto Stołeczne Warszawa, Dzielnica Białołęka
Krajowy numer identyfikacyjny: 1525966300036
Adres pocztowy: ul. Modlińska 197
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 03-122
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Zbigniew Dymowski
E-mail: BIALOLEKA.ZP@um.warszawa.pl
Tel.: +48 224438407
Faks: +48 223254166
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bialoleka.waw.pl
Adres profilu nabywcy: www.bialoleka.waw.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa wyposażenia elektronicznego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przedszkola przy ul. Myśliborskiej 35”, realizowanego przez Urząd Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy

Numer referencyjny: UD-II-WZP-271.06.2020.ZDY.MRO/PNzAU-d
II.1.2)Główny kod CPV
30230000 Sprzęt związany z komputerami
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem umowy jest dostawa wyposażenia elektronicznego przeznaczonego dla Przedszkola nr 428 przy ul. Myśliborskiej 35 w Warszawie (zwanego dalej „Obiektem”) wraz z oprogramowaniem i udzieleniem licencji oraz kompleksową konfiguracją, rozruchem i szkoleniem, zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 1 do umowy (opisie przedmiotu zamówienia) oraz zgodnie z cenami jednostkowymi określonymi w załączniku nr 2a do umowy (formularzu cenowym uwzględniającym wynik aukcji), w ramach inwestycji pn. „Budowa przedszkola przy ul. Myśliborskiej”.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 221 054.82 PLN
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30232100 Drukarki i plotery
38652120 Projektory wideo
30121200 Urządzenia fotokopiujące
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Warszawa, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

2. Zakres rzeczowy Przedmiotu umowy obejmuje w szczególności:

1) dostawę wyposażenia elektronicznego objętego umową zgodnie z ofertą dostawcy i jej załącznikiem z parametrami technicznymi oferowanego wyposażenia i wskazaniem producenta oraz modelu danego asortymentu wyposażenia – załączniku nr 1a do umowy (w tym koszt zakupu/wytworzenia), ubezpieczenie na czas transportu, załadunek, rozładunek, wniesienie, rozmieszczenie w poszczególnych pomieszczeniach obiektu przedszkola oraz montażu w odniesieniu do mocowań ściennych do tablic multimedialnych/uchwytów ściennych i sufitowych dla projektorów – zgodnie z opisem rozmieszczenia wyposażenia określonym w załączniku nr 3 do umowy;

2) dostarczenie oprogramowania na nośnikach CD/DVD oraz udzielenie niezbędnych licencji lub potwierdzenie licencji oprogramowania, o ile licencje te nie zostaną udzielone Zamawiającemu/ użytkownikowi obiektu bezpośrednio przez producenta;

3) zainstalowanie oprogramowania, kompleksową konfigurację (w tym taką konfigurację, która umożliwi wydruk na drukarce sieciowej z dowolnego podłączonego do sieci komputera dostarczonego w ramach niniejszej umowy) oraz rozruch wyposażenia elektronicznego – zakończone przeprowadzeniem testów kontrolnych, potwierdzonych protokolarnie;

4) dostarczenie dokumentacji (instrukcji obsługi, dokumentacji technicznej, użytkowej) – w tym również w języku polskim;

5) posprzątanie pomieszczeń (miejsc związanych z prowadzonymi pracami) – po rozmieszczeniu przedmiotu umowy w obiekcie;

6) jednodniowe szkolenie wskazanych pracowników użytkownika z obsługi dostarczanego sprzętu i oprogramowania w wymiarze 4 godzin. Szkolenie odbędzie się po przeprowadzeniu testów kontrolnych sprzętu, w terminie uzgodnionym z użytkownikiem obiektu oraz w miejscu wskazanym przez użytkownika obiektu.

7) gwarancję jakości udzieloną na okres wynikający z oferty dostawcy (nie krótszy niż określono w § 7 ust.1 umowy i opisie przedmiotu zamówienia załączniku nr 1 umowy) na dostarczone wyposażenie i na warunkach nie gorszych niż gwarancja producenta, potwierdzoną odrębnym dokumentem gwarancyjnym.

3. Przedmiot umowy winien być fabrycznie nowy, nieuszkodzony, wolny od wad, kompletny, zdatny dla jego prawidłowej eksploatacji – zgodnie z zakresem funkcjonalnym i jego przeznaczeniem określonym w załączniku nr 1 do umowy (opisie przedmiotu zamówienia), nadto oznaczony znakiem CE (Conformité Europe), posiadać odpowiednie atesty, deklaracje zgodności certyfikaty bezpieczeństwa – z obowiązującymi normami i przepisami. Wyposażenie winne być dostarczone wraz z nienaruszonymi plombami gwarancyjnymi.

4. Dostawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z najwyższą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, zasadami wiedzy technicznej oraz do zapewnienia najwyższej jakości prac towarzyszących dostawie.

5. Dostawca oświadcza, iż przyjął do wiadomości, iż prace związane z przedmiotem umowy prowadzić będzie w obiekcie będącym w trakcie użytkowania, a także zapewnia, że posiada odpowiednie przygotowanie techniczne oraz ma dostęp do sprzętu, który pozwoli na zrealizowanie przedmiotu umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

6. Odpowiedzialność za przedmioty wyposażenia do dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy spoczywa wyłącznie na dostawcy. Jeżeli dostawca nie przewiduje dostawy i instalacji w ciągu jednego dnia, dostawca w pełni odpowiada za utratę lub zniszczenie przedmiotu wyposażenia elektronicznego objętego Przedmiotem umowy również w sytuacji, kiedy wyposażenie zostało złożone na terenie obiektu.

7. Dostawca nie może powierzyć w całości ani w części wykonania przedmiotu umowy osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. Dostawca ponosi wobec Zamawiającego/ Użytkownika pełną odpowiedzialność za prace, które wykonuje przy pomocy podwykonawców. Dostawca zobowiązuje się do zapłaty podwykonawcom wynagrodzenia na podstawie łączącego ich stosunku prawnego.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: długość okresu gwarancji jakości / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający informuje, że: wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia zawarty zostały w dokumentacji postępowania – w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. SIWZ będzie zamieszczona na stronie internetowej pod adresem https://umw.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet od chwili publikacji ogłoszenia w UP UE

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 043-101249
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

Dostawa wyposażenia elektronicznego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przedszkola przy ul. Myśliborskiej 35”, realizowanego przez Urząd Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
19/06/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: MBA SYSTEM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Krajowy numer identyfikacyjny: 5242872114
Adres pocztowy: ul. Odlewnicza 7
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 03-231
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 179 790.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 221 054.82 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych).

Dokumenty wymagane w postępowaniu (składane za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego) –wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez Wykonawców wraz z ofertą w celu potwierdzenia, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu:

Uwaga!! Przed przystąpieniem do składania oferty, Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z Instrukcja korzystania z platformy zakupowej Zamawiającego dla Wykonawców, która stanowi załącznik nr 8 do SIWZ oraz została zamieszona bezpośrednio na platformie zakupowej.

a) oferta musi być sporządzona i złożona w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego pod rygorem nieważności. Sposób złożenia oferty, w tym jej zaszyfrowania opisany został w Instrukcji dla Wykonawców korzystania z platformy zakupowej Zamawiającego. Formularz oferty dostępny jest na platformie zakupowej Zamawiającego;

b) jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ) stanowiący wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania w zakresie wskazanym w SIWZ oraz ogłoszeniu o zamówieniu. JEDZ musi być złożony w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego.

Wykonawca sporządzi oświadczenie JEDZ za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego poprzez link: https://umw.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet Zamawiający dopuszcza w szczególności następujący format przesyłanych danych: .pdf, .doc, .docx, .odt., Instrukcja wypełniania formularze JEDZ znajduje się na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/_data/assets/pdf_file/0015/32415/Instrukcja-wypelniania-JEDZ-ESPD.pdf. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców odrębny formularz JEDZ (dokument elektroniczny) wypełnia i podpisuje kwalifikowanym podpisem elektronicznym każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. W takim przypadku w formularzu JEDZ.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia formularz JEDZ składa każdy z Wykonawców (w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu wypełniony w zakresie, w jakim Wykonawca wykazuje ich spełnianie).

W przypadku gdy Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą wypełniony i podpisany elektronicznie przez każdy z tych podmiotów odrębny formularz JEDZ. Podmiot, na którego zdolnościach polega Wykonawca w celu wykazania braku istnienia wobec niego podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, wypełnia część II sekcja A i B, część III (podstawy wykluczenia).

Zamawiający nie wymaga przedstawienia formularza JEDZ przez podwykonawców, na którego zasobach Wykonawca nie polega przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu;

c) oświadczenie Wykonawcy – sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do oferty;

d) formularz cenowy – sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do oferty;

e) oświadczenie o spełnieniu obowiązku RODO – według zał. nr 5 do SIWZ;

f) dokument wadium, jeśli wadium jest wnoszone w innej formie niż pieniądz, z uwzględnieniem zapisów pkt 4 SIWZ;

g) do oferty należy dołączyć dokumenty wskazujące, że osoba podpisująca ofertę i inne dokumenty lub oświadczenia jest do tej czynności umocowana;

h) w przypadku gdyby oferta zawierała informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą oświadczenia.

Zamawiający informuje, że: wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia zawarty zostały w dokumentacji postępowania – w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. SIWZ będzie zamieszczona na stronie internetowej pod adresem https://umw.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet od chwili publikacji ogłoszenia w Urzędzie Publikacji Unii Europejskiej.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843).

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/06/2020