Diensten - 306151-2022

Submission deadline has been amended by:  377467-2022
07/06/2022    S108

Nederland-Houten: Sociale diensten

2022/S 108-306151

Sociale en andere specifieke diensten – overheidsopdrachten

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Houten
Nationaal identificatienummer: 35416829
Postadres: Onderdoor 25
Plaats: Houten
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 3995 DW
Land: Nederland
Contactpersoon: Leontien van Oosterwijk
E-mail: aanbesteding@houten.nl
Telefoon: +31 306392466
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.houten.nl
Adres van het kopersprofiel: http://www.houten.nl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/74faf7c2f5647dde625a65d3d2a1d2d3
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/74faf7c2f5647dde625a65d3d2a1d2d3
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Ambulante jeugdhulp regio Lekstroom

Referentienummer: 760377
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
85320000 Sociale diensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De vijf deelnemende gemeenten aan deze aanbesteding, de gemeenten Houten, IJsselstein, Lopik, Nieuwegein en Vijfheerenlanden wensen een contract af te sluiten voor "het bieden van ambulante jeugdhulp".

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Consultatie en screening - bij complexe vraag

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
85320000 Sociale diensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Houten, IJsselstein, Lopik, Nieuwegein, Vijfheerenlanden

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Raadpleeg de inschrijfleidraad voor de omvang en raming van de opdracht.

II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht of van de raamovereenkomst
Looptijd in maanden: 24
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Begeleiding licht

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
85320000 Sociale diensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Houten, IJsselstein, Lopik, Nieuwegein, Vijfheerenlanden

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Raadpleeg de inschrijfleidraad voor de omvang en raming van de opdracht.

II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht of van de raamovereenkomst
Looptijd in maanden: 24
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Begeleiding midden A

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
85320000 Sociale diensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Houten, IJsselstein, Lopik, Nieuwegein, Vijfheerenlanden

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Raadpleeg de inschrijfleidraad voor de omvang en raming van de opdracht.

II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht of van de raamovereenkomst
Looptijd in maanden: 24
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Begeleiding midden B

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
85320000 Sociale diensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Houten, IJsselstein, Lopik, Nieuwegein, Vijfheerenlanden

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Raadpleeg de inschrijfleidraad voor de omvang en raming van de opdracht.

II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht of van de raamovereenkomst
Looptijd in maanden: 24
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Begeleidng zwaar

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
85320000 Sociale diensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Houten, IJsselstein, Lopik, Nieuwegein, Vijfheerenlanden

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Raadpleeg de inschrijfleidraad voor de omvang en raming van de opdracht.

II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht of van de raamovereenkomst
Looptijd in maanden: 24
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Behandeling KmB & J&O incl. Diagnostiek

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
85320000 Sociale diensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Houten, IJsselstein, Lopik, Nieuwegein, Vijfheerenlanden

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Raadpleeg de inschrijfleidraad voor de omvang en raming van de opdracht.

II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht of van de raamovereenkomst
Looptijd in maanden: 24
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

GGZ behandeling regulier

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
85320000 Sociale diensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Houten, IJsselstein, Lopik, Nieuwegein, Vijfheerenlanden

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Raadpleeg de inschrijfleidraad voor de omvang en raming van de opdracht.

II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht of van de raamovereenkomst
Looptijd in maanden: 24
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

GGZ behandeling specialistisch

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
85320000 Sociale diensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Houten, IJsselstein, Lopik, Nieuwegein, Vijfheerenlanden

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Raadpleeg de inschrijfleidraad voor de omvang en raming van de opdracht.

II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht of van de raamovereenkomst
Looptijd in maanden: 24
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

GGZ behandeling hoog specialistisch

Perceel nr.: 9
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
85320000 Sociale diensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Houten, IJsselstein, Lopik, Nieuwegein, Vijfheerenlanden

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Raadpleeg de inschrijfleidraad voor de omvang en raming van de opdracht.

II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht of van de raamovereenkomst
Looptijd in maanden: 24
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Intensief systeemgerichte ambulante producten

Perceel nr.: 10
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
85320000 Sociale diensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Houten, IJsselstein, Lopik, Nieuwegein, Vijfheerenlanden

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Raadpleeg de inschrijfleidraad voor de omvang en raming van de opdracht.

II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht of van de raamovereenkomst
Looptijd in maanden: 24
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dyslexie

Perceel nr.: 11
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
85320000 Sociale diensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Houten, IJsselstein, Lopik, Nieuwegein, Vijfheerenlanden

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Raadpleeg de inschrijfleidraad voor de omvang en raming van de opdracht.

II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht of van de raamovereenkomst
Looptijd in maanden: 24
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Logeren

Perceel nr.: 12
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
85320000 Sociale diensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Houten, IJsselstein, Lopik, Nieuwegein, Vijfheerenlanden

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Raadpleeg de inschrijfleidraad voor de omvang en raming van de opdracht.

II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht of van de raamovereenkomst
Looptijd in maanden: 24
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.4)Objectieve regels en criteria voor deelname
Lijst en beknopte beschrijving van de regels en criteria:

- Geen crimineel verleden,

- Geen faillissement of surseance van betaling,

- Geen ernstige beroepsfout,

- Geen valse verklaringen,

- Betalingen belastingen en premies,

- Geen crimineel verleden,

- Geen vervalsing mededinging,

- Geen schending milieu-, sociaal en arbeidsrecht

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Procedurevorm
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:

Vaste looptijd van 24 maanden, met tweemaal optie tot verlenging van 12 maanden.

IV.1.10)Bepaling van de nationale voorschriften die van toepassing zijn op de procedure:
IV.1.11)Hoofdkenmerken van de gunningsprocedure:
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen / Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling
Datum: 11/07/2022
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Raadpleeg de aanbestedingsdocumenten voor informatie over declaratie en betaling.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Midden-Nederland locatie Utrecht
Plaats: Utrecht
Land: Nederland
E-mail: info@rechtspraak.nl
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
02/06/2022