Vul deze korte enquête in en help ons de TED-website te verbeteren.

Diensten - 306162-2019

02/07/2019    S125    Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Hongarije-Sopron: Diensten voor het organiseren van beurzen en tentoonstellingen

2019/S 125-306162

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nationaal identificatienummer: EKRSZ_64637802
Postadres: Fő tér 1.
Plaats: Sopron
NUTS-code: HU221
Postcode: 9400
Land: Hongarije
Contactpersoon: Dr. Sárvári Szabolcs
E-mail: jegyzo@sopron-ph.hu
Telefoon: +36 99515113
Fax: +36 99515113

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.sopron.hu

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000716882019/reszletek
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000716882019/reszletek
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Kiállítás installációk létrehozása - Lenck villa

Referentienummer: EKR000716882019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79956000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Kiállítás installációk létrehozása a Lenck Villában

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39100000
39154000
39154100
79530000
31682230
35261000
79956000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU221
Voornaamste plaats van uitvoering:

9400 Sopron, Deák tér 1. Lenck-villa Hrsz:3033

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

„Lenck-villa és kertjének megújítása” megnevezésű projekthez kapcsolódó Kézművesség, vásárok Sopronban és Sopron vármegyében című néprajzi kiállítás kialakítása, és a kiállítás grafikai, vizuális elemeinek megtervezése, elkészítése, installáció létrehozásának megvalósítási elemei:

— kiállítási installációk létrehozása a tervek szerinti kialakításban, jellemzően üveg fa és acélszerkezetek kombinációjával

— IT elemek hardvereszközeinek applikációja, szoftveres programozás, multimédia tartalom szerkesztése, megadott felületekre, installálás

— grafikai tételek tervezése, szövegek tördelése, nyomdai előkészítése és a grafikai felületek kivitelezése

— tartalomfejlesztés, mely érinti az összes IT elemeken futó tartalmat (szoftverek fejlesztése, hanganyagok szerkesztése és utómunkái)

— kiállítási elemek rekonstrukciós munkái

— berendezési tárgyak, eszközök beszerzése elhelyezése

Karakterkorlát miatt különösképpen, de nem kizárólagosan:

Megnevezés mennyiség

Installáció-bútor, mobiliák

Falfülke beépítés 1 db

Képkeretek 4 db

Touchscreen (kb 60/90 álló) - burkoalt nélkül + mini PC 1 db

Pad 6 db

Ülőke tárolóval 1 db

Forgótalpas munkaszék 1 db

Információs pult 1 egység

Számítógépes munkaállás info pultnál, pénztárnál 2 db

Pénztárgép, jegynyomtatás, szoftver 1 egység

80/120 cm étkező asztal 1 db

Étkező szék 4 db

Paraván 1 db

Beépített konyha 1 db

Tükör 50/160 cm 2 db

Öltözőszekrények 1 egység

Öltözőszekrények, takarópanelpokkal 1 egység

Egyedi kerekes installáció 1 db

60", 48", 40", 32" monitor, installációra szerelve, beépített multimédia lejátszóval 8 db

Puff 1 egység

Ruhaállvány 1 db

Kisasztal 2 db

Falsíkra szerelt képakasztó sín rendszerelem RAl 9010 színben 40 m

Falsíkra szerelt sínbe elhelyezhető függesztő rögzítő elem 100 db

Falsíkra szerelt sínhez végzáró dugó 14 db

Sodrony 25 db

Képakasztó elem 100 db

Egyedi installáció (vitrin 40x40x90 cm)) 3 egység

Mozgatható (pecsételő) falra szerelt egyedi installáció 1 egység

Egyedi installáció dobogó szerkezet vitrinnel, illetve üvegfelülettel 13 egység

Nagy méretű tükör 160/160 cm fehér falcolt kerettel falra rögzítve 1 db

Múzeumshop pult 1 db

Pénztárgép 1 egység

Áruasztal 4 db

Fali áru kirakó rendszer 2 egység

Touchsreen (kb. 45/70 álló) egyedi burkolattal tervek szerinti kialakításban mini PC-vel 1 db

Egyedi interaktív elem (vitézkötés) 1 db

Egyedi interaktív elem (céh-láda kirakó) 1 db

Kanapé 2 db

Kültéri nagyméretű acél virág kaspó 90x90x50 cm 4 db

Dobogó 1 készlet

Asztalra kerülő installáció 1 egység

Asztal 3 db

Karfás szék installáció 2 db

Karfa nélküli szék installáció 10 db

Falsíkra szerelt sínhez végzáró dugó 14 db

Sodrony 25 db

Munkaasztal 6 db

Ülőke 34 db

Szervizasztal 1 db

Monitor tartó gurulós állvány 1 db

Asztali lámpa 2 db

Gipszkarton installáció, grafikával, világítással 5 egység

Szerepjáték kártya 35 db

Szerepjáték "fali felelet tábla" 10 db

Projektor, mennyezetre szerelt 2 db

Multimédia lejátszó 2 db

Üveg előtétfal, földre ültetve dorma befogó profillal, falhoz távtartóval rögzítve, grafikai felülettel (50 m2) 2 egység

Egyedi installációs kellékek (gipszutánzat, gipszöntvény és valós elemekkel) 7 egység

Egyedi tükör LED szalagos világítással 6 db

Mosdópult 2 db

Panelos üveges wc elválasztó fal szerkezet 2 egység

Salgo polc rendszer (244x200x60 cm 5 polcos 4 egység

Egyedi kialakítású asztal 2 db

Egyedi mágneses kirakó, múzeumi instrukciók alapján 1 db

Meglévő pad és lehajtható asztal műtárgy alapján készített másolat 1 egység

Üveg korlát elem 5,2 x 0,7 m 1 egység

Polcos tároló (150x120x50 cm) 1 db

Szárazmalom 1:1 egyedi kiállítási installáció, tervezéssel, részletkidolgozása 1 egység

"kovácstűzhely" rekonstrukció Múzeum adatszolgáltatása alapján (megközelítőleg 1,5x1x3 m) 1 egység

Organizáció 1 egység

Programozás /tartalomfejlesztés /installálás 15 egység

Műtárgy támaszok 1100 egység

Rakásolható szék 60 db

Megállító-tábla 2 db

Teremőrszék 8 db

Egyéb

Kiállítási szövegek fordítása német nyelvre 300 000 karakter

Kiállítási szövegek fordítása angol nyelvre 300 000 karakt

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: M2. alkalmasági követelményre megjelölt szakember alkalmassági követelményen felüli szakmai tapasztalata / Weging: 20
Prijs - Weging: 80
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 8
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Részajánlat tétel lehetőségének kizárása: Az egyes feladatnemek egymásra épülnek, és összetartoznak, együtt alkotnak installációt. A bútorba kerül beépítésre a kialakított helyre a monitor és ugyanígy a grafikai felületek is, ezek pontos méretének, valamint kialakításának ismeret nélkül nem lehet teljesíteni a feladatot.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

A) Kizáró okok:

Nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bek.eiben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.

A jelen közbeszerzési eljárásban ajánlattevő/közös ajánlattevő nem vehet igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1)-(2) szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa az alkalmasság igazolására igénybe venni kívánt más szervezet nem tartozhat a Kbt. 62. § (1)-(2) hatálya alá.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 74. § (1) bek. a) és b) pontjaiban foglaltakra.

Kizáró okok igazolása:

A kizáró okok fenn nem állását (közös) ajánlattevő(k), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet első körben az egységes európai közbeszerzési dokumentummal (a továbbiakban EEKD) köteles igazolni. Az EEKD-t a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 4. § és 6-7. § alapján kell kitölteni.

Az EEKD kitöltésére vonatkozó további részletes információk a KD-ban.

Felhívjuk ajánlattevők figyelmét a Kbt. 64. § és a Kr. 4. § (3) bek-re.

Azon alvállalkozók vonatkozásában, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában, a Kbt. 67. § (4) bek. alapján ajánlattevőnek be kell nyújtania arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

A Kbt. 69. § (4)-(6) bek. alapján a felhívott ajánlattevő a Kr. 8, 10, 12-16. § szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.

Felhívjuk a figyelmet az EKR rendelet 10. § (3) bekezdésében foglaltakra.

Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (nemleges tartalmú nyilatkozat becsatolása is szükséges).

A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

— Az egységes európai közbeszerzési dokumentumo(ka)t kitöltve, az EKR-ben kell csatolni az ajánlathoz,

— A Kbt. 69. § (11a) bekezdése és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (8) bekezdés irányadó. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban ill. közbeszerzési részben benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

P.1. Az AT-nek az ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban Kr.) 1. § (1) bekezdésének megfelelően, a Kr. 5. § foglaltaknak megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD)benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelménynek azzal, hogy az EEKD-ban elegendő a IV. rész α pont kitöltése.

Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető AT-nek és adott esetben további AT(k)nek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően, az AK felhívása alapján aKr. 1. § (2) bekezdésének megfelelően, a Kr. 19. §) foglaltaknak megfelelően kell részletesen igazolnia/igazolniuk, hogy megfelel(nek) az AK által meghatározott alkalmassági követelménynek.

Az AK nem kéri az érintett AT(k)től a Korm.rend. IV. Fejezete szerinti részletes igazolás(oka)t,ha az AK a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a IV. Fejezetben nem említett, a gazdi szereplő alkalmasságát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdi szereplő ezek elérhetőségét az EEKD-ban megjelölte.

A Kr. 19. § (1) bek. c) pontja alapján az előző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó közbeszerzés tárgya szerinti - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozatot, attól függően, hogy mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

AK felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben AT a fenti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az AK által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett AT kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról a Kr. 19. § (3) bekezdés szerint.

Az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós.

Ha egy AT az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike által kitöltött és aláírt külön formanyomtatványokat is benyújtja. Ilyen esetben a kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról nyilatkoznak, amelyeket az AT igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához.

P.2. Az AT-knek az ajánlatában a Kr. 1. § (1) bekezdésének megfelelően, a Kr. 5. § foglaltaknak megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD)benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az AK által meghatározott alkalmassági követelménynek azzal, hogy az EEKD-ban elegendő a IV. rész α pont kitöltése.

Az ért. szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető AT-nek és adott esetben további AT(k)nek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően, az AK felhívása alapján a Kr. 1. § (2) bekezdésének megfelelően, Kr. 19. §) foglaltaknak megfelelően kell részletesen igazolnia/igazolniuk, hogy megfelel(nek) az AK által meghatározott alkalmassági követelménynek.

Az AK nem kéri az érintett AT(k)től a Kr. IV. Fejezete szerinti részletes igazolás(oka)t,ha az AK a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a IV. Fejezetben nem említett, a gazdasági szereplő alkalmasságát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezek elérhetőségét az EEKD-ban megjelölte.

Kr. 19. § (1),Kr. 19. § (2)-(3

Eventuele minimumeisen:

P.1. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha a felhívás feladását megelőző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen a közbeszerzés tárgyából származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem érte el összesen a 75 000 000 HUF-ot. A Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint az előírt követelménynek a közös ajánlattevők együttesen (összesítve) is megfelelhetnek.

P.2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az eljárást megindító felhívás feladását megelőző utolsó három lezárt évre vonatkozó beszámolójának adózott eredménye egynél több évben negatív volt.

A Kr. 19. § (2) bekezdése értelmében - amennyiben a teljes előírt időszakra nem rendelkezik beszámolóval, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését - alkalmatlan az ajánlattevő, ha a nem rendelkezik legalább nettó 75 000 000,- HUF közbeszerzés tárgyából származó árbevétellel. A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelménynek (P.2.) a közös ajánlattevők közül elegendő, ha egy megfelel.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Ajánlattevőnek ajánlatában, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, a Korm. rendelet II. Fejezet 5. §-ban foglaltak szerint, az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia az M.1. pont szerinti alkalmassági követelménynek való megfelelést, majd az eljárás eredményéről szóló döntést megelőzően, a Kbt. 69.§ (4) bek.-ben foglaltak szerint jár el Ajánlatkérő.

Az M.1. alkalmassági követelmény előzetes igazolása tekintetében Ajánlatkérő elfogadja Ajánlattevőnek az EEKD IV. rész α szakaszában tett egyszerű nyilatkozatát, nem kéri megadni az alkalmassági követelményekkel kapcsolatos részletes információkat az EEKD IV. rész további szakaszaiban.

A Kbt. 69. § (4) bek. szerinti - ajánlatkérői felhívásra történő - részletes igazolás módja:

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

M.1. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet - továbbiakban Kr. - 21. § (3) bek. a) pontja alapján Ajánlattevő ismertesse az Eljárást megindító felhívás Európai Unió Hivatalos Lapjába történő feladásától visszafelé számított 3 év legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya szerinti (kiállítás installáció) szerződésszerűen teljesített szolgáltatási referenciáit, a 321/2015. (X.30.) Kr. 22. § (1) bek.-ben meghatározott módon.

A referencia igazolás vagy nyilatkozat tartalmazza legalább a 321/2015. (X.30.) Kr. 22. § (2) bek-ben foglaltakat. A referencia igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat: a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év-hónap-nap pontossággal), a szerződést kötő másik fél, a szolgáltatás tárgya, valamint mennyisége, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Ajánlatkérő az Eljárást megindító felhívás Európai Unió Hivatalos Lapjába történő feladásától visszaszámított 3 (három) év alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szolgáltatásokat veszi figyelembe.

Ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.

M.2. A 321/2015. (X.30.) Kr. 21. § (3) bek. b) pontja alapján azoknak a szakembereknek a megnevezése, végzettségének vagy képzettségének, szakmai tapasztalatának ismertetése, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. Az igazolás a szakemberek szakmai önéletrajzának, képzettséget, végzettséget igazoló dokumentumainak benyújtásával történik.

Eventuele minimumeisen:

M/1) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben összesen legalább nettó 90 millió Ft összegű néprajzi és/vagy történeti, és/vagy művészeti múzeum vagy tájház interaktív állandó kiállítás teljes körű berendezésére illetve megvalósítására vonatkozó (befejezett, előírásszerűen, szerződésszerűen teljesített) referenciával, amely tartalmazott múzeumi műtárgy rekonstrukciójának, elkészítését vagy beépítését vagy elhelyezését

M/2) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik 1 fő, felsőfokú végzettségű, legalább 3 év szakmai tapasztalattal rendelkező, valamint legalább egy múzeumi kiállítás tervezésében, ill. a kiállítási tartalomhoz kapcsolódó interaktív eszköz tervezésében tapasztalattal rendelkező, rendelkező szakemberrel.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Benyújtott számla ellenértékének kiegyenlítése a Kbt.135. § (1), (5)-(6) bek. Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése, valamint a szerződésben foglaltak szerint történik.

A projekt a Modern Városok Program keretében kormányzati támogatásból valósul meg. (100 %)

Számlázás: 4 részszámla és 1 végszámla (egyenlő 20-20 %-os teljesítéssel)

Teljesítési biztosíték: 5 %

Jótállási biztosíték: 5 % (mely teljesíthető a munka befejezését követően a teljesítési biztosíték átvitelével

Késedelmi kötbér: 0,8 %, de max 20 %

Meghiúsulási kötbér 30 %

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 01/08/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Hongaars
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 1 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 01/08/2019
Plaatselijke tijd: 13:00
Plaats:
Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Az ajánlatok bontása az EKR Rendelet 15. §-ának (2), (4) és (5) bekezdése alapján az EKR-ben történik.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

A KD Kbt. 57. § (2) bekezdés szerinti elérése az eljárásban történő részvétel feltétele. A KD-t ajánlatonként egy ajánlattevőnek/ megnevezett alvállalkozónak el kell érnie az ajánlattételi határidő lejártáig. AK a közbeszerzési dokumentumokat valamennyi részvételre jelentkezőnek korlátlanul és teljeskörűen, közvetlenül és díjmentesen elektronikusan biztosítja.

Az ajánlatot az EKR rendelet 15. § (3) bekezdése szerint kell benyújtani.

Az EKR útján elektronikus úton benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell amennyiben az EKR erre formanyomtatványt biztosít, annak kitöltésével:

— Kbt. 66. § (5) bek. szerinti felolvasólap

— AT, adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nevében aláíró személy aláírási címpéldányának v aláírás mintája

— amennyiben a cégjegyzésre jogosult és a kötelezettségvállaló személye különböző, a kötelezettségvállaló aláírását is tartalmazó, legalább teljes bizonyító erejű okiratba foglalt meghatalmazás

— AT a Kbt. 66. § (2) bek.-ben foglaltaknak megfelelő kifejezett nyil,

— ATnek a Kbt. 66. § (6) bek. szerinti nyil. (nemleges tartalommal is)

— nyil. a Kbt. 65. § (7) bek. alapján, (nemleges tartalommal is) továbbá kötelezettségvállalást tartalmazó okirat (adott esetben)

— Kbt. 134. § (5) bek. szerinti nyilatkozat

— folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az AT az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást,

— közös AT-i megállapodás, amely tartalmazza a dokumentációban leírtakat.

AK a Kr. 30. § (4) bek. szerint felhívja ajánlattevők figyelmét, h az alkalmasság feltételeit és igazolását a III.1.2)-3) pontok vonatkozásában a 321/2015. (X.30) Kr. 28. § (3) bek.hez képest szigorúbban állapítja meg.

Nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását sem közös AT-k, sem önálló AT vonatkozásában.

IV.2.6) pontban jelölt ajánlati kötöttség minimális időtartamának megadott 1 hónap 30 napban értendő.

AK a jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.

FAKSZ: Krizmanich Gergely 000086, dr. Wellmann-Kiss Katalin 00241

A további részleteket a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

AK jelen közbeszerzési eljárást a 424/2017. (XII.19.) Korm. r. alapján elektronikus úton bonyolítja. Valamennyi eljárási cselekmény lebonyolítására a regisztrációhoz kötött EKR rendszeren keresztül kerül sor. Elfogadott fájlformátum: olvasható és nem szerkeszthető pdf, xls, zip, rar.

AK felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 35. § (2a) bekezdésére, a Kbt. 41./A-B §-aira, valamint a Kbt. 65. § (12) bekezdésére, valamint az EKR rendelet 11. § (4) és (8) bekezdésére.

AK hiánypótlásra lehetőséget a Kbt.71. § szerint, az EKR rendszeren keresztül biztosít. Az ajánlatkérő köteles újabb hiánypótlást elrendelni, ha a korábbi hiánypótlási felhívás(ok)ban nem szereplő hiányt észlelt. AK újabb hiánypótlást azonban NEM rendel el arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az AT az ajánlatban korábban nem szereplő gazd-i szereplőt von be az eljárásba, és e gazd-i szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás. A korábban megjelölt hiányok a későbbi hiánypótlások során már nem pótolhatók.

Kiegészítő tájékoztatás kérésére a Kbt. 56. §-a szerint, az EKR rendszeren keresztül van lehetőség.

Az eljárás nyelve magyar, más nyelven nem nyújtható be ajánlat.

Az ajánlatban szereplő valamennyi adatot forintban(HUF) kell megadni, az ajánlatok összehasonlíthatósága érdekében.

AK a Kbt. 81. § (5) bekezdése szerint jár el.

A Lenck Villa kivitelezése várhatóan 2019. novemberig tart.

A további részleteket a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postadres: Riadó u. 5.
Plaats: Budapest
Postcode: 1026
Land: Hongarije
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefoon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Kbt. 148. §

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postadres: Riadó u. 5.
Plaats: Budapest
Postcode: 1026
Land: Hongarije
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefoon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
01/07/2019