Nous sommes heureux de vous annoncer que la nouvelle version du portail TED sera déployée le 29 janvier 2024 (date indicative à confirmer). Vous souhaitez découvrir les nouvelles fonctionnalités, les améliorations et les incidences sur les utilisateurs? Nous vous invitons à consulter notre article pour en savoir plus sur les principaux changements et les nouvelles fonctionnalités.

Des bogues affectent l’affichage des formulaires électroniques. Nous nous employons à résoudre ce problème. En attendant, vous pouvez consulter cette page pour en savoir plus et obtenir des conseils.

4e atelier avec les réutilisateurs de données TED le 14 décembre 2023: les inscriptions sont ouvertes

Services - 306200-2023

23/05/2023    S98

Pologne-Tarnobrzeg: Services d'installation de machines et d'équipements

2023/S 098-306200

Avis d’attribution de marché

Résultats de la procédure de marché

Services

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: WOJEWÓDZKI SZPITAL IM. ZOFII Z ZAMOYSKICH TARNOWSKIEJ W TARNOBRZEGU
Adresse postale: UL.SZPITALNA 1
Ville: TARNOBRZEG
Code NUTS: PL824 Tarnobrzeski
Code postal: 39-400
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Sylwia Sapielak-Majchrowska
Courriel: przetargi@szpitaltbg.pl
Téléphone: +48 158123209
Fax: +48 158123203
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.szpitaltbg.pl
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Autre type: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.
I.5)Activité principale
Santé

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Wymiana dźwigów windowych w ramach zadania: „Poprawa stanu technicznego obiektów użytkowych Szpitala poprzez wymianę dźwigów windowych w budynkach Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu”

Numéro de référence: WSz – II.4.291.25.2023
II.1.2)Code CPV principal
51500000 Services d'installation de machines et d'équipements
II.1.3)Type de marché
Services
II.1.4)Description succincte:

1. Przedmiotem zamówienia jest wymiana dźwigów windowych w ramach zadania: „Poprawa stanu technicznego obiektów użytkowych Szpitala poprzez wymianę dźwigów windowych w budynkach Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu”

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia i Załącznik nr 3 do SWZ – Formularz cenowy.

3. Zasady realizacji przedmiotowego zamówienia określa „Projekt umowy” stanowiący załącznik nr 12 do SWZ.

II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.2)Description
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
42416100 Ascenseurs
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL824 Tarnobrzeski
Lieu principal d'exécution:

Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

II.2.4)Description des prestations:

1. Przedmiot zamówieni obejmuje:

1) dostawę dźwigów windowych;

2) montaż dźwigów windowych;

3) demontaż wymienianych dźwigów, kabin i instalacji;

4) utylizację zdemontowanych urządzeń, zgodnie z obowiązującymi przepisami;

5) uzyskania wszelkich koniecznych i wymaganych przez ustawę Prawo budowlane lub inne przepisy prawa decyzji (w szczególności pozwoleń), uzgodnień, zgód, zgłoszeń, opinii, itp. dla realizacji przedmiotu umowy;

6) wykonanie i dostarczenie dokumentacji technicznej wymaganiami określonymi przez UDT, przeprowadzenie certyfikacji zgodnie z obowiązującymi normami, oraz dopuszczenia przez UDT dźwigu do użytkowania;

7) współudział wykonawcy przy czynnościach dopuszczenia do użytkowania przez UDT;

8) zapewnienie przeglądów okresowych wymaganych przepisami UDT w okresie gwarancji.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia i Załącznik nr 3 do SWZ – Formularz cenowy.

3. Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę. Zamawiający zastrzega sobie prawo do oceny równoważności proponowanych rozwiązań, a także prawo do korzystania w tym względzie z opinii ekspertów. W przypadku rozbieżności Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru montowanych materiałów budowlano – montażowych.

4. Wszystkie materiały i robocizna powinny być zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej, obowiązujących Norm oraz spełniające wymagania atestów i przepisów, dopuszczających do stosowania w obiektach służby zdrowia. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kartę techniczną materiału bądź urządzenia oraz wszelkie certyfikaty i deklaracje, potwierdzające zgodność z obowiązującą normą czy też aprobatą techniczną.

5. Wszystkie prace muszą być wykonywane w sposób nie naruszający warunków gwarancji producenckiej na wbudowywane materiały i montowane wyposażenie i osprzęt. Z chwilą odbioru robót, potwierdzonych protokołem, o którym mowa w § 9 ust. 6 na Zamawiającego przechodzą wszystkie uprawnienia z tytułu gwarancji producenckiej. W przypadku przedstawienia przez Zamawiającego zastrzeżeń co do wpływu wykonywanych prac na w/w gwarancję, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić pisemne oświadczenie producenta, że sposób wykonania prac nie narusza gwarancji producenta.

6. Wykonawca w okresie gwarancji winien co najmniej raz w roku, przeprowadzić kontrolę w zakresie obsługi rocznej według zapisów w dokumentacji wykonawczej.

7. Roboty budowlane winny być wykonane zgodnie z zasadami rzetelnej wiedzy technicznej, przepisami prawa, zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi normami technicznymi i technologicznymi, obowiązującymi standardami zabezpieczenia i bezpieczeństwa, wytycznymi i zalecanymi uzgodnieniami do wykonania w czasie budowy, dokumentacją projektową.

8. Roboty budowlane winny być wykonywane z uwzględnieniem właściwej organizacji robót na terenie czynnych obiektów szpitalnych, według ustalonego zakresu prac, które będą uzgadniane na bieżąco z użytkownikami pomieszczeń. Dodatkowo Wykonawca zapewnia: połączenie nowej instalacji z instalacjami istniejącymi, wykonanie przegród szczelnych, a także koniecznych osłon i zabezpieczeń.

9. Parametry wskazanego przez Zamawiającego standardu przedstawiają warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, funkcjonalne oraz inne cechy istotne dla przedmiotu zamówienia, natomiast wskazana marka lub nazwa handlowa określa klasę produktu, a nie konkretnego producenta. Wykonawca może zaoferować równoważne produkty, pod warunkiem że będą posiadały nie gorsze parametry techniczne niż opisane i podane w SWZ.

10. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.

11. Zasady realizacji przedmiotowego zamówienia określa „Projekt umowy” stanowiący załącznik nr 12 do SWZ.

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Gwarancja na wykonanie przedmiotu zamówienia / Pondération: 40
Prix - Pondération: 60
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

1.Wymagania dotyczące wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie : 40 000,00 zł.

2. Opis kryteriów oceny ofert:

Dla kryterium cena - Cena brutto

Dla kryterium – Gwarancja na przedmiotu zamówienia: 24 m-ce 0 pkt (warunek minimalny); 36 m-cy 10 pkt; 48 m-cy 20 pkt; 60 m-cy 30 pkt; 72 m-ce 40 pkt

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S: 2023/S 055-160871
IV.2.8)Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9)Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation

Section V: Attribution du marché

Intitulé:

Wymiana dźwigów windowych w ramach zadania: „Poprawa stanu technicznego obiektów użytkowych Szpitala poprzez wymianę dźwigów windowych w budynkach Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu”

Un marché/lot est attribué: non
V.1)Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:
VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Urząd Zamówień Publicznych
Adresse postale: ul. Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organe chargé des procédures de médiation
Nom officiel: Urząd Zamówień Publicznych
Adresse postale: ul. Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

1. Zgodnie z zapisami Ustawy Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 Ustawy, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. W postępowaniu odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

5. W sprawie środków ochrony prawnej stosuje się przepisy Działu IX Środki ochrony prawnej, art. 505 i nast. Ustawy.

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Urząd Zamówień Publicznych
Adresse postale: ul. Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
18/05/2023