Nous sommes heureux de vous annoncer que la nouvelle version du portail TED sera déployée le 29 janvier 2024 (date indicative à confirmer). Vous souhaitez découvrir les nouvelles fonctionnalités, les améliorations et les incidences sur les utilisateurs? Nous vous invitons à consulter notre article pour en savoir plus sur les principaux changements et les nouvelles fonctionnalités.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

Un bogue affecte l’affichage des URL dans les formulaires électroniques. Nous nous employons à résoudre le problème Dans l’intervalle, nous vous suggérons de supprimer la virgule (ou tout autre caractère spécial) apparaissant à la fin de l’URL. Veuillez nous excuser pour ce désagrément.

Services - 306207-2023

23/05/2023    S98

Pologne-Wrocław: Services divers d'entretien et de réparation

2023/S 098-306207

Avis d’attribution de marché

Résultats de la procédure de marché

Services

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o. dzialająca w imieniu Gminy Wrocław
Numéro national d'identification: PL514
Adresse postale: ul. Namysłowska 8
Ville: Wrocław
Code NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Code postal: 50-304
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Marta Matuszczyk
Courriel: zamowienia@wm.wroc.pl
Téléphone: +48 713235700
Fax: +48 713235750
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.wm.wroc.pl
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Organisme de droit public
I.5)Activité principale
Logement et équipements collectifs

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

wykonywanie robót remontowych, czynności konserwacji i usuwania awarii w branży ogólnobudowlanej-Rejony J, K, C, L

Numéro de référence: WM/SZP/PN/18/2023/G
II.1.2)Code CPV principal
50800000 Services divers d'entretien et de réparation
II.1.3)Type de marché
Services
II.1.4)Description succincte:

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie prac remontowych, czynności konserwacji i usuwania awarii w branży ogólnobudowlanej na nieruchomościach zabudowanych mieszkalnych i użytkowych, obiektach malej architektury oraz na terenach zewnętrznych stanowiących własność Gminy Wrocław oraz na nieruchomościach zabudowanych mieszkalnych i użytkowych będących własnością Gminy Wrocław w budynkach i obiektach będących w zarządzie Wspólnot Mieszkaniowych i innych osób prawnych, w tym w szczególności: prace rozbiórkowe i demontażowe, stolarskie, tynkarskie i malarskie, pokrywcze i blacharskie, ślusarskie, posadzkarskie, izolacyjne, betonowe, murarskie, dekarskie, zduńskie oraz zabezpieczające lokale, budynki i obiekty budowlane będące własnością Gminy Wrocław.

II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7)Valeur totale du marché (hors TVA)
Valeur hors TVA: 1 449 104.56 EUR
II.2)Description
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
71315000 Installations techniques de bâtiment
71326000 Services auxiliaires de bâtiment
71500000 Services relatifs à la construction
50700000 Services de réparation et d'entretien d'installations de bâtiments
45400000 Travaux de parachèvement de bâtiment
45410000 Travaux de plâtrerie
45421000 Travaux de menuiserie
45440000 Travaux de peinture et de vitrerie
45450000 Autres travaux de parachèvement de bâtiment
50800000 Services divers d'entretien et de réparation
45331200 Travaux d'installation de matériel de ventilation et de climatisation
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Lieu principal d'exécution:

Wrocław

II.2.4)Description des prestations:

Wykonywanie robót remontowych, czynności konserwacji i usuwania awarii w branży ogólnobudowlanej dotyczy Rejonów J, K, C, L. We wskazanych rejonach znajduje się:- w rejonach J, K - ok. 287 budynków z 100% udziałem Gminy Wrocław, a w nich ok. 1728 lokali mieszkalnych i ok. 130 lokali użytkowych oraz ok. 1433 lokali mieszkalnych gminnych we wspólnotach i ok. 254 lokali użytkowych we wspólnotach oraz ok. 130 garaży gminnych. - w rejonach J, K - ok. 130 budynków z 100% udziałem Gminy Wrocław, a w nich ok. 1287 lokali mieszkalnych i ok. 86 lokali użytkowych oraz ok. 57 lokali mieszkalnych gminnych we wspólnotach i ok. 6 lokali użytkowych we wspólnotach oraz ok. 150 garaży gminnych.

Zakres zamówienia i obowiązki stron określają:

a) projektowane postanowienia umowy (zał. 6 do SWZ), b) wykaz typowych prac remontowych, czynności konserwacji i usuwania awarii (branża ogólnobudowlana) - zał. 7 do SWZ/ zał. 1 do umowy),

Usługi będą wykonywane na terenie czynnym. Przedmiot umowy będzie wykonywany na nieruchomościach zabudowanych zamieszkałych lub użytkowych, a Wykonawca zobowiązuje się prowadzić prace z poszanowaniem miru domowego i mienia mieszkańców. Wykaz nieruchomości Gminy Wrocław, w których będą wykonywane prace remontowe lub czynności konserwacji, zawiera załącznik nr 8 do SWZ/załącznik nr 2 do umowy. Wykaz będzie aktualizowany przez Zamawiającego na bieżąco, na podstawie powzięcia informacji o zaistniałych zmianach i przekazywany Wykonawcy w formie pisemnej przez Zamawiającego, w tym drogą mailową.

Zamawiający podał w formularzu cenowym (zał.1A, 1B do SWZ) tylko dla celów porównania ofert i obliczenia ceny szacunkowe ilości poszczególnych prac remontowych oraz szacunkową liczbę roboczogodzin czynności konserwacji w danym zadaniu. Zamówienie określa maksymalne potrzeby Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania całości zamówienia. Zamawiający zastrzega również możliwość przesunięć ilościowych w poszczególnych pozycjach formularza cenowego przy zachowaniu wartości brutto oferty Wykonawcy. Wartość niezrealizowanych prac remontowych w trakcie trwania umowy nie może przekroczyć 20% wartości zamówienia określonej w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

Użyte w SWZ pojęcia oznaczają:

a) prace remontowe, tj. prace budowlane, przeprowadzane w obrębie istniejącego budynku, lokalu, obiektu małej architektury oraz na terenie zewnętrznym mające na celu przywrócenie stanu pierwotnego, a niestanowiące bieżącej konserwacji, mogące nosić znamiona prac modernizacyjnych i budowlanych;

b) czynności konserwacji, tj. czynności polegające na bieżącym utrzymaniu w należytym stanie budynku i jego części, lokalu, obiektu malej architektury oraz terenu zewnętrznego, tak aby nie ulegały pogorszeniu z powodu codziennej eksploatacji bez konieczności odtwarzania stanu pierwotnego;

W ramach wykonania usługi będącej przedmiotem zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do usuwania awarii, czyli wykonywania robót polegających na usuwaniu przyczyn i skutków nagłych, niezamierzonych uszkodzeń elementu budynku, instalacji lub urządzeń technicznych, mogących spowodować zagrożenie bezpieczeństwa użytkowników obiektu budowlanego (budynku, lokalu lub obiektu małej architektury) oraz narażenie właścicieli lub najemców na straty materialne. Wymagany przez Zamawiającego wymagany okres gwarancji na wykonane czynności konserwacji wynosi 12 miesięcy, na wmontowane urządzenia - obowiązuje gwarancja producenta, nie krótsza jednak niż 12 miesięcy, na wykonane prace remontowe okres gwarancji wynosi 24 miesiące. JEDZ – jednolity europejski dokument zamówienia (jednolity dokument sporządzony zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE) należy złożyć, pod rygorem nieważności w oryginale, w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia w części IV JEDZ jedynie sekcji alfa.

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Wskaźnik opustu / Pondération: 15
Critère de qualité - Nom: Czas reakcji na zgłoszenie awarii / Pondération: 20
Critère de qualité - Nom: Kryterium społeczne - zatrudnienie bezrobotnych / Pondération: 5
Prix - Pondération: 60
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

a)cena oferty brutto (C) – 60%; b) Wskaźnik opustu (O) – 15%, c) Czas reakcji na zgłoszenie awarii ( R), d) Kryterium społeczne (S). Ad. a) za najniższa wartość oferty brutto a 60 pkt. Ad.b) Wsk. opustu: 15%-15 pkt, 10% - 10 pkt, 5%-5 pkt, 0% - 0 pkt. Ad.c) Czas reakcji na awarię: do 2 godz.-0 pkt; do 1,5 godz..-10 pkt, do 1 godz.-20 pkt. D.d) Brak zatrudnienia j-0 pkt, 1 os. i więcej-5 pkt.

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
Procédure accélérée
Justification:

Zgodnie z art.138 ust.2 pkt 2 ustawy Pzp, Zamawiający skraca termin składania ofert, nie krótszy niż 15 dni od dnia przekazania ogłoszenia. Zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia w związku z koniecznością zapewnienia ciągłości usług konserwacji i usuwania awarii na zasobie komunalnym Gminy Wrocław.

IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S: 2023/S 058-171348
IV.2.8)Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9)Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 45/SZP/05/23/G
Intitulé:

wykonywanie robót remontowych, czynności konserwacji i usuwania awarii w branży ogólnobudowlanej-Rejony J, K, C, L

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
18/05/2023
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: PROMIS P.P.H.U. Zbigniew Kisielewicz
Numéro national d'identification: 8951005024
Adresse postale: ul. Miejska 14
Ville: Wrocław
Code NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Code postal: 51-352
Pays: Pologne
Courriel: biuro@promis-pphu.pl
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot: 1 449 104.56 EUR
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:

1. Szczegółowe informacje dot. warunków udziału, podstaw wykluczenia oraz oświadczeń i dokumentów potwierdzających udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia są określone w SWZ. 2. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, wobec których zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1, art. 109 ust.1 pkt 1-10 ustawy Pzp oraz art. 5 k rozporządzenia (UE) 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków, ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie. 3. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust.1 pkt 7 ustawy Pzp. Całkowita wartość tych zamówień została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości i wynosi do 75 % szacunkowej wartości zamówienia podstawowego. 4. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy zamieszczonej pod adresem: https://wmwroc.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html. 5. Oferta pod rygorem nieważności sporządzona w postaci elektronicznej i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym musi zawierać: 1) Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy), 2) Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodne z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp (załącznik nr 4 do SWZ) (jeżeli dotyczy).3) Formularz ofertowy (załącznik Nr 1 do SWZ), 4) Formularz cenowy (załącznik Nr 1A do SWZ) – dla każdego zadania oddzielnie,5) Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa (jeżeli dotyczy). 6. W związku z zastosowaniem przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu tzw. procedury odwróconej, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy Pzp, wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia wraz z ofertą oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający zgodnie z art. 139 ust. 2 ustawy Pzp będzie żądał tego oświadczenia wyłącznie od wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona. 7. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w postępowaniu wysokości: 12.000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych i 00/100), 8. Oświadczenie z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca składa w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, zwanego dalej „JEDZ”, sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, którego wzór stanowi zał. do SWZ. 9. Wykaz podmiotowych środków dowodowych, potwierdzających brak podstaw wykluczenia (również dla Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami RP) oraz spełnianie warunków udziały w postępowaniu: Zgodnie z art. 126 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia za pośrednictwem platformy przetargowej https://wm-wroc.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego: a) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego, b)Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego, c) Zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, d) Oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, e)Oświadczenie z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, zwanego dalej „JEDZ", f) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, g) Oświadczenie na podstawie art. 5 k rozporządzenia 833/2014 i art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. 10. Od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, wymagane będzie wniesienie, przed zawarciem umowy, zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 1 % ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie.

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresse postale: ul. Postępu 17 A
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
VI.4.2)Organe chargé des procédures de médiation
Nom officiel: Urząd Zamówień Publicznych
Adresse postale: ul. Postępu 17 A
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

Sposób korzystania oraz rozpatrywania środków ochrony prawnej regulują przepisy działu IX Ustawy z dnia 11 września stycznia 2019 r. Prawo zamówień publicznych

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresse postale: ul. Postępu 17 A
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
18/05/2023