Dostawy - 306211-2021

18/06/2021    S117

Bułgaria-Sofia: Pompy

2021/S 117-306211

Ogłoszenie o modyfikacjach

Modyfikacja umowy/koncesji w okresie jej obowiązywania

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: „Sofiyska voda“ AD
Krajowy numer identyfikacyjny: 130175000
Adres pocztowy: r-n „Krasno selo“, Biznes tsentar „Interpred Tsar Boris“, bul. „Tsar Boris III“ No. 159, et. 2 i 3
Miejscowość: Sofiya
Kod NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Kod pocztowy: 1618
Państwo: Bułgaria
Osoba do kontaktów: Sergey Pobornikov
E-mail: spobornikov@sofiyskavoda.bg
Tel.: +359 28122456
Faks: +359 28122588
Adresy internetowe:
Główny adres: www.sofiyskavoda.bg
Adres profilu nabywcy: https://www.sofiyskavoda.bg/profil-na-kupuvacha

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Доставка на нови и резервни помпени агрегати

Numer referencyjny: TT001785
II.1.2)Główny kod CPV
42122000 Pompy
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Доставка на самозасмукващи бензинови помпени агрегати за отпадни води.

Część nr: 7
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
42122000 Pompy
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: BG412 София / Sofia
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Гр. София, кв. „Бенковски“, СПСОВ „Кубратово“.

Възложителят запазва правото си да изисква от изпълнителя да доставя стоките, предмет на договора, и на други обекти на „Софийска вода“ АД в гр. София.

II.2.4)Opis zamówienia w chwili zawarcia umowy:

Доставка на самозасмукващи бензинови помпени агрегати за отпадни води.

На изпълнителя не са гарантирани количества на поръчваните стоки, предмет на договора и продължителност на дейностите. Възложителят ще поръчва стоки съгласно неговите необходимости.

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupów lub koncesji
Okres w miesiącach: 24
Uzasadnienie dla umowy ramowej, której okres obowiązywania przekracza osiem lat:

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

Sekcja IV: Procedura

IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczące przedmiotowego zamówienia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 164-403768

Sekcja V: Udzielenie zamówienia/koncesji

Zamówienie nr: 8353
Część nr: 7
Nazwa:

Доставка на самозасмукващи бензинови помпени агрегати за отпадни води

V.2)Udzielenie zamówienia/koncesji
V.2.1)Data zawarcia umowy/decyzji o udzieleniu koncesji:
08/08/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Zamówienie/koncesja zostało(-a) udzielone(-a) grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Oficjalna nazwa: „ПиМ Консултинг“ АД
Krajowy numer identyfikacyjny: 105011165
Adres pocztowy: ул. „Екзарх Йосиф“, бл. 7, вх. В, ап. 34
Miejscowość: Видин
Kod NUTS: BG311 Видин / Vidin
Kod pocztowy: 3700
Państwo: Bułgaria
E-mail: sales@pimgroup.eu
Tel.: +359 29614045
Faks: +359 29614005
Adres internetowy: http://www.pimgroup.eu/
Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (w chwili zawarcia umowy;bez VAT)
Całkowita wartość zamówienia: 42 500.00 BGN

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Комисия за защита на конкуренцията
Adres pocztowy: бул. „Витоша“ № 18
Miejscowość: София
Kod pocztowy: 1000
Państwo: Bułgaria
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Tel.: +359 29884070
Faks: +359 29807315
Adres internetowy: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Съгласно разпоредбата на чл. 197 от ЗОП

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Комисия за защита на конкуренцията
Adres pocztowy: бул. „Витоша“ № 18
Miejscowość: София
Kod pocztowy: 1000
Państwo: Bułgaria
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Tel.: +359 29884070
Faks: +359 29807315
Adres internetowy: http://www.cpc.bg
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15/06/2021

Sekcja VII: Modyfikacje w umowie/koncesji

VII.1)Opis zamówienia po modyfikacjach
VII.1.1)Główny kod CPV
42122000 Pompy
VII.1.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
VII.1.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: BG412 София / Sofia
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Гр. София, кв. „Бенковски“, СПСОВ „Кубратово“.

Възложителят запазва правото си да изисква от изпълнителя да доставя стоките, предмет на договора, и на други обекти на „Софийска вода“ АД в гр. София.

VII.1.4)Opis zamówienia:

Доставка на самозасмукващи бензинови помпени агрегати за отпадни води

VII.1.5)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupów lub koncesji
Okres w miesiącach: 36
Uzasadnienie dla umowy ramowej, której okres obowiązywania przekracza osiem lat:

VII.1.6)Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość zamówienia/części/koncesji: 60 000.00 BGN
VII.1.7)Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Oficjalna nazwa: „ПиМ Консултинг“ АД
Krajowy numer identyfikacyjny: 105011165
Adres pocztowy: ул. „Екзарх Йосиф“, бл. 7, вх. В, ап. 34
Miejscowość: Видин
Kod NUTS: BG311 Видин / Vidin
Kod pocztowy: 3700
Państwo: Bułgaria
E-mail: sales@pimgroup.eu
Tel.: +359 29614045
Faks: +359 29614005
Adres internetowy: http://www.pimgroup.eu/
Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP: tak
VII.2)Informacja o modyfikacjach
VII.2.1)Opis modyfikacji
Rodzaj i zakres modyfikacji (ze wskazaniem ewentualnych wcześniejszych zmian w umowie):

Срокът на договора се удължава, считано от 8.08.2021 г., съгласно чл. 6.2 и чл. 6.2.1.7 от договора до сключване на нов договор, но с не повече от 12 (дванадесет) месеца. През периода на продължения срок на договора възложителя има право да възлага доставки по предмета на договора на обща стойност в размер до 12 500,00 (дванадесет хиляди и петстотин) BGN без ДДС.

Стойността на договора се увеличава съгласно чл. 6.З и чл. 6.3.7 от договора, като възложителят има право да възлага при условията на договора и за посочения срок на договора необходимите му доставки на обща стойност до 20 % (двадесет процента) от стойността, а именно: 5 000 (пет хиляди) BGN без ДДС.

VII.2.2)Przyczyny modyfikacji
Zapotrzebowanie na dodatkowe roboty budowlane, usługi lub dostawy wykonywane przez pierwotnego wykonawcę/koncesjonariusza (art. 43 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2014/23/UE, art. 72 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2014/24/UE, art. 89 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2014/25/UE)
Opis ekonomicznych lub technicznych przyczyn uniemożliwiających zmianę wykonawcy oraz niedogodności lub powielania związanych z nią kosztów:

На основание на чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП

VII.2.3)Wzrost ceny
Zaktualizowana całkowita wartość zamówienia przed modyfikacjami (z uwzględnieniem ewentualnych wcześniejszych modyfikacji zamówienia i poprawek ceny oraz, w przypadku dyrektywy 2014/23/UE, średniej inflacji w danym państwie członkowskim)
Wartość bez VAT: 42 500.00 BGN
Całkowita wartość zamówienia po modyfikacjach
Wartość bez VAT: 60 000.00 BGN