Nous sommes heureux de vous annoncer que la nouvelle version du portail TED sera déployée le 29 janvier 2024 (date indicative à confirmer). Vous souhaitez découvrir les nouvelles fonctionnalités, les améliorations et les incidences sur les utilisateurs? Nous vous invitons à consulter notre article pour en savoir plus sur les principaux changements et les nouvelles fonctionnalités.

Des bogues affectent l’affichage des formulaires électroniques. Nous nous employons à résoudre ce problème. En attendant, vous pouvez consulter cette page pour en savoir plus et obtenir des conseils.

4e atelier avec les réutilisateurs de données TED le 14 décembre 2023: les inscriptions sont ouvertes

Fournitures - 306227-2023

23/05/2023    S98

Pologne-Grudziądz: Produits alimentaires divers

2023/S 098-306227

Avis d’attribution de marché

Résultats de la procédure de marché

Fournitures

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Regionalny Szpital Specjalistyczny im Dr. Władysława Biegańskiego
Numéro national d'identification: 8762008352
Adresse postale: ul. L. Rydygiera 15/17
Ville: Grudziądz
Code NUTS: PL616 Grudziądzki
Code postal: 86-300
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Beata Adrych-Kołodziejczak, Krzysztof Kapka, Joanna Ostrowska
Courriel: przetargi@bieganski.org
Téléphone: +48 566413460/ +48 566413466/ +48 566413547
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://przetargi.bieganski.org
Adresse du profil d’acheteur: https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Autre type: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
I.5)Activité principale
Santé

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Dostawy artykułów żywnościowych różnych

Numéro de référence: Z/96/PN/22
II.1.2)Code CPV principal
15800000 Produits alimentaires divers
II.1.3)Type de marché
Fournitures
II.1.4)Description succincte:

1.Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy artykułów żywnościowych różnych na okres 12 miesięcy w asortymentach i ilościach podanych w formularzu cenowym stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ oraz zgodnie z projektowanymi postanowieniami umowy stanowiącymi Załącznik nr 4 do niniejszej SWZ.

2. Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego przewiduje możliwość zastosowania procedury, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy p.z.p. Zamawiający przy zastosowaniu wymienionej procedury najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona w zakresie braku podstaw do wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7)Valeur totale du marché (hors TVA)
Valeur hors TVA: 324 158.37 PLN
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Zadanie nr 8: Dostawy artykułów sypkich, przypraw i innych artykułów żywnościowych

Lot nº: 8
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
15820000 Biscottes et biscuits; pâtisserie et gâteaux de conservation
15830000 Sucre et produits connexes
15860000 Café, thé et produits connexes
15800000 Produits alimentaires divers
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL616 Grudziądzki
Lieu principal d'exécution:

Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego, ul. L. Rydygiera 15/17,

86-300 Grudziądz: Magazyn żywnościowy kuchni Szpitalnej ul. Rydygiera 15/17 w Grudziądzu – Budynek U.

II.2.4)Description des prestations:

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy artykułów sypkich, przypraw i innych artykułów żywnościowych, na okres 12 miesięcy w asortymentach i ilościach podanych w formularzu cenowym stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ oraz zgodnie z projektowanymi postanowieniami umowy stanowiącymi Załącznik nr 4 do niniejszej SWZ.

3. Dostarczane przez Wykonawcę towary muszą spełniać wymagania jakościowe i właściwości określone przez Zamawiającego, być pełnowartościowe, świeże, wysokiej jakości pod względem właściwości organoleptycznych (wygląd, smak, zapach itp.), a ich produkcja musi być zgodna (w zależności od rodzaju produktu) z zasadami GMP (Dobra Praktyka Produkcyjna), GHP (Dobra Praktyka Higieniczna), i systemem HACCP (System zarządzania bezpieczeństwem zdrowotnym żywności).

4. Dostarczane przez Wykonawcę towary muszą być dopuszczone do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz spełniać wszelkie normy jakościowe właściwe dla danego rodzaju produktów i wymagania wynikające z przepisów obowiązującego prawa, w szczególności:

1) ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia

(Dz. U. z 2022 r. poz. 2132 ze zm.);

2) ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych

(Dz. U. z 2022 r., poz. 1688 ze zm.);

3) rozporządzenia WE nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz.U.UE.L.2002.31.1);

4) rozporządzenia WE nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia

2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz.U.UE.L.2004.139.1);

5) rozporządzenia WE nr 369/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lutego 2005 roku w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w żywności i paszy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni, zmieniającym dyrektywę Rady 91/414/EWG (Dz.U. UE L 2005.70.1 z dnia 16.03.2005 r. z późń. zm.).

5. Zamawiający określił w Załączniku nr 2 do SWZ wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia.

6. Wykonawca winien zaoferować i wycenić wszystkie pozycje asortymentowe wymienione w formularzu cenowym.

7. Wykonawca powinien zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z określonymi przez Zamawiającego parametrami. Wszędzie tam, gdzie Zamawiający nie określił wprost wymiaru lub innego parametru, leży to w gestii Wykonawcy.

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawcę w stosunku do którego

zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 108 ustawy p.z.p. i art. 109 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy

p.z.p. oraz art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania

wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Zadanie nr 14: Dostawy napoi i wód

Lot nº: 14
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
15320000 Jus de fruits et de légumes
15981000 Eau minérale
15982000 Boissons non alcoolisées
15321000 Jus de fruits
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL616 Grudziądzki
Lieu principal d'exécution:

Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego, ul. L. Rydygiera 15/17,

86-300 Grudziądz: Magazyn żywnościowy kuchni Szpitalnej ul. Rydygiera 15/17 w Grudziądzu – Budynek U.

II.2.4)Description des prestations:

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy napoi i wód, na okres 12 miesięcy w asortymentach i ilościach podanych w formularzu cenowym stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ oraz zgodnie z projektowanymi postanowieniami umowy stanowiącymi Załącznik nr 4 do niniejszej SWZ.

3. Dostarczane przez Wykonawcę towary muszą spełniać wymagania jakościowe i właściwości określone przez Zamawiającego, być pełnowartościowe, świeże, wysokiej jakości pod względem właściwości organoleptycznych (wygląd, smak, zapach itp.), a ich produkcja musi być zgodna (w zależności od rodzaju produktu) z zasadami GMP (Dobra Praktyka Produkcyjna), GHP (Dobra Praktyka Higieniczna), i systemem HACCP (System zarządzania bezpieczeństwem zdrowotnym żywności).

4. Dostarczane przez Wykonawcę towary muszą być dopuszczone do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz spełniać wszelkie normy jakościowe właściwe dla danego rodzaju produktów i wymagania wynikające z przepisów obowiązującego prawa, w szczególności:

1) ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia

(Dz. U. z 2022 r. poz. 2132 ze zm.);

2) ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych

(Dz. U. z 2022 r., poz. 1688 ze zm.);

3) rozporządzenia WE nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz.U.UE.L.2002.31.1);

4) rozporządzenia WE nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia

2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz.U.UE.L.2004.139.1);

5) rozporządzenia WE nr 369/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lutego 2005 roku w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w żywności i paszy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni, zmieniającym dyrektywę Rady 91/414/EWG (Dz.U. UE L 2005.70.1 z dnia 16.03.2005 r. z późń. zm.).

5. Zamawiający określił w Załączniku nr 2 do SWZ wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia.

6. Wykonawca winien zaoferować i wycenić wszystkie pozycje asortymentowe wymienione w formularzu cenowym.

7. Wykonawca powinien zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z określonymi przez Zamawiającego parametrami. Wszędzie tam, gdzie Zamawiający nie określił wprost wymiaru lub innego parametru, leży to w gestii Wykonawcy.

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawcę w stosunku do którego

zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 108 ustawy p.z.p. i art. 109 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy

p.z.p. oraz art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania

wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 243-699392
IV.2.8)Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9)Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation

Section V: Attribution du marché

Lot nº: 8
Intitulé:

Zadanie nr 8: Dostawy artykułów sypkich, przypraw i innych artykułów żywnościowych

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
16/05/2023
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 3
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 3
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: "POLARIS" PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE MAŁGORZATA GRUSZCZYŃSKA
Numéro national d'identification: 6181002068
Adresse postale: ul. Żołnierska 20a
Ville: Kalisz
Code NUTS: PL41 Wielkopolskie
Code postal: 62-800
Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 236 268.05 PLN
Valeur totale du marché/du lot: 296 467.69 PLN
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 2
Lot nº: 14
Intitulé:

Zadanie nr 14: Dostawy napoi i wód

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
09/05/2023
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 3
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 3
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: UNIMA-POL BIERNACKI, DOMINIKOWSKI SP.K.
Numéro national d'identification: 9731019680
Adresse postale: ul. Zdrojowa 4
Ville: Zielona Góra
Code NUTS: PL43 Lubuskie
Code postal: 65-142
Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 69 253.10 PLN
Valeur totale du marché/du lot: 27 690.68 PLN
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:

PEŁNA TREŚĆ ZNAJDUJE SIĘ W SWZ

1. Do oferty Wykonawca musi dołączyć:

a) formularz ofertowy – stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej SWZ;

b) formularz cenowy – stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszej SWZ;

c) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 i 2 p.z.p. o niepodleganiu

wykluczeniu oraz o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w formie Jednolitego Europejskiego

Dokumentu Zamówienia (JEDZ)

d) pełnomocnictwo do działania innych/ej osób/y w imieniu Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających

się o udzielenie zamówienia lub podwykonawcy – o ile dotyczy

e) przedmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie, że oferowane dostawy spełniają określone przez

Zamawiającego wymagania, które należy złożyć wraz z ofertą:

- zaświadczenie lub inny dokument wydany przez organ nadzorujący potwierdzający, że przedmiotowe dostawy

będą wykonywane przez Wykonawcę, który ma wdrożony system HACCP,

- aktualna decyzja/zezwolenie Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub innego organu uprawnionego

potwierdzające, że przedmiotowe dostawy będą wykonywane środkami transportu dopuszczonego do przewozu

żywności w zakresie objętym przedmiotowym zamówieniem.

Przedmiotowe środki dowodowe sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język

polski, z uwagi na fakt, że środek ten i tłumaczenia stanowią nierozerwalną całość. Jeżeli Wykonawca nie złoży

przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe okażą się niekompletne,

Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresse postale: ul. Postępu 17 a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

1. W toku postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej szczegółowo określone w Dziale IX ustawy Prawo Zamówień Publicznych „Środki ochrony prawnej”.2. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.4. Postępowanie odwoławcze jest prowadzone w języku polskim.5. Wszystkie dokumenty przedstawia się w języku polskim, a jeżeli zostały sporządzone w języku obcym, strona oraz uczestnik postępowania odwoławczego, który się na nie powołuje, przedstawia ich tłumaczenie na język polski. W uzasadnionych przypadkach Krajowa Izba Odwoławcza (dalej Izba) może żądać przedstawienia tłumaczenia dokumentu na język polski poświadczonego przez tłumacza przysięgłego.6. Odwołanie przysługuje na:1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy Pzp, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany.7. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (dalej Prezes Izby).8. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.9. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.10. Odwołanie wnosi się w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne, w terminie:a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a;11. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne.12. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt. 10 i 11 wnosi się w terminie 10 dni od dnia,w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne.13. Jeżeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresse postale: ul. Postępu 17 a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
18/05/2023