Leveringen - 306243-2022

07/06/2022    S108

Roemenië-București: Onderdelen van locomotieven of rollend materieel

2022/S 108-306243

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: SNTFC "CFR CALATORI" S.A.
Nationaal identificatienummer: RO 11054545
Postadres: Str. Dinicu Golescu, nr. 38, Sector 1
Plaats: Bucuresti
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 010873
Land: Roemenië
Contactpersoon: Georgeta MANOLE
E-mail: georgeta.manole@cfrcalatori.ro
Telefoon: +40 732671661
Fax: +40 213192428
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.cfrcalatori.ro
Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro
I.6)Hoofdactiviteit
Vervoersdiensten per spoor

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

„Piese pentru automotoare Desiro SR 20D” – impartita in 12 loturi

Referentienummer: A1-RO11054545-2020, poz. 2594, var. 24.09.2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34631000 Onderdelen van locomotieven of rollend materieel
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Achizitia de „Piese pentru automotoare Desiro SR 20D” – impartita in 12 loturi

SNTFC 66/2020

Operatorul economic va putea solicita clarificari in termen de 18 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, entitatea contractanta raspunzand in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare cu 11 zile inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Waarde zonder btw: 8 011 338.34 RON
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Set de reparație pentru uscătorul de aer din instalația pneumatică de pe automotoarele Desiro SR 20D

Perceel nr.: 10
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34631000 Onderdelen van locomotieven of rollend materieel
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Voornaamste plaats van uitvoering:

In conditia franco depozit: Serviciul Depozitare si Desfacere str. Fundatura Harmanului nr. 3 Brasov

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Set de reparație pentru uscătorul de aer din instalația pneumatică de pe automotoarele Desiro SR 20D .

Cantitati estimate pentru Acord cadru si Cel mai mare contract subsecvent - conform Anexei C, atasata documentatiei de de atribuire

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Valoarea estimata totala a celui mai mare contract sectorial subsecvent este de minim 6.775lei - maxim 13.550 lei

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Ventilatoare pentru instalația de climatizare, tip KONVEKTA a automotoarelor Desiro SR 20 D

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34631000 Onderdelen van locomotieven of rollend materieel
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Voornaamste plaats van uitvoering:

In conditia franco depozit: Serviciul Depozitare si Desfacere str. Fundatura Harmanului nr. 3 Brasov

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Ventilatoare pentru instalația de climatizare, tip KONVEKTA a automotoarelor Desiro SR 20 D .

Cantitati estimate pentru Acord cadru si Cel mai mare contract subsecvent - conform Anexei C, atasata documentatiei de de atribuire

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Valoarea estimata totala a celui mai mare contract sectorial subsecvent este de minim 18.280 lei - maxim 27.420 lei

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pini de contact pentru cupla electrică a cuplei automate SCHARFENBERG S10

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34631000 Onderdelen van locomotieven of rollend materieel
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Voornaamste plaats van uitvoering:

In conditia franco depozit: Serviciul Depozitare si Desfacere str. Fundatura Harmanului nr. 3 Brasov

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Pini de contact pentru cupla electrică a cuplei automate SCHARFENBERG S10.

Cantitati estimate pentru Acord cadru si Cel mai mare contract subsecvent - conform Anexei C, atasata documentatiei de de atribuire

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Valoarea estimata totala a celui mai mare contract sectorial subsecvent este de minim 7.930 lei - maxim 11.895 lei

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Piese de schimb pentru instalatia de incalzire si instalatia pneumatica de pe automotoarele Desiro SR 20 D

Perceel nr.: 11
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34631000 Onderdelen van locomotieven of rollend materieel
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Voornaamste plaats van uitvoering:

In conditia franco depozit: Serviciul Depozitare si Desfacere str. Fundatura Harmanului nr. 3 Brasov

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Piese de schimb pentru instalatia de incalzire si instalatia pneumatica de pe automotoarele Desiro SR 20 D .

Cantitati estimate pentru Acord cadru si Cel mai mare contract subsecvent - conform Anexei C, atasata documentatiei de de atribuire

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Valoarea estimata totala a celui mai mare contract sectorial subsecvent este de minim 213.570 lei - maxim 779.130 lei

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Filtru deshidrator pentru instalația de climatizare KONVECTA de pe automotoarele Desiro SR 20D

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34631000 Onderdelen van locomotieven of rollend materieel
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Voornaamste plaats van uitvoering:

In conditia franco depozit: Serviciul Depozitare si Desfacere str. Fundatura Harmanului nr. 3 Brasov

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Filtru deshidrator pentru instalația de climatizare KONVECTA de pe automotoarele Desiro SR 20D.

Cantitati estimate pentru Acord cadru si Cel mai mare contract subsecvent - conform Anexei C, atasata documentatiei de de atribuire

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Valoarea estimata totala a celui mai mare contract sectorial subsecvent este de minim 1.940 lei - maxim 2.910 lei

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Radiator ulei pentru instalația hidrostatică de pe automotoarele Desiro SR 20D

Perceel nr.: 12
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34631000 Onderdelen van locomotieven of rollend materieel
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Voornaamste plaats van uitvoering:

In conditia franco depozit: Serviciul Depozitare si Desfacere str. Fundatura Harmanului nr. 3 Brasov

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Radiator ulei pentru instalația hidrostatică de pe automotoarele Desiro SR 20D.

Cantitati estimate pentru Acord cadru si Cel mai mare contract subsecvent - conform Anexei C, atasata documentatiei de de atribuire

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Valoarea estimata totala a celui mai mare contract sectorial subsecvent este de minim 19.730 lei - maxim 39.460 lei

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Indicator nivel antigel de pe automotoarele Desiro SR 20D

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34631000 Onderdelen van locomotieven of rollend materieel
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Voornaamste plaats van uitvoering:

In conditia franco depozit: Serviciul Depozitare si Desfacere str. Fundatura Harmanului nr. 3 Brasov

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Indicator nivel antigel de pe automotoarele Desiro SR 20D.

Cantitati estimate pentru Acord cadru si Cel mai mare contract subsecvent - conform Anexei C, atasata documentatiei de de atribuire

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Valoarea estimata totala a celui mai mare contract sectorial subsecvent este de minim 10.880 lei - maxim 16.320 lei

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Convectori din componența instalației de climatizare KONVECTA de pe acoperișul automotoarele Desiro SR 20D

Perceel nr.: 9
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34631000 Onderdelen van locomotieven of rollend materieel
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Voornaamste plaats van uitvoering:

In conditia franco depozit: Serviciul Depozitare si Desfacere str. Fundatura Harmanului nr. 3 Brasov

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Convectori din componența instalației de climatizare KONVECTA de pe acoperișul automotoarele Desiro SR 20D.

Cantitati estimate pentru Acord cadru si Cel mai mare contract subsecvent - conform Anexei C, atasata documentatiei de de atribuire

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Valoarea estimata totala a celui mai mare contract sectorial subsecvent este de minim 43.960 lei - maxim 65.940 lei

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Traductoare pentru automotoarele Desiro SR 20 D

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34631000 Onderdelen van locomotieven of rollend materieel
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Voornaamste plaats van uitvoering:

In conditia franco depozit: Serviciul Depozitare si Desfacere str. Fundatura Harmanului nr. 3 Brasov

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Traductoare pentru automotoarele Desiro SR 20 D .

Cantitati estimate pentru Acord cadru si Cel mai mare contract subsecvent - conform Anexei C, atasata documentatiei de de atribuire

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Valoarea estimata totala a celui mai mare contract sectorial subsecvent este de minim 75.540 lei - maxim 113.310 lei

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Perne de aer pentru suspensia secundară a boghiurilor de pe automotoarele Desiro SR 20D

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34631000 Onderdelen van locomotieven of rollend materieel
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Voornaamste plaats van uitvoering:

In conditia franco depozit: Serviciul Depozitare si Desfacere str. Fundatura Harmanului nr. 3 Brasov

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Perne de aer pentru suspensia secundară a boghiurilor de pe automotoarele Desiro SR 20D.

Cantitati estimate pentru Acord cadru si Cel mai mare contract subsecvent - conform Anexei C, atasata documentatiei de de atribuire

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Valoarea estimata totala a celui mai mare contract sectorial subsecvent este de minim 87.730 lei - maxim 263.190 lei

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Bucșe pentru uscătorul de aer din instalația pneumatică de pe automotoarele Desiro SR 20D

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34631000 Onderdelen van locomotieven of rollend materieel
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Voornaamste plaats van uitvoering:

In conditia franco depozit: Serviciul Depozitare si Desfacere str. Fundatura Harmanului nr. 3 Brasov

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Bucșe pentru uscătorul de aer din instalația pneumatică de pe automotoarele Desiro SR 20D.

Cantitati estimate pentru Acord cadru si Cel mai mare contract subsecvent - conform Anexei C, atasata documentatiei de de atribuire

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Valoarea estimata totala a celui mai mare contract sectorial subsecvent este de minim 1.410 lei - maxim 2.115 lei

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Piese de schimb pentru instalatia de incalzire de pe automotoarele Desiro SR 20 D

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34631000 Onderdelen van locomotieven of rollend materieel
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Voornaamste plaats van uitvoering:

In conditia franco depozit: Serviciul Depozitare si Desfacere str. Fundatura Harmanului nr. 3 Brasov

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Piese de schimb pentru instalatia de incalzire de pe automotoarele Desiro SR 20 D .

Cantitati estimate pentru Acord cadru si Cel mai mare contract subsecvent - conform Anexei C, atasata documentatiei de de atribuire

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Valoarea estimata totala a celui mai mare contract sectorial subsecvent este de minim 176.800 lei - maxim 265.200 lei

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 222-546727
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 5
Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 7
Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 12
Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 4
Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 3
Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 25
Perceel nr.: 6
Benaming:

Ventilatoare pentru instalația de climatizare, tip KONVEKTA a automotoarelor Desiro SR 20 D

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
08/02/2022
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 6
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Siemens Mobility
Nationaal identificatienummer: RO39090203
Postadres: Strada Preciziei, Nr. 24, Sector: 6
Plaats: Bucuresti
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 062204
Land: Roemenië
E-mail: adi.stoica@siemens.com
Telefoon: +40 216296486
Fax: +40 216296402
Internetadres: www.siemens.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 396 591.25 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 396 591.25 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 196
Perceel nr.: 9
Benaming:

Convectori din componența instalației de climatizare KONVECTA de pe acoperișul automotoarele Desiro SR 20D

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/08/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: MAXMAN
Nationaal identificatienummer: RO 23387659
Postadres: Strada -, Nr. -
Plaats: Satu Mare
NUTS-code: RO115 Satu Mare
Postcode: 440210
Land: Roemenië
E-mail: office@max-man.ro
Telefoon: +40 261722111
Fax: +40 261722111
Internetadres: www.max-man.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 65 850.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 65 850.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 24
Perceel nr.: 9
Benaming:

Convectori din componența instalației de climatizare KONVECTA de pe acoperișul automotoarele Desiro SR 20D

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
03/02/2022
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: MAXMAN
Nationaal identificatienummer: RO 23387659
Postadres: Strada -, Nr. -
Plaats: Satu Mare
NUTS-code: RO115 Satu Mare
Postcode: 440210
Land: Roemenië
E-mail: office@max-man.ro
Telefoon: +40 261722111
Fax: +40 261722111
Internetadres: www.max-man.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 65 850.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 65 850.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 10
Perceel nr.: 6
Benaming:

Ventilatoare pentru instalația de climatizare, tip KONVEKTA a automotoarelor Desiro SR 20 D

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
11/03/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 6
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Siemens Mobility
Nationaal identificatienummer: RO39090203
Postadres: Strada Preciziei, Nr. 24, Sector: 6
Plaats: Bucuresti
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 062204
Land: Roemenië
E-mail: adi.stoica@siemens.com
Telefoon: +40 216296486
Fax: +40 216296402
Internetadres: www.siemens.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 7 461 264.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 7 423 078.34 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 12
Perceel nr.: 9
Benaming:

Convectori din componența instalației de climatizare KONVECTA de pe acoperișul automotoarele Desiro SR 20D

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
18/03/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: MAXMAN
Nationaal identificatienummer: RO 23387659
Postadres: Strada -, Nr. -
Plaats: Satu Mare
NUTS-code: RO115 Satu Mare
Postcode: 440210
Land: Roemenië
E-mail: office@max-man.ro
Telefoon: +40 261722111
Fax: +40 261722111
Internetadres: www.max-man.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 589 064.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 588 260.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 56
Perceel nr.: 9
Benaming:

Convectori din componența instalației de climatizare KONVECTA de pe acoperișul automotoarele Desiro SR 20D

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
18/03/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: MAXMAN
Nationaal identificatienummer: RO 23387659
Postadres: Strada -, Nr. -
Plaats: Satu Mare
NUTS-code: RO115 Satu Mare
Postcode: 440210
Land: Roemenië
E-mail: office@max-man.ro
Telefoon: +40 261722111
Fax: +40 261722111
Internetadres: www.max-man.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 65 850.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 65 850.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 49
Perceel nr.: 8
Benaming:

Piese de schimb pentru instalatia de incalzire de pe automotoarele Desiro SR 20 D

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
11/03/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 6
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Siemens Mobility
Nationaal identificatienummer: RO39090203
Postadres: Strada Preciziei, Nr. 24, Sector: 6
Plaats: Bucuresti
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 062204
Land: Roemenië
E-mail: adi.stoica@siemens.com
Telefoon: +40 216296486
Fax: +40 216296402
Internetadres: www.siemens.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 090 958.90 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 090 958.90 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 189
Perceel nr.: 6
Benaming:

Ventilatoare pentru instalația de climatizare, tip KONVEKTA a automotoarelor Desiro SR 20 D

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
06/08/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 6
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Siemens Mobility
Nationaal identificatienummer: RO39090203
Postadres: Strada Preciziei, Nr. 24, Sector: 6
Plaats: Bucuresti
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 062204
Land: Roemenië
E-mail: adi.stoica@siemens.com
Telefoon: +40 216296486
Fax: +40 216296402
Internetadres: www.siemens.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 090 958.90 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 090 958.90 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 234
Perceel nr.: 8
Benaming:

Piese de schimb pentru instalatia de incalzire de pe automotoarele Desiro SR 20 D

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
16/09/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 6
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Siemens Mobility
Nationaal identificatienummer: RO39090203
Postadres: Strada Preciziei, Nr. 24, Sector: 6
Plaats: Bucuresti
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 062204
Land: Roemenië
E-mail: adi.stoica@siemens.com
Telefoon: +40 216296486
Fax: +40 216296402
Internetadres: www.siemens.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 355 985.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 355 985.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 276
Perceel nr.: 6
Benaming:

Ventilatoare pentru instalația de climatizare, tip KONVEKTA a automotoarelor Desiro SR 20 D

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
20/10/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Siemens Mobility
Nationaal identificatienummer: RO39090203
Postadres: Strada Preciziei, Nr. 24, Sector: 6
Plaats: Bucuresti
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 062204
Land: Roemenië
E-mail: adi.stoica@siemens.com
Telefoon: +40 216296486
Fax: +40 216296402
Internetadres: www.siemens.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 231 115.80 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 231 115.80 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 334
Perceel nr.: 6
Benaming:

Ventilatoare pentru instalația de climatizare, tip KONVEKTA a automotoarelor Desiro SR 20 D

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
15/12/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 6
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Siemens Mobility
Nationaal identificatienummer: RO39090203
Postadres: Strada Preciziei, Nr. 24, Sector: 6
Plaats: Bucuresti
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 062204
Land: Roemenië
E-mail: adi.stoica@siemens.com
Telefoon: +40 216296486
Fax: +40 216296402
Internetadres: www.siemens.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 473 094.60 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 473 094.60 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 44
Perceel nr.: 6
Benaming:

Ventilatoare pentru instalația de climatizare, tip KONVEKTA a automotoarelor Desiro SR 20 D

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
07/03/2022
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 6
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Siemens Mobility
Nationaal identificatienummer: RO39090203
Postadres: Strada Preciziei, Nr. 24, Sector: 6
Plaats: Bucuresti
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 062204
Land: Roemenië
E-mail: adi.stoica@siemens.com
Telefoon: +40 216296486
Fax: +40 216296402
Internetadres: www.siemens.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 215 615.90 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 215 615.90 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 77
Perceel nr.: 6
Benaming:

Ventilatoare pentru instalația de climatizare, tip KONVEKTA a automotoarelor Desiro SR 20 D

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
07/04/2022
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Siemens Mobility
Nationaal identificatienummer: RO39090203
Postadres: Strada Preciziei, Nr. 24, Sector: 6
Plaats: Bucuresti
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 062204
Land: Roemenië
E-mail: adi.stoica@siemens.com
Telefoon: +40 216296486
Fax: +40 216296402
Internetadres: www.siemens.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 48 702.10 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 48 702.10 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 109
Perceel nr.: 9
Benaming:

Convectori din componența instalației de climatizare KONVECTA de pe acoperișul automotoarele Desiro SR 20D

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/05/2022
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: MAXMAN
Nationaal identificatienummer: RO 23387659
Postadres: Strada -, Nr. -
Plaats: Satu Mare
NUTS-code: RO115 Satu Mare
Postcode: 440210
Land: Roemenië
E-mail: office@max-man.ro
Telefoon: +40 261722111
Fax: +40 261722111
Internetadres: www.max-man.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 65 850.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 65 850.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 136
Perceel nr.: 6
Benaming:

Ventilatoare pentru instalația de climatizare, tip KONVEKTA a automotoarelor Desiro SR 20 D

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
02/06/2022
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Siemens Mobility
Nationaal identificatienummer: RO39090203
Postadres: Strada Preciziei, Nr. 24, Sector: 6
Plaats: Bucuresti
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 062204
Land: Roemenië
E-mail: adi.stoica@siemens.com
Telefoon: +40 216296486
Fax: +40 216296402
Internetadres: www.siemens.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 115 601.80 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 115 601.80 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postadres: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Plaats: Bucuresti
Postcode: 030084
Land: Roemenië
E-mail: office@cnsc.ro
Telefoon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internetadres: www.cnsc.ro
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Oficiul Juridic al SNTFC CFR Calatori SA
Postadres: Bdul Dinicu Golescu nr. 38 sector 1
Plaats: Bucuresti
Postcode: 010867
Land: Roemenië
Telefoon: +40 0213199528/122961
Internetadres: www.cfrcalatori.ro
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
02/06/2022