Ο ιστότοπος TED είναι έτοιμος για τα ηλεκτρονικά έντυπα από τις 2.11.2022. Η αναζήτηση άλλαξε: προσαρμόστε τα προκαθορισμένα εξειδικευμένα ερωτήματα σας. Δείτε ποιες αλλαγές έγιναν στις ειδήσεις του ιστοτόπου και στις επικαιροποιημένες σελίδες βοήθειας.

Υπηρεσίες - 306488-2022

08/06/2022    S109

Βέλγιο-Βρυξέλλες: Μελέτη Υποστήριξης για την Αξιολόγηση των Κανονισμών 1/2003 και 773/2004

2022/S 109-306488

Διορθωτικό

Γνωστοποίηση για αλλαγές ή πρόσθετες πληροφορίες

Υπηρεσίες

(Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2022/S 096-264007)

Νομική βάση:
Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 2018/1046

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού (COMP)
Ταχ. διεύθυνση: Madouplein 1
Πόλη: Brussels
Κωδικός NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Ταχ. κωδικός: 1049
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: COMP-REG-1@ec.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://ec.europa.eu/competition/

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Μελέτη Υποστήριξης για την Αξιολόγηση των Κανονισμών 1/2003 και 773/2004

Αριθμός αναφοράς: COMP/2022/OP/0004
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
79310000 Υπηρεσίες έρευνας αγοράς
II.1.3)Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Η Επιτροπή προκηρύσσει μία μελέτη που θα στηρίξει την αξιολόγηση των Κανονισμών 1/2003 και 773/2004.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
03/06/2022
VI.6)Αναφορά αρχικής προκήρυξης
Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕ S: 2022/S 096-264007

Τμήμα VII: Αλλαγές

VII.1)Πληροφορίες προς αλλαγή ή προσθήκη
VII.1.2)Κείμενο προς διόρθωση στην αρχική προκήρυξη
Αριθμός τμήματος: III.1.3)
Σημείο κειμένου προς τροποποίηση: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Αντί:

Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης

Διάβαζε:

Κριτήρια επιλογής όπως αναφέρονται στα αναθεωρημένα έγγραφα διαγωνισμού που διατίθενται στη διεύθυνση που αναφέρεται στο τμήμα I.3).

Αριθμός τμήματος: IV.2.2)
Σημείο κειμένου προς τροποποίηση: Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Αντί:
Ημερομηνία: 22/06/2022
Τοπική ώρα: 16:00
Διάβαζε:
Ημερομηνία: 30/06/2022
Τοπική ώρα: 16:00
Αριθμός τμήματος: IV.2.7)
Σημείο κειμένου προς τροποποίηση: Όροι αποσφράγισης των προσφορών
Αντί:
Ημερομηνία: 24/06/2022
Τοπική ώρα: 10:00
Διάβαζε:
Ημερομηνία: 01/07/2022
Τοπική ώρα: 10:00
VII.2)Λοιπές συμπληρωματικές πληροφορίες: