Aufgrund eines technischen Fehlers werden die URLs in den elektronischen Formularen nicht korrekt angezeigt. Wir arbeiten an einer Lösung. Vorerst empfehlen wir Ihnen, das Komma oder andere Sonderzeichen, die fälschlicherweise am Ende der URL erscheinen, zu löschen. Bitte entschuldigen Sie die Unannehmlichkeiten.

Lieferungen - 30657-2023

Submission deadline has been amended by:  72469-2023
17/01/2023    S12

България-София: Спасително оборудване и оборудване, използвано в извънредни ситуации

2023/S 012-030657

Обявление за поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси"
Национален регистрационен номер: 831913661
Пощенски адрес: ул. "Московска" № 3
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1000
Държава: България
Лице за контакт: Радослав Божков
Електронна поща: rezerv@statereserve.bg
Телефон: +359 29210259
Факс: +359 29877977
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.statereserve.bg
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/13801
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://app.eop.bg/today/248158
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://app.eop.bg/today/248158
I.4)Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения
I.5)Основна дейност
Друга дейност: ЗДРВВЗ и ЗЗНН

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

"Доставка на оборудване за изграждане на полеви лагер при извънредни ситуации и бедствия" по обособени позиции

II.1.2)Основен CPV код
35112000 Спасително оборудване и оборудване, използвано в извънредни ситуации
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Обществената поръчка обхваща доставка на 60 (шестдесет) броя пневматични модулни палатки по Обособена позиция № 1, 720 (седемстотин и двадесет) броя походни легла по Обособена позиция № 2 и 720 (седемстотин и двадесет) броя възглавници по Обособена позиция № 3, подробно описани в Техническата спецификация за съответната обособена позиция.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 1 077 600.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

"Доставка на преносими модулни палатки"

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
39522530 Палатки
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG314 Плевен / Pleven
код NUTS: BG412 София / Sofia
код NUTS: BG331 Варна / Varna
Основно място на изпълнение:

ТД ДР гр. София, складова база Ботевград - 20 броя;

ТД ДР гр. Варна, складова база Синдел - 20 броя;

ТД ДР гр. Плевен, складова база Пордим - 20 броя.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на 60 (шестдесет) броя пневматични модулни палатки, съгласно изискванията, посочени в документацията на поръчката.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 948 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 6
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

"Доставка на походни легла"

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
39522520 Походни легла
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG314 Плевен / Pleven
код NUTS: BG412 София / Sofia
код NUTS: BG331 Варна / Varna
Основно място на изпълнение:

ТД ДР гр. София, складова база Ботевград - 240 броя;

ТД ДР гр. Варна, складова база Синдел - 240 броя;

ТД ДР гр. Плевен, складова база Пордим - 240 броя.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на 720 (седемстотин и двадесет) броя походни легла, съгласно изискванията, посочени в документацията на поръчката.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 104 400.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 6
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

"Доставка на възглавници"

Обособена позиция №: 3
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
39516120 Спални възглавници
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG314 Плевен / Pleven
код NUTS: BG412 София / Sofia
код NUTS: BG331 Варна / Varna
Основно място на изпълнение:

ТД ДР гр. София, складова база Ботевград - 240 броя;

ТД ДР гр. Варна, складова база Синдел - 240 броя;

ТД ДР гр. Плевен, складова база Пордим - 240 броя.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на 720 (седемстотин и двадесет) броя възглавници, съгласно изискванията, посочени в документацията на поръчката.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 25 200.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 6
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

За настоящата обществена поръчка не се поставя изискване по отношение годността за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

За настоящата обществена поръчка не се поставя изискване по отношение икономическо и финансово състояние

на участниците.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Доказателства за икономическото и финансово състояние на участника: Не се изискват.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Участниците следва да са изпълнили дейности с предмет, идентичен или сходен с тези на поръчката за

последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата.Изискването е относимо за всички

обособени позиции. Възложителят не поставя изисквания по отношение на обем на идентичните или сходни дейности.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

* Под сходни с предмета на поръчката по съответната обособена позиция/обособени позиции следва да се разбира:

- За Обособена позиция № 1 – доставка на преносими съоръжения с пневматична конструкция за последните 3 (три) години;

- За Обособена позиция № 2 – доставка на походни легна за последните 3 (три) години;

- За Обособена позиция № 3 – доставка на самонадуваеми артикули за къмпинг за последните 3 (три) години;

При подаване на офертата, участникът декларира съответствието си с това изискване чрез попълване на Част IV, буква В от ЕЕДОП, с посочване на изпълнените дейности, стойностите, датите и получателите.

Доказване: Възложителят сключва с определения изпълнител писмен договор за обществена поръчка, при условие, че при подписване на договора определеният изпълнител представи списък на извършените доставки, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка по обособената позиция/и, за която/които участва, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената доставка.

* Съгласно чл. 112, ал. 1 от ЗОП, възложителят сключва с определения изпълнител писмен договор за обществена поръчка, при условие че при подписване на договора определеният изпълнител: представи документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор, включително за третите лица и подизпълнителите, ако има такива. В хипотезата на чл. 67, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 195 от ЗОП Възложителят може да изисква по всяко време след отварянето на офертите участниците да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, на която участникът се позовава в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на обществената поръчка

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Участникът, определен за Изпълнител, представя при сключването на договора гаранция за изпълнение в размер

на 5% от стойността на договора без вкл. ДДС за съответната обособена позиция. Условията и сроковете за

задържане или освобождаване на гаранцията са определени в проекта на договор.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 20/02/2023
Местно време: 23:59
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 22/02/2023
Местно време: 14:00
Място:

В системата

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

Възложителят ще отстрани от участие в процедурата участник:

1. за който са налице обстоятелствата по чл.54, ал.1 и чл. 55,ал.1,т.1, т. 3 и т.5 от ЗОП; чл.107 от ЗОП; чл.69 от ЗПКОНПИ; чл.3,т.8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС, освен ако за него не са приложими изключенията по чл.4 от същия;

2. който след покана от Възложителя и в определения от него срок, не удължи или потвърди срока на валидност на офертата си;

3. който е предложил цена за изпълнение на поръчката по-висока от определената от Възложителя прогнозна стойност на поръчката;

4. който не е декриптирал офертата си, както и съдържащото се в нея ценово предложение в срока по чл.9л,ал. 4 от ППЗОП;

5. които са свързани лица, съгласно § 2, т. 45 от ДР на ЗОП;

6. за когото са налице обстоятелствата по чл. 5к, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 833/2014 (въведен с член 1, пар. 23 от Регламент (ЕС) 2022/576 на Съвета, впоследствие изменен с член 1, пар. 15 от Регламент (ЕС) 2022/1269 на Съвета)

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

На основание чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП, жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 100,

ал. 3 от ЗОП до Комисията за защита на конкуренцията.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
12/01/2023