Services - 306639-2017

04/08/2017    S148    - - Услуги - Обявление за поръчка - Открита процедура 

България-Плевен: Строителен надзор по време на строителството

2017/S 148-306639

Обявление за поръчка

Услуги

Legal Basis:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Община Плевен
000413974
пл. „Възраждане“ № 2
Плевен
5800
България
Лице за контакт: Мирослав Илиев, Христина Балинова
Телефон: +359 64881273
Електронна поща: igtpleven2@abv.bg
Факс: +359 64822414
код NUTS: BG314

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.pleven.bg

Адрес на профила на купувача: http://www.pleven.bg/bg/profil-na-kupuvacha

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://eservices.pleven.bg/procurement.aspx?ProviderID=422ce1ea-7fa8-4708-9af4-be7f4d708f14&Guid=d362320a-c418-4e72-9604-3a02554a58a1
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Оценка на съответствието и упражняване на строителен надзор при внедряване на система за видеонаблюдение в изпълнение на проект „Развитие на интегриран градски транспорт — гp. Плевен“...

II.1.2)Основен CPV код
71521000
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Предмет на настоящата обществена поръчка е избор на изпълнител за изготвяне на оценка на съответствието и упражняване на строителен надзор по време на строително-монтажните работи в рамките на проект „Развитие на интегриран градски транспорт — гр. Плевен“. Предметът на обществената поръчка е подробно описан в Раздел 1 — Техническа спецификация.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 48 311.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
71521000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG314
Основно място на изпълнение:

Гр. Плевен.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предмет на настоящата обществена поръчка е избор на изпълнител за изготвяне на оценка на съответствието и упражняване на строителен надзор по време на строително-монтажните работи в рамките на проект „Развитие на интегриран градски транспорт — гр. Плевен“.

Прогнозна стойност на поръчката: — Прогнозната стойност на обществената поръчка е в размер на 48 311 BGN /четиридесет и осем хиляди триста и единадесет/ без ДДС, в т.ч.:

— за изготвяне на оценка на съответствието на техническия проект със съществените изисквания към строежите до 2 000 BGN (две хиляди) без ДДС,

— за изпълнение на строителен надзор по време на строителството до 46 311 BGN (четиридесет и шест хиляди триста и единадесет) без ДДС.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Срок за изготвяне на доклад за оценка на съответствието — Т1 / Тежест: 30
Критерий за качество - Име: Срок за изготвяне на — Окончателен доклад и Технически паспорт на строежа — Т2 / Тежест: 30
Цена - Тежест: 40
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 48 311.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Крайна дата: 03/04/2021
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта: „Развитие на интегриран градски транспорт — гр. Плевен“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Участниците трябва да притежават валиден Лиценз за упражняване на дейността съгласно § 128 ПЗР към ЗИДЗУТ (ДВ. бр. 82 от 2012 г.) или валидно Удостоверение съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗУТ — оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор или за чуждестранните участници в процедурата — валиден еквивалентен документ, доказващ правото му да извършва такава дейност, издаден от компетентен орган на държава — членка на ЕС или на друга държава- страна по Споразумението за ЕИО, съгласно чл. 166, ал. 7 от ЗУТ.

Удостоверяване: При подаване на офертата обстоятелството се удостоверява с посочване в ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел А. Годност на данните, посочващи уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа или за чуждестранни лица съответен еквивалентен документ или удостоверение от компетентен орган на държава — членка на ЕС или на друга държава- страна по Споразумението за ЕИО, съгласно чл. 166, ал.7 от ЗУТ или декларация за наличието на такава регистрация, допускаща съгласно законодателството на държавата, в която лицето е установено и осъществява дейността си извършване на дейностите обект на настоящата обществена поръчка, придружен с превод на български език.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Удостоверяване: При подаване на офертата обстоятелството се декларира в ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел, Б. Икономическо и финансово състояние, т. 5 с посочване на застрахователна сума, уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа за наличие на валидна застраховка за „Професионална отговорност“ по чл. 171 ал. 1 от ЗУТ, при лимит на отговорността, съгласно чл. 5, ал. 3 и ал. 4 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството или еквивалентен документ /за чуждестранните лица/.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Участникът следва да има застраховка „Професионална отговорност“, съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ. Минималната застрахователна сума е съгласно чл. 5, ал. 1, т. 3 от Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството. Застраховката следва да покрива вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им. Застраховката трябва да е в сила към датата на подаване на офертата и да бъде придружена с декларация в свободен текст, че в случай същата изтече по време на действие на договора то действието и ще бъде подновено със срок не по-малък от срока на действие на договора. Изискването за застраховка за професионална отговорност на лицата по чл. 171, ал. 1 не се прилага за лице от държава — членка на Европейския съюз, или от друга държава — страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, което се установява на територията на Република България и е предоставило еквивалентна застраховка за професионална отговорност или гаранция в друга държава — членка на Европейския съюз, или в страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство. В случай, че в офертата на участника е посочен екип от лица, наети по договори, различни от трудово правни отношения, които ще изпълняват оценка на съответствие и упражняване на строителен надзор, декларация относно застраховката по чл. 171 от ЗУТ следва да се представи за всеки един от експертите по отделно.

Професионалната дейност от застрахователните полици трябва да отговаря на предмета на поръчката (трета категория строежи).

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. При подаване на офертата обстоятелството се декларира в съответната част от ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел, В. Технически и професионални способности, т. 1б) с посочване на стойностите, датите и получателите.

Доказване: При сключване на договора, участникът избран за изпълнител следва да представи Списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка съобразно декларираното в ЕЕДОП, заедно с доказателство за извършената услуга.

2. Удостоверяване: При подаване на офертата обстоятелството се декларира в съответната част от ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел, В. Технически и професионални способности, т. 6).

Доказване: При сключване на договора, участникът избран за изпълнител следва да представи Списък на експертите, съобразно декларираното в ЕЕДОП, заедно с доказателство за придобита образователно-квалификационна степен и професионален опит.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участникът, самостоятелно или съвместно, трябва да е изпълнил през последните 3 години от датата на подаване на офертата, услуга идентична или сходна с тази на настоящата обществена поръчка.

Под услуга идентична или сходна, с тази на поръчката следва да се разбира „консултантски услуги по оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на независим строителен надзор при изпълнение строително монтажни работи свързани с изграждане на кабелни, канални и проводни мрежи и съоръжения или дейности по благоустрояване облагородяване на обществени пространства и прилежащата им инфраструктура поне III категория, или по-висока“;

2. За изпълнение на консултантската услуга по оценяване на съответствието на инвестиционния проект и упражняване на строителен надзор при изпълнение на строителство, участникът следва да разполага с екип с определена професионална компетентност. Ключовите специалисти на участника задължително трябва да са включени в основния заверен списък на правоспособните физически лица, които упражняват дейността. (Списъкът е неразделна част от лиценза/удостоверението за упражняване на дейността съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗУТ)

— Ръководител на екипа — придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ със специалност Електротехника автоматика, съобщителна техника или еквивалентна; да е бил ръководител на екип, упражняващ строителен надзор по време на строителството на поне 1 завършен и въведен в експлоатация обект с обем, идентичен или сходен с този на настоящата обществена поръчка;

— Инженер Конструктор — с придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ със специалност ССС/ПГС или еквивалентна; да притежава удостоверение за Технически контрол, издадено от КИИП, валидно за 2017 г.; да е участвал в изготвянето на оценка на съответствие на поне един инвестиционен проект и в упражняване на строителен надзор по време на строителството на поне един завършен и въведен в експлоатация обект с обем, идентичен или сходен с този на настоящата обществена поръчка.

— „Електро-инженер“ — с придобита образователно- квалификационна степен „магистър“, да е участвал в изготвянето на оценка на съответствие на поне 1 инвестиционен проект и в упражняване на строителен надзор по време на строителството на поне един завършен и въведен в експлоатация обект с обем, идентичен или сходен с този на настоящата обществена поръчка.

— Пътен инженер — с придобита образователно-квалификационна степен „магистър“, да е участвал в изготвянето на оценка на съответствие на поне 1 инвестиционен проект и в упражняване на строителен надзор по време на строителството на поне един завършен и въведен в експлоатация обект с обем, идентичен или сходен с този на настоящата обществена поръчка.

— Архитект — придобита образователно- квалификационна степен „магистър“, да е участвал в изготвянето на оценка на съответствие на поне 1 инвестиционен проект и в упражняване на строителен надзор по време на строителството на поне 1 завършен и въведен в експлоатация обект с обем, идентичен или сходен с този на настоящата обществена поръчка.

— Координатор по безопасност и здраве — строителен инженер или с професионална квалификация строителен техник, да има професионален опит минимум 1 /една/ година за тази позиция. Да притежава сертификат или друг документ за преминат курс на обучение за Координатор по безопасност и здраве /или еквивалент/

— Експерт по контрола на влаганите в строителството материали — с минимум 1 година стаж по специалността, от които не по-малко от 1 година в строителна лаборатория, свързана с изпитания при строителство. Да притежава сертификат или друг документ за преминат курс на обучение за Контрол за качество на материалите в строителството /или еквивалент/. Продължава в Раздел VI: Допълнителна информация.

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.1)Информация относно определена професия
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Схема на плащане

1. Първо плащане: цената по чл.4, т.1 от договора, платима след издаване на Разрешение на строеж, въз основа на изготвената оценка за съответствие на инвестиционния проект и представяне на оригинална фактура от страна на Изпълнителя.

2. Междинни плащания: Междинните плащания се правят докато общата им сума достигне 90 % ( процента) от цената на договора.

3. Окончателно плащане: Окончателното плащане е в размер до остатъка от стойността по договора (след отчитане на плащанията по т. 1 и т. 2) и се извършва след представяне на технически паспорт на строежите съгласно изискванията на ЗУТ и Наредба № 5 / 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите, окончателен доклад и оригинална фактура от страна на Изпълнителя.

2. За сключване на договора за обществената поръчка избраният изпълнител предоставя гаранция за изп. на договора в размер на 3 % (три процента) от стойността му без ДДС. Гаранцията за изпълнение се пред. парична сума, банкова гар. или застр.

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 11/09/2017
Местно време: 17:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 12 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 12/09/2017
Местно време: 11:00
Място:

Заседателна зала — IIІ етаж в сградата на Община Плевен, с адрес: гр. Плевен, пл. „Възраждане“ № 2.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Заседанието по отваряне на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:

Продължава от раздел III.1.3) Технически и професионални възможности — Геодезист — придобита образователно — квалификационна степен „магистър“, да е участвал в изготвянето на оценка на съответствие на поне 1 инвестиционен проект и в упражняване на строителен надзор по време на строителството на поне 1 завършен и въведен в експлоатация обект с обем, идентичен или сходен с този на настоящата обществена поръчка.

— Инженер ОВК — придобита образователно- квалификационна степен „магистър“, да е участвал в изготвянето на оценка на съответствие на поне 1 инвестиционен проект и в упражняване на строителен надзор по време на строителството на поне един завършен и въведен в експлоатация обект с обем, идентичен или сходен с този на настоящата обществена поръчка.

Под „обект с обем, идентичен или сходен, с тези на поръчката“ да се разбира строително монтажни работи свързани с изграждане на кабелни, канални и проводни мрежи и съоръжения или дейности по благоустрояване облагородяване на обществени пространства и прилежащата им инфраструктура поне III категория, или по-висока.

Възложителят отстранява от процедурата участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП и посочените обстоятелства по чл. 55, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата. Възложителят отстранява участник в процедурата, когато е обединение от физически и/или юридически лица и за член на обединението е налице някое от основанията за отстраняване.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
02/08/2017