Suministros - 306641-2018

14/07/2018    S134    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Polonia-Poznań: Automóviles para pasajeros

2018/S 134-306641

Anuncio de licitación – sectores especiales

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/25/UE

Apartado I: Entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Enea Operator Sp. z o.o.
PL
ul. Strzeszyńska 58
Poznań
60-479
Polonia
Persona de contacto: Departament Logistyki i Zakupów - Biuro Zamówień i Zakupów
Teléfono: +48 618843596
Correo electrónico: karol.szkurat@enea.pl
Fax: +48 618561004
Código NUTS: PL4

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.operator.enea.pl/

Dirección del perfil de comprador: http://zamowienia.enea.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: http://zamowienia.enea.pl:8080/rpuz/AnnouncementsPublicList.do
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la siguiente dirección:
Enea Operator Sp. z o.o.
PL
ul. Strzeszyńska 58, budynek „I” pokój nr 2 „kancelaria”
Poznań
60-479
Polonia
Persona de contacto: Karol Szkurat
Teléfono: +48 618843596
Correo electrónico: karol.szkurat@enea.pl
Código NUTS: PL4

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.operator.enea.pl/

Dirección del perfil de comprador: http://zamowienia.enea.pl

I.6)Principal actividad
Electricidad

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa samochodów osobowych z homologacją M1, SUV z napędem 4x4, 5 osobowy - 21 sztuk

Número de referencia: RPUZ/P/0644/2018/DL/LZ
II.1.2)Código CPV principal
34110000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodów osobowych z homologacją M1, SUV z napędem 4x4, 5 osobowy - 21 sztuk

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajdować się będzie w SIWZ, zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego wskazanej w sekcji I.3) Komunikacja - Ogłoszenia

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL41
Código NUTS: PL42
Código NUTS: PL43
Código NUTS: PL61
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

a. Lokalizacja Bydgoszcz – 2 sztuki

b. Lokalizacja Gorzów Wlkp. – 4 sztuki

c. Lokalizacja Szczecin – 6 sztuk

d. Lokalizacja Zielona Góra – 4 sztuki

e. Lokalizacja Poznań – 5 sztuk

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodów osobowych z homologacją M1, SUV z napędem 4x4, 5 osobowy - 21 sztuk.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajdować się będzie w SIWZ, zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego wskazanej w sekcji I.3) Komunikacja - Ogłoszenia

II.2.5)Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la contratación
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 20/08/2018
Fin: 15/12/2018
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej określone w ogłoszeniu oraz SIWZ.

2. W celu potwierdzenia spełniania ww. warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda przedstawienia następujących oświadczeń i dokumentów:

2.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (dalej: RP), składa odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

2.2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, składa aktualny odpis z właściwego rejestru, potwierdzający, że Wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym posiada siedzibę, określonych w załączniku XI do dyrektywy 2014/24/UE, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

2.3 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, składa aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

2.4. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 2.3, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

2.5. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

3. Informacja na temat złożenia wraz z ofertą oświadczenia na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) stanowiącego wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia niniejsze warunki udziału w postępowaniu, znajduje się w Sekcji VI. Informacje uzupełniające (niniejszego ogłoszenia).

4. Dokumenty o których mowa w sekcji III.2.1-2.3) niniejszego ogłoszenia powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

5. Dokumenty, o których mowa powyżej sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski wraz z datą i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy.

6. Szczegółowe informacje znajdują się w SIWZ, zamieszczonej na stronie internetowej zamawiającego wskazanej w sekcji I.3) Komunikacja - Ogłoszenia.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

b) są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

2. Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunków na zasadzie „spełnia – nie spełnia” na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt 6 SIWZ (Rozdział I). Wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych oraz sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie (oryginał) tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.

3. Szczegółowe informacje znajdują się w SIWZ, zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego wskazanej w sekcji I.3) Komunikacja – Ogłoszenia.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

1. Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1 500 000,00 PLN (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych).

3. Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunków na zasadzie „spełnia – nie spełnia” na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt 6 SIWZ (Rozdział I). Wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych oraz sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie (oryginał) tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.

4. Szczegółowe informacje znajdują się w SIWZ, zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego wskazanej w sekcji I.3) Komunikacja – Ogłoszenia.

3. W przypadku, gdy Wykonawca przedłoży polisę zawierającą sumę gwarancyjną ubezpieczenia wyrażoną w walucie innej niż PLN zamawiający dokona przeliczenia tych kwot na walutę „złoty polski” biorąc za podstawę średni kurs danej waluty ogłoszony przez NBP w dniu publikacji niniejszego ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki dotyczące:

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

b) zdolności technicznej lub zawodowej polegającej na wykonaniu przez Wykonawcę nie wcześniej niż 3 lata przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie zrealizował zamówienia określone szczegółowo w pkt. 5.1.2. SIWZ (Rozdział I).

2. Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunków na zasadzie „spełnia – nie spełnia” na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt 6 SIWZ (Rozdział I). Wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych oraz sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie (oryginał) tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.

3. Szczegółowe informacje znajdują się w SIWZ, zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego wskazanej w sekcji I.3) Komunikacja – Ogłoszenia.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki dotyczące:

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

b) zdolności technicznej lub zawodowej polegającej na wykonaniu przez Wykonawcę nie wcześniej niż 3 lata przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował co najmniej 3 dostawy fabrycznie nowych samochodów osobowych z homologacją M1, SUV z napędem 4x4, w łącznej ilości co najmniej 20 sztuk.

2. Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunków na zasadzie „spełnia – nie spełnia” na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt 6 SIWZ (Rozdział I). Wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych oraz sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie (oryginał) tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.

3. Szczegółowe informacje znajdują się w SIWZ, zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego wskazanej w sekcji I.3) Komunikacja – Ogłoszenia.

5) Informacja na temat złożenia oświadczenia na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) stanowiącego wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia niniejsze warunki udziału w postępowaniu, znajduje się w Sekcji VI. Informacje uzupełniające (niniejszego ogłoszenia).

6) Szczegółowe informacje nt. zdolności technicznej i kwalifikacji zawodowych znajdują się w SIWZ, zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego wskazanej w sekcji I.3) Komunikacja - Ogłoszenia.

III.1.4)Normas y criterios objetivos de participación
Lista y breve descripción de las normas y criterios:

1. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, o którym mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

2. Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawców, o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1) oraz pkt 8) ustawy Pzp.

3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13 lit d) ustawy Pzp oraz w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit d) ustawy Pzp.

4. Wykonawcy oraz Wykonawcy wspólnie obiegający się o zamówienie zobowiązani są do wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia poprzez przedstawienie oświadczeń i dokumentów o których mowa w §5 pkt 1-6 oraz pkt 9-10 Rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów Dz.U. z 2016 r. poz. 1126.

5. Szczegółowe informacje znajdują się w SIWZ, zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego wskazanej w sekcji I.3) Komunikacja – Ogłoszenia.

III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.1.6)Depósitos y garantías exigidos:

1. W niniejszym postępowaniu Zamawiający wymaga od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 30 000,00 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100).

Szczegółowe informacje na temat wadium znajdują się w SIWZ, zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego wskazanej w sekcji I.3) Komunikacja - Ogłoszenia.

2. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, z którym zawiera umowę, zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Kwota zabezpieczenia stanowić będzie 5 % ceny ofertowej (brutto).

3. Szczegółowe informacje znajdują się w SIWZ, zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego wskazanej w sekcji I.3) Komunikacja – Ogłoszenia oraz projekcie Umowy stanowiącej Załącznik nr 7 do SIWZ.

III.1.7)Principales condiciones de financiación y de pago y/o referencia a las disposiciones que las regulan:

Zgodnie ze wzorem umowy, stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ, zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego wskazanej w sekcji I.3) Komunikacja - Ogłoszenia

III.1.8)Forma jurídica que deberá adoptar la agrupación de operadores económicos adjudicataria del contrato:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

2. W przypadku oferty wspólnej Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

3. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez pełnomocnika Wykonawców.

4. Oferta wspólna, składana przez Wykonawców musi być sporządzona zgodnie z SIWZ.

5. Zamawiający uzna za spełnione przez Wykonawców składających ofertę wspólną warunki udziału w postępowaniu na następujących zasadach:

a) dokumenty z pkt 6.4 SIWZ – składają wszyscy Wykonawcy składający ofertę wspólną,

b) zdolność ekonomiczna lub finansowa - Zamawiający dopuszcza możliwość sumowania posiadanych środków finansowych lub zdolności kredytowej oraz sum gwarancyjnych,

c) zdolność techniczna lub zawodowa – Zamawiający dopuszcza możliwość sumowania posiadanej zdolności technicznej lub zawodowej.

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Główne warunki realizacji umowy zawarte są we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ, zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego wskazanej w sekcji I.3) Komunikacja - Ogłoszenia.

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 20/08/2018
Hora local: 12:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 20/08/2018
Hora local: 12:15
Lugar:

ENEA Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, budynek „I”, salka nr 13

Szczegółowe informacje na temat warunków otwarcia ofert znajdują się w SIWZ, zamieszczonej na stronie internetowej zamawiającego wskazanej w sekcji I.3) Komunikacja - Ogłoszenia.

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach zgodnie z art. 86 ust. 4 Ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zmianami). Szczegółowe informacje nt. warunków otwarcia ofert znajdują się w SIWZ.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:

1. Do Oferty Wykonawca powinien dołączyć dokumenty i oświadczenia wskazane w ogłoszeniu oraz SIWZ zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego wskazanej w sekcji I.3) Ogłoszenia.

2. Edytowalna wersja formularza JEDZ wraz z instrukcją jego wypełnienia znajduje się pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia.

3. Ponadto:

3.1. w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ wraz z ofertą składa każdy z Wykonawców ubiegających się o zamówienie;

3.2. w przypadku Wykonawcy, który powołuje się na zasoby innych podmiotów – Wykonawca składa także JEDZ wraz z ofertą dla tych podmiotów;

3.3. w przypadku Wykonawcy, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom – Wykonawca składa JEDZ wraz z ofertą także dla tych podmiotów.

JEDZ powinien potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

4. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu,spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

5. Ofertę w przetargu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego wraz z wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz dokumentami potwierdzającymi, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom, określonym przez Zamawiającego w SIWZ, należy złożyć w opakowaniu uniemożliwiającym zapoznanie się osobom trzecim z treścią złożonych dokumentów. Opakowanie winno być zaopatrzone pieczątką lub adnotacją zawierającą nazwę i adres siedziby Wykonawcy oraz posiadać następujące oznaczenie:

„Oferta w postępowaniu o udzielenia zamówienia pn.: "Dostawa samochodów osobowych z homologacją M1, SUV z napędem 4x4, 5 osobowy - 21 sztuk" – nr postępowania RPUZ/P/0644/2018/DL/LZ. Nie otwierać przed 20.8.2018 r. godz.: 12:15”

6. W niniejszym postępowaniu obowiązuje zasada pisemności. Wszelkie kontakty Wykonawcy z Zamawiającym winny odbywać się na piśmie. Dotyczy to również umowy, jaka zostanie zawarta z Wykonawcą wybranym w przedmiotowym postępowaniu. Zamawiający dopuszcza możliwość składania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji za pomocą faksu (numer faksu Zamawiającego +48 618561004) lub za pomocą

Poczty elektronicznej (adresy e-mail: karol.szkurat@enea.pl; adam.szykula@enea.pl) wówczas każda ze stron na żądanie drugiej potwierdza niezwłocznie fakt otrzymania określonego pisma.

7. Zaleca się, aby wszystkie strony ofert były ponumerowane.

8. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 15.12.2018 r.

9. Zamawiający informuje, że określony w sekcji IV.2.6 ogłoszenia minimalny okres, w którym Wykonawca będzie związany ofertą – 2 miesiące równa się 60 dni.

10. Kryteria oceny ofert: Cena brutto: 86 %; Zużycie paliwa w cyklu łączonym 5 %; Emisja CO2 w cyklu łączonym 2 %; Gwarancja na pojazd 4 %, Całkowite koszty przeglądów zgodnie z grafikiem przebiegu produktu (pojazdu) w okresie 24 miesięcy z zakładanym przebiegiem 150 000 km 3 %

Szczegóły znajdują się w SIWZ zamieszczonej na stronie internetowej (adres w sekcji I.3).

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587840
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl

Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587840

Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Zgodnie z pkt 19 (Rozdziału I) SIWZ:

1.1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym punkcie przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

1.2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

1.3. Odwołanie wnosi się do prezesa izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

1.4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

1.5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

1.6. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp, w szczególności:

1.6.1. w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

1.7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie:

1.7.1. 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

1.8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 1.6 i 1.7 wnosi się:

1.8.1. w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp - w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

1.9. Jeżeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej lub nie zaprosił Wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1.9.1. 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

1.9.2. 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

1.10. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

1.11. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587840
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl

Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
10/07/2018