Suministros - 306643-2018

14/07/2018    S134    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento negociado 

Bulgaria-Plovdiv: Cuadros eléctricos

2018/S 134-306643

Anuncio de licitación – sectores especiales

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/25/UE

Apartado I: Entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
„EVN Balgariya Toplofikatsiya“ EAD
115016602
ul. „Hristo G. Danov“ No. 37
Plovdiv
4000
Bulgaria
Persona de contacto: Georgi Georgiev — targovski vaprosi, Ilko Buyukliev — tehnicheski vaprosi
Teléfono: +359 882834625/ +359 882833324
Correo electrónico: ge.georgiev@evn.bg
Fax: +359 32278502
Código NUTS: BG421

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.evn.bg

Dirección del perfil de comprador: https://www.evn.bg/Za-nas/BuyersProfile/18_TP_324.aspx?listnode=/Za-nas/BuyersProfile

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://www.evn.bg/Za-nas/BuyersProfile/18_TP_324.aspx?listnode=/Za-nas/BuyersProfile
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.6)Principal actividad
Producción, transporte y distribución de gas y calefacción

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Доставка на табла за дистанционно управление на топлофикационна абонатна станция

Número de referencia: 324-TP-18-TS-Д-З
II.1.2)Código CPV principal
31214500
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Доставка на табла за дистанционно управление на топлофикационна абонатна станция с прогнозно и необвързващо количество от 600 броя за период от 5 години.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG421
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

„ЕВН България Топлофикация“ ЕАД на адрес гр. Пловдив, бул. „Кукленско шосе“ № 5

II.2.4)Descripción del contrato:

Доставка на табла за дистанционно управление на топлофикационна абонатна станция с прогнозно и необвързващо количество от 600 броя за период от 5 години.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 920 000.00 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 60
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.9)Información sobre la limitación del número de candidatos a los que se invitará
Número previsto de candidatos: 3
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Възложителят не поставя изисквания за упражняване на професионална дейност.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Възложителят не поставя изисквания за икономическо и финансово състояние.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Изпълнени доставки с предмет и обем, идентични или сходни* с този на поръчката, най-много за последните 3 години от датата на подаване на заявлението.

Доказва се чрез представяне на списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на поръчката, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателства за извършените доставки, както следва:

— при подаването на заявление се попълва част IV, раздел В „Технически и професионални способности“ от ЕЕДОП,

— при условията на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП се представя посоченият списък, придружен от доказателства за извършените доставки.

В описанието на доставките в списъка кандидатът посочва и количествата на доставките.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Под идентичен или сходен предмет и обем да се разбира доставка на не по-малко от 40 бр. табла за дистанционно управление на топлофикационна абонатна станция или сходни табла.

III.1.4)Normas y criterios objetivos de participación
Lista y breve descripción de las normas y criterios:

Съгласно документацията за участие

III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.1.6)Depósitos y garantías exigidos:

На основание чл. 111 от ЗОП преди подписване на договора участникът, избран за изпълнител, предоставя гаранция за изпълнение в размер на 1 % от стойността на договора без ДДС. Гаранцията може да се представи под формата на:

— парична сума,

— банкова гаранция, или

— застраховка.

В случай че гаранцията е представена под формата на банкова гаранция или застраховка, то тя трябва да е със срок на валидност, равен на срока на действие на договора, удължен с 30 (тридесет) дни.

В случай на представяне на гаранцията под формата на парична сума то тя следва да бъде преведена по следната банкова сметка на възложителя:

За „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД

Банка: ING Bank Н.A

IBAN: BG87 INGB 9145 1002 4596 18

BIC: INGBBGSF.

III.1.7)Principales condiciones de financiación y de pago y/o referencia a las disposiciones que las regulan:

Заплащането на дължимото възнаграждение от възложителя ще се извършва по банков път в лева (BGN) по банкова сметка, посочена от изпълнителя.

III.1.8)Forma jurídica que deberá adoptar la agrupación de operadores económicos adjudicataria del contrato:

Възложителят не изисква обединенията да имат определена правна форма, за да участват при възлагането на поръчката, но може да постави условие за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица, ако това е необходимо за изпълнение на поръчката. Необходимостта от създаване на юридическо лице се посочва в решението за откриване на процедурата.

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:
III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento negociado con convocatoria de licitación previa
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 20/08/2018
Hora local: 16:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
Fecha: 20/09/2018
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Búlgaro
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:

Получените заявления за участие се отварят на публично заседание на дата 21.8.2018 г. в 14:00 часа в административна сграда на адрес гр. Пловдив, ул. „Христо Г. Данов“ № 37, на което могат да присъстват кандидатите в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка кандидат, за когото са налице основанията за отстраняване, посочени в чл. 54, ал. 1 от ЗОП, чл. 55, ал. 1, т. 1, 3—5 от ЗОП, чл. 107, т. 1—4 от ЗОП, чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансови отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, и във всички останали случаи на несъответствие с изискванията на ЗОП и ППЗОП, и обявлението и документацията за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка.

Кандидат, за когото са налице основанията за отстраняване, има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване съгласно чл. 56 от ЗОП.

При подаване на заявление за участие кандидатът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).

Всички кандидати, допуснати до етап „Представяне на първоначална оферта“, в обхвата на техническото си предложение ще следва да представят мостри съгласно техническа спецификация, част от документацията за участие.

Формулярът за обявление е физически ограничен до определен брой символи. Пълната информация се съдържа в документацията за участие, която е налична на профила на купувача.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Bulgaria
Teléfono: +359 29884070
Correo electrónico: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Dirección de internet: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Срок за обжалване съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП — не по-късно от 10 дни от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
12/07/2018