Services - 306649-2017

04/08/2017    S148    - - Услуги - Обявление за поръчка - Открита процедура 

България-Раднево: Строителен надзор

2017/S 148-306649

Обявление за поръчка

Услуги

Legal Basis:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Община Раднево
000817956
ул. „Митьо Станев“ № 1
Раднево
6260
България
Лице за контакт: Димитър Димитров
Телефон: +359 41781235
Електронна поща: obshtina@obshtina.radnevo.net
Факс: +359 41783339
код NUTS: BG344

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://obshtina.radnevo.net.

Адрес на профила на купувача: http://109.121.196.2:81/ZopView.aspx?DosieID=187

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://109.121.196.2:81/ZopView.aspx?DosieID=187
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Изготвяне на оценка за съответствието на инвестиционен проект и упражняване на строителен надзор на обекти на Община Раднево.

II.1.2)Основен CPV код
71520000
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Изготвяне на оценка за съответствието на инвестиционен проект и упражняване на строителен надзор на обекти на Община Раднево. Обществената поръчка е разделена на две обособени позиции:

Обособена позиция № 1: Изготвяне на оценка за съответствието на проект „Склад за временно съхранение на опасни отпадъци от домакинствата и излезли от употреба гуми — преустройство на част от административна делова сграда, УПИ II-167, кв. 152, гр. Раднево

Обособена позиция № 2: Упражняване на строителен надзор на обект: Закриване на съществуващо сметище за ТБО на община Раднево.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 21 833.33 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Изготвяне на оценка за съответствието на проект Склад за временно съхранение на опасни отпадъци от домакинствата и излезли от употреба гуми — преустройство на част от адм. делова сграда, УП

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
71520000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG344
Основно място на изпълнение:

Мястото на изпълнение на поръчката е гр. Раднево.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Изпълнението на дейностите по обособена позиция № 1 включва изготвяне на комплексен доклад, съставен от регистрирана фирма — консултант, несвързана с проектанта. Оценката обхваща проверка за съответствие с:

— Предвижданията на подробния устройствен план;

— Правилата и нормативите за устройство на територията;

— Изискванията по чл. 169. ал. 1 и 3 от ЗУТ

— Взаимната съгласуваност между частите на проекта;

— Пълнотата и структурното съответствие на инженерните изчисления;

— Изискванията за устройство, безопасна експлоатация и технически надзор на съоръжения с повишена опасност, ако в обекта има такива;

— Други специфични изисквания към определени видове строежи съгласно нормативен акт, ако за обекта има такива;

— Изискванията на влезли в сила административни актове, които в зависимост от вида и големината на строежа са необходимо условие за разрешаване на строителството, както и отразяване на мерките и условията от тези актове в проекта;

— Изискванията за предотвратяване на големи аварии е опасни вещества и ограничаване на последствията от тях за човешкото здраве и околната среда.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 1 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 1
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Упражняване на строителен надзор на обект: Закриване на съществуващо сметище за ТБО на община Раднево

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
71520000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG344
Основно място на изпълнение:

Мястото за изпълнние на поръчката е гр. Раднево.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Изпълнението на дейностите по обособена позиция № 2 включва:

— Законосъобразно започване на строежа съгласно чл. 157 на ЗУТ, включително даване на строителна линия, подготовка и регистриране Заповедна книга и уведомяване всички специализирани контролни органи;

— Пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството;

— Приемане СМР в съответствие с изискванията на ПИПСМР, БДС и другите действащи нормативни документи;

— Контрол по спазването на изискванията на одобрените инвестиционни проекти и техническите спецификации в съответствие с чл. 169 на ЗУТ;

— Контрол по спазването на условията за безопасност на труда и пожарна безопасност;

— Недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството;

— Контрол на материалите и оборудването в съответствие с изискванията на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти;

— Проверка и подписване всички актове и протоколи по време на строителството, необходими за оценка на строежите, съгласно изискванията за безопасност и законосъобразното им изпълнение, съгласно ЗУТ и Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

— Контрол на опазването на околната среда и управлението на отпадъците в съответствие със Закона за опазване на околната среда, Закона за управление на отпадъците и наредбите към тях;

— Обсъждане със Строителя и Проектанта на възникналите проблеми във връзка със строителните дейности и информиране на възложителя и ДНСК за всяко нарушение на строителните нормативни разпоредби;

— Подпомагане на страните с указания относно прилагането на нормативните документи в България и законосъобразното изпълнение на строителството;

— Проверка и подписване съвместно с Проектанта и Строителя на изготвената екзекутивна документация и нейното представяне на съответните органи съгласно чл. 175 от ЗУТ;

— Внасяне на екзекутивната документация за безсрочно съхранение на органа, издал разрешението за строеж и в Агенцията по кадастъра в необходимия обем;

— Съставяне на констативен акт, след завършване на строително-монтажните работи, съвместно с Възложителя и Строителя, удостоверяващ, че строежът е изпълнен съобразно одобрените проекти, заверената екзекутивна документация, изискванията към строежа и условията на сключения договор;

— Съдействие на Възложителя, след завършването на строително — монтажните работи и приключване на приемните изпитвания, да направи (регистрира) искане за въвеждането на обекта в експлоатация, като представя окончателния доклад, договорите с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура и документ от Агенция по кадастъра, съгласно изискванията на ЗУТ;

— Участие в приемни изпитвания и всички дейности във връзка с въвеждането на съответния обект в експлоатация;

— За периода на минималните гаранционни срокове по Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти на съответните видове строителни работи, се ангажират при появата на дефекти, за тяхна сметка да участват при констатирането им и да упражняват строителен надзор при отстраняването им.

— Да изпълнява от името на Възложителя функциите на координатор по безопасност и здраве за етапа на строителството съгласно чл. 5, ал. З от Наредба № 2/2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителните работи, включително изпълнение на всички задължения на възложителя, предвидени в посочената Наредба.;

— Изготвяне на Окончателен доклад съгласно чл. 168, ал. 6 от ЗУТ, включително допълване технически паспорт, съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите.

— Докладът следва да е окомплектован с всички необходими документи, удостоверяващи годността на строежа за въвеждане в експлоатация.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 20 833.33 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 8
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

За Обособена позиция 1 и Обособена позиция 2: Участниците следва да притежават валидно Удостоверение за извършване на дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ или еквивалентен документ, удостоверяващ правото за извършване на такава дейност, издаден от компетентен орган на държава — членка на Европейския съюз, или на друга държава — страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство съгласно чл. 166, ал. 7 от ЗУТ.

— При подаване на офертата, съответствието с изискването участникът декларира в ЕЕДОП, част IV „Критерии за подбор“, раздел А.

— В случаите по чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП, обстоятелството се доказва с представяе на удостоверение за извършване на дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ или еквивалентен документ, удостоверяващ правото за извършване на такава дейност, издаден от компетентен орган на държава — членка на Европейския съюз, или на друга държава — страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство съгласно чл. 166, ал. 7 от ЗУТ.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Възложителят не поставя изисквания към икономическо и финансово състояние на участниците.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Възложителят не поставя изисквания към икономическо и финансово състояние на участниците.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

За Обособена позиция 1:Възложителят не поставя изисквания към техническите и професионални способности на участниците.

За Обособена позиция 2:

Участникът следва да е изпълнил поне една дейност с предмет и обем, идентична или сходна с тази на поръчката, през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

За Обособена позиция 1:Възложителят не поставя изисквания към техническите и професионални способности на участниците.

За Обособена позиция 2: Участникът следва да е изпълнил поне една дейност с предмет и обем, идентична или сходна с тази на поръчката, през последните три години, считано от датата на подаване на офертата.

— Под „идентични или сходни“ с предмета на поръчката, следва да се разбират дейности по упражняване на строителен надзор в съответствие с посочените в ЗУТ функции или аналогични такива (за консултантски услуги, предоставяни в други държави), във връзка с изпълнението на поне един обект, засягащ извършване на строителни дейности по изграждане и/или рекултивация и/или закриване на сметища и/или депа за отпадъци.

— За целите на настоящата обществена поръчка, Възложителят не поставя изисквания за обем.

— Под „изпълнени дейности“ се разбират такива, които са приключили в горепосочения три годишен период, считано от датата на подаване на офертата.

Забележки:

— При подаване на офертата, съответствието с изискването участникът декларира в ЕЕДОП, като посочва в част IV „Критерии за подбор“, Раздел В, информация за изпълнените услуги.

— В случаите по чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП, обстоятелството се доказва с представяне на документи, съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП — Списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършените услуги.

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.1)Информация относно определена професия
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Преди подписване на договора, участникът избран за изпълнител по Обособена позиция 2 представя гаранция за изпълнение в размер на 5 % от стойността на договора (без ДДС). Гаранцията се предоставят в една от следните форми: парична сума, банкова гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 12/09/2017
Местно време: 17:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 13/09/2017
Местно време: 11:00
Място:

Гр. Раднево, ул. „Митьо Станев“ № 1, сградата на общинска администрация, ет. 3, зала 315.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:

Документите, свързани с участието в процедурата се представят в запечатана, непрозрачна опаковка. Опаковката по предходното изречение трябва да съдържа:

1. Опис на представените документи, съдържащи се в опаковката, подписан от участника (в оригинал) или от изрично упълномощен негов представител — Образец № 1

2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за участника — Образец № 2;

3. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо;

4. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, се представя копие от документ (учредителния акт, споразумение и/или друг приложим документ), от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка: определяне на партньор, който да представлява обединението за целите на обществената поръчка; уговаряне на солидарна отговорност, когато такава не е предвидена съгласно приложимото законодателство; правата и задълженията на участниците в обединението; разпределението на отговорността между членовете на обединението; дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението;

5. Техническо предложение — Образец № 3 или Образец № 4, в зависимост от обособената позиция за която се подава оферта

6. Документ за упълномощаване (когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника — оригинал или нотариално заверено копие)

7. Отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри по обособена позиция….“, в който се поставя Ценово предложение — Образец № 5 или Образец № 6, в зависимост от обособената позиция за която се подава оферта.

Когато участник подава оферта за повече от 1 обособена позиция, в опаковката се представят документи по т. 1 — 7 за всяка от обособените позиции, за които се подава офертата.

От участие в процедурата се отстранява:

1. участник по отношение, на когото са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, участник, за който важат забраните по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС,освен ако не са приложими изключенията по чл. 4 от същия закон и участници, които са свързани лица.

2. участник, който не отговаря на поставените критерий за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществената поръчка или в документацията.

3. участник, който е представил оферта която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката;

4. участник, който е представил оферта която не отговаря на правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудово право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово, право които са изброени в приложение № 10 от ЗОП.

5. участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72 ЗОП или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3-5 от ЗОП.

6. участници, които са свързани лица, освен ако не участват по различни обособени позиции.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 ЗОП.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
02/08/2017