Suministros - 306650-2018

14/07/2018    S134    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Polonia-Jastrzębie-Zdrój: Aire comprimido

2018/S 134-306650

Anuncio de licitación – sectores especiales

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/25/UE

Apartado I: Entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, Zakład Wsparcia Produkcji
Towarowa 1
Jastrzębie-Zdrój
44-330
Polonia
Teléfono: +48 327564946
Correo electrónico: przetargi@zwp.jsw.pl
Fax: +48 327564943
Código NUTS: PL227

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.jsw.pl

Dirección del perfil de comprador: http://www.jsw.pl/dla-kontrahentow/przetargi

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: http://www.jsw.pl/dla-kontrahentow/przetargi
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.6)Principal actividad
Prospección y extracción de carbón y otros combustibles sólidos

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa sprężonego powietrza dla JSW S.A. KWK Budryk

Número de referencia: 48/P/18
II.1.2)Código CPV principal
24113200
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Dostawa sprężonego powietrza dla JSW S.A. KWK Budryk oznaczona we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) kodem: 24113200.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Dostawa sprężonego powietrza dla JSW S.A. KWK Budryk do Głównej stacji sprężarek na terenie szybu VI

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
24113200
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL22C
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

KWK Budryk, Główna stacja sprężarek na terenie szybu VI

II.2.4)Descripción del contrato:

Dostawa sprężonego powietrza dla JSW S.A. KWK Budryk do Głównej stacji sprężarek na terenie szybu VI.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 48
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
Las ofertas deben presentarse en forma de catálogos electrónicos o incluir un catálogo electrónico
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Dostawa sprężonego powietrza dla JSW S.A. KWK Budryk do Głównej stacji sprężarek na terenie zakładu głównego

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
24113200
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL22C
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

KWK Budryk, Główna stacja sprężarek na terenie zakładu głównego

II.2.4)Descripción del contrato:

Dostawa sprężonego powietrza dla JSW S.A. KWK Budryk do Głównej stacji sprężarek na terenie zakładu głównego.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 48
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
Las ofertas deben presentarse en forma de catálogos electrónicos o incluir un catálogo electrónico
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Spełnienie warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji finansowej potwierdzać będzie posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej wykonawcy w wysokości co najmniej

Zadanie 1 – 170 000,00 PLN,

Zadanie 2 – 225 000,00 PLN

nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

1. Spełnienie warunku udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej potwierdzać będzie wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie dostawy lub dostaw sprężonego powietrza o wydajności co najmniej 20 000 m3/h realizowanej w okresie co najmniej 12 miesięcy.

2. Spełnienie warunku udziału w postępowaniu (odrębnie dla każdego zadania) dotyczącego zdolności zawodowej potwierdzać będzie dysponowanie co najmniej:

2.1. 1 osobą na stanowisku osoby dozoru ruchu odpowiedzialną za cały zakres prac, posiadającą stwierdzenie kwalifikacji, jako osoba dozoru ruchu w podziemnych zakładach górniczych w specjalności mechanicznej - maszyn i urządzeń na powierzchni,

2.2. 1 osobą na stanowisku osoby dozoru ruchu odpowiedzialną za cały zakres prac posiadającą stosowne stwierdzenie kwalifikacji, jako osoba dozoru ruchu w podziemnych zakładach górniczych w specjalności elektrycznej - maszyn i urządzeń na powierzchni,

2.3. 1 osobą o kwalifikacjach do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym dla urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 KV, aparatury kontrolno-pomiarowej oraz urządzeń i instalacji automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń (zgodnie z wymogami przepisów kwalifikacje grupy G1 - określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.4.2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci,

2.4. 1 osobą o kwalifikacjach do wykonywania pracy na stanowisku osoby dozoru w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym dla urządzeń instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV, aparatury kontrolno-pomiarowej oraz urządzeń i instalacji automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń (zgodnie z wymogami przepisów kwalifikacje grupy G1- określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.

2.5. 1 osobą o kwalifikacjach do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym dla urządzeń energetycznych w tym sprężarek o mocy powyżej 20 kW oraz instalacji sprężonego powietrza, aparatury kontrolno-pomiarowej i urządzeń automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji ww. (zgodnie z wymogami przepisów kwalifikacje grupy G2 - określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.4.2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci).

2.6. 1 osobą o kwalifikacjach do wykonywania pracy na stanowisku osoby dozoru w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno - pomiarowym dla urządzeń energetycznych w tym sprężarek o mocy powyżej 20 kW oraz instalacji sprężonego powietrza, aparatury kontrolno-pomiarowej i urządzeń automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji ww. (zgodnie z wymogami przepisów kwalifikacje grupy G2- określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.4.2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.

III.1.4)Normas y criterios objetivos de participación
Lista y breve descripción de las normas y criterios:

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy:

1.1. nie podlegają wykluczeniu,

1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące sytuacji finansowej oraz zdolności technicznej.

2. Wykluczeniu z niniejszego postępowania podlega wykonawca, który spełnia przesłanki określone w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 Pzp, za wyjątkiem wykonawcy, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d Pzp, oraz w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 Pzp, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d Pzp (art. 133 ust. 4 Pzp), jeżeli nie upłynęły terminy określone w art. 24 ust. 7 Pzp.

III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.1.6)Depósitos y garantías exigidos:

1. Wykonawca wnosi wadium w rozumieniu art. 45 Pzp w wysokości:

Zadanie 1 – 55 000,00 PLN,

Zadanie 2 – 75 000,00 PLN.

2. W przypadku, gdy wykonawca składa ofertę obejmującą więcej niż jedną część zamówienia (zadania), wysokość wadium stanowi sumę wadiów wymaganych dla każdej części zamówienia.

III.1.7)Principales condiciones de financiación y de pago y/o referencia a las disposiciones que las regulan:

Zapłata ceny za dostawę sprężonego powietrza następować będzie z dołu w odniesieniu do miesięcznych okresów rozliczeniowych na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT w terminie do 120 dni od jej dostarczenia do Centrum Usług Wspólnych – jednostki organizacyjnej Zamawiającego.

III.1.8)Forma jurídica que deberá adoptar la agrupación de operadores económicos adjudicataria del contrato:
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

1. Termin realizacji zamówienia:

1.1. 48 miesięcy (1461 dni) od daty pozytywnego odbioru technicznego urządzeń, jednak nie wcześniej niż od dnia 26.11.2018 r.

1.2. Odbiór techniczny urządzeń nastąpi do 7 tygodni od daty zawarcia umowy.

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
Se realizará una subasta electrónica
Información complementaria acerca de la subasta electrónica:

1. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający, po dokonaniu oceny ofert, przeprowadzi jednoetapową, zniżkową aukcję elektroniczną, jeżeli złożono co najmniej 2 oferty niepodlegające odrzuceniu.

2. Przedmiotem aukcji elektronicznej w zadaniu 1 i 2 będzie cena netto za 1000 m3/h wydajności dyspozycyjnej dostarczonego powietrza (waga – 100 %, maksymalna ilość punktów – 100).

IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 21/08/2018
Hora local: 08:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
La oferta debe ser válida hasta: 19/10/2018
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 21/08/2018
Hora local: 09:00
Lugar:

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie Zdrój, pok. 123

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Krajowa Izba Odowławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587840
Fax: +48 224587700

Dirección de internet: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI Pzp.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Dirección de internet: www.uzp.gov.pl

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
11/07/2018