Suministros - 306660-2018

14/07/2018    S134    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Bulgaria-Sofía: Hilos y cables aislados

2018/S 134-306660

Anuncio de adjudicación de contrato – sectores especiales

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/25/UE

Apartado I: Entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
„ChEZ Razpredelenie Balgariya“ AD
130277958
bul. „Tsarigradsko shose“ No. 159, Bench Mark Biznes Tsentar
Sofiya
1784
Bulgaria
Persona de contacto: Yuliya Dobreva
Teléfono: +359 28958923
Correo electrónico: yuliya.dobreva@cez.bg
Fax: +359 28272171
Código NUTS: BG411

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.cez-rp.bg

Dirección del perfil de comprador: https://platform.negometrix.com/PublicBuyerProfile/PublishedTenderInformation.aspx?tenderId=68640&companyId=20808

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.6)Principal actividad
Electricidad

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Доставка на кабели 0,6/1 кV, с PVC изолация и обвивка, с Al жила

Número de referencia: PPD17-104
II.1.2)Código CPV principal
31300000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Управителният съвет на „ЧЕЗ Разпределение България” АД, като секторен възложител на обществени поръчки по смисъла на чл. 5, ал. 4, т. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), извършващ секторна дейност по чл. 123, т. 2, във връзка с чл. 125, ал. 1, т. 1 от ЗОП и § 2, т. 60 от ДР на ЗОП, въз основа на специални или изключителни права по смисъла на § 2,т. 47 от ЗОП, открива и провежда „открита“ по вид процедура за сключване на рамково споразумение с предмет: „Доставка на кабели 0,6/1 кV, с PVC изолация и обвивка, с Al жила“, реф. № PPD 17-104. Предметът на поръчката е разделен на 3 (три) обособени позиции — по позиции и ориентировъчни количества, както следва:

Обособ. позиция 1 – Доставка на кабели САВТ-с/-ж-0,6/1kV, c PVC изолация и обвивка, с Al жила 3x185 см/95 см;

Обособ. позиция 2 — Доставка на кабели NAYY-J 0,6/1 kV, с PVC изолация и обвивка, с Al жила 1x4x185SM/95SM;

Обособ. позиция 3 — Доставка на кабели CABT – c/ж- 0,6/1 кV, с PVC изолация и обвивка, с Al жила от 16 mm2 до 150 mm2 и 240mm2.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido) (¿Acepta su publicación? sí)
Valor IVA excluido: 8 669 839.00 BGN
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Доставка на кабели САВТ-с/-ж-0,6/1kV, c PVC изолация и обвивка, с Al жила 3x185 см/95 см

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
31300000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG41
Código NUTS: BG31
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Складовете на възложителя — на територията на Република България, в градовете: гр. София, гр. Враца, гр. Левски и гр. Дупница или на конкретни адреси на възложителя.

II.2.4)Descripción del contrato:

Кабел САВТ-с/-ж, 3x185 см/95 см — ориент. количество 210 000 м.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Доставка на кабели NAYY-J 0,6/1 kV, с PVC изолация и обвивка, с Al жила 1x4x185SM/95SM

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
31300000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG411
Código NUTS: BG31
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Складовете на възложителя — на територията на Република България, в градовете: гр. София, гр. Враца, гр. Левски и гр. Дупница или на конкретни адреси на възложителя.

II.2.4)Descripción del contrato:

Кабел NAYY-J 1x4x185SM/95SM — ориент. количество 190 000 м.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Доставка на кабели CABT – c/ж- 0,6/1 кV, с PVC изолация и обвивка, с Al жила от 16 mm2 до 150 mm2 и 240 mm2

Lote nº: 3
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
31300000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG411
Código NUTS: BG31
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Складовете на възложителя — на територията на Република България, в градовете: гр. София, гр. Враца, гр. Левски и гр. Дупница или на конкретни адреси на възложителя.

II.2.4)Descripción del contrato:

В обхвата на обособената позиция се включва доставката на следните видове кабели:

— Кабел CABT c/ж 4х16 кп — ориент. количество — 26 000 м,

— Кабел CABT c/ж 4х25 кп — ориент. количество — 30 000 м,

— Кабел CABT c/ж 4х35 кп — ориент. количество —30 000 м,

— Кабел CABT c/ж 4х50 кп — ориент. количество — 40 000 м,

— Кабел CABT c/ж 4х70 кп — ориент. количество — 40 000 м,

— Кабел CABT c/ж 3х95 см/50 кп — ориент. количество — 52 000 м,

— Кабел CABT c/ж 3х120 см/70 кп — ориент. количество — 38 000 м,

— Кабел CABT c/ж 3х150 см/70 кп — ориент. количество — 12 000 м,

— Кабел CABT c/ж 3х240 см/120 см — ориент. количество — 5000 м.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
El anuncio se refiere al establecimiento de un acuerdo marco
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2017/S 225-469320
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio periódico indicativo

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 18-243
Lote nº: 1
Denominación:

Доставка на Кабели САВТ-с/-ж-0,6/1kV, c PVC изолация и обвивка, с Al жила 3x185 см/95 см

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
04/07/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 6
Número de ofertas recibidas de PYME: 6
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 1
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
„Тилком“ ООД
121871118
район „Искър“, ул. „Поручик Неделчо Бончев“ № 1
София
1528
Bulgaria
Teléfono: +359 29799750
Correo electrónico: office@tilcom-bg.com
Fax: +359 29799771
Código NUTS: BG411

Dirección de internet: http://www.tilcom-bg.com/?cid=4

El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido) (¿Acepta su publicación? sí)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 2 699 970.00 BGN
Valor total del contrato/lote: 3 351 390.00 BGN
V.2.5)Información sobre la subcontratación
V.2.6)Precio pagado por las compras de ocasión

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 18-246
Lote nº: 2
Denominación:

Доставка на Кабели NAYY-J 0,6/1 kV, с PVC изолация и обвивка, с Al жила 1x4x185SM/95SM

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
04/07/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 6
Número de ofertas recibidas de PYME: 6
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 1
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
„Тилком“ ООД
121871118
район „Искър“, ул. „Поручик Неделчо Бончев“ № 1
София
1528
Bulgaria
Teléfono: +359 29799750
Correo electrónico: office@tilcom-bg.com
Fax: +359 29799771
Código NUTS: BG411

Dirección de internet: http://www.tilcom-bg.com/?cid=2

El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido) (¿Acepta su publicación? sí)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 2 442 830.00 BGN
Valor total del contrato/lote: 3 293 840.00 BGN
V.2.5)Información sobre la subcontratación
V.2.6)Precio pagado por las compras de ocasión

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 18-247
Lote nº: 3
Denominación:

Доставка на кабели CABT – c/ж- 0,6/1 кV, с PVC изолация и обвивка, с Al жила от 16 mm2 до 150 mm2 и 240 mm2

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
04/07/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 5
Número de ofertas recibidas de PYME: 5
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 1
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
„Тилком“ ООД
121871118
район „Искър“, ул. „Поручик Неделчо Бончев“ № 1
София
1528
Bulgaria
Teléfono: +359 29799750
Correo electrónico: office@tilcom-bg.com
Fax: +359 29799771
Código NUTS: BG411

Dirección de internet: http://www.tilcom-bg.com/

El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido) (¿Acepta su publicación? sí)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 1 652 296.00 BGN
Valor total del contrato/lote: 2 024 609.00 BGN
V.2.5)Información sobre la subcontratación
V.2.6)Precio pagado por las compras de ocasión

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Bulgaria
Teléfono: +359 29884070
Correo electrónico: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Dirección de internet: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
12/07/2018