Usługi - 306692-2020

01/07/2020    S125

Polska-Orneta: Usługi doradcze w zakresie oprogramowania

2020/S 125-306692

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „PWiK” Spółka z o.o. w Ornecie
Krajowy numer identyfikacyjny: NIP: 5820003425 REGON: 170399929
Adres pocztowy: ul. Mickiewicza 10
Miejscowość: Orneta
Kod NUTS: PL62 Warmińsko-mazurskie
Kod pocztowy: 11-130
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Anna Bogdanowicz
E-mail: zamowieniaab@wp.pl
Tel.: +48 552421462
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.pwik.orneta.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/transakcje/321596
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: gospodarka wodno-ściekowa

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Opracowanie i wdrożenie e-usług w „PWiK” Sp. z o.o. w Ornecie wraz z dostawą zestawów telemetrycznych i sprzętu komputerowego w ramach realizowanego projektu

Numer referencyjny: 1/03/2020
II.1.2)Główny kod CPV
72266000 Usługi doradcze w zakresie oprogramowania
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1) Przedmiotem niniejszego zamówienia jest opracowanie i wdrożenie e-usług w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji „PWiK” Sp. z o.o. w Ornecie wraz z dostawą zestawów telemetrycznych i sprzętu komputerowego w ramach realizowanego projektu pn. „Rozwój e-usług w zakresie obsługi kontrahentów na terenie miasta i gminy Orneta.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 2 131 966.00 EUR
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Orneta

II.2.4)Opis zamówienia:

2) Przedmiot zamówienia obejmuje m. in.::

a) przeprowadzenia analizy przedwdrożeniowej;

b) opracowania i wdrożenia systemu eBOK, co w szczególności obejmuje:

— konsultacje oraz szkolenia dla administratorów,

— dostarczenie niezbędnego oprogramowania wraz z dokumentacją,

— wdrożenie systemu nadzoru telemetrii wraz z dostawą i montażem wodomierzy oraz modułów telemetrycznych do wodomierzy w miejscach wskazanych przez Zamawiającego,

— zaimplementowanie Systemu eBOK zgodnie z niniejszym opisem przedmiotu zamówienia,

— przeprowadzenie testów,

c) wdrożenie e-usług,

d) zapewnienia świadczenia usługi asysty technicznej w ramach udzielonej gwarancji jakości wykonania zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Kryterium oceny dodatkowych funkcjonalności systemu / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Aspekty społeczne – zatrudnienie / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Przedmiot zamówienia objęty jest dofinansowaniem z Regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2014–2020, oś 3-cyfrowy region, działanie 3.1 – Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e – usług publicznych. Projekt pn. „Rozwój e-usług w zakresie obsługi kontrahentów na terenie miasta i gminy Orneta” nr RPWM.03.01.0

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający nie przewiduje wypłaty zaliczek i przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

Zamawiający przewiduje udzielenie 50 % zamówień uzupełniających w zakresie nowych urządzeń pomiarowych.

Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie do upływu terminu składania ofert wadium w wysokości: 50 000,00 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych)

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 048-113844
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

Opracowanie i wdrożenie e-usług w „PWiK” Sp. z o.o. w Ornecie wraz z dostawą zestawów telemetrycznych i sprzętu komputerowego w ramach realizowanego projektu

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
10/06/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Wodmiar Sp. z o.o. Sp. K
Krajowy numer identyfikacyjny: 5833300007
Adres pocztowy: ul. Lubelska 39
Miejscowość: Olsztyn
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
Kod pocztowy: 10-408
Państwo: Polska
E-mail: biuro@wodmiar.pl
Tel.: +48 895332253
Adres internetowy: http://www.wodmiar.pl/
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 2 131 966.00 EUR
Najtańsza oferta: 2 300 444.00 EUR / Najdroższa oferta: 2 656 067.50 EUR brana pod uwagę
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa
Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:

Podwykonawcy zostanie zlecone: zaprojektowanie i wdrożenie e - usług, elektronicznego biura obsługi klienta (EBOK) systemu nadzoru i telemetrii, dostawy sprzętu komputerowego

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:

JEDZ i

1) informacji z KRK w zakresie określ. w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert,

2) zaświadczenia naczelnika US,

3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS,

4) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

5) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 poz.1170),

6) wykazu usług/dostaw wykonanych przez Wykonawcę z załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie,

7) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy,

8) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,

9) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp,

10) jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa

a) pkt 1 – składa informację z odpowiedniego rejestru albo w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp;

b) pkt 2–5 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

— nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

Nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

Szczegółowe informacje dotyczące dokumentów i ich terminów zawiera SIWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 00-582
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1) Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp.

3) Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4) Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5) Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6) Odwołanie wnosi się w terminie określonym w art. 182 Pzp. Odwołanie regulują art. 180–198 Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 00-582
Państwo: Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/06/2020