Usługi - 306696-2020

01/07/2020    S125

Polska-Warszawa: Usługi bazy danych

2020/S 125-306696

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Uniwersytet Warszawski, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego
Adres pocztowy: ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, ul. Tyniecka 15/17
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-927, 02-630
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marzanna Zieleniewska
E-mail: zp@icm.edu.pl
Tel.: +48 228749412
Faks: +48 228749401

Adresy internetowe:

Główny adres: www.icm.edu.pl

Adres profilu nabywcy: http://dzp.uw.edu.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Uniwersytet Warszawski, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego
Adres pocztowy: ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, ul. Tyniecka 15/17
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-927, 02-630
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marzanna Zieleniewska
E-mail: zp@icm.edu.pl
Tel.: +48 228749412
Faks: +48 228749401

Adresy internetowe:

Główny adres: www.icm.edu.pl

Adres profilu nabywcy: http://dzp.uw.edu.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup krajowego dostępu akademickiego w latach 2020–2022 do kolekcji baz danych Web of Science oraz InCites

Numer referencyjny: ICM-361-22/2019/WR
II.1.2)Główny kod CPV
72320000 Usługi bazy danych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Zakup krajowego dostępu akademickiego w latach 2020–2022 do kolekcji baz danych Web of Science oraz InCites.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 19 798 451.00 USD
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostęp na zasadzie krajowej licencji akademickiej do kolekcji baz Web of Science (WoS) oraz InCites produkowanych przez firmę Clarivate Analytics. WoS obejmuje bibliograficzno-bibliometryczne bazy danych: Arts & Humanities Citation Index, Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index, Conference Proceedings Citation Index, Book Citation Index, Emerging Sources Citation Index (ESCI), Biosis Citation Index, Data Citation Index, Derwent Innovation Index, Derwent Chemical Reactions, Zoological Records, Current Chemical Reactions, Index Chemicus oraz Current Contents Connect. InCites obejmuje bazę bibliometryczną Journal and Highly Cited Data oraz moduły analityczne InCites Benchmarking & Analytics oraz Incites My Organization rozszerzające funkcjonalność baz WoS. Zgodnie z decyzją MNiSW bazy danych WoS od 2010 roku oraz InCites od 2019 roku są udostępniane w Polsce na zasadzie krajowej licencji akademickiej obejmującej wszystkie instytucje akademickie w kraju (w tym szkoły wyższe i jednostki naukowe). Licencja jest finansowana w 100 % ze środków MNiSW i jej zakup jest realizowany przez ICM UW w ramach programu Wirtualna Biblioteka Nauki. Instytucje korzystające z licencji nie ponoszą żadnych kosztów.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w przypadkach wymienionych poniżej
  • Roboty budowlane/dostawy/usługi mogą być zrealizowane tylko przez określonego wykonawcę z następującego powodu:
    • brak konkurencji ze względów technicznych
Wyjaśnienie:

Zakup usługi z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze oraz z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych możliwy jest u producenta i jedynego dostawcy baz Web of Science i InCites – firmy Clarivate Analytics. Ponadto nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia.

Prawnym uzasadnieniem zastosowania trybu na zamówienie z wolnej ręki jest wystąpienie przesłanek zawartych w art. 67 ust. 1 pkt 1 a) i b) ustawy Pzp. Zamówienie może być zrealizowane wyłącznie przez producenta jako podmiot posiadający prawo wyłączności w zakresie produkcji i dystrybucji swoich baz danych, na co producent przedłożył stosowne oświadczenie. Bazy Web of Science i InCites są udostępniane tylko z serwera należącego do producenta, w związku z tym wydawca jest faktycznie, z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze oraz z przyczyn związanych z ochroną praw autorskich, jedynym źródłem tych zasobów.

Bazy Web of Science i InCites stanowią unikalny zbiór danych o publikacjach naukowych w tym informacji służących do ewaluacji naukowej zgodnie z polityką MNiSW, co powoduje, że nie mogą być zastąpione zasobami innego producenta. Rozwiązaniem alternatywnym do wnioskowanego zamówienia jest zakup dostępu na zasadzie indywidualnych prenumerat, ale koszt takiego zakupu przekraczałby wielokrotnie koszt zakupu licencji krajowej, dlatego rozwiązanie takie nie jest rozsądne. Zakup baz jest finansowany przez MNiSW od 2010 r. w ramach programu Wirtualna Biblioteka Nauki. Zakres przedmiotu zamówienia wynika z dotychczasowych decyzji MNiSW oraz zapotrzebowania instytucji i nie był przez ICM w jakikolwiek sposób zawężany.

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: ICM-361-22/2019/WR
Nazwa:

Zakup krajowego dostępu akademickiego w latach 2020–2022 do kolekcji baz danych Web of Science oraz InCites

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
17/06/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Clarivate Analytics (UK) Ltd
Adres pocztowy: Friars House, 160 Black Friars Road
Miejscowość: London SE1 8EZ
Kod NUTS: UK UNITED KINGDOM
Państwo: Zjednoczone Królestwo
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 19 798 451.00 USD
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 19 798 451.00 USD
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych podmiotów zamawiających:

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, Przeskok 2, 00-032, Warszawa

Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie, Pawia 55, 01-030, Warszawa

Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Stokłosy 3, 02-787, Warszawa

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, al. Mickiewicza 30, 30-059, Kraków

Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, Daszyńskiego 17, 06-100, Pułtusk

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, Rewolucji 1905 r. 64, 90-222, Łódź

Akademia Ignatianum w Krakowie, Kopernika 26, 31-501, Kraków

Akademia im. Jakuba z Paradyża, ul. Teatralna 25, 66-400, Gorzów Wielkopolski

Akademia Leona Koźmińskiego, Jagiellońska 59, 03-301, Warszawa

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte, inż. J. Śmidowicza 69, 81-103, Gdynia

Akademia Morska w Szczecinie, Wały Chrobrego 1/2, 70-500, Szczecin

Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, Gdańska 32, 90-716, Łódź

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, pl. Jana Pawła II nr 2, 50-043, Wrocław

Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, ul. Zacisze 3, 40-025, Katowice

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Szczęśliwicka 40, 02-353, Warszawa

Akademia Polonijna w Częstochowie, Pułaskiego 4/6, 42-200, Częstochowa

Akademia Pomorska w Słupsku, Arciszewskiego 22A, 76-200, Słupsk

Akademia Sztuki Wojennej, gen. Chruściela 103, 00-910, Warszawa

Akademia Sztuki w Szczecinie, pl. Orła Białego 2, 70-562, Szczecin

Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, pl. Polski 3/4, 50-156, Wrocław

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, pl. Matejki 13, 31-157, Kraków

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach, Raciborska 37, 40-074, Katowice

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Krakowskie Przedmieście 5, 00-068, Warszawa

Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie, Straszewskiego 21–22, 31-109, Kraków

Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, ul. Miodowa 22/24, 00-246, Warszawa

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Willowa 2, 43-309, Bielsko-Biała

Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki, Czajkowskiego 109, 51-147, Wrocław

Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej, Cieplaka 1c, 41-300, Dąbrowa Górnicza

Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, Al. Jana Pawła II 78, 31-571, Kraków

Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, Królowej Jadwigi 27/39, 61-871, Poznań

Akademia Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach, Mikołowska 72 A, 40-065, Katowice

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku, Kazimierza Górskiego 1, 80-336, Gdańsk

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Marymoncka 34, 00-968, Warszawa

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Ignacego Jana Paderewskiego 35, 51-612, Wrocław

Ateneum – Szkoła Wyższa w Gdańsku, ul. 3 Maja 25A, 80-802, Gdańsk

Biblioteka Gdańska Polskiej Akademii Nauk, Wałowa 15, 80-858, Gdańsk

Biblioteka Narodowa, al. Niepodległości 213, 02-086, Warszawa

Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy – Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego, Koszykowa 26/38, 00-950, Warszawa

Bielska Wyższa Szkoła im. Józefa Tyszkiewicza, Nadbrzeżna 12, 43-300, Bielsko-Biała

Bydgoska Szkoła Wyższa, ul. Unii Lubelskiej 4C, 85-059, Bydgoszcz

CASE – Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, al. Jana Pawła II 61/212, 01-031, Warszawa

Centralna Biblioteka Rolnicza, Krakowskie Przedmieście 66, 00-950, Warszawa

Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, Ostrobramska 109, 04-041, Warszawa

Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji, Al. Ujazdowskie 7, 00-583, Warszawa

Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej, Konwaliowa 7, 03-194, Warszawa

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Czerniakowska 16, 00-701, Warszawa

Centrum Analiz Ekonomicznych CenEA, Cyfrowa 2, 71-441, Szczecin

Centrum Astronomiczne Mikołaja Kopernika PAN, Bartycka 18, 00-716, Warszawa

Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia, Innowacyjna 9/11, 95-050, Konstantynów Łódzki

Centrum Badań Kosmicznych PAN, Bartycka 18a, 00-716, Warszawa

Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN, Sienkiewicza 112, 90-363, Łódź

Centrum Fizyki Teoretycznej PAN, Al. Lotnikow 32/46, 02-668, Warszawa

Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN, M. Curie-Skłodowskiej 34, 41-819, Zabrze

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Marymoncka 99/103, 01-813, Warszawa

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego – Państwowy Instytut

Badawczy, Nadwiślańska 213, 05-240, Józefów

Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach, Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-101, Gliwice

Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie, Garncarska 11, 31-115, Kraków

Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, Roentgena 5, 02-781, Warszawa

Centrum Stosunków Międzynarodowych, Emilii Plater 25, 00-688, Warszawa

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie, Broniewskiego 46, 01-771, Warszawa

Collegium Bobolanum Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie, Rakowiecka 61, 02-532, Warszawa

Collegium Civitas, PKiN, pl. Defilad 1, 00-901, Warszawa

Collegium Da Vinci, gen. T. Kutrzeby 10, 61-719, Poznań

Collegium Humanum – Szkoła Główna Menedżerska, Moniuszki 1A, 00-014, Warszawa

Collegium Masoviense – Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu, ul. G. Narutowicza 35, 96-300, Żyrardów

Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa z siedzibą w Siedlcach, ul. Sokołowska 161, 08-110, Siedlce

Collegium Verum, M. Grzegorzewskiej 10, 02-788, Warszawa

Dolnośląska Szkoła Wyższa, Wagonowa 9, 53-609, Wrocław

Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna, ul. Lotnicza 2, 82-300, Elbląg

Europejska Uczelnia Informatyczno-Ekonomiczna w Warszawie, Modlińska 51, 03-199, Warszawa

Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna w Radomiu, ul. Wodna 13/21, 26-600, Radom

Europejskie Centrum Solidarności, pl. Solidarności 1, 80-863, Gdańsk

Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii PAN, Tylna 3, 90-364, Łódź

Ewangelikalna Wyższa Szkoła Teologiczna we Wrocławiu, ul. św. Jadwigi 12, 50-266, Wrocław

Fundacja Adeptów i Miłośników Ekonomii, Mazowiecka 11/14, 00-052, Warszawa

Fundacja Badań, Rozwoju i Innowacji, Legnicka 65, 54-206, Wrocław

Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi, Wolności 345 A, 41-800, Zabrze

Gdańska Szkoła Wyższa, Biskupia 24B, 80-875, Gdańsk

Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna, Kopernika 16, 80-206, Gdańsk

Gdański Uniwersytet Medyczny, Dębinki 1, 80-952, Gdańsk

Główna Biblioteka Lekarska, Chocimska 22, 00-791, Warszawa

Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, Limanowskiego 23, 02-943, Warszawa

Główny Instytut Górnictwa w Katowicach, pl. Gwarków 1, 40-166, Katowice

Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium, Okulickiego 3A, 62-200, Gniezno

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. W. Korfantego w Katowicach, ul. Harcerzy Września 3, 40-659, Katowice

Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli, ul. Racławicka 23, 41-506, Chorzów

Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN, Doświadczalna 4, 20-290, Lublin

Instytut Allerhanda, pl. Sikorskiego 2/7, 31-115, Kraków

Instytut Archeologii i Etnologii PAN, al. Solidarności 105, 00-140, Warszawa

Instytut Badań Edukacyjnych, Górczewska 8, 01-180, Warszawa

Instytut Badań Literackich PAN, Nowy Świat 72, 00-330, Warszawa

Instytut Badań Strukturalnych, ul. Wiśniowa 40B/8, 02-520, Warszawa

Instytut Badań Systemowych PAN, Newelska 6, 01-447, Warszawa

Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Instytutowa 1, 03-302, Warszawa

Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary, ul. Braci Leśnej, 05-090, Raszyn

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN, Pawińskiego 5a, 02-106, Warszawa

Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN, Ksiecia Trojdena 4, 02-109, Warszawa

Instytut BioInfoBank, św. Marcina 80/82, 61-809, Poznań

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, Pasteura 3, 02-093, Warszawa

Instytut Biologii Medycznej PAN, Lodowa 106, 93-232, Łódź

Instytut Biologii Ssaków PAN, Stoczek 1, 17-230, Białowieża

Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego, Jubilerska 4, 04-190, Warszawa

Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Lubicz 46, 31-512, Kraków

Instytut Budownictwa Wodnego PAN, Kościerska 7, 80-953, Gdańsk

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki, Rzgowska 281/289, 93-338, Łódź

Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, Zamkowa 1, 41-803, Zabrze

Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Noskowskiego 12/14, 61-704, Poznań

Instytut Chemii Fizycznej PAN, Kasprzaka 44/52, 01-224, Warszawa

Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, Dorodna 16, 03-195, Warszawa

Instytut Chemii Organicznej PAN, Kasprzaka 44/52, 01-224, Warszawa

Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego, Rydygiera 8, 01-793, Warszawa

Instytut Dendrologii PAN, Parkowa 5, 62-035, Kórnik

Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, Kossutha 6, 40-844, Katowice

Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy, Świętokrzyska 20, 00-002, Warszawa

Instytut Energetyki, Mory 8, 01-330, Warszawa

Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja PAN, Smętna 12, 31-343, Kraków

Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Nowy Świat 72, 00-330, Warszawa

Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Mochnackiego 10, 02-042, Warszawa

Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego PAN, Instytucka 3, 05-110, Jabłonna

Instytut Fizjologii Roślin im. F. Górskiego PAN, ul. Niezapominajek 21, 30-239, Kraków

Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego PAN, Radzikowskiego 152, 31-342, Kraków

Instytut Fizyki Molekularnej PAN, ul. Smoluchowskiego 17, 60-179, Poznań

Instytut Fizyki PAN, al. Lotnikow 32/46, 02-668, Warszawa

Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy, Hery 23, 01-497, Warszawa

Instytut Genetyki Człowieka PAN, Strzeszyńska 32, 60-479, Poznań

Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN, ul. Postępu 1, 05-552, Jastrzębiec

Instytut Genetyki Roślin PAN, ul. Strzeszyńska 34, 60-479, Poznań

Instytut Geodezji i Kartografii, Jacka Kaczmarskiego 27, 02-679, Warszawa

Instytut Geofizyki PAN, Ks. Janusza 64, 01-452, Warszawa

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. St. Leszczyckiego PAN, Twarda 51/55, 00-818, Warszawa

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, ul.Wybickiego 7, 31-261, Kraków

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, Płocka 26, 01-138, Warszawa

Instytut Hematologii i Transfuzjologii, I. Gandhi 14, 02-776, Warszawa

Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN, Rynek Starego Miasta 29/31, 00-272, Warszawa

Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów PAN, Nowy Świat 72, 00-330, Warszawa

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Radzików, 05-870, Błonie

Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN, Rudolfa Weigla 12, 53-114, Wrocław

Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN, Bałtycka 5, 44-100, Gliwice

Instytut Inżynierii Chemicznej PAN, Bałtycka 5, 44-100, Gliwice

Instytut Języka Polskiego PAN, Mickiewicza 31, 31-120, Kraków

Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Alpejska 42, 04-628, Warszawa

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN, Niezapominajek 8, 30-239, Kraków

Instytut Kolejnictwa, ul. J. Chłopickiego 50, 04-275, Warszawa

Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN, Nowy Świat 72, 00-330, Warszawa

Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy, Szachowa 1, 04-89, Warszawa

Instytut Maszyn Przepływowych im. R. Szewalskiego PAN, gen. J. Fiszera 14, 80-231, Gdańsk

Instytut Matematyczny PAN, Śniadeckich 8, 00-956, Warszawa

Instytut Matki i Dziecka, Kasprzaka 17A, 01-211, Warszawa

Instytut Mechaniki Górotworu PAN, ul. Reymonta 27, 30-059, Kraków

Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, ul. Racjonalizacji 6/8, 02-673, Warszawa

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN, Pawińskiego 5, 02-106, Warszawa

Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera, św. Teresy od Dzieciątka Jezus 8, 91-348, Łódź

Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki, Jaczewskiego 2, 20-090, Lublin

Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego PAN, W. Reymonta 25, 30-059, Kraków

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy, Podleśna 61, 01-673, Warszawa

Instytut Morski w Gdańsku, Długi Targ 41/42, 80-830, Gdańsk

Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy, Lubicz 25A, 31-503, Kraków

Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Nowy Świat 72, 00-330, Warszawa

Instytut Nauk Geologicznych PAN (Kraków), ul. Senacka 1, 31-002, Kraków

Instytut Nauk Geologicznych PAN (Warszawa), ul. Twarda 51/55, 00-818, Warszawa

Instytut Nauk Geologicznych PAN (Wrocław), ul. Podwale 75, 50-449, Wrocław

Instytut Nauk Prawnych PAN, Nowy Świat 72, 00-330, Warszawa

Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN, Okólna 2, 50-422, Wrocław

Instytut Oceanologii PAN, Powstańców Warszawy 55, 81-712, Sopot

Instytut Ochrony Przyrody PAN, Mickiewicza 33, 31-120, Kraków

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Węgorka 20, 60-318, Poznań

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy, Krucza 5/11d, 00-548, Warszawa

Instytut Ogrodnictwa, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100, Skierniewice

Instytut Paleobiologii PAN, Twarda 51/55, 00-818, Warszawa

Instytut Parazytologii im. Witolda Stefańskiego PAN, Twarda 51/55, 00-818, Warszawa

Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Pawińskiego 5B, 02-106, Warszawa

Instytut Podstaw Informatyki PAN, ul. Jana Kazimierza 5, 01-248, Warszawa

Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN, ul. M. Skłodowskiej-Curie 34, 41-819, Zabrze

Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”, al. Dzieci Polskich 20, 04-730, Warszawa

Instytut Psychiatrii i Neurologii, Sobieskiego 9, 02-957, Warszawa

Instytut Psychologii PAN, ul. Jaracza 1, 00-378, Warszawa

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN, Tuwima 10, 10-747, Olsztyn

Instytut Rozwoju Miast i Regionów, Targowa 45, 03-728, Warszawa

Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Nowy Świat 72, 00-330, Warszawa

Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie, Oczapowskiego 10, 10-719, Olsztyn

Instytut Slawistyki PAN, Bartoszewicza 1B, m. 17, 00-337, Warszawa

Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego, ul. Foksal 17, 00-372, Warszawa

Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy, Trylogii 2/16, 01-982, Warszawa

Instytut Studiów Politycznych PAN, Polna 18/20, 00-625, Warszawa

Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN, Sławkowska 17, 31-016, Kraków

Instytut Sztuki PAN, Długa 26/28, 00-950, Warszawa

Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, Bukowska 19, 60-809, Poznań

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, Księcia Bolesława 6, 01-494, Warszawa

Instytut Techniki Budowlanej, Filtrowa 1, 00-611, Warszawa

Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Pszczyńska 37, 44-101, Gliwice

Instytut Technologiczno-Przyrodniczy, Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090, Raszyn

Instytut Technologii Bezpieczeństwa „Moratex”, M. Skłodowskiej-Curie 3, 90-965, Łódź

Instytut Transportu Samochodowego, Jagiellońska 80, 03-301, Warszawa

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB, Czartoryskich 8, 24-100, Puławy

Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich, Wojska Polskiego 71 B, 60-630, Poznań

Instytut Wysokich Ciśnień PAN, Sokołowska 29/37, 01-142, Warszawa

Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego, Mostowa 27, 61-854, Poznań

Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy, Sarego 2, 31-047, Kraków

Instytut Żywności i Żywienia, Powsińska 61/63, 02-903, Warszawa

Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego, Uniwersytet Warszawski, Pawińskiego 5a, 02-106, Warszawa

Kancelaria PAN, pl. Defilad 1, 00-901, Warszawa

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze, Lwówecka 18, 58-503, Jelenia Góra

Kaszubsko – Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie, Dworcowa 7, 84-200, Wejherowo

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Chopina 27, 20-023, Lublin

Kolegium Europejskie, Nowoursynowska 84, 02-797, Warszawa

Kolegium Filozoficzno-Teologiczne oo. Dominikanów, Stolarska 12, 31-043, Kraków

Kolegium Jagiellońskie – Toruńska Szkoła Wyższa, Prosta 4, 87-100, Toruń

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705, Kraków

Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia, Krowoderska 73, 31-158, Kraków

Książnica Pomorska, pl. Nowy 8/5, 70-205, Szczecin

Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku, pl. Wolności 1, 87-800, Włocławek

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, Toruńska 55–57, 85-023, Bydgoszcz

Lingwistyczna Szkoła Wyższa w Warszawie, Al. Jerozolimskie 148, 02-326, Warszawa

Lotnicza Akademia Wojskowa, Dywizjonu 303 nr 35, 08-530, Dęblin

Łużycka Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Jana Benedykta Solfy w Żarach, Pszenna 2b, 68-200, Żary

Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie, Waryńskiego 13, 33-100, Tarnów

Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku (d. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku), pl. Dąbrowskiego 2, 09-402, Płock

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu, Sołtysowicka 19B, 51-168, Wrocław

Międzynarodowe Centrum Kultury, Rynek Główny 25, 31-008, Kraków

Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie, Księcia Trojdena 4, 02-109, Warszawa

Międzynarodowy Instytut Onkologii Molekularnej, Jakuba Krauthofera 23, 60-203, Poznań

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Hoża 20, 00-529, Warszawa

Morski Instytut Rybacki w Gdyni – Państwowy Instytut Badawczy, Kołłątaja 1, 81-332, Gdynia

Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, pl. Jana III Sobieskiego 2, 41-902, Bytom

Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Wilcza 64, 00-679, Warszawa

Muzeum Ziemi PAN, al. Na Skarpie 20/26, 00-488, Warszawa

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej, Polna 40, 00-635, Warszawa

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, ul. Nowogrodzka 47a, 00-695, Warszawa

Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Andrzeja Sołtana 7, 05-400, Otwock – Świerk

Narodowe Centrum Nauki, Twardowskiego 16, 30-312, Kraków

Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher, ul. Spartańska 1, 02-367, Warszawa

Narodowy Instytut Leków, Chełmska 30/34, 00-725, Warszawa

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny, Chocimska 24, 00-791, Warszawa

Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy (NASK-PIB), Kolska 12, 01-045, Warszawa

Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku, al. Jana Pawła II 91, 15-703, Białystok

Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu, ul. Nowowiejska 69, 50-340, Wrocław

Ogród Botaniczny – Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej PAN w Powsinie, Prawdziwka 2, 02-973, Warszawa

Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego, Bydgoska 33, 10-243, Olsztyn

Ośrodek Przetwarzania Informacji – PIB, Niepodległości 188 b, 00-608, Warszawa

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Al. Jerozolimskie 155, 02-326, Warszawa

Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu, Katowicka 68, 45-060, Opole

Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Sidorska 95/97, 21-500, Biała Podlaska

Państwowa Uczelnia Stanisława Staszica w Pile, Podchorążych 10, 64-920, Piła

Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. L. Schillera w Łodzi, Targowa 61/63, 90-323, Łódź

Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, Akademicka 14, 18-400, Łomża

Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu, Czarnieckiego 16, 37-500, Jarosław

Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu, Książąt Lubomirskich 6, 37-700, Przemyśl

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu, Zamkowa 4, 58-300, Wałbrzych

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie, ks. Kard. St. Wyszyńskiego 38, 62-200, Gniezno

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie, Mickiewicza 5, 64-100, Leszno

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku, Mickiewicza 21, 38-500, Sanok

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu, Nowy Świat 4, 62-800, Kalisz

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach, Noniewicza 10, 16-400, Suwałki

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu, Sienkiewicza 50, 39-400, Tarnobrzeg

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu, Kolbego 8, 32-600, Oświęcim

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie, Rynek 1, 38-400, Krosno

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy, Sejmowa 5a, 59-220, Legnica

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, Pocztowa 54, 22-100, Chełm

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie, ul. Narutowicza 9, 06-400, Ciechanów

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu, Wojska Polskiego 1, 82-300, Elbląg

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie, P. Skargi 5, 67-200, Głogów

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie, Przyjaźni 1, 62-510, Konin

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie, ul. Leśna 1, 75-582, Koszalin

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu, Staszica 1, 33-300, Nowy Sącz

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie, Armii Krajowej 7, 48-300, Nysa

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu, Słowackiego 55, 47-400, Racibórz

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicach, Batorego 64C, 96-100, Skierniewice

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, Mickiewicza 8, 33-100, Tarnów

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu, Wojska Polskiego 99, 78-600, Wałcz

Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, Rakowiecka 4, 00-975, Warszawa

Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu, Piastowska 17, 45-081, Opole

Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy, ul. Partyzantów 57, 24-100, Puławy

Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu, Katedralna 9, 50-328, Wrocław

Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie, Marszałkowska 115, 00-102, Warszawa

Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu, Kokoszków 71, 34-400, Nowy Targ

Podkarpacka Szkoła Wyższa im. bł. ks. Władysława Findysza w Jaśle, ul. Na Kotlinę 8, 38-200, Jasło

Podkowiańska Wyższa Szkoła Medyczna im. Zofii i Jonasza Łyko, ul. Modrzewiowa 45, 05-807, Podkowa Leśna

Politechnika Białostocka, Wiejska 45A, 15-351, Białystok

Politechnika Częstochowska, Dąbrowskiego 69, 42-200, Częstochowa

Politechnika Gdańska, ul.Narutowicza 11/12, 80-233, Gdańsk

Politechnika Koszalińska, Śniadeckich 2, 75-453, Koszalin

Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki, Warszawska 24, 31-155, Kraków

Politechnika Lubelska, Nadbystrzycka 38D, 20-618, Lublin

Politechnika Łódzka, Wólczańska 223, 90-924, Łódź

Politechnika Opolska, Mikołajczyka 5, 45-271, Opole

Politechnika Poznańska, pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5, 60-965, Poznań

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959, Rzeszów

Politechnika Śląska, ul. Akademicka 2a, 44-100, Gliwice

Politechnika Świętokrzyska w Kielcach, Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314, Kielce

Politechnika Warszawska, pl. Politechniki 1, 00-661, Warszawa

Politechnika Wrocławska, Wyb. Wyspiańskiego 27, 50-370, Wrocław

Polska Agencja Kosmiczna, ul. Trzy Lipy 3, 80-172, Gdańsk

Polski Instytut Ekonomiczny, Al. Jerozolimskie 87, 02-001, Warszawa

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warecka 1 A, 00-950, Warszawa

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Koszykowa 86, 02-008, Warszawa

„Poltegor-Instytut” – Instytut Górnictwa Odkrywkowego, Parkowa 25, 51-616, Wrocław

Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim, ul. Kościuszki 112/114, 83-200, Starogard Gdański

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Rybacka 1, 70-204, Szczecin

Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie, 11 Listopada 29, 82-500, Kwidzyn

Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk – Biblioteka, Mielżyńskiego 27/29, 61-725, Poznań

Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, Komputerowych i Medycznych, Bobrowiecka 9, 00-728, Warszawa

Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska, Marii Fołtyn 6c, 26-600, Radom

Radomska Szkoła Wyższa, Marii Fołtyn 2, 26-600, Radom

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych, M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570, Łódź

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Biotechnologii i Antybiotyków, Starościńska 5, 02-516, Warszawa

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Postępu 9, 02-676, Warszawa

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia", Energetyków 9, 47-225, Kędzierzyn-Koźle

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki, ul. Pożaryskiego 28, 04-703, Warszawa

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Farmaceutyczny, Rydygiera 8, 01-793, Warszawa

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, M. Skłodowskiej-Curie 55, 87-100, Toruń

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Logistyki i Magazynowania, E. Estkowskiego 6, 61-755, Poznań

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa, al. Krakowska 110/114, 02-256, Warszawa

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Duchnicka 3, 01-796, Warszawa

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych, Sowińskiego 5, 44-100, Gliwice

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metalurgii Żelaza im. St. Staszica, K. Miarki 12–14, 44-100, Gliwice

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL, Al. Roździeńskiego 188, 40-203, Katowice

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Nowych Syntez Chemicznych, Tysiąclecia Państwa Polskiego 13, 24-110, Puławy

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Obróbki Plastycznej, Jana Pawła II nr 14, 61-139, Poznań

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Odlewnictwa, Zakopiańska 73, 30-418, Kraków

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Optyki Stosowanej im. prof. Maksymiliana Pluty, Kamionkowska 18, 03-805, Warszawa

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „Orgmasz”, Żelazna 87, 00-879, Warszawa

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Przemysłu Organicznego, Annopol 6, 03-236, Warszawa

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Przemysłu Skórzanego, Zgierska 73, 91-462, Łódź

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Spawalnictwa, Bł. Czesława 16–18, 44-100, Gliwice

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM, Roosvelta 118, 41-800, Zabrze

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG, Leopolda 31, 40-189, Katowice

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Drewna, Winiarska 1, 60-654, Poznań

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji, Pułaskiego 6/10, 26-600, Radom

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Elektronowej, Al. Lotników 32/46, 02-668, Warszawa

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych, Wólczyńska 133, 01-919, Warszawa

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Tele- i Radiotechniczny, Ratuszowa 11, 03-450, Warszawa

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Włókiennictwa, Brzezińska 5/15, 92-103, Łódź

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania, Wrocławska 37a, 30-011, Kraków

Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, Stabłowicka 147, 54-066, Wrocław

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP, Al. Jerozolimskie 202, 02-486, Warszawa

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych, Starołęcka 31, 60-963, Poznań

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Motoryzacji, Jagiellońska 55, 03-301, Warszawa

Sopocka Szkoła Wyższa, ul. Rzemieślnicza 5, 81-855, Sopot

Społeczna Akademia Nauk, Sienkiewicza 9, 90-113, Łódź

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Chodakowska 19/31, 03-81, Warszawa

Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum, Mieszka I nr 61c, 71-011, Szczecin

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 161, 02-787, Warszawa

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, al. Niepodległości 162, 02-554, Warszawa

Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Słowackiego 52/54, 01-629, Warszawa

Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi, ul. Narutowicza 86, 90-139, Łódź

Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Chełmska 21a, 00-724, Warszawa

Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku, al. Kilińskiego 12, 09-402, Płock

Śląska Wyższa Szkoła Medyczna w Katowicach, Mickiewicza 29, 40-085, Katowice

Śląskie Centrum Chorób Serca, M. Curie-Skłodowskiej 9, 41-800, Zabrze

Śląski Ogród Botaniczny – Związek Stowarzyszeń, Sosnowa 5, 43-195, Mikołów

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Poniatowskiego 15, 40-055, Katowice

Tarnowska Szkoła Wyższa, ul. Mościckiego 27, 33-100, Tarnów

Uczelnia Jana Wyżykowskiego, ul. Skalników 6 b, 59-101, Polkowice

Uczelnia Jańskiego w Łomży, Krzywe Koło 19, 18-400, Łomża

Uczelnia Lingwistyczno-Techniczna w Świeciu, ul. Chmielniki 2A, 86-100, Świecie

Uczelnia Łazarskiego, Świeradowska 43, 02-662, Warszawa

Uczelnia Medyczna im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, pl. Żelaznej Bramy 10, 00-136, Warszawa

Uczelnia Nauk Społecznych, Kamińskiego 21, 90-229, Łódź

Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, Jutrzenki 135, 02-231, Warszawa

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, al. Marcinkowskiego 29, 60-967, Poznań

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Komandorska 118/120, 53-345, Wrocław

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 1 Maja 50, 40-287, Katowice

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Rakowicka 27, 31-510, Kraków

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, al. Niepodleglości 10, 61-875, Poznań

Uniwersytet Gdański, Bażyńskiego 1a, 80-952, Gdańsk

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, Armii Krajowej 36a, 42-200, Częstochowa

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Ratajczaka 38/40, 61-816, Poznań

Uniwersytet Jagielloński, Gołębia 24, 31-007, Kraków

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Żeromskiego 5, 25-369, Kielce

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Dewajtis 5, 01-815, Warszawa

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Chodkiewicza 30, 85-064, Bydgoszcz

Uniwersytet Łódzki, Narutowicza 65, 90-131, Łódź

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Radziszewskiego 11, 20-950, Lublin

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Przybyszewskiego 37a, 60-356, Poznań

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Pasteura 1, 50-367, Wrocław

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Kilińskiego 1, 15-089, Białystok

Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Szkolna 18, 20-124, Lublin

Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Kościuszki 4, 90-419, Łódź

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Gagarina 13, 87-100, Toruń

Uniwersytet Morski w Gdyni, Morska 81/87, 81-225, Gdynia

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, Okólnik 2, 00-368, Warszawa

Uniwersytet Opolski, pl. Kopernika 11a, 45-040, Opole

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, ul. Kanonicza 25, 31-002, Kraków

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Podchorążych 2, 30-084, Kraków

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, ks. Jerzego Popiełuszki 9, 08-110, Siedlce

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Norwida 25, 50-375, Wrocław

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Akademicka 13, 20-950, Lublin

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Witosa 45, 61-693, Poznań

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, al. Mickiewicza 21, 31-120, Kraków

Uniwersytet Rzeszowski, al. Rejtana 16c, 35-959, Rzeszów

Uniwersytet Szczeciński, Mickiewicza 16, 70-384, Szczecin

Uniwersytet Śląski w Katowicach, Bankowa 12, 40-007, Katowice

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Malczewskiego 29, 26-600, Radom

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy, ul. Ks. Kordeckiego 20, 85-225, Bydgoszcz

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul. M. Oczapowskiego 4, 10-719, Olsztyn

Uniwersytet Warszawski, Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927, Warszawa

Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137, Wrocław

Uniwersytet w Białymstoku, Świerkowa 20 B, 15-328, Białystok

Uniwersytet Zielonogórski, Licealna 9, 65-417, Zielona Góra

Warszawska Szkoła Filmowa, ul. gen. Zajączka 7, 01-518, Warszawa

Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu, Smulikowskiego 6/8, 00-389, Warszawa

Warszawska Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Bolesława Prusa, Smulikowskiego 6/8, 00-389, Warszawa

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki, Lewartowskiego 17, 00-169, Warszawa

Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091, Warszawa

Wielkopolska Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Środzie Wielkopolskiej, Surzyńskich 2, 63-000, Środa Wielkopolska

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w Zielonej Górze, al. Wojska Polskiego 9, 65-077, Zielona Góra

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu – Ośrodek Badawczo-Rozwojowy, H.M. Kamieńskiego 73A, 51-124, Wrocław

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, gen. S. Kaliskiego 2, 00-908, Warszawa

Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii, al. gen. Antoniego Chruściela „Montera” 105, 00-910, Warszawa

Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii im. gen. Karola Kaczkowskiego, Kozielska 4, 01-163, Warszawa

Wojskowy Instytut Łączności, Warszawska 22a, 05-130, Zegrze Południowe

Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej, Krasińskiego 54/56, 01-755, Warszawa

Wojskowy Instytut Medyczny, ul. Szaserów 128, 04-141, Warszawa

Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia, Wyszyńskiego 7, 05-220, Zielonka

Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej, ul. Okuniewska 1, 05-070, Sulejówek

Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej Horyzont, Marcina Lutra 4, 54-239, Wrocław

Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie, PKiN, pl. Defilad 1, 00-901, Warszawa

Wszechnica Świętokrzyska, E. Orzeszkowej 15, 25-435, Kielce

Wyższa Inżynierska Szkoła Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu, Grzybowska 4/6, 26-600, Radom

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni, ul. Kielecka 7, 81-303, Gdynia

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Kielcach, L. Staffa 7, 25-410, Kielce

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie, Marii Skłodowskiej-Curie 4, 71-332, Szczecin

Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej, pl. Marcina Lutra 7, 43-300, Bielsko-Biała

Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży, ul. Studencka 19, 18-400, Łomża

Wyższa Szkoła Artystyczna w Warszawie, Siennicka 6a, 04-005, Warszawa

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Fabryczna 29-31, 53-609, Wrocław

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, al. Grunwaldzka 238 A, 80-266, Gdańsk

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Powstańców Wlkp. 5, 61-895, Poznań

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu, Młodzieżowa 31 A, 87-100, Toruń

Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie, Łabiszyńska 25, 03-204, Warszawa

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie, gen. J. Zajączka 7, 01-518, Warszawa

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie, ul. Krupnicza 3, 31-123, Kraków

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu, Elizy Orzeszkowej 1, 60-788, Poznań

Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, ul. Piotrkowska 278, 90-361, Łódź

Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości, Akademicka 12, 27-400, Ostrowiec Świętokrzyski

Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim, Walczaka 25, 66-400, Gorzów Wielkopolski

Wyższa Szkoła Biznesu w Warszawie, ul. Miła 2, 00-180, Warszawa

Wyższa Szkoła Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu, Zielona 27, 33-300, Nowy Sącz

Wyższa Szkoła Demokracji im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu, ul. Nauczycielska 19, 86-300, Grudziądz

Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii, Grabowa 22, 61-473, Poznań

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie, Olszewska 12, 00-792, Warszawa

Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, Zwycięstwa 14/3, 15-703, Białystok

Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna, ul. Sikorskiego 4, 43-300, Bielsko-Biała

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie, ul. św. Filipa 17, 31-150, Kraków

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Projektowa 4, 20-209, Lublin

Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, Jagiellońska 109A, 25-734, Kielce

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera, Jana Pawła II 39A, 31-864, Kraków

Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu, Sienkiewicza 32, 50-335, Wrocław

Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. Janusza Chechlińskiego w Łodzi, Wróblewskiego 18, 93-578, Łódź

Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej, Tańskiego 5, 43-374, Bielsko-Biała

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Ciepła 40, 15-472, Białystok

Wyższa Szkoła Fizjoterapii z siedzibą we Wrocławiu, ul. Kościuszki 4, 50-038, Wrocław

Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie, ul. Sienkiewicza 4, 05-410, Józefów

Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie, ul. Lelewela 7, 99-300, Kutno

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, Garbary 2, 89-229, Bydgoszcz

Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu, Ostrowskiego 22, 53-238, Wrocław

Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu, Traugutta 61A, 26-600, Radom

Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie, Potulicka 16, 70-952, Szczecin

Wyższa Szkoła Humanitas, Kilińskiego 43, 41-200, Sosnowiec

Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP, Jagiellońska 59, 10-283, Olsztyn

Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności, Rzgowska 17a, 93-008, Łódź

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania „Copernicus” we Wrocławiu, Inowrocławska 56, 53-648, Wrocław

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie, ul. Artyleryjska 3c, 10-165, Olsztyn

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Bielsku-Białej, ul. Legionów 81, 43-300, Bielsko-Biała

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, majora H. Sucharskiego 2, 35-225, Rzeszów

Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie, ul. Newelska 6, 01-447, Warszawa

Wyższa Szkoła Inżynierii Gospodarki w Słupsku, ul. Bałtycka 29, 76-200, Słupsk

Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie, Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 18, 02-366, Warszawa

Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich w Koninie, Zagórowska 3a, 62-500, Konin

Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, ul. Wileńska 53/55, 94-011, Łódź

Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie, Wiśniowa 50, 02-520, Warszawa

Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki im. Haliny Konopackiej w Pruszkowie, ul. Andrzeja 1, 05-800, Pruszków

Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, św. Józefa 23/35, 87-100, Toruń

Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie, ul. Nadrzeczna 7, 42-200, Częstochowa

Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu, E. Estkowskiego 6, 61-755, Poznań

Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku, Krakowska 9, 15-875, Białystok

Wyższa Szkoła Medyczna w Kłodzku, Okrzei 8, 57-300, Kłodzko

Wyższa Szkoła Medyczna w Legnicy, ul. Powstańców Śląskich 3, 59-220, Legnica

Wyższa Szkoła Medyczna w Sosnowcu, ul. Wojska Polskiego 6, 41-200, Sosnowiec

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie, ul. Kawęczyńska 36, 03-772, Warszawa

Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy, Jagiellońska 4, 85-067, Bydgoszcz

Wyższa Szkoła Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie, ul. Zamojska 47, 20-102, Lublin

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie, ul. Pandy 13, 02-202, Warszawa

Wyższa Szkoła Pedagogiczno-Techniczna w Koninie, Powstańców Wielkopolskich 16, 62-510, Konin

Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu, Bułgarska 55, 60-320, Poznań

Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej, ul. Kościelna 6, 41-303, Dąbrowa Górnicza

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, Marszałka Józefa Piłsudskiego 11, 12-100, Szczytno

Wyższa Szkoła Prawa, św. Jadwigi 12, 50-266, Wrocław

Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Rzeszowska Szkoła Wyższa, Cegielniana 14, 35-310, Rzeszów

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości imienia Księcia Kazimierza Kujawskiego, ul. Kiełbasiewicza 7, 88-100, Inowrocław

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, ul. Bursaki 12, 20-150, Lublin

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości w Warszawie, ul. Kaleńska 3, 04-367, Warszawa

Wyższa Szkoła Rehabilitacji, M. Kasprzaka 49, 01-234, Warszawa

Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku, ul. Łagiewniki 3, 80-847, Gdańsk

Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie, ul. Choiny 2, 20-816, Lublin

Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie, Hrubieszowska 102, 22-100, Chełm

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, ul. Rolna 43, 40-555, Katowice

Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Katowicach, Mickiewicza 29, 40-085, Katowice

Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej, Zamkowa 1, 34-200, Sucha Beskidzka

Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku, Miszewskiego 12/13, 80-239, Gdańsk

Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie, Al. Prymasa Tysiąclecia 38a, 01-242, Warszawa

Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych im. prof. Michała Iwaszkiewicza, Głogowska 26, 60-734, Poznań

Wyższa Szkoła Uni-Terra, ul. Prądzyńskiego 53, 61-527, Poznań

Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku, ul. Mickiewicza 49, 15-213, Białystok

Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja”, ul. Krakowska 56-62, 50-425, Wrocław

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, ul. Niedziałkowskiego 18, 45-085, Opole

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, Akademicka 4, 22-400, Zamość

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie, Al. Kijowska 14, 30-079, Kraków

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu, Robocza 4, 61-538, Poznań

Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Sochaczewie, Stadionowa 4, 96-500, Sochaczew

Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu, Wrocławska 10, 58-309, Wałbrzych

Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach, Bankowa 8, 40-007, Katowice

Wyższa Szkoła Zarządzania Środowiskiem w Tucholi, Pocztowa 13, 89-500, Tuchola

Wyższa Szkoła Zarządzania w Częstochowie, ul. 1 Maja 40, 42-200, Częstochowa

Wyższa Szkoła Zawodowa Łódzkiej Korporacji Oświatowej, ul. Wólczańska 93, 90-515, Łódź

Wyższa Szkoła Zawodowa Ochrony Zdrowia TWP w Łomży, ul. Mickiewicza 59, 18-400, Łomża

Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku, ul. Pelplińska 7, 80-335, Gdańsk

Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie, Żołnierska 53, 71-210, Szczecin

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Piastów 17, 70-310, Szczecin

Zakład Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej PAN, Zaborze, Kalinowa 2, 43-520, Chybie

Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma, Tłomackie 3/5, 00-090, Warszawa

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26/06/2020