Usługi - 306736-2020

Nerevidovaný strojový preklad

01/07/2020    S125

Poľsko-Katowice: Vývoj softvéru

2020/S 125-306736

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania

Výsledky verejného obstarávania

Služby

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Biblioteka Śląska
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 276878007
Poštová adresa: pl. Rady Europy 1
Mesto/obec: Katowice
Kód NUTS: PL22A Katowicki
PSČ: 40-021
Štát: Poľsko
Kontaktná osoba: Małgorzata Szczęśniak
E-mail: przetargi@bs.katowice.pl
Telefón: +48 32-20-83-875
Fax: +48 32-20-83-720

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: www.bs.katowice.pl

Adresa stránky profilu kupujúceho: https://platformazakupowa.pl/pn/bibliotekaslaska

I.2)Informácia o spoločnom verejnom obstarávaní
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Organizácia riadená verejným právom
I.5)Hlavná činnosť
Rekreácia, kultúra a náboženstvo

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Modernizácia Sliezskej digitálnej knižnice

Referenčné číslo: DDB.201.3.2020
II.1.2)Hlavný kód CPV
72262000 Vývoj softvéru
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Predmetom rokovaní je modernizácia softvéru, ktorý vlastní verejný obstarávateľ Sliezskeho digitálneho knižnice, t. j. softvér edLia 6.2.6, ktorý verejný obstarávateľ používa na základe licenčnej zmluvy č. 190/PCSS/2006 z 27. júla 2006 v znení zmien a doplnení.

II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.1.7)Celková hodnota obstarávania (bez DPH)
Hodnota bez DPH: 932 520.32 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Názov:
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: PL22A Katowicki
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Sliezska knižnica, pl. Rada Európy 1, 40 – 021 Katovice, POĽSKO

II.2.4)Opis obstarávania:

Predmetom rokovaní je modernizácia softvéru, ktorý vlastní verejný obstarávateľ Sliezska digitálna knižnica, t. j. softvérová dlibra verzia 6.2.6, ktorú verejný obstarávateľ používa na základe licenčnej zmluvy č. 190/PCSS/2006 z 27. júla 2006 v znení zmien a doplnení.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:

RPSL.02.01.00 – 24 – 024F/17 – 00 Projekt získal finančnú podporu z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Sliezskeho regionálneho operačného programu na roky 2014 – 2020. Akcia 2.1 Podpora rozvoja digitálnych verejných služieb.

II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Pridelenie zákazky bez predchádzajúceho uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestníku Európskej únie v prípadoch uvedených nižšie
  • Práce, tovary alebo služby môže poskytnúť len určitý hospodársky subjekt z týchto dôvodov:
    • ochrana výlučných práv vrátane práv duševného vlastníctva
Vysvetlenie:

Inštitúcia, ktorá je výhradným držiteľom autorských práv k softvéru pre softvér Kódexu schengenských hraníc, a výlučné právo predávať softvér je Inštitútom biologickej bioorganickej akadémie vied. Autor má všetky autorské práva a ako autor má právo meniť softvér, je jediným držiteľom povolenej služby a aktualizuje systém v súlade s ustanoveniami zákona, ktorý spočíva v ochrane zdrojových kódov systému. Toto je zakotvené v zmluve medzi stranami o nákup licencií na dobu neurčitú s právom na používanie. Uzatvorená dohoda neumožňuje BŚ bez súhlasu rady PCLOB zaviesť akékoľvek iné zmeny systému, vyvinúť systém alebo previesť médiá do systému, samotný systém alebo jeho kód na tretiu stranu. Povolenie výrobcu softvéru zasahovať do zdrojového kódu tretím stranám, pričom sa zachová záruka správneho fungovania systému výrobcom, najmä vzhľadom na to, že softvér sa každoročne uchováva. Právomoc meniť by malo za následok, že výrobca a používateľ systému by znášali obrovské riziko zlyhania v dôsledku zásahu do zdrojových kódov systému, čo by mohlo viesť k dlhým prestávkam v činnosti používateľov týchto systémov. V dohode uzatvorenej medzi Svetovou bankou a NTSŠ na nákup systému DOLira sa neposkytuje možnosť zveriť žiadosť o financovanie modernizácii Sliezskej digitálnej knižnice inému subjektu bez súhlasu TTSS. Svetová banka požiadala autora systému, aby získal nevýhradnú licenciu na kódy, ktoré by umožnili modernizáciu systému Svetovou bankou alebo subjektom vybratým v rámci súťažného konania. Spravodajca však s tým nesúhlasil. Jedinou alternatívou je nahradiť systém novým, je to však ťažké prijať zo strany Svetovej banky. Finančné, technické a organizačné náklady na takúto operáciu sú podstatne vyššie ako náklady plánované v rozpočte projektu. Pozornosť by sa mala venovať rozsudku Najvyššieho správneho súdu z 7.12.2016 (IIGSK 4144/16) – súd zdôraznil dve hlavné otázky. Po prvé tvrdil, že na účely zadania zákazky podľa článku 67 ods. 1. 1 Bod 1 písm. b) PPL musí spĺňať dve podmienky – existenciu výhradných práv a jedného subjektu vykonávajúceho zmluvu, medzi ktorými musí existovať príčinná súvislosť. V tejto súvislosti existujú v prejednávanej veci okolnosti, keďže výlučnosť autorských práv a súvisiacich práv je v držbe PCLOB. Druhý sa týka posúdenia činností verejného obstarávateľa. Otázkou je, či akt uzavretia zmluvy v predmetnej verzii, ktorý prispel k uzavretiu dojednanej zmluvy, mal za cieľ obísť zákon. Súd prvého stupňa v tomto bode totiž uviedol: Všetky činnosti a činnosti verejného obstarávateľa a ich priame účinky s cieľom obísť ustanovenia zákona o verejnom obstarávaní, najmä článok 10 ods. 1 zákona. 1 PPL tým, že úmyselne vytvára situácie, v ktorých osobitné ustanovenia stanovujú výnimky z jeho uplatňovania, ako je možnosť uzavrieť zmluvu na základe priamej dohody, sa musí považovať za neprípustný a v takomto prípade nemožno výkon osobitných právomocí v tejto súvislosti považovať za výkon práva. Pokiaľ ide o druhý bod, nemožno sa domnievať, že WB úmyselne chce obísť konkurenčné režimy. PTSS má výlučné vlastnícke práva a súvisiace autorské práva a nesúhlasí s nadobudnutím výlučnej licencie na kódy, ktoré jednoznačným spôsobom bránia uplatneniu postupov hospodárskej súťaže.

IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.6)Informácie o elektronickej aukcii
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.1)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2020/S 099-238114
IV.2.8)Informácie o ukončení dynamického nákupného systému
IV.2.9)Informácie o ukončení výzvy na súťaž vo forme predbežného oznámenia

Oddiel V: Zadanie zákazky

Názov:

Modernizácia Sliezskej digitálnej knižnice

Zákazka/časť je pridelená: áno
V.2)Zadanie zákazky
V.2.1)Dátum uzatvorenia zmluvy:
01/06/2020
V.2.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 1
Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: nie
V.2.3)Názov a adresa dodávateľa
Úradný názov: Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
Poštová adresa: Noskowskiego 12/14
Mesto/obec: Poznań
Kód NUTS: PL415 Miasto Poznań
PSČ: 61-704
Štát: Poľsko
Dodávateľom je MSP: nie
V.2.4)Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)
Pôvodná predpokladaná celková hodnota zákazky/časti: 932 520.32 PLN
Celková hodnota zákazky/časti: 1 147 000.00 PLN
V.2.5)Informácie o subdodávkach

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.3)Doplňujúce informácie:

Odôvodnenie zadania zákazky (vysvetlenie) – ďalšie IV.1.1

Zmena režimu, ktorý sa v súčasnosti uplatňuje na správu digitálnej knižnice, by bola technicky náročná a organizačne, časovo náročná, nákladná a spojená s dlhodobým vylúčením PPP zo strany čitateľov, čo verejný obstarávateľ nemôže akceptovať.

Zložitosť systému, migrácia veľkej databázy (digitálnych objektov a metaúdajov) veľkej databázy (digitálnych objektov a metaúdajov) s viac ako 378 906 digitálnymi objektmi do nového, úplne odlišného systému, je časovo náročný proces a v dôsledku toho môže spôsobovať problémy pri správnom indexovaní, držaní a zobrazovaní digitálnych objektov koncovými používateľmi. Každý súbor súvisiaci s digitálnym predmetom má jedinečnú webovú adresu, jej zachovanie v nezmenenom stave je kľúčové z dôvodu fungovania viacerých odkazov na viaceré dokumenty predložené v rámci postupu pri nadmernom deficite (EDP) z úrovne iných externých webových služieb (digitálnych zbierok) vrátane odkazov na zdroje vo vedeckých prácach. Modifikácia počítačového spracovania softvéru bude spojená s úpravou internetových adries jednotlivých digitalizovaných objektov/dokumentov, ktorá bude veľmi škodlivá pre verejný obstarávateľ a používateľov SCB. Takisto bude potrebné zlepšiť prepojenie s digitálnym obsahom digitálnych médií v rámci vonkajších online služieb, čo v tomto rozsahu prakticky nie je možné. Používanie iného softvéru ako softvéru výrazne zabráni účasti SCEB vo federácii digitálnych knižníc, ktorá je agregátorom digitálnych knižníc a ďalších subjektov (používateľov dLiberra). Federácia digitálnych knižníc je webová služba, ktorá umožňuje simultánne vyhľadávanie zdrojov všetkých digitálnych knižníc v Poľsku s použitím systému DLibro. Agregovaním údajov zo strany federácie je možné vyčleniť prostriedky z dlibra (vrátane SBC) Europeane ako najväčšej európskej digitálnej knižnice. To umožňuje rozsiahlu prezentáciu a propagáciu kultúrneho dedičstva na najväčšom európskom portáli tohto typu. Výber iného systému zo systému verejného obstarávania zo strany verejného obstarávateľa výrazne sťaží účasť na projektoch federácie digitálnych knižníc a v Europeane z dôvodu potreby spätného zhromažďovania (vykonávania protokolov výmeny údajov a ich synchronizácie) zdrojov KSH. Cieľom úlohy, ktorú stanovil verejný obstarávateľ v rámci projektu podporovaného z EFRR, je modernizovať súčasný systém nakladania s zúčtovacie centrálne banky doručením a zavedením nových verzií pre modul digitalizačnej trasy, modulu na dlhodobé archivovanie s cieľmi normy Oais (ISO 14721: 2012), modulu prevádzkujúceho digitálnu knižnicu WWW Śląskie, modulu na prevádzku digitálnej čitateľskej miestnosti KSH a modulu, ktorý spravuje dostupnosť zdrojov CA vrátane archívnych súborov. Napokon, vzhľadom na projekt ako celok sa v perspektíve celého projektu uskutoční aj konverzia formátov na prezentáciu časti Djetu vo formáte PDF. Všetky súčasné digitálne lokality a vývoj tohto projektu sa sprístupnia prostredníctvom modernizovaných počítačov. Okrem toho sa v rámci projektu rozšíri softvérová licencia, ktorú v súčasnosti využíva Sliezska knižnica na SBC, tak, aby zahŕňala právo na prístup k zdrojovému kódu a právo na zmenu tohto kódu pre vlastné potreby Sliezskej knižnice, čo verejnému obstarávateľovi umožní vykonať vývoj a úpravu pozitívnej kontroly alebo s pomocou tretích strán.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Poštová adresa: Postępu 17a
Mesto/obec: Warszawa
PSČ: 02-676
Štát: Poľsko
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefón: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internetová adresa: https://www.uzp.gov.pl/kio/

VI.4.2)Orgán zodpovedný za mediáciu
VI.4.3)Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania:

1 Hospodárske subjekty, ako aj iné subjekty, ak majú alebo mali záujem o získanie určitej zákazky a ktoré utrpeli alebo pravdepodobne utrpia škodu v dôsledku porušenia ustanovení zákona o verejnom obstarávaní zo strany verejného obstarávateľa, majú nárok na opravné prostriedky ustanovené v kapitole VI zákona o verejnom obstarávaní.

2 Odvolanie sa môže týkať len protiprávneho aktu verejného obstarávateľa v rámci postupu verejného obstarávania alebo aktu, ktorý je verejný obstarávateľ povinný prijať podľa tohto aktu.

3 Odvolanie musí uvádzať konanie alebo opomenutie verejného obstarávateľa, ktoré sú údajne v rozpore s ustanoveniami aktu, obsahovať zhrnutie dôvodov a právne okolnosti odôvodňujúce podanie odvolania.

4 Odvolanie sa podáva predsedovi komory písomne alebo v elektronickej podobe, podpísané zabezpečeným elektronickým podpisom overeným prostredníctvom platného kvalifikovaného certifikátu alebo rovnocenného opatrenia, ktoré spĺňa požiadavky na tento podpis.

5 Pred uplynutím lehoty na podanie odvolania odvolateľ predloží verejnému obstarávateľovi kópiu odvolania takým spôsobom, aby ho mohol oboznámiť s jeho obsahom pred uplynutím uvedenej lehoty.

6 Predpokladá sa, že verejný obstarávateľ sa dozvedel o obsahu odvolania pred uplynutím lehoty na podanie odvolania, ak bola kópia odvolania zaslaná pred uplynutím lehoty na podanie odvolania prostredníctvom elektronickej komunikácie.

7 Odvolanie sa podáva do 10 dní odo dňa, keď bol verejný obstarávateľ informovaný o akte, na ktorom je odvolanie založené, ak je zaslané podľa článku 180 ods. 1. Druhá veta z roku 5 alebo do 15 dní, ak boli zaslané inými prostriedkami.

8 Odvolanie sa podáva v lehote stanovenej v oddiele VI zákona o verejnom obstarávaní.

9 Ostatné ustanovenia o opravných prostriedkoch sú upravené v ustanoveniach kapitoly VI zákona o verejnom obstarávaní.

VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
26/06/2020