Tjenesteydelser - 306772-2019

02/07/2019    S125    Tjenesteydelser - Udbudsbekendtgørelse - Offentligt udbud 

Danmark-Randers: Specialuddannelse

2019/S 125-306772

Sociale og andre specifikke tjenesteydelser – offentlige kontrakter

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Randers
CVR-nummer: 25974603
Postadresse: Thors Bakke 4
By: Randers
NUTS-kode: DK
Postnummer: 8900
Land: Danmark
Kontaktperson: Else Rendbæk
E-mail: ere@bdo.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/108855461.aspx

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/108855461.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/108855461.aspx
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af danskuddannelse til Thisted Kommune

II.1.2)Hoved-CPV-kode
80510000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Nærværende udbud omhandler udbud af danskuddannelse for udlændinge m.fl. i Thisted Kommune.

Thisted Kommune er forpligtet til at tilbyde danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl., i henhold til lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. (danskuddannelsesloven).

Se yderligere beskrivelse om udbuddet i det samlede udbudsmateriale inkl. bilag hertil.

Tryk her https://permalink.mercell.com/108855461.aspx

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
80500000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK050
Hovedudførelsessted:

Thisted Kommune

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Nærværende udbud omhandler udbud af danskuddannelse for udlændinge m.fl. i Thisted Kommune.

Thisted Kommune er forpligtet til at tilbyde danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl., i henhold til lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. (danskuddannelsesloven).

Thisted kommune udfører i dag selv altdanskuddannelse for udlændige, fra kommunens sprogcenter i Thisted. Prognosen for antallet af deltagende kursister er nedadgående, og kommunen har derfor et ønske om at konkurrenceudsætte opgaven til en ekstern leverandør.

Udbuddet er omfattet af virksomhedsoverdragelsesloven. Thisted Kommune ønsker én hovedleverandør.

Kommunen forventer i nærværende udbud at afgive kontrolbud for at klarlægge, hvorvidt det er fordelagtigt for ordregiver at indgå kontrakt med en ekstern leverandør om levering af ydelsen.

Se yderligere beskrivelse om udbuddet i det samlede udbudsmateriale inkl. bilag hertil.

II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Start: 01/01/2020
Slut: 31/12/2024
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.4)Objektive regler og kriterier for deltagelse
Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier:

Samlet årsomsætning: For de seneste 3 disponible regnskabsår med angivelse af virksomhedens samlede omsætning pr. regnskabsår. Mindstekrav: Tilbudsgiver skal i de seneste 3 afsluttede regnskabsår have haft en samlet omsætning på minimum 10 000 000 DKK. Finansielle nøgletal: For de seneste 3 disponible regnskabsår med angivelse af virksomhedens egenkapital pr. regnskabsår. Mindstekrav: Tilbudsgiver skal i de 3 seneste afsluttede regnskabsår have haft en egenkapital på minimum 5 000 000 DKK. Gyldig erhvervs- og produktansvarsforsikring med en dækningssum på minimum 5 000 000 DKK pr år for tingskader og 5 000 000 DKK pr år for personskader.

Tilbudsgiver skal udfylde og angive oplysninger om, hvorvidt tilbudsgiver lever op til følgende krav, som ordregiver har fastsat til teknisk og/eller faglig formåen. Mindstekrav: Tilbudsgiver skal som minimum angive 2 referencer fra sammenlignelige opgaver.

Se i øvrigt udbudsbetingelserne inkl. bilag for uddybning heraf.

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

- Se hertil bilag E - udkast til kontrakt,

- Se i øvrigt det samlede udbudsmateriale inkl. bilag.

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Procedureform
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.10)Angivelse af de nationale regler, der er gældende for udbuddet:
IV.1.11)Tildelingsprocedurens hovedtræk:
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse / Frist for modtagelse af interessetilkendegivelser
Dato: 03/09/2019
Tidspunkt: 10:00
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3)Yderligere oplysninger:

Se det samlede udbudsmateriale inkl. alle bilag hertil.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

Ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

Ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
28/06/2019