Hjælp os med at gøre TED-sitet bedre – deltag i vores lille spørgeundersøgelse!

Bygge og anlæg - 306812-2019

02/07/2019    S125    Bygge og anlæg - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling 

Danmark-Viby: Bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med erhvervsbygninger

2019/S 125-306812

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Aarhus Vand - Opførelse af nyt domicil
CVR-nummer: 32 56 23 61
Postadresse: Gunnar Clausens Vej 34
By: Viby
NUTS-kode: DK042
Postnummer: 8260
Land: Danmark
Kontaktperson: Kristine Tang Parbo
E-mail: kpa@aarhusvand.dk
Telefon: +45 51504849

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.aarhusvand.dk

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://tender.konnect.dk/invite/503
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
Officielt navn: ERIK Arkitekter
Postadresse: Mindet 2, 2. sal
By: Aarhus C
NUTS-kode: DK042
Postnummer: 8000
Land: Danmark
Kontaktperson: Johnny Lundbye
E-mail: jlu@erik.dk
Telefon: +45 29170237

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.erik.dk

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://tender.konnect.dk/invite/503
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.6)Hovedaktivitet
Anden aktivitet: bygge- og anlægsarbejder

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Aarhus Vand - Opførelse af nyt domicil

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45213100
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbuddet gennemføres som udbud med forhandling.

Udbuddet vedrører nyopførelse af nyt domicil på i alt ca. 10 000 kvm samt udearealer til parkering, oplagsplads m.v. Projektet omfatter ca. 5 000 kvm kontorbygning i 4 plan og ca. 5 000 kvm drifts- og servicebygning i et plan til værksteder, lager m.v.

Med opførelse af et nyt domicil samles en række af Aarhus Vands funktioner, som hidtil har ligget adskilt. Projektet skal i sin udformning bidrage til at skabe sammenhæng, intern vidensdeling og innovation i den samlede virksomhed.

Projektet udbydes i totalentreprise med partnering på grundlag af et byggeprogram. Aarhus Vand vil med vinderen af udbuddet udvikle projektet med udgangspunkt i byggeprogrammet. Projektet skal gennemføres inden for en fastsat budgetramme, med en økonomistyring baseret på åben økonomi og fuld transparens i alle faser.

Der henvises til udbudsmaterialet for uddybende beskrivelse.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 160 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK042
Hovedudførelsessted:

Byggeriet opføres på Hasselager Centervej, 8260 Viby. Bygherremøder afholdes på Gunnar Clausens Vej 34, 8260 Viby.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Se II.1.4.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 160 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/01/2020
Slut: 31/12/2022
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 4
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Udelukkelsesgrunde:

Ansøgere, der befinder sig i en af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § § 135 og 136, er afskåret fra at afgive tilbud.

Tilsvarende er ansøgere, der befinder sig i de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, afskåret fra at afgive tilbud.

Mindstekrav:

- Ansøgers resultat (EBIT) skal være positivt i de seneste 2 regnskabsår,

- Ansøgers årlige omsætning skal være mindst 400 000 000 DKK i de seneste 2 regnskabsår,

- Ansøgers soliditetsgrad skal være min. 20% de seneste 2 regnskabsår.

Ansøger kan opfylde ovennævnte mindstekrav ved at basere sig på andre enheders kapacitet. Se uddybende i udbudsmaterialet.

Tilbudsgiverne vil blive valgt blandt de konditionsmæssige og egnede ansøgere, der ikke er omfattet af de anførte udelukkelsesgrunde og som opfylder ovennævnte minimumskrav. Udvælgelsen vil ske på baggrund af en vurdering af ansøgers økonomiske kvalifikationer og ansøgerteamets referencer med hovedvægten på ansøgers referencer.

Der henvises til udbudsbetingelserne for uddybende beskrivelse.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.4)Objektive regler og kriterier for deltagelse
III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.1.6)Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:

Totalentreprenør stiller sikkerhed jf. ABT18. Bygherren stiller ikke sikkerhed.

III.1.7)De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
III.1.8)Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:

Såfremt ansøgningen afgives af et konsortium eller ansøger baserer sig på underleverandørers økonomiske og finansielle formåen og/eller tekniske og faglige formåen (andre enheders kapacitet), skal ansøgningen vedlægges ESPD for alle konsortiedeltagere og for underleverandører.

Såfremt ansøgning afgives af et konsortium, skal ansøgningen vedlægges en erklæring om, at alle deltagere i konsortiet hæfter solidarisk for kontraktens opfyldelse og med angivelse af en konsortiedeltager, med hvem Ordregiver kan indgå bindende aftaler på konsortiets vegne.

Såfremt ansøger baserer sig på underleverandørers økonomiske og finansielle formåen og/eller tekniske og faglige formåen (andre enheders kapacitet), skal det i ansøgningen oplyses, i hvilken grad den støttende underleverandør stiller økonomisk og finansiel formåen til rådighed, samt hvilken konkret teknisk og faglig formåen, der stilles til rådighed i forbindelse med kontraktens opfyldelse.

Læs uddybende i udbudsmaterialet.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Der henvises til udbudsmaterialet.

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Forhandlingsprocedure med forudgående indkaldelse af tilbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
Anvendelse af etapeopdelt procedure for gradvis at reducere det antal løsninger, der skal drøftes, eller tilbud, der skal forhandles
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
Der vil blive anvendt elektronisk auktion
Yderligere oplysninger om elektronisk auktion:

Udbuddet gennemføres over Udbudsportalen TrueTender. Se link i I.3.

IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 16/08/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 02/09/2019
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 4 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3)Yderligere oplysninger:

Supplerende vedr. vedståelse: Ordregiver er efter tildeling af kontrakten til den vindende tilbudsgiver berettiget til at forlænge vedståelsesfristen for accept af det vindende tilbud og det næstbedste tilbud med op til yderligere 5 måneder, og således at den næstbedste tilbudsgiver er forpligtet til at vedstå sit tilbud i denne vedståelsesfrist, uanset at Ordregiver underskriver en kontrakt med den vindende tilbudsgiver.

Supplerende vedr. spørgsmål i prækvalifikationsfasen: Eventuelle spørgsmål til ordregiver i forbindelse med prækvalifikationsfasen skal stilles via udbudsplatformen jf. I.3, hvor svar på stillede spørgsmål vil blive offentliggjort. Opmærksomheden henledes på tidsfrister herfor - se udbudsbetingelserne.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
Telefon: +45 32291095

Internetadresse: www.klfu.dk

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud skal klager over ikke at være blevet prækvalificeret være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter afsendelsen af underretning til ansøgerne om, hvem der er blevet prækvalificeret jf. lovens § 2, stk. 1, hvis der ved underretningen er angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen. Øvrige klager skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter offentliggørelsen af en bekendtgørelse om indgået kontrakt i EU-Tidende.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
28/06/2019