Usługi - 306898-2020

01/07/2020    S125

Polska-Białystok: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

2020/S 125-306898

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 100-241394)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku
Krajowy numer identyfikacyjny: 001406394
Adres pocztowy: Jerzego Waszyngtona 17
Miejscowość: Białystok
Kod NUTS: PL841 Białostocki
Kod pocztowy: 15-274
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Iwona Kisiel
E-mail: zp@udsk.pl
Tel.: +48 857450595
Faks: +48 857450595
Adresy internetowe:
Główny adres: https://udsk.pl/zp
Adres profilu nabywcy: https://udsk.pl/zp

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Usługa serwisowa systemu CliniNet

Numer referencyjny: 20/20/13
II.1.2)Główny kod CPV
72000000 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest usługa serwisowa systemu CliniNet w Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym im. L. Zamenhofa w Białymstoku.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/06/2020
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 100-241394

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 29/06/2020
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 14/07/2020
Czas lokalny: 09:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 29/06/2020
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 14/07/2020
Czas lokalny: 10:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: