Services - 306968-2021

18/06/2021    S117

Nederland-Amsterdam: Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke

2021/S 117-306968

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Stichting Zonova
Nationaal identificatienummer: 221758930
Postadres: Schonerwoerdstraat 1 A
Plaats: Amsterdam
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 1107 GA
Land: Nederland
Contactpersoon: Jan van Heiningen
E-mail: don@versluisgroep.nl
Telefoon: +31 252343640
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.zonova.nl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/9480657ec43295ea11aab3a3747193b2
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/9480657ec43295ea11aab3a3747193b2
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Nieuwbouw Amsteldrie IKC te Amsterdam

Referentienummer: 7210017
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71200000 Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Stichting Zonova is voornemens een architect te contracten voor het nieuwbouw project Amsteldrie (IKC) te Amsterdam.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Amsterdam.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

N.v.t.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Algehele projectvisie / Weging: 0
Kwaliteitscriterium - Naam: Kostenbewust en ondersarm ontwerpen / Weging: 0
Kwaliteitscriterium - Naam: Betrekking van stakeholders/gebruikers / Weging: 0
Kwaliteitscriterium - Naam: Samenwerking supervisor / Weging: 0
Kwaliteitscriterium - Naam: Toelichting context ontwerp specifieke toevoeging in omgeving / Weging: 0
Prijs - Weging: 0
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Neen.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

— Geen crimineel verleden.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 13/07/2021
Plaatselijke tijd: 09:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
Datum: 30/07/2021
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Amsterdam
Postadres: Parnassusweg 220
Plaats: Amsterdam
Postcode: 1076 AV
Land: Nederland
E-mail: voorlichting-hof-amsterdam@rechtspraak.nl
Internetadres: https://www.rechtspraak.nl/organisatie-en-contact/organisatie/rechtbanken/rechtbank-amsterdam/
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
15/06/2021