Tjenesteydelser - 306986-2019

02/07/2019    S125    Tjenesteydelser - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud 

Danmark-Roskilde: Arkitektrådgivning

2019/S 125-306986

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: ARGO I/S
CVR-nummer: 13507406
Postadresse: Håndværkervej 70
By: Roskilde
NUTS-kode: DK02
Postnummer: 4000
Land: Danmark
Kontaktperson: Klaus Hansen
E-mail: kontakt@tohv.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.argo.dk/

Internetadresse for køberprofilen: https://permalink.mercell.com/106612379.aspx

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/106612379.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/106612379.aspx
I.6)Hovedaktivitet
Produktion, transport og distribution af gas og varme

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af diverse teknisk rådgivning, Roskilde Kraftvarmeværk

II.1.2)Hoved-CPV-kode
71210000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

ARGO udbyder to (2) delaftaler på tekniske rådgivningsydelser. Opdelingen imødekommer behovet for tekniske rådgivningsydelser på og i forbindelse med drift, vedligehold og videreudvikling ved kraftvarmeværket i Roskilde.

Delaftale 1, Teknisk rådgivning til ARGOs kraftvarmevær

Delaftale 2, Bygherrerådgivning til ARGOs kraftvarmeværk

Tryk her https://permalink.mercell.com/106612379.aspx

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 10 400 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
Maksimalt antal delkontrakter, der kan blive tildelt en tilbudsgiver: 2
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Teknisk rådgivning til ARGOs kraftvarmeværk

Delkontraktnr.: Delaftale 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71210000
71310000
71312000
71315100
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK02
Hovedudførelsessted:

Roskilde

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedr. rammeaftale vedr. teknisk rådgivning til ARGOs kraftvarmeværk. Rådgivningen omfatter bistand inden for driftsoptimering og fejlsøgning/problemløsning, og vil som udgangspunkt vedrøre ydelserne herunder:

Fejlfinding/problemløsning ifm. reparation af fejl på anlæg eller i tekniske processer. Hensigten med fejlfinding/problemløsning er, at ydelsen identificerer en løsning til at genoprette anlægget eller den tekniske proces til en operationel driftstilstand.

Specialiserede tekniske rådgivningsydelser relateret til energi, miljø og kraftvarmeværket, teknisk forprojektering til renoveringsprojekter og udarbejdelse af projektforslag på tekniske anlæg.

Lovgivningsrelaterede opgaver som: udarbejdelse af miljøansøgninger, overvågning af ny lovgivning indenfor miljø, skat og varmeforsyning og lovgivning indenfor trykbærende anlæg og arbejdsmiljøregler relateret til affaldsenergi ift. at sikre tekniske anlægs overensstemmelse med gældende regulering.

Rådgivningsydelser i relation til teknisk design, indkøb, montage og idriftsættelse af komponenter såsom gearkasse og varmeveksler.

Organisering og planlægning af drift og vedligehold, samt tekniske/administrative opgaver relateret til askeudmadning, murværk, LUFO, black-outtest, CO2 kvoteregulering, jordkortlægning i forbindelse med basistilstandsrapport (BTR) og støjkortlægning.

Det er hensigten at en 1 rådgivningsvirksomhed, vil få adgang til at udføre rådgivningsopgaverne under rammeaftalen.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet (Teknik og kompetencer) / Vægtning: 50
Pris - Vægtning: 50
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 6 400 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Ordregiver kan udover de initielle 48 måneder, forlænge Rammeaftalerne på hver delaftale i op til 4 x 12 måneder, med 12 måneder ad gangen.

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Blandt de konditionsmæssige Ansøgere, der opfylder egnetheds og dokumentationskrav udvælges i henhold til bekendtgørelsens punkt II.2.9 forventeligt 5 Ansøgere, som opfordres til at afgive tilbud, såfremt der modtages et tilsvarende antal konditionsmæssige og egnede ansøgninger.

Såfremt der ikke modtages ovenstående antal konditionsmæssige og egnede ansøgninger, vil Ordregiver udvælge de Ansøgere, der er konditionsmæssige og egnede, så længe Ordregiver vurderer, at antallet af udvalgte Ansøgere kan sikre en tilstrækkelig konkurrence om opgaven.

Udvælgelsen sker med udgangspunkt i bedste egnethed i forhold til den konkrete delaftale vurderet på baggrund af de adspurgte informationer jf. punkt 2.1.1:

Del IV, punkt C Teknisk og faglig formåen, hvor Ordregiver vil vurdere følgende positivt:

A. De leverede rådgivningsydelser under referencerne er sammenlignelige med rådgivningsydelserne under nærværende udbud jf. punkt 1.4.1.

B. At referencerne afspejler en fagmæssig bred erfaring med opgaver indenfor delaftalen

C. At referencerne angår løbende samarbejder/rammeaftaler med en kunde

D. At referencerne generelt angår delaftalens udbudte opgaver og ydelser

Bemærk, at såfremt der oplyses referencer, der er afsluttet dvs. engagementet med kunden er ophørt, mere end fem 5 år regnet fra ansøgningsfristens udløb, vil der i evalueringen blive set bort fra disse referencer. For referencer med en startdato, der ligger mere end fem 5 år før ansøgningsfristens udløb, bemærkes det endvidere, at Ordregiver alene vil vurdere på de ydelser (delopgaver) under referencen, som Ansøger har løst inden for de seneste fem 5 år regnet fra ansøgningsfristens udløb. I sådanne tilfælde bør Ansøger derfor udspecificere indholdet af referencen, så det tydeligt fremgår, hvilke ydelser delopgaver der er afsluttet og dermed løst inden for de seneste fem 5 år.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Bygherrerådgivning til ARGOs Kraftvarmeværk

Delkontraktnr.: Delaftale 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71311000
71210000
71310000
71312000
71315100
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK02
Hovedudførelsessted:

Roskilde

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedr. rammeaftale vedr. teknisk rådgivning til ARGOs kraftvarmeværk. Rådgivningen omfatter bistand inden for ydelser såsom:

- Gennemførsel af udbud ifm. opførsel af bygninger og installationer (fx nyt værksted),

- Tagrenovering mv.,

- Facaderenovering,

- Byggeledelse og tilsyn samt projekteringsopgaver og projektledelse,

- Udarbejdelse af projektforslag, forprojekter og renoveringsprojekter i og på bygninger,

- Detailprojektering, herunder udarbejdelse af CAD-tegninger,

- Statiske beregninger og opgaver i forbindelse med indretning af bygninger, f.eks. på kraftvarmeværkets værksted.

Det er hensigten at tre 3 rådgivningsvirksomheder, vil få adgang til at udføre rådgivningsopgaverne under rammeaftalen.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet (Teknik og kompetencer) / Vægtning: 30
Pris - Vægtning: 70
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 4 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Ordregiver kan udover de initielle 48 måneder, forlænge Rammeaftalerne på hver delaftale i op til 4 x 12 måneder, med 12 måneder ad gangen.

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 7
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Blandt de konditionsmæssige Ansøgere, der opfylder egnetheds- og dokumentationskrav udvælges i henhold til bekendtgørelsens punkt II.2.9 forventeligt 7 Ansøgere, som opfordres til at afgive tilbud, såfremt der modtages et tilsvarende antal konditionsmæssige og egnede ansøgninger.

Såfremt der ikke modtages ovenstående antal konditionsmæssige og egnede ansøgninger, vil Ordregiver udvælge de Ansøgere, der er konditionsmæssige og egnede, så længe Ordregiver vurderer, at antallet af udvalgte Ansøgere kan sikre en tilstrækkelig konkurrence om opgaven.

Udvælgelsen sker med udgangspunkt i bedste egnethed vurderet på baggrund af de adspurgte informationer jf. udbudsbekendtgørelsens punkt III.1.3 Teknisk og faglig formåen, hvor Ordregiver vil vurdere følgende positivt:

For så vidt angår delaftale 2 Bygherrerådgivning til ARGOs kraftvarmeværk:

A. De leverede rådgivningsydelser under referencerne er sammenlignelige med rådgivningsydelserne under nærværende udbud jf. punkt 1.4.1.

B. At referencerne afspejler en fagmæssig bred erfaring med opgaver indenfor den pågældende delaftale

C. At referencerne angår løbende samarbejder/rammeaftaler med en kunde

D. At referencerne generelt angår delaftalens udbudte opgaver og ydelser

Bemærk, at såfremt der oplyses referencer, der er afsluttet, dvs. engagementet med kunden er ophørt mere end fem 5 år regnet fra ansøgningsfristens udløb, vil der i evalueringen blive set bort fra disse referencer. For referencer med en startdato, der ligger mere end fem 5 år før ansøgningsfristens udløb, bemærkes det endvidere, at Ordregiver alene vil vurdere på de ydelser delopgaver under referencen, som Ansøger har løst inden for de seneste fem 5 år regnet fra ansøgningsfristens udløb. I sådanne tilfælde bør Ansøger derfor udspecificere indholdet af referencen, så det tydeligt fremgår, hvilke ydelser delopgaver der er afsluttet og dermed løst inden for de seneste fem 5 år.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Ansøger skal sammen med tilbuddet levere en udfyldt udgave af Det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD) jf. nedenfor. Såfremt tilbudsgiver udgør en sammenslutning af Virksomheder (konsortier) skal der afleveres flere ESPD'er, jf. udbudsbetingelsernes afsnit 2.1.

ESPD'et er en egen-erklæring, der fungerer som foreløbigt bevis for, at tilbudsgiver opfylder kriterierne med hensyn til udelukkelse, egnethed og udvælgelse. Tilbudsgiver skal udfylde følgende i ESPD'ets del II: Oplysninger om den økonomiske aktør:

- Punkt A: Oplysninger om den økonomiske aktør,

- Punkt B: Oplysninger om den økonomiske repræsentanter,

- Punkt C: Oplysninger om udnyttelse af andre enheders kapacitet. Tilbudsgiver skal udfylde følgende i

ESPD'ets del III: Udelukkelsesgrunde, hvor tilbudsgiver skal bekræfte, at tilbudsgiver ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135, stk. 1-3 og § 136:

- Punkt A: Grunde vedr. straffedomme,

- Punkt B: Grunde vedr. betaling af skatter og afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger,

- Punkt C: Grunde, der vedrører insolvens, interessekonflikter eller forsømmelse i forbindelse med udøvelsen af erhvervet.

Disse oplysninger skal senere verificeres, jf. udbudsbetingelserne, 3.1.

Ansøger henvises i denne forbindelse til kapitel 3 i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning ESPD vejledning: ESPD Dokumentation og eCertis.

Ansøger skal udfylde ESPD dokumentet i Mercell.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal udfylde følgende i ESPD-dokumentet:

Ansøger skal anføre en (1) reference, som opfylder mindstekravet. Tilbudsgiver trykker på + for at få mulighed for at udfylde flere referencer. Referencer skal være udført inden for de seneste fem (5) år regnet fra datoen for ansøgningsfristens udløb. Ordregiver vil se bort fra referencer der er afsluttet mere end fem (5) år før tilbudsfristen. Referencerne skal indeholde følgende:

1) Beskrivelse: Beskrivelse af opgaven/opgaverne med fokus på de elementer, som gør referencen konditionsmæssig ift. mindstekravet. Der kan desuden i beskrivelsen oplyses den/de periode(r), hvor opgaven har været udført (start og slutdatoer);

2) Beløb: Opgavens/opgavernes værdi i DKK, dvs. det beløb som kunden har betalt for at få udført opgaven/opgaverne;

3) Dato: Dato for opstart (startdato) samt dato for færdiggørelsen (slutdato) af den seneste opgave, der er anført under Beskrivelse. Er opgaven ikke afsluttet angives slutdatoen som datoen for udfyldelse af ESPD et;

4) Modtagere: Kundenavn inkl. kontaktperson og telefonnummer på denne.

Gældende for begge delaftaler:

Såfremt der oplyses flere referencer, vurderer Ordregiver alene på de fem (5) nyeste referencer. Ved nyeste forstås uafsluttede referencer eller referencer med ophør nærmest tilbudsfristen. Hvis flere referencer er uafsluttede vurderer Ordregiver (hvor relevant) på referencerne med nyeste startdato.

Ansøger trykker på + for at få mulighed for at udfylde flere referencer.

Referencerne skal være udført inden for de seneste fem (5) år regnet fra datoen for ansøgningsfristens udløb. Ordregiver vil se bort fra referencer der er afsluttet mere end fem (5) år før ansøgningsfristen.

For referencer med startdato der er ældre end fem (5) år, men hvor der er afsluttet opgaver indenfor de seneste fem (5) år, vil Ordregiver alene vurdere på de opgaver, som ansøger har løst inden for de seneste fem (5) år regnet fra ansøgningsfristens udløb. Det er Ansøgers ansvar at udspecificere indholdet af referencen, så det tydeligt fremgår, hvilke opgaver det drejer sig om.

Referencerne skal indeholde Ansøgers beskrivelse af følgende:

Gældende for delaftale 1:

En oplistning af de op til fem (5) referencer, som ansøger finder mest sammenlignelig med nærværende udbud og som er udført inden for de seneste fem (5) år regnet fra datoen for ansøgningsfristens udløb.

Med sammenlignelig menes, at ansøger beskriver en erfaring med nedenstående opgaver for offentlige forsyningsselskaber:

- Udskiftning og udvikling af tekniske anlæg til varmeforsyning,

- Miljøansøgning og myndighedsbehandling af affaldsforbrændingsanlæg,

- Udarbejdelse af basistilstandsrapport for affaldsforbrændingsanlæg,

- Udarbejdelse af miljøgodkendelser for affaldsforbrændingsanlæg.

Gældende for delaftale 2:

- En oplistning af de op til fem (5) referencer, som ansøger finder mest sammenlignelig med nærværende udbud og som er udført inden for de seneste fem (5) år regnet fra datoen for ansøgningsfristens udløb.

Med sammenlignelig menes, at ansøger beskriver en erfaring med nedenstående opgaver for offentlige kunder:

- Gennemførsel af udbud af ifm. opførsel af bygninger og installationer (fx nyt værksted),

- Rådgivning ifm. renoveringsopgaver af bygninger (tag, facade mv.),

- Byggeledelse og tilsyn samt projekteringsopgaver og projektledelse,

- Udarbejdelse af projektforslag, forprojekter og renoveringsprojekter af bygninger,

- Statiske beregninger og opgaver i forbindelse med indretning af bygninger.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Der er følgende mindstekrav til delaftale 1.

Det er et mindstekrav, at ansøger beskriver sin erfaring på opgaver vedrørende hovedelementerne på et kraftvarmeanlæg, og opgør sine kompetencer i følgende tre (3) hovedelementer:

1) Kedel;

2) Røggasrenser;

3) Turbine.

Ansøger redegør for sin erfaring pr. element og samlet set. Erfaringerne kan opfyldes i én reference samlet set, eller ved opfyldelse af 1 eller 2 elementer på flere referencer. Det skal tydeligt fremgå af referencen, hvilket hovedelement erfaringen vedrører.

Der er følgende mindstekrav til Delaftale 2:

- Det er et mindstekrav, at ansøger har erfaring med bygherrerådgivning til forsyningssektoren, hvor der beskrives erfaring med:

- - Byggeledelse og tilsyn samt projekteringsopgaver og projektledelse,

- - Statiske beregninger i kraftvarmeværk eller tilsvarende teknisk anlæg.

III.1.4)Objektive regler og kriterier for deltagelse
Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier:

Ansøgning om prækvalifikation bedes oplyst ved Ansøgers udfyldelse af ESPD i Mercell. Ansøger skal udfylde de i udbudsbetingelsernes pkt. 2.1 oplyste forhold.

De prækvalificerede ansøgere (op til 5 på delaftale 1 og op til 7 på delaftale 2), vil blive opfordret til at afgive tilbud.

Tilbud vil blive evalueret på baggrund af oplyste underkriterier (Pris og Kvalitet).

På delaftale 1, vil der blive indgået Rammeaftale med én (1) Leverandør. På delaftale 2, vil der blive indgået Rammeaftaler med op til 3 (tre) Leverandører.

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.1.6)Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
III.1.7)De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
III.1.8)Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Ordregiver gør opmærksom på, at den udbudte Rammeaftale indeholder krav til CSR-Sociale og miljømæssige forpligtigelser samt Arbejdsklausul, jf. Rammeaftalens afsnit 6.

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 19/08/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 26/08/2019
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Ordregiver forbeholder sig ret til at anmode Ansøgere om at godtgøre, at samme juridiske enheds deltagelse i flere tilbud ikke medfører mulighed for gensidigt at påvirke indholdet af de forskellige Tilbudsgiveres tilbud, herunder at der ikke følges en praksis, som kan true gennemsigtigheden og fordreje konkurrencen mellem de bydende. Såfremt dette ikke kan godtgøres, forbeholder Ordregiver sig ret til at afvise sådanne Ansøgere.

Ansøger eller Tilbudsgiver opfordres til at søge eventuelle uklarheder og usikkerheder afklaret ved at stille spørgsmål til udbuddet. Spørgsmål kan stilles under fanen Kommunikation. Spørgsmål vil blive besvaret skriftligt i anonymiseret form. Det er Tilbudsgivers eget ansvar at holde sig ajour med materialet i systemet. I henhold til tidsplanen i udbudsbetingelsernes pkt. 1.6, vil spørgsmål modtaget inden spørgefristen blive besvaret af Ordregiver, hvorimod spørgsmål modtaget efter spørgefristens udløb, alene vil blive besvaret, såfremt spørgsmålets karakter ikke gør det uforholdsmæssigt byrdefuldt for Ordregiver at besvare spørgsmålet inden svarfristen.

Spørgsmål modtaget senere end 7 dage inden tilbudsfristen vil som udgangspunkt ikke blive besvaret.

Spørgsmål omkring funktionaliteten i systemet sendes til support.dk@mercell.com eller på 63 13 37 00.

Tilbudsgiver, Andre Enheder og Sammenslutninger, på Ordregivers opfordring, fremlægge dokumentation i henhold til udbudslovens § § 144 og 152 for de oplysninger, som er afgivet i ESPDet. Nedenfor beskrives det, hvorledes denne dokumentation skal fremlægges.

Hvis Tilbudsgiver, Sammenslutningens deltagere eller Andre Enheder er fra Danmark fremlægges dokumentationen i form af en serviceattest fra Erhvervsstyrelsen.

Serviceattesten må maksimalt være 12 måneder gammel regnet fra fristen for fremsendelse af serviceattesten, som fastsat af Ordregiver i opfordringsskrivelsen.

Hvis Tilbudsgiver, en eller flere af deltagerne i Sammenslutningen eller Andre Enheder ikke er fra Danmark,

Skal denne som udgangspunkt fremlægge de former for dokumentation, som fremgår af eCertis. eCertis er et online informationssystem, som skal benyttes til at finde frem til den rette dokumentation, der skal anvendes af EU medlemslandene i forbindelse med udbud. Konkurrence og Forbrugerstyrelsens vejledning til eCertis kan hentes på styrelsens hjemmeside.

Såfremt disses lande ikke udsteder de relevante certifikater eller dokumenter, eller dækker disse ikke alle de relevante tilfælde, kan de erstattes af en erklæring under ed.

Anvendes edsaflæggelse ikke i det pågældende land, kan der i stedet anvendes en erklæring på tro og love.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

Ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

Ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
28/06/2019