Diensten - 307002-2021

18/06/2021    S117

België-Oostende: Reparatie en onderhoud van schepen

2021/S 117-307002

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: DAB Vloot
Nationaal identificatienummer: 0316.380.841_16704
Postadres: Sir Winston Churchillkaai 2
Plaats: Oostende
NUTS-code: BE255 Arr. Oostende
Postcode: 8400
Land: België
Contactpersoon: Marc Peeters
E-mail: marc.peeters@mow.vlaanderen.be
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.welkombijvloot.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=412313
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=412313
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=DAB+Vloot-16EQA%2F21%2F013%2FO-F02
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Onderhoudswerkzaamheden aan boord van ms Westerschelde

Referentienummer: DAB Vloot-16EQA/21/013/O-F02_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50241000 Reparatie en onderhoud van schepen
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Onderhoudswerkzaamheden aan boord van ms Westerschelde.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50240000 Reparatie, onderhoud en aanverwante diensten in verband met scheepvaart en andere uitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE255 Arr. Oostende
Voornaamste plaats van uitvoering:

Oostende.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Onderhoudswerkzaamheden aan boord van ms Westerschelde.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 1
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

In de inventaris worden diverse posten opgenomen als optionele posten. Deze posten worden aangeduid met de afkorting “OP”.

Of deze posten behoren tot de scope of works of niet, wordt bij de aanvang van het droogdok beslist ofwel tijdens de uitvoering van de diensten na inspecties van de superintendent met de werf.

De aanbestedende overheid is nooit verplicht om een optie te bestellen, noch bij de sluiting, noch tijdens de uitvoering van de opdracht.

De inschrijver is verplicht om voor elke optionele post een bod te doen, op straffe van onregelmatigheid van zijn offerte.

Het indienen van vrije opties is verboden.

Het bod voor de verplichte opties wordt in afzonderlijke posten vermeld in de inventaris.

Bij het beoordelen van de offertes zullen deze opties meegenomen worden in de totaalprijs.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Eventuele minimumeisen:

De minimale vereisten qua economische en financiële draagkracht zijn:

De inschrijver is verzekerd voor een bedrag van 5.000.000 euro volgens ‘Ship repair risk” liabilities.

De inschrijver bewijst zijn economische en financiële draagkracht aan de hand van:

De inschrijver toont aan te voldoen aan de minimale vereisten qua financiële en economische draagkracht door het bewijs te voegen bij zijn inschrijving in het bezit te zijn van een verzekering voor een bedrag van 5.000.000 EUR volgens “Ship Repair Risk” liabilities zoals aangehaald in art. 152 KB Uitvoering.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:

De inschrijver bewijst zijn technische en beroepsbekwaamheid aan de hand van:

— een gedetailleerde beschrijving van de technische uitrusting van de dienstverlener,

— een verklaring die de werktuigen, het materieel en de technische uitrusting vermeldt waarover de dienstverlener voor het verlenen van de opdracht beschikt. De dienstverlener dient minstens over een passend scheepsdok en een werkplaats te beschikken,

— aanvullend wordt van de scheepswerf geëist om een overdekt passend scheepsdok te voorzien, gezien de vele las- en schilderwerken die moeten uitgevoerd worden. Het alu laswerk dient in een zuivere windstille omgeving te geschieden, op een plaats waar op hetzelfde moment niet wordt gewerkt met staal. Indien de werf dit niet kan voorzien, zal de werf maatregelen moeten nemen om rond het vaartuig een stelling met doek op te bouwen, teneinde de las- en schilderwerken in een gecontroleerde omgeving te kunnen uitvoeren, conform de vereisten die gesteld worden in punt D in deel III van dit bestek,

— een opgave van de al dan niet tot de onderneming behorende technici of technische diensten, in het bijzonder die welke belast zijn met de kwaliteitscontrole,

— een verklaring betreffende de gemiddelde jaarlijkse personeelsbezetting van de dienstverlener gedurende de laatste drie jaar. Er wordt een gemiddelde minimumbezetting van 15 technische uitvoerende personeelsleden vereist. Daarvan moeten minstens 4 lassers in het bezit zijn van een attest, uitgeschreven door een geregistreerde kwaliteitsorganisatie,

— een lijst van de voornaamste diensten die gedurende de afgelopen periode van maximaal drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren. Er dienen minimaal drie referenties voorgelegd te worden, zo niet voldoet de offerte niet voor wat betreft het aantonen van de technische bekwaamheid. De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor om informatie in te winnen bij de klant/opdrachtgever/exploitant.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 19/07/2021
Plaatselijke tijd: 09:30
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 4 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 19/07/2021
Plaatselijke tijd: 09:30
Plaats:

Vrijhavenstraat 3, 8400 Oostende.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Raad van State
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel
Postcode: 1000
Land: België
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
15/06/2021