Usługi - 307079-2014

Wyświetl widok skrócony

11/09/2014    S174

Luksemburg-Luksemburg: Usługi statystyczne związane z parytetami siły nabywczej (PPP) w odniesieniu do dóbr inwestycyjnych

2014/S 174-307079

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Oficjalna nazwa: Komisja Europejska, Eurostat
Adres pocztowy: rue Alcide de Gasperi
Miejscowość: Luksemburg
Kod pocztowy: 2920
Państwo: Luksemburg
Osoba do kontaktów: Silke Stapel-Weber
E-mail: estat-financial-cell-dir-c-d@ec.europa.eu

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://ec.europa.eu/eurostat

Dostęp elektroniczny do informacji: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=436

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: statystyka.
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Usługi statystyczne związane z parytetami siły nabywczej (PPP) w odniesieniu do dóbr inwestycyjnych
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 10: Usługi badania rynku i opinii publicznej
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: siedziba wykonawcy.
Kod NUTS
II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Część 1: koordynacja badania cen 2015 w kategorii wyroby, maszyny i urządzenia inwestycyjne w ramach parytetów siły nabywczej:
niniejsza część obejmuje badanie, które ma zostać przeprowadzone w 2015. Przygotowania do tego badania zaczną się w 2014, natomiast walidacja wyników zakończy się w 2016.
Zadanie dotyczy przeprowadzenia badania we wszystkich 37 krajach uczestniczących.
Część 2: koordynacja badań cen 2015 i 2016 w kategorii budownictwo w ramach parytetów siły nabywczej:
niniejsza część dotyczy badań, które mają zostać przeprowadzone w 2015 i 2016. Zadanie dotyczy przeprowadzenia badania we wszystkich 37 państwach uczestniczących.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

79330000 Usługi statystycne

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 1 015 210 EUR
Bez VAT

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów
1. Zrozumienia. Waga 20
2. Podejścia technicznego i metodologii. Waga 40
3. Planu pracy i harmonogramu. Waga 10
4. Organizacji zarządzania. Waga 20
5. Działań podjętych w celu zapewnienia jakości. Waga 10
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
ESTAT/C/2014/5.
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2014/S 61-102366 z dnia 27.3.2014

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: Usługi statystyczne związane z parytetami siły nabywczej (PPP) w odniesieniu do dóbr inwestycyjnych Część nr: 1 - Nazwa: Koordynacja badania cen 2015 w kategorii wyroby, maszyny i urządzenia inwestycyjne w ramach parytetów siły nabywczej
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
8.7.2014
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Oficjalna nazwa: PLANCO Consulting GmbH
Adres pocztowy: Am Waldthausenpark 11
Miejscowość: Essen
Kod pocztowy: 45127
Państwo: Niemcy

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 520 000 EUR
Bez VAT
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: tak
Wartość lub część zamówienia, które prawdopodobnie będzie zlecone stronom trzecim:
Proporcja: 5 %
Zamówienie nr: Usługi statystyczne związane z parytetami siły nabywczej (PPP) w odniesieniu do dóbr inwestycyjnych Część nr: 2 - Nazwa: Koordynacja badań cen 2015 i 2016 w kategorii budownictwo w ramach parytetów siły nabywczej
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
8.7.2014
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Oficjalna nazwa: COWI A/S
Adres pocztowy: Parallelvej 2
Miejscowość: Kongens Lyngby
Kod pocztowy: 2800
Państwo: Dania

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 495 210 EUR
Bez VAT
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Sąd
Adres pocztowy: rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luksemburg
Kod pocztowy: 2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Adres internetowy: http://curia.europa.eu

VI.3.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: w ciągu 2 miesięcy od zawiadomienia strony skarżącej lub, w przypadku braku zawiadomienia, od dnia podania do wiadomości. Wniesienie skargi do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich nie skutkuje zawieszeniem ani rozpoczęciem na nowo biegu terminu składania odwołań.
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
1.9.2014