Usługi - 307135-2020

01/07/2020    S125

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji systemów komputerowych

2020/S 125-307135

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Polska Grupa Energetyczna Energia Ciepła S.A.
Krajowy numer identyfikacyjny: KRS: 0000013479
Adres pocztowy: ul. Złota 59
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-120
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Agata Jerc
E-mail: agata.jerc@gkpge.pl
Tel.: +48 327391229

Adresy internetowe:

Główny adres: https://www.pgeenergiaciepla.pl/

Adres profilu nabywcy: https://pgeenergiaciepla.eb2b.com.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.6)Główny przedmiot działalności
Sektor elektroenergetyczny

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Roboty bieżące, awaryjne oraz modernizacje systemów sterowania i wizualizacji na urządzaniach i instalacjach poza blokowych w PGE Energia Ciepła o. w Rybniku

Numer referencyjny: 1001237600
II.1.2)Główny kod CPV
72514300 Usługi w zakresie konserwacji systemów komputerowych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Roboty bieżące, awaryjne oraz modernizacje systemów sterowania i wizualizacji na urządzaniach i instalacjach poza blokowych w PGE Energia Ciepła o. w Rybniku

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Wartość bez VAT: 1 991 000.00 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL227 Rybnicki
II.2.4)Opis zamówienia:

— wsparcie Zdalne prowadzone drogą mailową, telefoniczną i poprzez zdalne połączenie VPN,

— usuwanie usterek krytycznych i nie krytycznych,

— wsparcie i aktualizację licencji dla zainstalowanych u Zamawiającego modułów oprogramowania antywirusowego oraz innego oprogramowania związanego z cyber bezpieczeństwem,

— realizację planowanych przeglądów systemów,

— zapewnienie wsparcia w przypadku sytuacji awaryjnych,

— wykonanie usług w zakresie wykonywania strojeń układów regulacji,

— wykonywanie zmian programowych w systemach objętych umową według wytycznych Zamawiającego,

— dostawa części zamiennych do wspieranych systemów.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 169-414299
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci okresowego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 1
Nazwa:

Roboty bieżące, awaryjne oraz modernizacje systemów sterowania i wizualizacji na urządzaniach i instalacjach poza blokowych w PGE Energia Ciepła o. w Rybniku

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
17/06/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: ASKOM Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 7690502495
Adres pocztowy: Józefa Sowińskiego
Miejscowość: Gliwice
Kod NUTS: PL229 Gliwicki
Kod pocztowy: 44-100
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 991 000.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 990 220.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
V.2.6)Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 w zw. z art. 134 ust. 1 ustawy z 29.1.2004 Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), zwaną dalej „Pzp”.

2. Zamawiający przewiduje zastosowanie, zgodnie z art. 24 aa Pzp, tzw. procedury odwróconej (tj. w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu).

3. Zamawiający wymaga, aby oferta zawierała wypełniony i podpisany formularz oferty wraz z załącznikami, którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ.

4. Do oferty Wykonawca winien załączyć:

a) wypełnione i podpisane oświadczenie wstępne Wykonawcy – JEDZ;

b) wypełnione i podpisane oświadczenia wstępne podwykonawców – JEDZ, jeśli Wykonawca korzysta z zasobów tych podmiotów na podstawie art. 22 a ustawy Pzp;

c) wypełnione i podpisane zobowiązania innych podmiotów, jeśli Wykonawca korzysta z zasobów tych podmiotów na podstawie art. 22 a ustawy Pzp – na formularzu zgodnym ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ;

d) stosowne pełnomocnictwa;

e) w przypadku zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa, Wykonawca załączy uzasadnienie;

f) dowód wniesienia wadium. W przypadku złożenia wadium w formie pieniężnej – skan dowodu wpłaty wadium. W przypadku złożenia wadium w innej formie niż pieniężna – dokument wniesienia wadium zgodnie z zapisami pkt 18.6 SIWZ.

5. Wymaga się, aby oferta oraz JEDZ były podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

6. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami, w szczególności składanie ofert oraz oświadczeń, w tym oświadczenia wstępnego odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tj. portalu zakupowego eb2b: https://pgeenergiaciepla.eb2b.com.pl/ (dalej zwany portalem zakupowym).

7. Wymagania sprzętowo-aplikacyjne do pracy na portalu zakupowym: komputer PC lub MAC ze stałym dostępem do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 1 Mb/s, zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w najnowszej wersji.

8. Wykonawca jest zobligowany do zarejestrowania się na portalu zakupowym, co umożliwia mu uzyskanie statusu użytkownika posiadającego unikalny login i hasło dostępowe do portalu zakupowego. Czynność rejestracji jest jednorazowa i umożliwia dostęp do wszystkich otwartych postępowań przetargowych prowadzonych przez Zamawiającego.

9. Korzystanie z portalu zakupowego dla Wykonawców jest bezpłatne.

10. Oferty, oświadczenia, w tym oświadczenie wstępne, sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

11. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ, kierując wniosek poprzez zakładkę „Pytania/informacje” na portal zakupowy. Zamawiający prosi o przekazywanie pytań również w formie edytowalnej, gdyż skróci to czas udzielania wyjaśnień.

12. Wymaga się, aby oferta oraz JEDZ były podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy i powinny być sporządzone w języku polskim. Dokumenty dołączone do oferty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/06/2020